Planeshift

Aura Blast

Zniszcz wskazany urok.

Dobierz kartę.

Aurora Griffin

Latanie

{W}: Wskazany byt staje się do końca tury biały.

Disciple of Kangee

{U}, {T}: Target creature gains flying and becomes blue until end of turn.

Dominaria's Judgment

Until end of turn, creatures you control gain protection from white if you control a Plains, from blue if you control an Island, from black if you control a Swamp, from red if you control a Mountain, and from green if you control a Forest.

Guard Dogs

{2}{W}, {T}: Choose a permanent you control. Prevent all combat damage target creature would deal this turn if it shares a color with that permanent.

Heroic Defiance

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +3/+3 unless it shares a color with the most common color among all permanents or a color tied for most common.

Hobble

Zaurocz stwora

When Hobble enters the battlefield, draw a card.

Zauroczony stwór nie może atakować.

Enchanted creature can’t block if it’s black.

Honorable Scout

When Honorable Scout enters the battlefield, you gain 2 life for each black and/or red creature target opponent controls.

Lashknife Barrier

When Lashknife Barrier enters the battlefield, draw a card.

If a source would deal damage to a creature you control, it deals that much damage minus 1 to that creature instead.

March of Souls

Destroy all creatures. They can’t be regenerated. For each creature destroyed this way, its controller creates a 1/1 white Spirit creature token with flying.

Orim's Chant

Podbicie {W} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {W}.)

Target player can’t cast spells this turn. If this spell was kicked, creatures can’t attack this turn.

Planeswalker's Mirth

{3}{W}: Target opponent reveals a card at random from their hand. You gain life equal to that card’s mana value.

Pollen Remedy

Kicker—Sacrifice a land. (You may sacrifice a land in addition to any other costs as you cast this spell.)

Prevent the next 3 damage that would be dealt this turn to any number of targets, divided as you choose. If this spell was kicked, prevent the next 6 damage this way instead.

Samite Elder

{T}: Creatures you control gain protection from the colors of target permanent you control until end of turn.

Samite Pilgrim

Domain — {T}: Prevent the next X damage that would be dealt to target creature this turn, where X is the number of basic land types among lands you control.

Sunscape Battlemage

Kicker {1}{G} and/or {2}{U} (You may pay an additional {1}{G} and/or {2}{U} as you cast this spell.)

When Sunscape Battlemage enters the battlefield, if it was kicked with its {1}{G} kicker, destroy target creature with flying.

When Sunscape Battlemage enters the battlefield, if it was kicked with its {2}{U} kicker, draw two cards.

Sunscape Familiar

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Green spells and blue spells you cast cost {1} less to cast.

Surprise Deployment

Możesz rzucić ten czar tylko podczas potyczki.

You may put a nonwhite creature card from your hand onto the battlefield. At the beginning of the next end step, return that creature to your hand. (Return it only if it’s on the battlefield.)

Voice of All

Latanie

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz kolor.

Ten stwór ma ochronę przed wybranym kolorem.

Allied Strategies

Domain — Target player draws a card for each basic land type among lands they control.

Arctic Merfolk

Kicker—Return a creature you control to its owner’s hand. (You may return a creature you control to its owner’s hand in addition to any other costs as you cast this spell.)

If Arctic Merfolk was kicked, it enters the battlefield with a +1/+1 counter on it.

Confound

Counter target spell that targets a creature.

Dobierz kartę.

Dralnu's Pet

Kicker—{2}{B}, Discard a creature card. (You may pay {2}{B} and discard a creature card in addition to any other costs as you cast this spell.)

If Dralnu’s Pet was kicked, it enters the battlefield with flying and with X +1/+1 counters on it, where X is the discarded card’s mana value.

Ertai's Trickery

Counter target spell if it was kicked.

Escape Routes

{2}{U}: Return target white or black creature you control to its owner’s hand.

Gainsay

Skontruj wskazany niebieski czar.

Hunting Drake

Latanie

When Hunting Drake enters the battlefield, put target red or green creature on top of its owner’s library.

Planar Overlay

Each player chooses a land they control of each basic land type. Return those lands to their owners» hands.

Planeswalker's Mischief

{3}{U}: Target opponent reveals a card at random from their hand. If it’s an instant or sorcery card, exile it. You may cast it without paying its mana cost for as long as it remains exiled. At the beginning of the next end step, if you haven’t cast it, return it to its owner’s hand. Activate only as a sorcery.

Rushing River

Kicker—Sacrifice a land. (You may sacrifice a land in addition to any other costs as you cast this spell.)

Return target nonland permanent to its owner’s hand. If this spell was kicked, return another target nonland permanent to its owner’s hand.

Sea Snidd

{T}: Target land becomes the basic land type of your choice until end of turn.

Shifting Sky

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz kolor.

Wszystkie nielądowe byty są wybranego koloru.

Sisay's Ingenuity

Zaurocz stwora

When Sisay’s Ingenuity enters the battlefield, draw a card.

Enchanted creature has „{2}{U}: Target creature becomes the color of your choice until end of turn.”

Sleeping Potion

Zaurocz stwora

When Sleeping Potion enters the battlefield, tap enchanted creature.

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

When enchanted creature becomes the target of a spell or ability, sacrifice Sleeping Potion.

Stormscape Battlemage

Podbicie {W} i/lub {2}{B} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {W} i/lub {2}{B}.)

When Stormscape Battlemage enters the battlefield, if it was kicked with its {W} kicker, you gain 3 life.

When Stormscape Battlemage enters the battlefield, if it was kicked with its {2}{B} kicker, destroy target nonblack creature. That creature can’t be regenerated.

Stormscape Familiar

Latanie

White spells and black spells you cast cost {1} less to cast.

Sunken Hope

Na początku kroku utrzymania każdego z graczy, ów gracz przywraca stwora pod swoim władaniem do ręki właściciela.

Waterspout Elemental

Podbicie {U} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {U}.)

Latanie

When Waterspout Elemental enters the battlefield, if it was kicked, return all other creatures to their owners» hands and you skip your next turn.

Bog Down

Kicker—Sacrifice two lands. (You may sacrifice two lands in addition to any other costs as you cast this spell.)

Target player discards two cards. If this spell was kicked, that player discards three cards instead.

Dark Suspicions

At the beginning of each opponent’s upkeep, that player loses X life, where X is the number of cards in that player’s hand minus the number of cards in your hand.

Death Bomb

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Destroy target nonblack creature. It can’t be regenerated. Its controller loses 2 life.

Diabolic Intent

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Exotic Disease

Domain — Target player loses X life and you gain X life, where X is the number of basic land types among lands you control.

Lord of the Undead

Inne Zombi dostają +1/+1.

{1}{B}, {T}: Przywróć wskazaną kartę Zombi z twojego cmentarza do twojej ręki.

Maggot Carrier

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy gracz traci po 1 życiu.

Morgue Toad

Sacrifice Morgue Toad: Add {U}{R}.

Nightscape Battlemage

Kicker {2}{U} and/or {2}{R} (You may pay an additional {2}{U} and/or {2}{R} as you cast this spell.)

When Nightscape Battlemage enters the battlefield, if it was kicked with its {2}{U} kicker, return up to two target nonblack creatures to their owners» hands.

When Nightscape Battlemage enters the battlefield, if it was kicked with its {2}{R} kicker, destroy target land.

Nightscape Familiar

Blue spells and red spells you cast cost {1} less to cast.

{1}{B}: Regenerate Nightscape Familiar.

Noxious Vapors

Each player reveals their hand, chooses one card of each color from it, then discards all other nonland cards.

Phyrexian Bloodstock

When Phyrexian Bloodstock leaves the battlefield, destroy target white creature. It can’t be regenerated.

Phyrexian Scuta

Kicker—Pay 3 life. (You may pay 3 life in addition to any other costs as you cast this spell.)

If Phyrexian Scuta was kicked, it enters the battlefield with two +1/+1 counters on it.

Planeswalker's Scorn

{3}{B}: Target opponent reveals a card at random from their hand. Target creature gets -X/-X until end of turn, where X is the revealed card’s mana value. Activate only as a sorcery.

Shriek of Dread

Target creature gains fear until end of turn. (It can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

Sinister Strength

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +3/+1 and is black.

Slay

Zniszcz wskazanego zielonego stwora. Nie może on zregenerować.

Dobierz kartę.

Volcano Imp

Latanie

{1}{R}: Volcano Imp gains first strike until end of turn.

Warped Devotion

Ilekroć byt zostanie przywrócony do ręki gracza, ów gracz odrzuca kartę.

Caldera Kavu

{1}{B}: Caldera Kavu gets +1/+1 until end of turn.

{G}: Caldera Kavu becomes the color of your choice until end of turn.

Deadapult

{R}, Sacrifice a Zombie: Deadapult deals 2 damage to any target.

Flametongue Kavu

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, zadaje on wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Goblin Game

Each player hides at least one item, then all players reveal them simultaneously. Each player loses life equal to the number of items they revealed. The player who revealed the fewest items then loses half their life, rounded up. If two or more players are tied for fewest, each loses half their life, rounded up.

Implode

Zniszcz wskazany ląd.

Dobierz kartę.

Insolence

Zaurocz stwora

Whenever enchanted creature becomes tapped, Insolence deals 2 damage to that creature’s controller.

Kavu Recluse

{T}: Target land becomes a Forest until end of turn.

Keldon Mantle

Zaurocz stwora

{B}: Zregeneruj zauroczonego stwora.

{R}: Zauroczony stwór do końca tury dostaje +1/+0.

{G}: Enchanted creature gains trample until end of turn.

Magma Burst

Kicker—Sacrifice two lands. (You may sacrifice two lands in addition to any other costs as you cast this spell.)

Magma Burst deals 3 damage to any target. If this spell was kicked, it deals 3 damage to another target.

Mire Kavu

Mire Kavu gets +1/+1 as long as you control a Swamp.

Mogg Jailer

Mogg Jailer can’t attack if defending player controls an untapped creature with power 2 or less.

Mogg Sentry

Ilekroć przeciwnik rzuci czar, ten stwór do końca tury dostaje +2/+2.

Planeswalker's Fury

{3}{R}: Target opponent reveals a card at random from their hand. Planeswalker’s Fury deals damage equal to that card’s mana value to that player. Activate only as a sorcery.

Singe

Singe deals 1 damage to target creature. That creature becomes black until end of turn.

Slingshot Goblin

{R}, {T}: Slingshot Goblin deals 2 damage to target blue creature.

Strafe

Strafe deals 3 damage to target nonred creature.

Tahngarth, Talruum Hero

Czujność

{1}{R}, {T}: Tahngarth, Talruum Hero deals damage equal to its power to target creature. That creature deals damage equal to its power to Tahngarth.

Thunderscape Battlemage

Kicker {1}{B} and/or {G} (You may pay an additional {1}{B} and/or {G} as you cast this spell.)

When Thunderscape Battlemage enters the battlefield, if it was kicked with its {1}{B} kicker, target player discards two cards.

When Thunderscape Battlemage enters the battlefield, if it was kicked with its {G} kicker, destroy target enchantment.

Thunderscape Familiar

Pierwszy cios

Black spells and green spells you cast cost {1} less to cast.

Alpha Kavu

{1}{G}: Target Kavu creature gets -1/+1 until end of turn.

Amphibious Kavu

Whenever Amphibious Kavu blocks or becomes blocked by one or more blue and/or black creatures, Amphibious Kavu gets +3/+3 until end of turn.

Falling Timber

Kicker—Sacrifice a land. (You may sacrifice a land in addition to any other costs as you cast this spell.)

Prevent all combat damage target creature would deal this turn. If this spell was kicked, prevent all combat damage another target creature would deal this turn.

Gaea's Herald

Czary stworów nie mogą być skontrowane.

Gaea's Might

Domena — Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 za każdy typ bazowego lądu pośród lądów pod twoim władaniem.

Magnigoth Treefolk

Domain — For each basic land type among lands you control, Magnigoth Treefolk has landwalk of that type. (It can’t be blocked as long as defending player controls a land of that type.)

Mirrorwood Treefolk

{2}{R}{W}: The next time damage would be dealt to Mirrorwood Treefolk this turn, that damage is dealt to any target instead.

Multani's Harmony

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.”

Nemata, Grove Guardian

{2}{G}: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Sacrifice a Saproling: Saproling creatures get +1/+1 until end of turn.

Planeswalker's Favor

{3}{G}: Target opponent reveals a card at random from their hand. Target creature gets +X/+X until end of turn, where X is the revealed card’s mana value.

Primal Growth

Podbicie—Poświęć stwora. (Rzucając ten czar możesz poświęcić stwora oprócz opłacenia innych kosztów.)

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją polu bitwy, po czym przetasuj. Jeśli ten czar został podbity, zamiast tego wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je na polu bitwy, po czym przetasuj.

Pygmy Kavu

When Pygmy Kavu enters the battlefield, draw a card for each black creature your opponents control.

Quirion Dryad

Ilekroć rzucisz biały, niebieski, czarny lub czerwony czar, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Quirion Explorer

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów możliwych do wydania przez ląd pod władaniem przeciwnika.

Root Greevil

{2}{G}, {T}, Sacrifice Root Greevil: Destroy all enchantments of the color of your choice.

Skyshroud Blessing

All lands gain shroud until end of turn. (They can’t be the targets of spells or abilities.)

Dobierz kartę.

Stone Kavu

{R}: Stone Kavu gets +1/+0 until end of turn.

{W}: Stone Kavu gets +0/+1 until end of turn.

Thornscape Battlemage

Podbicie {R} i/lub {W} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowe {R} i/lub {W}.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został podbity przez {R}, zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, jeśli został podbity przez {W}, zniszcz wskazany artefakt.

Thornscape Familiar

Red spells and white spells you cast cost {1} less to cast.

Ancient Spider

Pierwszy cios, zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Cavern Harpy

Latanie

When Cavern Harpy enters the battlefield, return a blue or black creature you control to its owner’s hand.

Pay 1 life: Return Cavern Harpy to its owner’s hand.

Cloud Cover

Whenever another permanent you control becomes the target of a spell or ability an opponent controls, you may return that permanent to its owner’s hand.

Crosis's Charm

Wybierz jedno —

 • Przywróć wskazany byt do ręki właściciela.

 • Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora. Nie może on zostać zregenerowany.

 • Zniszcz wskazany artefakt.

Darigaaz's Charm

Wybierz jedno —

 • Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

 • Darigaaz’s Charm deals 3 damage to any target.

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje +3/+3.

Daring Leap

Wskazany stwór do końca tury dostaje +1/+1 oraz latanie i pierwszy cios.

Destructive Flow

At the beginning of each player’s upkeep, that player sacrifices a nonbasic land.

Doomsday Specter

Latanie

When Doomsday Specter enters the battlefield, return a blue or black creature you control to its owner’s hand.

Whenever Doomsday Specter deals combat damage to a player, look at that player’s hand and choose a card from it. The player discards that card.

Dralnu's Crusade

Goblin creatures get +1/+1.

All Goblins are black and are Zombies in addition to their other creature types.

Dromar's Charm

Wybierz jedno —

 • Zyskaj 5 żyć.

 • Skontruj wskazany czar.

 • Wskazany stwór do końca tury dostaje -2/-2.

Eladamri's Call

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę stwora, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Ertai, the Corrupted

{U}, {T}, Sacrifice a creature or enchantment: Counter target spell.

Fleetfoot Panther

Błysk

When Fleetfoot Panther enters the battlefield, return a green or white creature you control to its owner’s hand.

Gerrard's Command

Untap target creature. It gets +3/+3 until end of turn.

Horned Kavu

When Horned Kavu enters the battlefield, return a red or green creature you control to its owner’s hand.

Hull Breach

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Zniszcz wskazany urok.

 • Zniszcz wskazany artefakt i wskazany urok.

Keldon Twilight

At the beginning of each player’s end step, if no creatures attacked this turn, that player sacrifices a creature they controlled since the beginning of the turn.

Lava Zombie

When Lava Zombie enters the battlefield, return a black or red creature you control to its owner’s hand.

{2}: Lava Zombie gets +1/+0 until end of turn.

Malicious Advice

Tap X target artifacts, creatures, and/or lands. You lose X life.

Marsh Crocodile

When Marsh Crocodile enters the battlefield, return a blue or black creature you control to its owner’s hand.

When Marsh Crocodile enters the battlefield, each player discards a card.

Meddling Mage

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz nazwę nie-lądowej karty.

Czary o wybranej nazwie nie mogą być rzucane.

Natural Emergence

When Natural Emergence enters the battlefield, return a red or green enchantment you control to its owner’s hand.

Lands you control are 2/2 creatures with first strike. They’re still lands.

Phyrexian Tyranny

Ilekroć gracz dobiera kartę, ów gracz traci 2 życia, chyba że zapłaci {2}.

Questing Phelddagrif

{G}: Questing Phelddagrif gets +1/+1 until end of turn. Target opponent creates a 1/1 green Hippo creature token.

{W}: Questing Phelddagrif gains protection from black and from red until end of turn. Target opponent gains 2 life.

{U}: Questing Phelddagrif gains flying until end of turn. Target opponent may draw a card.

Radiant Kavu

{R}{G}{W}: Prevent all combat damage blue creatures and black creatures would deal this turn.

Razing Snidd

When Razing Snidd enters the battlefield, return a black or red creature you control to its owner’s hand.

When Razing Snidd enters the battlefield, each player sacrifices a land.

Rith's Charm

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazany niebazowy ląd.

 • Stwórz trzy żetony zielonego stwora Sadzonka 1/1.

 • Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie wybrane przez ciebie źródło mogłoby zadać w tej turze.

Sawtooth Loon

Latanie

When Sawtooth Loon enters the battlefield, return a white or blue creature you control to its owner’s hand.

When Sawtooth Loon enters the battlefield, draw two cards, then put two cards from your hand on the bottom of your library.

Shivan Wurm

Tratowanie

When Shivan Wurm enters the battlefield, return a red or green creature you control to its owner’s hand.

Silver Drake

Latanie

When Silver Drake enters the battlefield, return a white or blue creature you control to its owner’s hand.

Sparkcaster

When Sparkcaster enters the battlefield, return a red or green creature you control to its owner’s hand.

When Sparkcaster enters the battlefield, it deals 1 damage to target player or planeswalker.

Steel Leaf Paladin

Pierwszy cios

When Steel Leaf Paladin enters the battlefield, return a green or white creature you control to its owner’s hand.

Terminate

Zniszcz wskazanego stwora. Nie może być zregenerowany.

Treva's Charm

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazany urok.

 • Wygnaj wskazanego atakującego stwora.

 • Draw a card, then discard a card.

Urza's Guilt

Each player draws two cards, then discards three cards, then loses 4 life.

Draco

Domena — Rzucenie tego czaru kosztuje {2} mniej za każdy typ bazowego lądu pośród lądów pod twoim władaniem.

Latanie

Domain — At the beginning of your upkeep, sacrifice Draco unless you pay {10}. This cost is reduced by {2} for each basic land type among lands you control.

Mana Cylix

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Skyship Weatherlight

When Skyship Weatherlight enters the battlefield, search your library for any number of artifact and/or creature cards, exile them, then shuffle.

{4}, {T}: Choose a card at random that was exiled with Skyship Weatherlight. Put that card into its owner’s hand.

Star Compass

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź jedną manę takiego koloru, jaki mógłby dać bazowy ląd pod twoim władaniem.

Stratadon

Domena — Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdy typ bazowego lądu pośród lądów pod twoim władaniem.

Tratowanie

Crosis's Catacombs

When Crosis’s Catacombs enters the battlefield, sacrifice it unless you return a non-Lair land you control to its owner’s hand.

{T}: Weź {U}, {B}, lub {R}.

Darigaaz's Caldera

When Darigaaz’s Caldera enters the battlefield, sacrifice it unless you return a non-Lair land you control to its owner’s hand.

{T}: Weź {B}, {R}, lub {G}.

Dromar's Cavern

When Dromar’s Cavern enters the battlefield, sacrifice it unless you return a non-Lair land you control to its owner’s hand.

{T}: Weź {W}, {U}, lub {B}.

Forsaken City

Forsaken City doesn’t untap during your untap step.

At the beginning of your upkeep, you may exile a card from your hand. If you do, untap Forsaken City.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Meteor Crater

{T}: Choose a color of a permanent you control. Add one mana of that color.

Rith's Grove

When Rith’s Grove enters the battlefield, sacrifice it unless you return a non-Lair land you control to its owner’s hand.

{T}: Weź {R}, {G}, albo {W}.

Terminal Moraine

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten byt: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ową kartę przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Treva's Ruins

When Treva’s Ruins enters the battlefield, sacrifice it unless you return a non-Lair land you control to its owner’s hand.

{T}: Weź {G}, {W}, lub {U}.