Worldwake

Admonition Angel

Latanie

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz wygnać wskazany nielądowy permanent inny niż niniejszy stwór.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, przywróć wszystkie karty nim wygnane na pole bitwy pod władaniem ich władców.

Apex Hawks

Wielopodbicie {1}{W} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić wielokrotność {1}{W}.)

Latanie

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników +1/+1, ile razy został podbity.

Archon of Redemption

Latanie

Ilekroć ten lub inny stwór mający latanie wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zyskać życia równe sile owego stwora.

Battle Hurda

Pierwszy cios

Fledgling Griffin

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór zyskuje do końca tury latanie.

Guardian Zendikon

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd jest białym stworem Ściana 2/6 z obronnością. Nadal jest lądem.

Kiedy zauroczony ląd umrze, przywróć ową kartę do ręki właściciela.

Hada Freeblade

Whenever Hada Freeblade or another Ally enters the battlefield under your control, you may put a +1/+1 counter on Hada Freeblade.

Iona's Judgment

Wygnaj wskazanego stwora lub urok.

Join the Ranks

Create two 1/1 white Soldier Ally creature tokens.

Kitesail Apprentice

As long as Kitesail Apprentice is equipped, it gets +1/+1 and has flying.

Kor Firewalker

Ochrona przed czerwonym

Ilekroć gracz rzuci czerwony czar, możesz zyskać 1 życie.

Lightkeeper of Emeria

Wielopodbicie {W} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić wielokrotność {W}.)

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zyskaj po 2 życia za każde podbicie go.

Loam Lion

Loam Lion gets +1/+2 as long as you control a Forest.

Marsh Threader

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Marshal's Anthem

Wielopodbicie {1}{W} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić wielokrotność {1}{W}.)

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

When Marshal’s Anthem enters the battlefield, return up to X target creature cards from your graveyard to the battlefield, where X is the number of times Marshal’s Anthem was kicked.

Perimeter Captain

Obronność

Whenever a creature you control with defender blocks, you may gain 2 life.

Refraction Trap

If an opponent cast a red instant or sorcery spell this turn, you may pay {W} rather than pay this spell’s mana cost.

Prevent the next 3 damage that a source of your choice would deal to you and/or permanents you control this turn. If damage is prevented this way, Refraction Trap deals that much damage to any target.

Rest for the Weary

Wskazany gracz zyskuje 4 życia.

Landfall — If you had a land enter the battlefield under your control this turn, that player gains 8 life instead.

Ruin Ghost

{W}, {T}: Exile target land you control, then return it to the battlefield under your control.

Stoneforge Mystic

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Wyposażenia, ujawnić ją, umieścić w twojej ręce, po czym przetasuj.

{1}{W}, {T}: Możesz umieścić kartę Wyposażenia z twojej ręki na polu bitwy.

Talus Paladin

Whenever Talus Paladin or another Ally enters the battlefield under your control, you may have Allies you control gain lifelink until end of turn, and you may put a +1/+1 counter on Talus Paladin.

Terra Eternal

All lands have indestructible.

Veteran's Reflexes

Wskazany stwór dostaje +1/+1 do końca tury. Odkręć go.

Aether Tradewinds

Przywróć wskazany permanent pod twoim władaniem oraz wskazany permanent poza twoim władaniem do rąk właścicieli.

Calcite Snapper

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, you may switch Calcite Snapper’s power and toughness until end of turn.

Dispel

Skontruj wskazany czar sztuczki.

Enclave Elite

Multikicker {1}{U} (You may pay an additional {1}{U} any number of times as you cast this spell.)

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Enclave Elite enters the battlefield with a +1/+1 counter on it for each time it was kicked.

Goliath Sphinx

Latanie

Halimar Excavator

Whenever Halimar Excavator or another Ally enters the battlefield under your control, target player mills X cards, where X is the number of Allies you control.

Horizon Drake

Flying, protection from lands

Jace, the Mind Sculptor

+2: Spójrz na wierzchnią kartę biblioteki wskazanego gracza. Możesz umieścić ową kartę na spodzie biblioteki owego gracza.

0: Dobierz trzy karty, po czym umieść dwie karty z twojej ręki dowolnie na wierzchu twojej biblioteki.

–1: Przywróć wskazanego stwora do ręki właściciela.

–12: Wygnaj wszystkie karty z biblioteki wskazanego gracza, po czym ów gracz wtasowuje swoją rękę do swojej biblioteki.

Jwari Shapeshifter

You may have Jwari Shapeshifter enter the battlefield as a copy of any Ally creature on the battlefield.

Mysteries of the Deep

Dobierz dwie karty.

Landfall — If you had a land enter the battlefield under your control this turn, draw three cards instead.

Permafrost Trap

If an opponent had a green creature enter the battlefield under their control this turn, you may pay {U} rather than pay this spell’s mana cost.

Przekręć co najwyżej dwa wskazane stwory. Owe stwory nie odkręcą się w najbliższym kroku odkręcania swojego władcy.

Quest for Ula's Temple

At the beginning of your upkeep, you may look at the top card of your library. If it’s a creature card, you may reveal it and put a quest counter on Quest for Ula’s Temple.

At the beginning of each end step, if there are three or more quest counters on Quest for Ula’s Temple, you may put a Kraken, Leviathan, Octopus, or Serpent creature card from your hand onto the battlefield.

Sejiri Merfolk

As long as you control a Plains, Sejiri Merfolk has first strike and lifelink. (Damage dealt by a creature with lifelink also causes its controller to gain that much life.)

Selective Memory

Search your library for any number of nonland cards, exile them, then shuffle.

Spell Contortion

Multikicker {1}{U} (You may pay an additional {1}{U} any number of times as you cast this spell.)

Counter target spell unless its controller pays {2}. Draw a card for each time Spell Contortion was kicked.

Surrakar Banisher

When Surrakar Banisher enters the battlefield, you may return target tapped creature to its owner’s hand.

Thada Adel, Acquisitor

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Whenever Thada Adel, Acquisitor deals combat damage to a player, search that player’s library for an artifact card and exile it. Then that player shuffles. Until end of turn, you may play that card.

Tideforce Elemental

{U}, {T}: You may tap or untap another target creature.

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, you may untap Tideforce Elemental.

Treasure Hunt

Reveal cards from the top of your library until you reveal a nonland card, then put all cards revealed this way into your hand.

Twitch

Możesz przekręcić lub odkręcić wskazany artefakt, stwora lub ląd.

Dobierz kartę.

Vapor Snare

Zaurocz stwora

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

At the beginning of your upkeep, sacrifice Vapor Snare unless you return a land you control to its owner’s hand.

Voyager Drake

Wielopodbicie {U} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić wielokrotność {U}.)

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, co najwyżej X wskazanych stworów zyskuje latanie do końca tury, gdzie X jest liczbą podbić niniejszego stwora.

Wind Zendikon

Zaurocz ląd

Enchanted land is a 2/2 blue Elemental creature with flying. It’s still a land.

Kiedy zauroczony ląd umrze, przywróć ową kartę do ręki właściciela.

Abyssal Persecutor

Latanie, tratowanie

Nie możesz wygrać gry, a twoi przeciwnicy nie mogą przegrać gry.

Agadeem Occultist

{T}: Put target creature card from an opponent’s graveyard onto the battlefield under your control if its mana value is less than or equal to the number of Allies you control.

Anowon, the Ruin Sage

At the beginning of your upkeep, each player sacrifices a non-Vampire creature.

Bloodhusk Ritualist

Wielopodbicie {B} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić wielokrotność {B}.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik odrzuca tyle kart, ile razy został podibty.

Bojuka Brigand

Bojuka Brigand can’t block.

Whenever Bojuka Brigand or another Ally enters the battlefield under your control, you may put a +1/+1 counter on Bojuka Brigand.

Brink of Disaster

Zaurocz stwora lub ląd

Kiedy zauroczony permanent zostanie przekręcony, zniszcz go.

Butcher of Malakir

Latanie

Whenever Butcher of Malakir or another creature you control dies, each opponent sacrifices a creature.

Caustic Crawler

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, you may have target creature get -1/-1 until end of turn.

Corrupted Zendikon

Zaurocz ląd

Enchanted land is a 3/3 black Ooze creature. It’s still a land.

Kiedy zauroczony ląd umrze, przywróć ową kartę do ręki właściciela.

Dead Reckoning

You may put target creature card from your graveyard on top of your library. If you do, Dead Reckoning deals damage equal to that card’s power to target creature.

Death's Shadow

Ten stwór dostaje -X/-X, gdzie X to liczba twoich żyć.

Jagwasp Swarm

Latanie

Kalastria Highborn

Whenever Kalastria Highborn or another Vampire you control dies, you may pay {B}. If you do, target player loses 2 life and you gain 2 life.

Mire's Toll

Target player reveals a number of cards from their hand equal to the number of Swamps you control. You choose one of them. That player discards that card.

Nemesis Trap

If a white creature is attacking, you may pay {B}{B} rather than pay this spell’s mana cost.

Exile target attacking creature. Create a token that’s a copy of that creature. Exile it at the beginning of the next end step.

Pulse Tracker

Whenever Pulse Tracker attacks, each opponent loses 1 life.

Quag Vampires

Multikicker {1}{B} (You may pay an additional {1}{B} any number of times as you cast this spell.)

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Quag Vampires enters the battlefield with a +1/+1 counter on it for each time it was kicked.

Quest for the Nihil Stone

Whenever an opponent discards a card, you may put a quest counter on Quest for the Nihil Stone.

At the beginning of each opponent’s upkeep, if that player has no cards in hand and Quest for the Nihil Stone has two or more quest counters on it, you may have that player lose 5 life.

Ruthless Cullblade

Ruthless Cullblade gets +2/+1 as long as an opponent has 10 or less life.

Scrib Nibblers

{T}: Exile the top card of target player’s library. If it’s a land card, you gain 1 life.

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, you may untap Scrib Nibblers.

Shoreline Salvager

Whenever Shoreline Salvager deals combat damage to a player, if you control an Island, you may draw a card.

Smother

Zniszcz wskazanego stwora o skrócie many 3 lub mniejszym. Nie może regenerować.

Tomb Hex

Wskazany stwór dostaje do końca tury -2/-2.

Landfall — If you had a land enter the battlefield under your control this turn, that creature gets -4/-4 until end of turn instead.

Urge to Feed

Wskazany stwór dostaje -3/-3 do końca tury. Możesz przekręcić dowolną liczbę odkręconych Wampirów pod twoim władaniem. Jeśli tak zrobisz, umieść znacznik +1/+1 na każdym z owych Wampirów.

Akoum Battlesinger

Pośpiech

Whenever Akoum Battlesinger or another Ally enters the battlefield under your control, you may have Ally creatures you control get +1/+0 until end of turn.

Bazaar Trader

{T}: Target player gains control of target artifact, creature, or land you control.

Bull Rush

Wskazany stwór dostaje do końca tury +2/+0.

Chain Reaction

Chain Reaction deals X damage to each creature, where X is the number of creatures on the battlefield.

Claws of Valakut

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +1/+0 for each Mountain you control and has first strike.

Comet Storm

Multikicker {1} (You may pay an additional {1} any number of times as you cast this spell.)

Choose any target, then choose another target for each time this spell was kicked. Comet Storm deals X damage to each of them.

Cosi's Ravager

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, you may have Cosi’s Ravager deal 1 damage to target player or planeswalker.

Crusher Zendikon

Zaurocz ląd

Enchanted land is a 4/2 red Beast creature with trample. It’s still a land.

Kiedy zauroczony ląd umrze, przywróć ową kartę do ręki właściciela.

Cunning Sparkmage

Pośpiech

{T}: Cunning Sparkmage deals 1 damage to any target.

Deathforge Shaman

Multikicker {R} (You may pay an additional {R} any number of times as you cast this spell.)

When Deathforge Shaman enters the battlefield, it deals damage to target player or planeswalker equal to twice the number of times it was kicked.

Dragonmaster Outcast

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli władasz co najmniej sześcioma lądami, stwórz żeton czerwonego stwora Smok 5/5 z lataniem.

Goblin Roughrider

Grotag Thrasher

Whenever Grotag Thrasher attacks, target creature can’t block this turn.

Kazuul, Tyrant of the Cliffs

Whenever a creature an opponent controls attacks, if you’re the defending player, create a 3/3 red Ogre creature token unless that creature’s controller pays {3}.

Mordant Dragon

Latanie

{1}{R}: Mordant Dragon gets +1/+0 until end of turn.

Whenever Mordant Dragon deals combat damage to a player, you may have it deal that much damage to target creature that player controls.

Quest for the Goblin Lord

Whenever a Goblin enters the battlefield under your control, you may put a quest counter on Quest for the Goblin Lord.

As long as Quest for the Goblin Lord has five or more quest counters on it, creatures you control get +2/+0.

Ricochet Trap

If an opponent cast a blue spell this turn, you may pay {R} rather than pay this spell’s mana cost.

Zmień cel wskazanego czaru mającego jeden cel.

Roiling Terrain

Destroy target land, then Roiling Terrain deals damage to that land’s controller equal to the number of land cards in that player’s graveyard.

Rumbling Aftershocks

Whenever you cast a kicked spell, you may have Rumbling Aftershocks deal damage to any target equal to the number of times that spell was kicked.

Searing Blaze

Searing Blaze deals 1 damage to target player or planeswalker and 1 damage to target creature that player or that planeswalker’s controller controls.

Landfall — If you had a land enter the battlefield under your control this turn, Searing Blaze deals 3 damage to that player or planeswalker and 3 damage to that creature instead.

Skitter of Lizards

Multikicker {1}{R} (You may pay an additional {1}{R} any number of times as you cast this spell.)

Pośpiech

Skitter of Lizards enters the battlefield with a +1/+1 counter on it for each time it was kicked.

Slavering Nulls

Whenever Slavering Nulls deals combat damage to a player, if you control a Swamp, you may have that player discard a card.

Stone Idol Trap

This spell costs {1} less to cast for each attacking creature.

Create a 6/12 colorless Construct artifact creature token with trample. Exile it at the beginning of your next end step.

Tuktuk Scrapper

Whenever Tuktuk Scrapper or another Ally enters the battlefield under your control, you may destroy target artifact. If that artifact is put into a graveyard this way, Tuktuk Scrapper deals damage to that artifact’s controller equal to the number of Allies you control.

Arbor Elf

{T}: Odkręć wskazany Las.

Avenger of Zendikar

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz tyle żetonów zielonego stwora Roślina 0/1, iloma lądami władasz.

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz umieścić znacznik +1/+1 na każdej Roślinie pod twoim władaniem.

Bestial Menace

Create a 1/1 green Snake creature token, a 2/2 green Wolf creature token, and a 3/3 green Elephant creature token.

Canopy Cover

Zaurocz stwora

Enchanted creature can’t be blocked except by creatures with flying or reach.

Zauroczony stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności pod władaniem twoich przeciwników.

Explore

Możesz zagrać dodatkowy ląd w tej turze.

Dobierz kartę.

Feral Contest

Put a +1/+1 counter on target creature you control. Another target creature blocks it this turn if able.

Gnarlid Pack

Wielopodbicie {1}{G} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowe {1}{G} dowolną liczbę razy.)

Gnarlid Pack enters the battlefield with a +1/+1 counter on it for each time it was kicked.

Grappler Spider

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Graypelt Hunter

Tratowanie

Whenever Graypelt Hunter or another Ally enters the battlefield under your control, you may put a +1/+1 counter on Graypelt Hunter.

Groundswell

Wskazany stwór dostaje do końca tury +2/+2.

Landfall — If you had a land enter the battlefield under your control this turn, that creature gets +4/+4 until end of turn instead.

Harabaz Druid

{T}: Add X mana of any one color, where X is the number of Allies you control.

Joraga Warcaller

Wielopodbicie {1}{G} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowe {1}{G} dowolną liczbę razy.)

Joraga Warcaller enters the battlefield with a +1/+1 counter on it for each time it was kicked.

Other Elf creatures you control get +1/+1 for each +1/+1 counter on Joraga Warcaller.

Leatherback Baloth

Nature's Claim

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Jego władca zyskuje 4 życia.

Omnath, Locus of Mana

You don’t lose unspent green mana as steps and phases end.

Omnath, Locus of Mana gets +1/+1 for each unspent green mana you have.

Quest for Renewal

Whenever a creature you control becomes tapped, you may put a quest counter on Quest for Renewal.

As long as there are four or more quest counters on Quest for Renewal, untap all creatures you control during each other player’s untap step.

Slingbow Trap

If a black creature with flying is attacking, you may pay {G} rather than pay this spell’s mana cost.

Destroy target attacking creature with flying.

Snapping Creeper

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, Snapping Creeper gains vigilance until end of turn.

Strength of the Tajuru

Multikicker {1} (You may pay an additional {1} any number of times as you cast this spell.)

Choose target creature, then choose another target creature for each time this spell was kicked. Put X +1/+1 counters on each of them.

Summit Apes

As long as you control a Mountain, Summit Apes has menace. (It can’t be blocked except by two or more creatures.)

Terastodon

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć co najwyżej trzy wskazane nie-stworowe peranenty. Za każdy permanent umieszczony w cmentarzu w ten sposób, jego władca tworzy żeton zielonego stwora Słoń 3/3.

Vastwood Animist

{T}: Target land you control becomes an X/X Elemental creature until end of turn, where X is the number of Allies you control. It’s still a land.

Vastwood Zendikon

Zaurocz ląd

Zauroczony ląd jest zielonym stworem Żywiołak 6/4 i nadal jest lądem.

Kiedy zauroczony ląd umrze, przywróć ową kartę do ręki właściciela.

Wolfbriar Elemental

Multikicker {G} (You may pay an additional {G} any number of times as you cast this spell.)

When Wolfbriar Elemental enters the battlefield, create a 2/2 green Wolf creature token for each time it was kicked.

Novablast Wurm

Whenever Novablast Wurm attacks, destroy all other creatures.

Wrexial, the Risen Deep

Islandwalk, swampwalk (This creature can’t be blocked as long as defending player controls an Island or a Swamp.)

Whenever Wrexial, the Risen Deep deals combat damage to a player, you may cast target instant or sorcery card from that player’s graveyard without paying its mana cost. If that spell would be put into a graveyard this turn, exile it instead.

Amulet of Vigor

Whenever a permanent enters the battlefield tapped and under your control, untap it.

Basilisk Collar

Wyposażony stwór ma dotyk śmierci i więź życia.

Wyposaż {2}

Everflowing Chalice

Wielopodbicie {2}

Ten artefakt wchodzi na pole bitwy mając tyle znaczników ładunku, ile razy został podbity.

{T}: Weź {C} za każdy znacznik ładunku na tym artefakcie.

Hammer of Ruin

Wyposażony stwór dostaje +2/+0.

Whenever equipped creature deals combat damage to a player, you may destroy target Equipment that player controls.

Wyposaż {2}

Hedron Rover

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, Hedron Rover gets +2/+2 until end of turn.

Kitesail

Wyposażony stwór dostaje +1/+0 i ma latanie.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Lodestone Golem

Nonartifact spells cost {1} more to cast.

Pilgrim's Eye

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Razor Boomerang

Equipped creature has „{T}, Unattach Razor Boomerang: It deals 1 damage to any target. Return Razor Boomerang to its owner’s hand.”

Wyposaż {2}

Seer's Sundial

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Walking Atlas

{T}: Możesz umieścić kartę lądu z twojej ręki na polu bitwy.

Bojuka Bog

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, wygnaj wszystkie karty z cmentarza wskazanego gracza.

{T}: Weź {B}.

Celestial Colonnade

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {U}.

{3}{W}{U}: Do końca tury ten ląd staje się biało-niebieskim stworem Żywiołak 4/4 z lataniem i czujnością. Nadal jest lądem.

Creeping Tar Pit

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {B}.

{1}{U}{B}: Do końca tury ten ląd staje się czarnym stworem Żywiołak 3/2 i nie może być blokowany w tej turze. Nadal jest lądem.

Dread Statuary

{T}: Weź {C}.

{4}: Dread Statuary becomes a 4/2 Golem artifact creature until end of turn. It’s still a land.

Eye of Ugin

Colorless Eldrazi spells you cast cost {2} less to cast.

{7}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bezkolorowego stwora, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Halimar Depths

Halimar Depths enters the battlefield tapped.

When Halimar Depths enters the battlefield, look at the top three cards of your library, then put them back in any order.

{T}: Weź {U}.

Khalni Garden

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Roślina 0/1.

{T}: Weź {G}.

Lavaclaw Reaches

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B} lub {R}.

{1}{B}{R}: Do końca tury ten ląd staje się czarno-czerwonym stworem Żywiołak 2/2 mającym „{X}: Ten stwór dostaje do końca tury +X/+0.” Nadal jest lądem.

Quicksand

{T}: Weź {C}.

{T}, poświęć ten ląd: Wskazany atakujący stwór bez latanie dostaje do końca tury -1/-2.

Raging Ravine

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R} lub {G}.

{2}{R}{G}: Do końca tury ten ląd staje się czerwono-zielonym stworem Żywiołak 3/3 mającym „Ilekroć ten stwór zaatakuje, umieść na nim znacznik +1/+1.” Nadal jest lądem.

Sejiri Steppe

Sejiri Steppe enters the battlefield tapped.

When Sejiri Steppe enters the battlefield, target creature you control gains protection from the color of your choice until end of turn.

{T}: Weź {W}.

Smoldering Spires

Smoldering Spires enters the battlefield tapped.

When Smoldering Spires enters the battlefield, target creature can’t block this turn.

{T}: Weź {R}.

Stirring Wildwood

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {W}.

{1}{G}{W}: Do końca tury ten ląd staje się zielono-białym stworem Żywiołak 3/4 z zasięgiem. Nadal jest lądem.

Tectonic Edge

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, Sacrifice Tectonic Edge: Destroy target nonbasic land. Activate only if an opponent controls four or more lands.