Innistrad: Crimson Vow

Adamant Will

Wskazany stwór dostaje do końca tury +2/+2 i niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

Angelic Quartermaster

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej dwóch innych wskazanych stworów.

Arm the Cathars

Do końca tury wskazany stwór dostaje +3/+3, co najwyżej jeden inny wskazany stwór dostaje +2/+2 i co najwyżej jeden inny wskazany stwór dostaje +1/+1. Owe stwory zyskują do końca tury czujność.

Bride's Gown

Wyposażony stwór dostaje +2/+0. Dostaje on dodatkowo +0/+2 i ma pierwszy cios o ile Wyposażenie o nazwie Groom’s Finery jest dołączone do stwora pod twoim władaniem.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

By Invitation Only

Wybierz liczbę między 0 a 13. Każdy gracz poświęca tyle stworów.

Cemetery Protector

Błysk

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wygnaj kartę z cmentarza.

Ilekroć zagrasz ląd lub rzucisz czar, jeśli ma on wspólny typ karty z wygnaną kartą, stwórz żeton białego stwora Człowiek 1/1.

Circle of Confinement

Kiedy ten urok wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazanego stwora o skrócie many 3 lub mniejszym spod władania przeciwnika dopóki ten urok nie opuści pola bitwy.

Ilekroć przeciwnik rzuci czar Wampira o takiej samej nazwie jak karta wygnana tym urokiem, zyskaj 2 życia.

Dawnhart Geist

Ilekroć rzucisz czar uroku, zyskaj 2 życia.

Distracting Geist

Ilekroć ten stwór zaatakuje, przekręć wskazanego stwora pod władaniem broniącego się gracza.

Niepokojenie {4}{W} (Możesz rzucić tę kartę transformowaną z twojego cmentarza za koszt niepokojenia.)

Clever Distraction

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „Ilekroć ten stwór zaatakuje, przekręć wskazanego stwora pod władaniem broniącego się gracza.”

Jeśli ta karta miałaby trafić skądkolwiek do cmentarza, zamiast tego wygnaj ją.

Drogskol Infantry

Niepokojenie {3}{W} (Możesz rzucić tę kartę transformowaną z twojego cmentarza za koszt niepokojenia.)

Drogskol Armaments

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2.

Jeśli ta karta miałaby trafić skądkolwiek do cmentarza, zamiast tego wygnaj ją.

Estwald Shieldbasher

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, zyskuje on do końca tury niezniszczalność. (Obrażenia i efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą go.)

Faithbound Judge

Obronność, latanie, czujność

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten stwór ma co najwyżej dwa znaczniki sądu, umieść na nim znacznik sądu.

O ile ten stwór ma co najmniej trzy znaczniki sądu, może on atakować tak, jakby nie miał obronności.

Niepokojenie {5}{W}{W}

Sinner's Judgment

Zaurocz gracza

Na początku twojego kroku utrzymania, umieść znacznik sądu na tym uroku. Następnie jeśli są na nim co najmniej trzy znaczniki sądu, zauroczony gracz przegrywa grę.

Jeśli ta karta miałaby trafić skądkolwiek do cmentarza, zamiast tego wygnaj ją.

Fierce Retribution

Cleave {5}{W} (You may cast this spell for its cleave cost. If you do, remove the words in square brackets.)

Zniszcz wskazanego [atakującego] stwora.

Fleeting Spirit

{W}, wygnaj trzy karty z twojego cmentarza: Do końca tury ten stwór zyskuje pierwszy cios.

Odrzuć kartę: Wygnaj tego stwora. Przywróć go na pole bitwy pod władaniem właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Gryff Rider

Latanie

Trening (Ilekroć ten stwór zaatakuje wraz z innym stworem o większej sile, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

Gryffwing Cavalry

Latanie

Trening (Ilekroć ten stwór zaatakuje wraz z innym stworem o większej sile, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {1}{W}. Jeśli tak zrobisz, wskazany atakujący stwór nie mający latanie zyskuje do końca tury latanie.

Hallowed Haunting

O ile władasz co najmniej siedmioma urokami, stwory pod twoim władaniem mają latanie i czujność.

Ilekroć rzucisz czar uroku, stwórz żeton białego stwora Duch Kleryk mający „Siła i wytrzymałość tego stwora są obie równe liczbie Duchów pod twoim władaniem.”

Heron of Hope

Latanie

Jeśli masz zyskać życia, zamiast tego zyskaj tyle samo żyć plus 1.

{1}{W}: Do końca tury ten stwór zyskuje więź życia.

Heron-Blessed Geist

Latanie

{3}{W}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Stwórz dwa żetony białego stwora Duch 1/1 z lataniem. Możesz aktywować tylko jeśli władasz urokiem i tylko jako obrzęd.

Hopeful Initiate

Trening (Ilekroć ten stwór zaatakuje wraz z innym stworem o większej sile, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

{2}{W}, usuń dwa znaczniki +1/+1 spomiędzy stworów pod twoim władaniem: Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Katilda, Dawnhart Martyr

Latanie, więź życia, ochrona przed Wampirami

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie permanentów pod twoim władaniem będących Duchem i/lub urokiem.

Niepokojenie {3}{W}{W} (Możesz rzucić tę kartę transformowaną z twojego cmentarza za koszt niepokojenia.)

Katilda's Rising Dawn

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma latanie, więź życia i ochronę przed Wampirami oraz dostaje +X/+X, gdzie X jest liczbą permanentów pod twoim władaniem będących Duchem i/lub urokiem.

Jeśli ta karta miałaby trafić skądkolwiek do cmentarza, zamiast tego wygnaj ją.

Kindly Ancestor

Więź życia

Niepokojenie {1}{W} (Możesz rzucić tę kartę transformowaną z twojego cmentarza za koszt niepokojenia.)

Ancestor's Embrace

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma więź życia.

Jeśli ta karta miałaby trafić skądkolwiek do cmentarza, zamiast tego wygnaj ją.

Lantern Flare

Cleave {X}{R}{W} (You may cast this spell for its cleave cost. If you do, remove the words in square brackets.)

Lantern Flare deals X damage to target creature or planeswalker and you gain X life. [X is the number of creatures you control.]

Militia Rallier

Militia Rallier can’t attack alone.

Whenever Militia Rallier attacks, untap target creature.

Nebelgast Beguiler

{W}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Nurturing Presence

Zaurocz stwora

Enchanted creature has „Whenever a creature enters the battlefield under your control, this creature gets +1/+1 until end of turn.”

When Nurturing Presence enters the battlefield, create a 1/1 white Spirit creature token with flying.

Ollenbock Escort

Czujność

Sacrifice Ollenbock Escort: Target creature you control with a +1/+1 counter on it gains lifelink and indestructible until end of turn.

Panicked Bystander

Whenever Panicked Bystander or another creature you control dies, you gain 1 life.

At the beginning of your end step, if you gained 3 or more life this turn, transform Panicked Bystander.

Cackling Culprit

Whenever Cackling Culprit or another creature you control dies, you gain 1 life.

{1}{B}: Cackling Culprit gains deathtouch until end of turn.

Parish-Blade Trainee

Trening (Ilekroć ten stwór zaatakuje wraz z innym stworem o większej sile, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

When Parish-Blade Trainee dies, put its counters on target creature you control.

Piercing Light

Piercing Light deals 2 damage to target attacking or blocking creature. Scry 1. (Look at the top card of your library. You may put that card on the bottom of your library.)

Radiant Grace

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+0 i ma czujność.

When enchanted creature dies, return Radiant Grace to the battlefield transformed under your control attached to target opponent.

Radiant Restraints

Zaurocz gracza

Creatures enchanted player controls enter the battlefield tapped.

Resistance Squad

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, jeśli władasz innym Człowiekiem, dobierz kartę.

Sanctify

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Zyskaj 3 życia.

Savior of Ollenbock

Trening (Ilekroć ten stwór zaatakuje wraz z innym stworem o większej sile, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

Whenever Savior of Ollenbock trains, exile up to one other target creature from the battlefield or creature card from a graveyard.

When Savior of Ollenbock leaves the battlefield, put the exiled cards onto the battlefield under their owners» control.

Sigarda's Imprisonment

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować.

{4}{W}: Exile enchanted creature. Create a Blood token. (It’s an artifact with „{1}, {T}, Discard a card, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Sigarda's Summons

Stwory pod twoim władaniem mające znaczniki +1/+1 mają bazową siłę i wytrzymałość 4/4, mają latanie i są dodatkowo Aniołami oprócz swoich innych typów.

Supernatural Rescue

This spell has flash as long as you control a Spirit.

When you cast this spell, tap up to two target creatures you don’t control.

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Zauroczony stwór dostaje +1/+2.

Thalia, Guardian of Thraben

Pierwszy cios

Rzucanie nie-stworowych czarów kosztuje o {1} więcej.

Traveling Minister

{T}: Target creature gets +1/+0 until end of turn. You gain 1 life. Activate only as a sorcery.

Twinblade Geist

Podwójny cios

Disturb {2}{W} (You may cast this card from your graveyard transformed for its disturb cost.)

Twinblade Invocation

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma podwójny cios.

If Twinblade Invocation would be put into a graveyard from anywhere, exile it instead.

Unholy Officiant

Czujność

{4}{W}: Put a +1/+1 counter on Unholy Officiant.

Valorous Stance

Wybierz jedną —

 • Target creature gains indestructible until end of turn. (Damage and effects that say „destroy” don’t destroy it.)

 • Zniszcz wskazanego stwora o wytrzymałości 4 lub większej.

Vampire Slayer

Whenever Vampire Slayer deals damage to a Vampire, destroy that creature.

Voice of the Blessed

Whenever you gain life, put a +1/+1 counter on Voice of the Blessed.

As long as Voice of the Blessed has four or more +1/+1 counters on it, it has flying and vigilance.

As long as Voice of the Blessed has ten or more +1/+1 counters on it, it has indestructible.

Wedding Announcement

At the beginning of your end step, put an invitation counter on Wedding Announcement. If you attacked with two or more creatures this turn, draw a card. Otherwise, create a 1/1 white Human creature token. Then if Wedding Announcement has three or more invitation counters on it, transform it.

Wedding Festivity

Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Welcoming Vampire

Latanie

Ilekroć co najmniej jeden inny stwór o sile 2 lub mniejszej wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, dobierz kartę. Ta zdolność wyzwala się tylko raz na turę.

Alchemist's Retrieval

Cleave {1}{U} (You may cast this spell for its cleave cost. If you do, remove the words in square brackets.)

Return target nonland permanent [you control] to its owner’s hand.

Binding Geist

Whenever Binding Geist attacks, target creature an opponent controls gets -2/-0 until end of turn.

Disturb {1}{U} (You may cast this card from your graveyard transformed for its disturb cost.)

Spectral Binding

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -2/-0.

If Spectral Binding would be put into a graveyard from anywhere, exile it instead.

Biolume Egg

Obronność

When Biolume Egg enters the battlefield, scry 2.

When you sacrifice Biolume Egg, return it to the battlefield transformed under its owner’s control at the beginning of the next end step.

Biolume Serpent

Sacrifice two Islands: Biolume Serpent can’t be blocked this turn.

Cemetery Illuminator

Latanie

Ilekroć ten stwór wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, wygnaj kartę z cmentarza.

Możesz patrzeć na wierzchnią kartę twojej biblioteki w dowolnym momencie.

Once each turn, you may cast a spell from the top of your library if it shares a card type with a card exiled with Cemetery Illuminator.

Chill of the Grave

This spell costs {1} less to cast if you control a Zombie.

Przekręć wskazanego stwora. Nie odkręci się on podczas najbliższego kroku odkręcania jego władcy.

Dobierz kartę.

Cobbled Lancer

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — wygnaj kartę stwora z twojego cmentarza.

{3}{U}, Exile Cobbled Lancer from your graveyard: Draw a card.

Consuming Tide

Each player chooses a nonland permanent they control. Return all nonland permanents not chosen this way to their owners» hands. Then you draw a card for each opponent who has more cards in their hand than you.

Cradle of Safety

Błysk

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

When Cradle of Safety enters the battlefield, enchanted creature gains hexproof until end of turn. (It can’t be the target of spells or abilities your opponents control.)

Zauroczony stwór dostaje +1/+1.

Cruel Witness

Latanie

Ilekroć rzucisz niestworowy czar, spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ową kartę w twoim cmentarzu.

Diver Skaab

Wyzysk (Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz poświęcić stwora.)

When Diver Skaab exploits a creature, target creature’s owner puts it on the top or bottom of their library.

Dreadlight Monstrosity

Opieka {2} (Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, skontruj to, chyba że ów gracz zapłaci {2}.)

{3}{U}{U}: Dreadlight Monstrosity can’t be blocked this turn. Activate only if you own a card in exile.

Dreamshackle Geist

Latanie

At the beginning of combat on your turn, choose up to one —

 • Przekręć wskazanego stwora.

 • Target creature doesn’t untap during its controller’s next untap step.

Fear of Death

Zaurocz stwora

When Fear of Death enters the battlefield, mill two cards. (Put the top two cards of your library into your graveyard.)

Zauroczony stwór dostaje -X/-0, gdzie X jest liczbą kart w twoim cmentarzu.

Geistlight Snare

This spell costs {1} less to cast if you control a Spirit. It also costs {1} less to cast if you control an enchantment.

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {3}.

Geralf, Visionary Stitcher

Zombies you control have flying.

{U}, {T}, Sacrifice another nontoken creature: Create an X/X blue Zombie creature token, where X is the sacrificed creature’s toughness.

Gutter Skulker

Gutter Skulker can’t be blocked as long as it’s attacking alone.

Niepokojenie {3}{U} (Możesz rzucić tę kartę transformowaną z twojego cmentarza za koszt niepokojenia.)

Gutter Shortcut

Zaurocz stwora

Enchanted creature can’t be blocked as long as it’s attacking alone.

If Gutter Shortcut would be put into a graveyard from anywhere, exile it instead.

Hullbreaker Horror

Błysk

Ten czar nie może być skontrowany.

Ilekroć rzucisz czar, wybierz co najwyżej jedno —

 • Return target spell you don’t control to its owner’s hand.

 • Przywróć wskazany nie-lądowy permanent do ręki właściciela.

Inspired Idea

Cleave {3}{U}{U} (You may cast this spell for its cleave cost. If you do, remove the words in square brackets.)

Draw three cards. [Your maximum hand size is reduced by three for the rest of the game.]

Jacob Hauken, Inspector

{T}: Draw a card, then exile a card from your hand face down. You may look at that card for as long as it remains exiled. You may pay {4}{U}{U}. If you do, transform Jacob Hauken, Inspector.

Hauken's Insight

At the beginning of your upkeep, exile the top card of your library face down. You may look at that card for as long as it remains exiled.

Once during each of your turns, you may play a land or cast a spell from among the cards exiled with this permanent without paying its mana cost.

Lantern Bearer

Latanie

Niepokojenie {2}{U} (Możesz rzucić tę kartę transformowaną z twojego cmentarza za koszt niepokojenia.)

Lanterns' Lift

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma latanie.

If Lanterns» Lift would be put into a graveyard from anywhere, exile it instead.

Lunar Rejection

Cleave {3}{U} (You may cast this spell for its cleave cost. If you do, remove the words in square brackets.)

Return target [Wolf or Werewolf] creature to its owner’s hand.

Dobierz kartę.

Mirrorhall Mimic

You may have Mirrorhall Mimic enter the battlefield as a copy of any creature on the battlefield, except it’s a Spirit in addition to its other types.

Niepokojenie {3}{U}{U} (Możesz rzucić tę kartę transformowaną z twojego cmentarza za koszt niepokojenia.)

Ghastly Mimicry

Zaurocz stwora

At the beginning of your upkeep, create a token that’s a copy of enchanted creature, except it’s a Spirit in addition to its other types.

If Ghastly Mimicry would be put into a graveyard from anywhere, exile it instead.

Mischievous Catgeist

Whenever Mischievous Catgeist deals combat damage to a player, draw a card.

Niepokojenie {2}{U} (Możesz rzucić tę kartę transformowaną z twojego cmentarza za koszt niepokojenia.)

Catlike Curiosity

Zaurocz stwora

Enchanted creature has „Whenever this creature deals combat damage to a player, draw a card.”

If Catlike Curiosity would be put into a graveyard from anywhere, exile it instead.

Necroduality

Whenever a nontoken Zombie enters the battlefield under your control, create a token that’s a copy of that creature.

Overcharged Amalgam

Błysk

Latanie

Wyzysk (Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz poświęcić stwora.)

When Overcharged Amalgam exploits a creature, counter target spell, activated ability, or triggered ability.

Patchwork Crawler

{2}{U}: Exile target creature card from your graveyard and put a +1/+1 counter on Patchwork Crawler.

Patchwork Crawler has all activated abilities of all creature cards exiled with it.

Repository Skaab

Wyzysk (Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz poświęcić stwora.)

When Repository Skaab exploits a creature, return target instant or sorcery card from your graveyard to your hand.

Scattered Thoughts

Look at the top four cards of your library. Put two of those cards into your hand and the rest into your graveyard.

Screaming Swarm

Latanie

Whenever you attack with one or more creatures, target player mills that many cards. (To mill a card, a player puts the top card of their library into their graveyard.)

{2}{U}: Umieść tę kartę z twojego cmentarza w twojej bibliotece jako drugą od wierzchu.

Selhoff Entomber

{T}, Discard a creature card: Draw a card.

Serpentine Ambush

Until end of turn, target creature becomes a blue Serpent with base power and toughness 5/5.

Skywarp Skaab

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać dwie karty stworów z twojego cmentarza. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Soulcipher Board

Soulcipher Board enters the battlefield with three omen counters on it.

{1}{U}, {T}: Look at the top two cards of your library. Put one of them into your graveyard.

Whenever a creature card is put into your graveyard from anywhere, remove an omen counter from Soulcipher Board. Then if it has no omen counters on it, transform it.

Cipherbound Spirit

Latanie

Cipherbound Spirit can block only creatures with flying.

{3}{U}: Draw two cards, then discard a card.

Steelclad Spirit

Obronność

Whenever an enchantment enters the battlefield under your control, Steelclad Spirit can attack this turn as though it didn’t have defender.

Stitched Assistant

Wyzysk (Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz poświęcić stwora.)

When Stitched Assistant exploits a creature, scry 1, then draw a card. (To scry 1, look at the top card of your library, then you may put that card on the bottom of your library.)

Stormchaser Drake

Latanie

Whenever Stormchaser Drake becomes the target of a spell you control, draw a card.

Syncopate

Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {X}. Jeśli ów czar zostanie skontrowany w ten sposób, wygnaj go zamiast umieszczać go w cmentarzu właściciela.

Syphon Essence

Counter target creature or planeswalker spell. Create a Blood token. (It’s an artifact with „{1}, {T}, Discard a card, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Thirst for Discovery

Draw three cards. Then discard two cards unless you discard a basic land card.

Wanderlight Spirit

Latanie

Wanderlight Spirit can block only creatures with flying.

Wash Away

Cleave {1}{U}{U} (You may cast this spell for its cleave cost. If you do, remove the words in square brackets.)

Counter target spell [that wasn’t cast from its owner’s hand].

Whispering Wizard

Ilekroć rzucisz niestworowy czar, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem. Ta zdolność wyzwala się tylko raz na turę.

Winged Portent

Cleave {4}{G}{U} (You may cast this spell for its cleave cost. If you do, remove the words in square brackets.)

Draw a card for each creature [with flying] you control.

Witness the Future

Target player shuffles up to four target cards from their graveyard into their library. You look at the top four cards of your library, then put one of those cards into your hand and the rest on the bottom of your library in a random order.

Wretched Throng

When Wretched Throng dies, you may search your library for a card named Wretched Throng, reveal it, put it into your hand, then shuffle.

Aim for the Head

Wybierz jedną —

 • Exile target Zombie.

 • Target opponent exiles two cards from their hand.

Archghoul of Thraben

Whenever Archghoul of Thraben or another Zombie you control dies, look at the top card of your library. If it’s a Zombie card, you may reveal it and put it into your hand. If you don’t put the card into your hand, you may put it into your graveyard.

Bleed Dry

Target creature gets -13/-13 until end of turn. If that creature would die this turn, exile it instead.

Blood Fountain

When Blood Fountain enters the battlefield, create a Blood token. (It’s an artifact with „{1}, {T}, Discard a card, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

{3}{B}, {T}, Sacrifice Blood Fountain: Return up to two target creature cards from your graveyard to your hand.

Bloodcrazed Socialite

Złowrogość

When Bloodcrazed Socialite enters the battlefield, create a Blood token. (It’s an artifact with „{1}, {T}, Discard a card, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Whenever Bloodcrazed Socialite attacks, you may sacrifice a Blood token. If you do, it gets +2/+2 until end of turn.

Bloodsworn Squire

{1}{B}, Discard a card: Bloodsworn Squire gains indestructible until end of turn. Tap it. Then if there are four or more creature cards in your graveyard, transform Bloodsworn Squire. (Damage and effects that say „destroy” don’t destroy it.)

Bloodsworn Knight

Bloodsworn Knight’s power and toughness are each equal to the number of creature cards in your graveyard.

{1}{B}, Discard a card: Bloodsworn Knight gains indestructible until end of turn. Tap it. (Damage and effects that say „destroy” don’t destroy it.)

Bloodvial Purveyor

Latanie, tratowanie

Whenever an opponent casts a spell, that player creates a Blood token. (It’s an artifact with „{1}, {T}, Discard a card, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Whenever Bloodvial Purveyor attacks, it gets +1/+0 until end of turn for each Blood token defending player controls.

Catapult Fodder

At the beginning of combat on your turn, if you control three or more creatures that each have toughness greater than their power, transform Catapult Fodder.

Catapult Captain

{2}{B}, {T}, Sacrifice another creature: Target opponent loses life equal to the sacrificed creature’s toughness.

Cemetery Desecrator

Złowrogość

When Cemetery Desecrator enters the battlefield or dies, exile another card from a graveyard. When you do, choose one —

 • Remove X counters from target permanent, where X is the mana value of the exiled card.

 • Target creature an opponent controls gets -X/-X until end of turn, where X is the mana value of the exiled card.

Concealing Curtains

Obronność

{2}{B}: Transform Concealing Curtains. Activate only as a sorcery.

Revealing Eye

Złowrogość

When this creature transforms into Revealing Eye, target opponent reveals their hand. You may choose a nonland card from it. If you do, that player discards that card, then draws a card.

Courier Bat

Latanie

When Courier Bat enters the battlefield, if you gained life this turn, return up to one target creature card from your graveyard to your hand.

Demonic Bargain

Exile the top thirteen cards of your library, then search your library for a card. Put that card into your hand, then shuffle.

Desperate Farmer

Więź życia

When another creature you control dies, transform Desperate Farmer.

Depraved Harvester

Więź życia

Diregraf Scavenger

Dotyk śmierci

When Diregraf Scavenger enters the battlefield, exile up to one target card from a graveyard. If a creature card was exiled this way, each opponent loses 2 life and you gain 2 life.

Doomed Dissenter

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Dread Fugue

Cleave {2}{B} (You may cast this spell for its cleave cost. If you do, remove the words in square brackets.)

Target player reveals their hand. You choose a nonland card from it [with mana value 2 or less]. That player discards that card.

Dreadfeast Demon

Latanie

At the beginning of your end step, sacrifice a non-Demon creature. If you do, create a token that’s a copy of Dreadfeast Demon.

Dying to Serve

Whenever you discard one or more cards, create a tapped 2/2 black Zombie creature token. This ability triggers only once each turn.

Edgar's Awakening

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

When you discard Edgar’s Awakening, you may pay {B}. When you do, return target creature card from your graveyard to your hand.

Falkenrath Forebear

Latanie

Falkenrath Forebear can’t block.

Whenever Falkenrath Forebear deals combat damage to a player, create a Blood token.

{B}, Sacrifice two Blood tokens: Return Falkenrath Forebear from your graveyard to the battlefield.

Fell Stinger

Dotyk śmierci

Wyzysk (Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz poświęcić stwora.)

When Fell Stinger exploits a creature, target player draws two cards and loses 2 life.

Gift of Fangs

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +2/+2 as long as it’s a Vampire. Otherwise, it gets -2/-2.

Gluttonous Guest

When Gluttonous Guest enters the battlefield, create a Blood token. (It’s an artifact with „{1}, {T}, Discard a card, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Whenever you sacrifice a Blood token, you gain 1 life.

Graf Reaver

Wyzysk (Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz poświęcić stwora.)

When Graf Reaver exploits a creature, destroy target planeswalker.

At the beginning of your upkeep, Graf Reaver deals 1 damage to you.

Grisly Ritual

Destroy target creature or planeswalker. Create two Blood tokens. (They’re artifacts with „{1}, {T}, Discard a card, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Groom's Finery

Equipped creature gets +2/+0. It gets an additional +0/+2 and has deathtouch as long as an Equipment named Bride’s Gown is attached to a creature you control.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Headless Rider

Whenever Headless Rider or another nontoken Zombie you control dies, create a 2/2 black Zombie creature token.

Henrika Domnathi

Latanie

At the beginning of combat on your turn, choose one that hasn’t been chosen —

 • Każdy gracz poświęca stwora.

 • Dobierz kartę i strać 1 życie.

 • Transform Henrika Domnathi.

Henrika, Infernal Seer

Latanie, dotyk śmierci, więź życia

{1}{B}{B}: Each creature you control with flying, deathtouch, and/or lifelink gets +1/+0 until end of turn.

Hero's Downfall

Zniszcz wskazanego stwora lub wędrowca.

Innocent Traveler

At the beginning of your upkeep, any opponent may sacrifice a creature. If no one does, transform Innocent Traveler.

Malicious Invader

Latanie

Malicious Invader gets +2/+0 as long as an opponent controls a Human.

Mindleech Ghoul

Wyzysk (Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz poświęcić stwora.)

When Mindleech Ghoul exploits a creature, each opponent exiles a card from their hand.

Parasitic Grasp

Cleave {1}{B}{B} (You may cast this spell for its cleave cost. If you do, remove the words in square brackets.)

Parasitic Grasp deals 3 damage to target [Human] creature. You gain 3 life.

Path of Peril

Cleave {4}{W}{B} (You may cast this spell for its cleave cost. If you do, remove the words in square brackets.)

Destroy all creatures [with mana value 2 or less].

Persistent Specimen

{2}{B}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza przekręconą na polu bitwy.

Pointed Discussion

You draw two cards, lose 2 life, then create a Blood token. (It’s an artifact with „{1}, {T}, Discard a card, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Ragged Recluse

At the beginning of your end step, if you discarded a card this turn, transform Ragged Recluse.

Odious Witch

Whenever Odious Witch attacks, defending player loses 1 life and you gain 1 life.

Restless Bloodseeker

At the beginning of your end step, if you gained life this turn, create a Blood token. (It’s an artifact with „{1}, {T}, Discard a card, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Sacrifice two Blood tokens: Transform Restless Bloodseeker. Activate only as a sorcery.

Bloodsoaked Reveler

At the beginning of your end step, if you gained life this turn, create a Blood token. (It’s an artifact with „{1}, {T}, Discard a card, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

{4}{B}: Each opponent loses 2 life and you gain 2 life.

Rot-Tide Gargantua

Wyzysk (Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz poświęcić stwora.)

When Rot-Tide Gargantua exploits a creature, each opponent sacrifices a creature.

Skulking Killer

When Skulking Killer enters the battlefield, target creature an opponent controls gets -2/-2 until end of turn if that opponent controls no other creatures.

Sorin the Mirthless

+1: Look at the top card of your library. You may reveal that card and put it into your hand. If you do, you lose life equal to its mana value.

−2: Create a 2/3 black Vampire creature token with flying and lifelink.

−7: Sorin the Mirthless deals 13 damage to any target. You gain 13 life.

Toxrill, the Corrosive

At the beginning of each end step, put a slime counter on each creature you don’t control.

Creatures you don’t control get -1/-1 for each slime counter on them.

Whenever a creature you don’t control with a slime counter on it dies, create a 1/1 black Slug creature token.

{U}{B}, Sacrifice a Slug: Draw a card.

Undead Butler

When Undead Butler enters the battlefield, mill three cards. (Put the top three cards of your library into your graveyard.)

When Undead Butler dies, you may exile it. When you do, return target creature card from your graveyard to your hand.

Undying Malice

Do końca tury wskazany stwór zyskuje „Kiedy ten stwór umrze, przywróć go na pole bitwy pod władaniem właściciela z dodatkowym znacznikiem +1/+1.”

Unhallowed Phalanx

Unhallowed Phalanx enters the battlefield tapped.

Vampire's Kiss

Target player loses 2 life and you gain 2 life. Create two Blood tokens. (They’re artifacts with „{1}, {T}, Discard a card, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Voldaren Bloodcaster

Latanie

Whenever Voldaren Bloodcaster or another nontoken creature you control dies, create a Blood token. (It’s an artifact with „{1}, {T}, Discard a card, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Whenever you create a Blood token, if you control five or more Blood tokens, transform Voldaren Bloodcaster.

Bloodbat Summoner

Latanie

At the beginning of combat on your turn, up to one target Blood token you control becomes a 2/2 black Bat creature with flying and haste in addition to its other types.

Wedding Security

Whenever Wedding Security attacks, you may sacrifice a Blood token. If you do, put a +1/+1 counter on Wedding Security and draw a card.

Abrade

Wybierz jedną —

 • Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 3 obrażenia.

 • Zniszcz wskazany artefakt.

Alchemist's Gambit

Cleave {4}{U}{U}{R} (You may cast this spell for its cleave cost. If you do, remove the words in square brackets.)

Take an extra turn after this one. During that turn, damage can’t be prevented. [At the beginning of that turn’s end step, you lose the game.]

Exile Alchemist’s Gambit.

Alluring Suitor

When you attack with exactly two creatures, transform Alluring Suitor.

Deadly Dancer

Tratowanie

When this creature transforms into Deadly Dancer, add {R}{R}. Until end of turn, you don’t lose this mana as steps and phases end.

{R}{R}: Deadly Dancer and another target creature each get +1/+0 until end of turn.

Ancestral Anger

Target creature gains trample and gets +X/+0 until end of turn, where X is 1 plus the number of cards named Ancestral Anger in your graveyard.

Dobierz kartę.

Ballista Watcher

{2}{R}, {T}: Ballista Watcher deals 1 damage to any target.

Solarny (Jeśli gracz nie rzucił czarów podczas swojej tury, w następnej turze nastaje noc.)

Ballista Wielder

{2}{R}: Ballista Wielder deals 1 damage to any target. A creature dealt damage this way can’t block this turn.

Lunarny (Jeśli gracz rzucił co najmniej dwa czary w swojej turze, w następnej turze nastaje dzień.)

Belligerent Guest

Tratowanie

Whenever Belligerent Guest deals combat damage to a player, create a Blood token. (It’s an artifact with „{1}, {T}, Discard a card, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Blood Hypnotist

Blood Hypnotist can’t block.

Whenever you sacrifice one or more Blood tokens, target creature can’t block this turn. This ability triggers only once each turn.

Blood Petal Celebrant

Blood Petal Celebrant has first strike as long as it’s attacking.

When Blood Petal Celebrant dies, create a Blood token. (It’s an artifact with „{1}, {T}, Discard a card, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Bloody Betrayal

Gain control of target creature until end of turn. Untap that creature. It gains haste until end of turn. Create a Blood token. (It’s an artifact with „{1}, {T}, Discard a card, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Cemetery Gatekeeper

Pierwszy cios

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wygnaj kartę z cmentarza.

Whenever a player plays a land or casts a spell, if it shares a card type with the exiled card, Cemetery Gatekeeper deals 2 damage to that player.

Chandra, Dressed to Kill

+1: Add {R}. Chandra, Dressed to Kill deals 1 damage to up to one target player or planeswalker.

+1: Exile the top card of your library. If it’s red, you may cast it this turn.

−7: Exile the top five cards of your library. You may cast red spells from among them this turn. You get an emblem with „Whenever you cast a red spell, this emblem deals X damage to any target, where X is the amount of mana spent to cast that spell.”

Change of Fortune

Discard your hand, then draw a card for each card you’ve discarded this turn.

Creepy Puppeteer

Pośpiech

Whenever Creepy Puppeteer attacks, if you attacked with exactly one other creature this combat, you may have that creature’s base power and toughness become 4/3 until end of turn.

Curse of Hospitality

Zaurocz gracza

Creatures attacking enchanted player have trample.

Whenever a creature deals combat damage to enchanted player, that player exiles the top card of their library. Until end of turn, that creature’s controller may play that card and they may spend mana as though it were mana of any color to cast that spell.

Daybreak Combatants

Pośpiech

When Daybreak Combatants enters the battlefield, target creature gets +2/+0 until end of turn.

Dominating Vampire

When Dominating Vampire enters the battlefield, gain control of target creature with mana value less than or equal to the number of Vampires you control until end of turn. Untap that creature. It gains haste until end of turn.

End the Festivities

End the Festivities deals 1 damage to each opponent and each creature and planeswalker they control.

Falkenrath Celebrants

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

When Falkenrath Celebrants enters the battlefield, create two Blood tokens. (They’re artifacts with „{1}, {T}, Discard a card, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Fearful Villager

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Solarny (Jeśli gracz nie rzucił czarów podczas swojej tury, w następnej turze nastaje noc.)

Fearsome Werewolf

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Lunarny (Jeśli gracz rzucił co najmniej dwa czary w swojej turze, w następnej turze nastaje dzień.)

Flame-Blessed Bolt

Flame-Blessed Bolt deals 2 damage to target creature or planeswalker. If that creature or planeswalker would die this turn, exile it instead.

Frenzied Devils

Pośpiech

Whenever you cast a noncreature spell, Frenzied Devils gets +2/+2 until end of turn.

Honeymoon Hearse

Tratowanie

Tap two untapped creatures you control: Honeymoon Hearse becomes an artifact creature until end of turn.

Hungry Ridgewolf

As long as you control another Wolf or Werewolf, Hungry Ridgewolf gets +1/+0 and has trample.

Ill-Tempered Loner

Whenever Ill-Tempered Loner is dealt damage, it deals that much damage to any target.

{1}{R}: Ten stwór dostaje do końca tury +2/+0.

Solarny (Jeśli gracz nie rzucił czarów podczas swojej tury, w następnej turze nastaje noc.)

Howlpack Avenger

Whenever a permanent you control is dealt damage, Howlpack Avenger deals that much damage to any target.

{1}{R}: Ten stwór dostaje do końca tury +2/+0.

Lunarny (Jeśli gracz rzucił co najmniej dwa czary w swojej turze, w następnej turze nastaje dzień.)

Into the Night

It becomes night. Discard any number of cards, then draw that many cards plus one.

Kessig Flamebreather

Whenever you cast a noncreature spell, Kessig Flamebreather deals 1 damage to each opponent.

Kessig Wolfrider

Złowrogość

{2}{R}, {T}, Exile three cards from your graveyard: Create a 3/2 red Wolf creature token.

Lacerate Flesh

Lacerate Flesh deals 4 damage to target creature. Create a number of Blood tokens equal to the amount of excess damage dealt to that creature this way. (They’re artifacts with „{1}, {T}, Discard a card, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Lambholt Raconteur

Whenever you cast a noncreature spell, Lambholt Raconteur deals 1 damage to each opponent.

Solarny (Jeśli gracz nie rzucił czarów podczas swojej tury, w następnej turze nastaje noc.)

Lambholt Ravager

Whenever you cast a noncreature spell, Lambholt Ravager deals 2 damage to each opponent.

Lunarny (Jeśli gracz rzucił co najmniej dwa czary w swojej turze, w następnej turze nastaje dzień.)

Lightning Wolf

{1}{R}: Lightning Wolf gains first strike until end of turn. Activate only as a sorcery.

Magma Pummeler

Magma Pummeler enters the battlefield with X +1/+1 counters on it.

If damage would be dealt to Magma Pummeler while it has a +1/+1 counter on it, prevent that damage and remove that many +1/+1 counters from it. When one or more counters are removed from Magma Pummeler this way, it deals that much damage to any target.

Manaform Hellkite

Latanie

Whenever you cast a noncreature spell, create an X/X red Dragon Illusion creature token with flying and haste, where X is the amount of mana spent to cast that spell. Exile that token at the beginning of the next end step.

Markov Retribution

Wybierz jedną lub obie —

 • Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+0.

 • Target Vampire you control deals damage equal to its power to another target creature.

Olivia's Attendants

Złowrogość

Whenever Olivia’s Attendants deals damage, create that many Blood tokens. (They’re artifacts with „{1}, {T}, Discard a card, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

{2}{R}: Olivia’s Attendants deals 1 damage to any target.

Pyre Spawn

When Pyre Spawn dies, it deals 3 damage to any target.

Reckless Impulse

Wygnaj dwie wierzchnie karty twojej biblioteki. Do końca twojej następnej tury możesz zagrać owe karty.

Rending Flame

Rending Flame deals 5 damage to target creature or planeswalker. If that permanent is a Spirit, Rending Flame also deals 2 damage to that permanent’s controller.

Runebound Wolf

{3}{R}, {T}: Runebound Wolf deals damage equal to the number of Wolves and Werewolves you control to target opponent.

Sanguine Statuette

When Sanguine Statuette enters the battlefield, create a Blood token. (It’s an artifact with „{1}, {T}, Discard a card, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Whenever you sacrifice a Blood token, you may have Sanguine Statuette become a 3/3 Vampire artifact creature with haste until end of turn.

Stensia Uprising

At the beginning of your end step, create a 1/1 red Human creature token. Then if you control exactly thirteen permanents, you may sacrifice Stensia Uprising. When you do, it deals 7 damage to any target.

Sure Strike

Target creature gets +3/+0 and gains first strike until end of turn.

Vampires' Vengeance

Vampires» Vengeance deals 2 damage to each non-Vampire creature. Create a Blood token. (It’s an artifact with „{1}, {T}, Discard a card, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Volatile Arsonist

Menace, haste

Whenever Volatile Arsonist attacks, it deals 1 damage to each of up to one target creature, up to one target player, and/or up to one target planeswalker.

Solarny (Jeśli gracz nie rzucił czarów podczas swojej tury, w następnej turze nastaje noc.)

Dire-Strain Anarchist

Menace, haste

Whenever Dire-Strain Anarchist attacks, it deals 2 damage to each of up to one target creature, up to one target player, and/or up to one target planeswalker.

Lunarny (Jeśli gracz rzucił co najmniej dwa czary w swojej turze, w następnej turze nastaje dzień.)

Voldaren Epicure

When Voldaren Epicure enters the battlefield, it deals 1 damage to each opponent. Create a Blood token. (It’s an artifact with „{1}, {T}, Discard a card, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Voltaic Visionary

{T}: Voltaic Visionary deals 2 damage to you. Exile the top card of your library. You may play that card this turn. Activate only as a sorcery.

When you play a card exiled with Voltaic Visionary, transform Voltaic Visionary.

Volt-Charged Berserker

Volt-Charged Berserker can’t block.

Weary Prisoner

Obronność

Solarny (Jeśli gracz nie rzucił czarów podczas swojej tury, w następnej turze nastaje noc.)

Wrathful Jailbreaker

Wrathful Jailbreaker attacks each combat if able.

Lunarny (Jeśli gracz rzucił co najmniej dwa czary w swojej turze, w następnej turze nastaje dzień.)

Apprentice Sharpshooter

Zasięg

Trening (Ilekroć ten stwór zaatakuje wraz z innym stworem o większej sile, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

Ascendant Packleader

Ascendant Packleader enters the battlefield with a +1/+1 counter on it if you control a permanent with mana value 4 or greater.

Ilekroć rzucisz czar o skrócie many 4 lub większym, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Avabruck Caretaker

Antyklątwa

At the beginning of combat on your turn, put two +1/+1 counters on another target creature you control.

Solarny (Jeśli gracz nie rzucił czarów podczas swojej tury, w następnej turze nastaje noc.)

Hollowhenge Huntmaster

Antyklątwa

Other permanents you control have hexproof.

At the beginning of combat on your turn, put two +1/+1 counters on each creature you control.

Lunarny (Jeśli gracz rzucił co najmniej dwa czary w swojej turze, w następnej turze nastaje dzień.)

Bramble Armor

Kiedy ten artefakt wejdzie na pole bitwy, dołącz go do wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Wyposażony stwór dostaje +2/+1.

Wyposaż {4} ({4}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Bramble Wurm

Zasięg, tratowanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zyskaj 5 żyć.

{2}{G}, Exile Bramble Wurm from your graveyard: You gain 5 life.

Cartographer's Survey

Look at the top seven cards of your library. Put up to two land cards from among them onto the battlefield tapped. Put the rest on the bottom of your library in a random order.

Cemetery Prowler

Czujność

Ilekroć ten stwór wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, wygnaj kartę z cmentarza.

Spells you cast cost {1} less to cast for each card type they share with cards exiled with Cemetery Prowler.

Cloaked Cadet

Trening (Ilekroć ten stwór zaatakuje wraz z innym stworem o większej sile, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

Whenever one or more +1/+1 counters are put on one or more Humans you control, draw a card. This ability triggers only once each turn.

Crawling Infestation

At the beginning of your upkeep, you may mill two cards. (You may put the top two cards of your library into your graveyard.)

Whenever one or more creature cards are put into your graveyard from anywhere during your turn, create a 1/1 green Insect creature token. This ability triggers only once each turn.

Crushing Canopy

Wybierz jedną —

 • Zniszcz wskazanego stwora mającego latanie.

 • Zniszcz wskazany urok.

Cultivator Colossus

Tratowanie

Cultivator Colossus’s power and toughness are each equal to the number of lands you control.

When Cultivator Colossus enters the battlefield, you may put a land card from your hand onto the battlefield tapped. If you do, draw a card and repeat this process.

Dawnhart Disciple

Whenever another Human enters the battlefield under your control, Dawnhart Disciple gets +1/+1 until end of turn.

Dig Up

Cleave {1}{B}{B}{G} (You may cast this spell for its cleave cost. If you do, remove the words in square brackets.)

Search your library for a [basic land] card, [reveal it,] put it into your hand, then shuffle.

Dormant Grove

At the beginning of combat on your turn, put a +1/+1 counter on target creature you control. Then if that creature has toughness 6 or greater, transform Dormant Grove.

Gnarled Grovestrider

Czujność

Inne stwory pod twoim władaniem mają czujność.

Flourishing Hunter

When Flourishing Hunter enters the battlefield, you gain life equal to the greatest toughness among other creatures you control.

Glorious Sunrise

At the beginning of combat on your turn, choose one —

 • Creatures you control get +1/+1 and gain trample until end of turn.

 • Target land gains „{T}: Add {G}{G}{G}” until end of turn.

 • Draw a card if you control a creature with power 3 or greater.

 • Zyskaj 3 życia.

Hamlet Vanguard

Opieka {2} (Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, skontruj to, chyba że ów gracz zapłaci {2}.)

Hamlet Vanguard enters the battlefield with two +1/+1 counters on it for each other nontoken Human you control.

Hiveheart Shaman

Whenever Hiveheart Shaman attacks, you may search your library for a basic land card that doesn’t share a land type with a land you control, put that card onto the battlefield, then shuffle.

{5}{G}: Create a 1/1 green Insect creature token. Put X +1/+1 counters on it, where X is the number of basic land types among lands you control. Activate only as a sorcery.

Hookhand Mariner

Solarny (Jeśli gracz nie rzucił czarów podczas swojej tury, w następnej turze nastaje noc.)

Riphook Raider

Riphook Raider can’t be blocked by creatures with power 2 or less.

Lunarny (Jeśli gracz rzucił co najmniej dwa czary w swojej turze, w następnej turze nastaje dzień.)

Howling Moon

At the beginning of combat on your turn, target Wolf or Werewolf you control gets +2/+2 until end of turn.

Ilekroć przeciwnik rzuci swój drugi czar w danej turze, stwórz żeton zielonego stwora Wilk 2/2.

Howlpack Piper

Ten czar nie może być skontrowany.

{1}{G}, {T}: You may put a creature card from your hand onto the battlefield. If it’s a Wolf or Werewolf, untap Howlpack Piper. Activate only as a sorcery.

Solarny (Jeśli gracz nie rzucił czarów podczas swojej tury, w następnej turze nastaje noc.)

Wildsong Howler

Whenever this creature enters the battlefield or transforms into Wildsong Howler, look at the top six cards of your library. You may reveal a creature card from among them and put it into your hand. Put the rest on the bottom of your library in a random order.

Lunarny (Jeśli gracz rzucił co najmniej dwa czary w swojej turze, w następnej turze nastaje dzień.)

Infestation Expert

Ilekroć ten stwór wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, stwórz żeton zielonego stwora Owad 1/1.

Solarny (Jeśli gracz nie rzucił czarów podczas swojej tury, w następnej turze nastaje noc.)

Infested Werewolf

Whenever Infested Werewolf enters the battlefield or attacks, create two 1/1 green Insect creature tokens.

Lunarny (Jeśli gracz rzucił co najmniej dwa czary w swojej turze, w następnej turze nastaje dzień.)

Laid to Rest

Whenever a Human you control dies, draw a card.

Ilekroć umrze stwór pod twoim władaniem mający znacznik +1/+1, zyskaj 2 życia.

Massive Might

Wskazany stwór dostaje do końca tury +2/+2 i tratowanie.

Moldgraf Millipede

When Moldgraf Millipede enters the battlefield, mill three cards, then put a +1/+1 counter on Moldgraf Millipede for each creature card in your graveyard. (To mill a card, put the top card of your library into your graveyard.)

Mulch

Ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść wszystkie karty lądów ujawnione w ten sposób w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu.

Nature's Embrace

Zaurocz stwora lub ląd

As long as enchanted permanent is a creature, it gets +2/+2.

As long as enchanted permanent is a land, it has „{T}: Add two mana of any one color.”

Oakshade Stalker

You may cast this spell as though it had flash if you pay {2} more to cast it.

Solarny (Jeśli gracz nie rzucił czarów podczas swojej tury, w następnej turze nastaje noc.)

Moonlit Ambusher

Lunarny (Jeśli gracz rzucił co najmniej dwa czary w swojej turze, w następnej turze nastaje dzień.)

Packsong Pup

At the beginning of combat on your turn, if you control another Wolf or Werewolf, put a +1/+1 counter on Packsong Pup.

When Packsong Pup dies, you gain life equal to its power.

Reclusive Taxidermist

Reclusive Taxidermist gets +3/+2 as long as there are four or more creature cards in your graveyard.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Retrieve

Return up to one target creature card and up to one target noncreature permanent card from your graveyard to your hand. Exile Retrieve.

Rural Recruit

Trening (Ilekroć ten stwór zaatakuje wraz z innym stworem o większej sile, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

When Rural Recruit enters the battlefield, create a 3/1 green Boar creature token.

Sawblade Slinger

When Sawblade Slinger enters the battlefield, choose up to one —

 • Destroy target artifact an opponent controls.

 • Sawblade Slinger fights target Zombie an opponent controls.

Sheltering Boughs

Zaurocz stwora

When Sheltering Boughs enters the battlefield, draw a card.

Zauroczony stwór dostaje +1/+3.

Snarling Wolf

{1}{G}: Ten stwór dostaje do końca tury +2/+2. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Spiked Ripsaw

Wyposażony stwór dostaje +3/+3.

Whenever equipped creature attacks, you may sacrifice a Forest. If you do, that creature gains trample until end of turn.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Splendid Reclamation

Przywróć wszystkie karty lądów z twojego cmentarza przekręcone na pole bitwy.

Spore Crawler

When Spore Crawler dies, draw a card.

Sporeback Wolf

As long as it’s your turn, Sporeback Wolf gets +0/+2.

Toxic Scorpion

Dotyk śmierci

When Toxic Scorpion enters the battlefield, another target creature you control gains deathtouch until end of turn.

Ulvenwald Oddity

Tratowanie, pośpiech

{5}{G}{G}: Transform Ulvenwald Oddity.

Ulvenwald Behemoth

Tratowanie, pośpiech

Other creatures you control get +1/+1 and have trample and haste.

Weaver of Blossoms

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Solarny (Jeśli gracz nie rzucił czarów podczas swojej tury, w następnej turze nastaje noc.)

Blossom-Clad Werewolf

{T}: Weź dwie many w dowolnym jednym kolorze.

Lunarny (Jeśli gracz rzucił co najmniej dwa czary w swojej turze, w następnej turze nastaje dzień.)

Witch's Web

Target creature gets +3/+3 and gains reach until end of turn. Untap it.

Wolf Strike

Target creature you control gets +2/+0 until end of turn if it’s night. Then it deals damage equal to its power to target creature you don’t control.

Wolfkin Outcast

This spell costs {2} less to cast if you control a Wolf or Werewolf.

Solarny (Jeśli gracz nie rzucił czarów podczas swojej tury, w następnej turze nastaje noc.)

Wedding Crasher

Whenever Wedding Crasher or another Wolf or Werewolf you control dies, draw a card.

Lunarny (Jeśli gracz rzucił co najmniej dwa czary w swojej turze, w następnej turze nastaje dzień.)

Ancient Lumberknot

Each creature you control with toughness greater than its power assigns combat damage equal to its toughness rather than its power.

Anje, Maid of Dishonor

Whenever Anje, Maid of Dishonor and/or one or more other Vampires enter the battlefield under your control, create a Blood token. This ability triggers only once each turn. (It’s an artifact with „{1}, {T}, Discard a card, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

{2}, Sacrifice another creature or a Blood token: Each opponent loses 2 life and you gain 2 life.

Bloodtithe Harvester

When Bloodtithe Harvester enters the battlefield, create a Blood token. (It’s an artifact with „{1}, {T}, Discard a card, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

{T}, Sacrifice Bloodtithe Harvester: Target creature gets -X/-X until end of turn, where X is twice the number of Blood tokens you control. Activate only as a sorcery.

Brine Comber

Whenever Brine Comber enters the battlefield or becomes the target of an Aura spell, create a 1/1 white Spirit creature token with flying.

Disturb {W}{U} (You may cast this card from your graveyard transformed for its disturb cost.)

Brinebound Gift

Zaurocz stwora

Whenever Brinebound Gift enters the battlefield or enchanted creature becomes the target of an Aura spell, create a 1/1 white Spirit creature token with flying.

If Brinebound Gift would be put into a graveyard from anywhere, exile it instead.

Child of the Pack

{2}{R}{G}: Create a 2/2 green Wolf creature token.

Solarny (Jeśli gracz nie rzucił czarów podczas swojej tury, w następnej turze nastaje noc.)

Savage Packmate

Tratowanie

Inne stwory pod twoim władaniem mają +1/+0.

Lunarny (Jeśli gracz rzucił co najmniej dwa czary w swojej turze, w następnej turze nastaje dzień.)

Dorothea, Vengeful Victim

Latanie

When Dorothea, Vengeful Victim attacks or blocks, sacrifice it at end of combat.

Niepokojenie {1}{W}{U} (Możesz rzucić tę kartę transformowaną z twojego cmentarza za koszt niepokojenia.)

Dorothea's Retribution

Zaurocz stwora

Enchanted creature has „Whenever this creature attacks, create a 4/4 white Spirit creature token with flying that’s tapped and attacking. Sacrifice that token at end of combat.”

If Dorothea’s Retribution would be put into a graveyard from anywhere, exile it instead.

Edgar, Charmed Groom

Inne Wampiry pod twoim władaniem dostają +1/+1.

When Edgar, Charmed Groom dies, return it to the battlefield transformed under its owner’s control.

Edgar Markov's Coffin

At the beginning of your upkeep, create a 1/1 white and black Vampire creature token with lifelink and put a bloodline counter on Edgar Markov’s Coffin. Then if there are three or more bloodline counters on it, remove those counters and transform it.

Eruth, Tormented Prophet

If you would draw a card, exile the top two cards of your library instead. You may play those cards this turn.

Grolnok, the Omnivore

Whenever a Frog you control attacks, mill three cards.

Whenever a permanent card is put into your graveyard from your library, exile it with a croak counter on it.

You may play lands and cast spells from among cards you own in exile with croak counters on them.

Halana and Alena, Partners

First strike, reach

At the beginning of combat on your turn, put X +1/+1 counters on another target creature you control, where X is Halana and Alena’s power. That creature gains haste until end of turn.

Kaya, Geist Hunter

+1: Creatures you control gain deathtouch until end of turn. Put a +1/+1 counter on up to one target creature token you control.

−2: Until end of turn, if one or more tokens would be created under your control, twice that many of those tokens are created instead.

–6: Wygnaj wszystkie karty ze wszystkich cmentarzy, następnie stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem za każdą kartę wygnaną w ten sposób.

Markov Purifier

Więź życia

At the beginning of your end step, if you gained life this turn, you may pay {2}. If you do, draw a card.

Markov Waltzer

Latanie, pośpiech

At the beginning of combat on your turn, up to two target creatures you control each get +1/+0 until end of turn.

Odric, Blood-Cursed

When Odric, Blood-Cursed enters the battlefield, create X Blood tokens, where X is the number of abilities from among flying, first strike, double strike, deathtouch, haste, hexproof, indestructible, lifelink, menace, reach, trample, and vigilance found among creatures you control. (Count each ability only once.)

Old Rutstein

When Old Rutstein enters the battlefield or at the beginning of your upkeep, mill a card. If a land card is milled this way, create a Treasure token. If a creature card is milled this way, create a 1/1 green Insect creature token. If a noncreature, nonland card is milled this way, create a Blood token.

Olivia, Crimson Bride

Latanie, pośpiech

Whenever Olivia, Crimson Bride attacks, return target creature card from your graveyard to the battlefield tapped and attacking. It gains „When you don’t control a legendary Vampire, exile this creature.”

Runo Stromkirk

Latanie

When Runo Stromkirk enters the battlefield, put up to one target creature card from your graveyard on top of your library.

At the beginning of your upkeep, look at the top card of your library. You may reveal that card. If a creature card with mana value 6 or greater is revealed this way, transform Runo Stromkirk.

Krothuss, Lord of the Deep

Latanie

Whenever Krothuss, Lord of the Deep attacks, create a tapped and attacking token that’s a copy of another target attacking creature. If that creature is a Kraken, Leviathan, Octopus, or Serpent, create two of those tokens instead.

Sigardian Paladin

As long as you’ve put one or more +1/+1 counters on a creature this turn, Sigardian Paladin has trample and lifelink.

{1}{G}{W}: Target creature you control with a +1/+1 counter on it gains trample and lifelink until end of turn.

Skull Skaab

Wyzysk (Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz poświęcić stwora.)

Whenever a creature you control exploits a nontoken creature, create a 2/2 black Zombie creature token.

Torens, Fist of the Angels

Trening (Ilekroć ten stwór zaatakuje wraz z innym stworem o większej sile, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.)

Whenever you cast a creature spell, create a 1/1 green and white Human Soldier creature token with training.

Vilespawn Spider

Zasięg

At the beginning of your upkeep, mill a card. (Put the top card of your library into your graveyard.)

{2}{G}{U}, {T}, Sacrifice Vilespawn Spider: Create a 1/1 green Insect creature token for each creature card in your graveyard. Activate only as a sorcery.

Wandering Mind

Latanie

When Wandering Mind enters the battlefield, look at the top six cards of your library. You may reveal a noncreature, nonland card from among them and put it into your hand. Put the rest on the bottom of your library in a random order.

Blood Servitor

When Blood Servitor enters the battlefield, create a Blood token. (It’s an artifact with „{1}, {T}, Discard a card, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Boarded Window

Atakujące cię stwory dostają -1/-0.

At the beginning of each end step, if you were dealt 4 or more damage this turn, exile Boarded Window.

Ceremonial Knife

Equipped creature gets +1/+0 and has „Whenever this creature deals combat damage, create a Blood token.” (It’s an artifact with „{1}, {T}, Discard a card, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Dollhouse of Horrors

{1}, {T}, Exile a creature card from your graveyard: Create a token that’s a copy of the exiled card, except it’s a 0/0 Construct artifact in addition to its other types and it has „This creature gets +1/+1 for each Construct you control.” It gains haste until end of turn. Activate only as a sorcery.

Foreboding Statue

{T}: Add one mana of any color. Put an omen counter on Foreboding Statue.

At the beginning of your end step, if there are three or more omen counters on Foreboding Statue, untap it, then transform it.

Forsaken Thresher

At the beginning of your precombat main phase, add one mana of any color.

Honored Heirloom

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{2}, {T}: Exile target card from a graveyard.

Investigator's Journal

Investigator’s Journal enters the battlefield with a number of suspect counters on it equal to the greatest number of creatures a player controls.

{2}, {T}, Remove a suspect counter from Investigator’s Journal: Draw a card.

{2}, Sacrifice Investigator’s Journal: Draw a card.

Lantern of the Lost

Kiedy ten artefakt wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazaną kartę z cmentarza.

{1}, {T}, Exile Lantern of the Lost: Exile all cards from all graveyards, then draw a card.

Wedding Invitation

When Wedding Invitation enters the battlefield, draw a card.

{T}, Sacrifice Wedding Invitation: Target creature can’t be blocked this turn. If it’s a Vampire, it also gains lifelink until end of turn.

Deathcap Glade

Deathcap Glade enters the battlefield tapped unless you control two or more other lands.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Dreamroot Cascade

Dreamroot Cascade enters the battlefield tapped unless you control two or more other lands.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Shattered Sanctum

Shattered Sanctum enters the battlefield tapped unless you control two or more other lands.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Stormcarved Coast

Stormcarved Coast enters the battlefield tapped unless you control two or more other lands.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Sundown Pass

Sundown Pass enters the battlefield tapped unless you control two or more other lands.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Voldaren Estate

{T}: Weź {C}.

{T}, Pay 1 life: Add one mana of any color. Spend this mana only to cast a Vampire spell.

{5}, {T}: Create a Blood token. This ability costs {1} less to activate for each Vampire you control. (It’s an artifact with „{1}, {T}, Discard a card, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)