Apocalypse

Angelfire Crusader

{R}: Angelfire Crusader gets +1/+0 until end of turn.

Coalition Flag

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

Enchanted creature is a Flagbearer.

Przeciwnik wskazujący cele rzucanego czaru pod swoim władaniem lub aktywujący zdolność pod swoim władaniem, musi wybrać przynajmniej jednego Chorążego na polu walki, jeśli to możliwe.

Coalition Honor Guard

Przeciwnik wskazujący cele rzucanego czaru pod swoim władaniem lub aktywujący zdolność pod swoim władaniem, musi wybrać przynajmniej jednego Chorążego na polu walki, jeśli to możliwe.

Dega Disciple

{B}, {T}: Target creature gets -2/-0 until end of turn.

{R}, {T}: Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Dega Sanctuary

At the beginning of your upkeep, if you control a black or red permanent, you gain 2 life. If you control a black permanent and a red permanent, you gain 4 life instead.

Degavolver

Kicker {1}{B} and/or {R} (You may pay an additional {1}{B} and/or {R} as you cast this spell.)

If Degavolver was kicked with its {1}{B} kicker, it enters the battlefield with two +1/+1 counters on it and with „Pay 3 life: Regenerate Degavolver.”

If Degavolver was kicked with its {R} kicker, it enters the battlefield with a +1/+1 counter on it and with first strike.

Diversionary Tactics

Tap two untapped creatures you control: Tap target creature.

Divine Light

Prevent all damage that would be dealt this turn to creatures you control.

Enlistment Officer

Pierwszy cios

When Enlistment Officer enters the battlefield, reveal the top four cards of your library. Put all Soldier cards revealed this way into your hand and the rest on the bottom of your library in any order.

False Dawn

Until end of turn, spells and abilities you control that would add colored mana instead add that much white mana. Until end of turn, you may spend white mana as though it were mana of any color.

Dobierz kartę.

Gerrard Capashen

At the beginning of your upkeep, you gain 1 life for each card in target opponent’s hand.

{3}{W}: Tap target creature. Activate only if Gerrard Capashen is attacking.

Haunted Angel

Latanie

When Haunted Angel dies, exile Haunted Angel and each other player creates a 3/3 black Angel creature token with flying.

Helionaut

Latanie

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Manacles of Decay

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować.

{B}: Enchanted creature gets -1/-1 until end of turn.

{R}: Enchanted creature can’t block this turn.

Orim's Thunder

Podbicie {R} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {R}.)

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Jeśli ten czar został podbity, zadaje on wskazanemu stworowi obrażenia równe skrótowi many owego bytu.

Shield of Duty and Reason

Zaurocz stwora

Enchanted creature has protection from green and from blue.

Spectral Lynx

Ochrona przed zielonym

{B}: Regenerate Spectral Lynx.

Standard Bearer

Przeciwnik wskazujący cele rzucanego czaru pod swoim władaniem lub aktywujący zdolność pod swoim władaniem, musi wybrać przynajmniej jednego Chorążego na polu walki, jeśli to możliwe.

Ceta Disciple

{R}, {T}: Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0.

{G}, {T}: Add one mana of any color.

Ceta Sanctuary

At the beginning of your upkeep, if you control a red or green permanent, draw a card, then discard a card. If you control a red permanent and a green permanent, instead draw two cards, then discard a card.

Cetavolver

Kicker {1}{R} and/or {G} (You may pay an additional {1}{R} and/or {G} as you cast this spell.)

If Cetavolver was kicked with its {1}{R} kicker, it enters the battlefield with two +1/+1 counters on it and with first strike.

If Cetavolver was kicked with its {G} kicker, it enters the battlefield with a +1/+1 counter on it and with trample.

Coastal Drake

Latanie

{1}{U}, {T}: Return target Kavu to its owner’s hand.

Evasive Action

Domain — Counter target spell unless its controller pays {1} for each basic land type among lands you control.

Ice Cave

Whenever a player casts a spell, any other player may pay that spell’s mana cost. If a player does, counter the spell. (Mana cost includes color.)

Index

Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki, po czym umieść je dowolnie z powrotem.

Jaded Response

Counter target spell if it shares a color with a creature you control.

Jilt

Podbicie {1}{R} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {1}{R}.)

Return target creature to its owner’s hand. If this spell was kicked, it deals 2 damage to another target creature.

Living Airship

Latanie

{2}{G}: Regenerate Living Airship.

Reef Shaman

{T}: Target land becomes the basic land type of your choice until end of turn.

Shimmering Mirage

Target land becomes the basic land type of your choice until end of turn.

Dobierz kartę.

Tidal Courier

When Tidal Courier enters the battlefield, reveal the top four cards of your library. Put all Merfolk cards revealed this way into your hand and the rest on the bottom of your library in any order.

{3}{U}: Tidal Courier gains flying until end of turn.

Unnatural Selection

{1}: Choose a creature type other than Wall. Target creature becomes that type until end of turn.

Vodalian Mystic

{T}: Target instant or sorcery spell becomes the color of your choice.

Whirlpool Drake

Latanie

When Whirlpool Drake enters the battlefield, shuffle the cards from your hand into your library, then draw that many cards.

When Whirlpool Drake dies, shuffle the cards from your hand into your library, then draw that many cards.

Whirlpool Rider

When Whirlpool Rider enters the battlefield, shuffle the cards from your hand into your library, then draw that many cards.

Whirlpool Warrior

When Whirlpool Warrior enters the battlefield, shuffle the cards from your hand into your library, then draw that many cards.

{R}, Sacrifice Whirlpool Warrior: Each player shuffles the cards from their hand into their library, then draws that many cards.

Dead Ringers

Destroy two target nonblack creatures unless either one is a color the other isn’t. They can’t be regenerated.

Desolation Angel

Podbicie {W}{W} (Możesz zapłacić dodatkowe {W}{W} podczas rzucania tego czaru.)

Latanie

When Desolation Angel enters the battlefield, destroy all lands you control. If it was kicked, destroy all lands instead.

Foul Presence

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets -1/-1 and has „{T}: Target creature gets -1/-1 until end of turn.”

Grave Defiler

When Grave Defiler enters the battlefield, reveal the top four cards of your library. Put all Zombie cards revealed this way into your hand and the rest on the bottom of your library in any order.

{1}{B}: Regenerate Grave Defiler.

Last Caress

Target player loses 1 life and you gain 1 life.

Dobierz kartę.

Mind Extraction

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć stwora.

Target player reveals their hand and discards all cards of each of the sacrificed creature’s colors.

Mournful Zombie

{W}, {T}: Target player gains 1 life.

Necra Disciple

{G}, {T}: Add one mana of any color.

{W}, {T}: Prevent the next 1 damage that would be dealt to any target this turn.

Necra Sanctuary

At the beginning of your upkeep, if you control a green or white permanent, target player loses 1 life. If you control a green permanent and a white permanent, that player loses 3 life instead.

Necravolver

Kicker {1}{G} and/or {W} (You may pay an additional {1}{G} and/or {W} as you cast this spell.)

If Necravolver was kicked with its {1}{G} kicker, it enters the battlefield with two +1/+1 counters on it and with trample.

If Necravolver was kicked with its {W} kicker, it enters the battlefield with a +1/+1 counter on it and with „Whenever Necravolver deals damage, you gain that much life.”

Phyrexian Arena

Na początku twojego kroku utrzymania, dobierz kartę i strać 1 życie.

Phyrexian Gargantua

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz dwie karty i strać 2 życia.

Phyrexian Rager

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę i strać 1 życie.

Planar Despair

Domain — All creatures get -1/-1 until end of turn for each basic land type among lands you control.

Quagmire Druid

{G}, {T}, Sacrifice a creature: Destroy target enchantment.

Suppress

Target player exiles all cards from their hand face down. At the beginning of the end step of that player’s next turn, that player returns those cards to their hand.

Urborg Uprising

Przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Dobierz kartę.

Zombie Boa

{1}{B}: Choose a color. Whenever Zombie Boa becomes blocked by a creature of that color this turn, destroy that creature. Activate only as a sorcery.

Bloodfire Colossus

{R}, poświęć tego stwora: Zadaje on każdemu stworowi i graczowi po 6 obrażeń.

Bloodfire Dwarf

{R}, Sacrifice Bloodfire Dwarf: It deals 1 damage to each creature without flying.

Bloodfire Infusion

Zaurocz stwora pod twoim władaniem

{R}, Sacrifice enchanted creature: Bloodfire Infusion deals damage equal to the sacrificed creature’s power to each creature.

Bloodfire Kavu

{R}, Sacrifice Bloodfire Kavu: It deals 2 damage to each creature.

Desolation Giant

Podbicie {W}{W} (Możesz zapłacić dodatkowe {W}{W} podczas rzucania tego czaru.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zniszcz wszystkie inne stwory pod twoim władaniem. Jeśli został podbity, zamiast tego zniszcz wszystkie inne stwory.

Dwarven Landslide

Kicker—{2}{R}, Sacrifice a land. (You may pay {2}{R} and sacrifice a land in addition to any other costs as you cast this spell.)

Destroy target land. If this spell was kicked, destroy another target land.

Dwarven Patrol

Dwarven Patrol doesn’t untap during your untap step.

Whenever you cast a nonred spell, untap Dwarven Patrol.

Goblin Ringleader

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść wszystkie karty Goblinów ujawnione w ten sposób w twojej ręce, a pozostałe w dowolnej kolejności na spodzie twojej biblioteki.

Illuminate

Kicker {2}{R} and/or {3}{U} (You may pay an additional {2}{R} and/or {3}{U} as you cast this spell.)

Illuminate deals X damage to target creature. If this spell was kicked with its {2}{R} kicker, it deals X damage to that creature’s controller. If this spell was kicked with its {3}{U} kicker, you draw X cards.

Kavu Glider

{W}: Kavu Glider gets +0/+1 until end of turn.

{U}: Kavu Glider gains flying until end of turn.

Minotaur Tactician

Pośpiech

Minotaur Tactician gets +1/+1 as long as you control a white creature.

Minotaur Tactician gets +1/+1 as long as you control a blue creature.

Raka Disciple

{W}, {T}: Prevent the next 1 damage that would be dealt to any target this turn.

{U}, {T}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

Raka Sanctuary

At the beginning of your upkeep, if you control a white or blue permanent, Raka Sanctuary deals 1 damage to target creature. If you control a white permanent and a blue permanent, Raka Sanctuary deals 3 damage instead.

Rakavolver

Kicker {1}{W} and/or {U} (You may pay an additional {1}{W} and/or {U} as you cast this spell.)

If Rakavolver was kicked with its {1}{W} kicker, it enters the battlefield with two +1/+1 counters on it and with „Whenever Rakavolver deals damage, you gain that much life.”

If Rakavolver was kicked with its {U} kicker, it enters the battlefield with a +1/+1 counter on it and with flying.

Smash

Zniszcz wskazany artefakt.

Dobierz kartę.

Tahngarth's Glare

Look at the top three cards of target opponent’s library, then put them back in any order. That player looks at the top three cards of your library, then puts them back in any order.

Tundra Kavu

{T}: Target land becomes a Plains or an Island until end of turn.

Wild Research

{1}{W}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę uroku i ujawnij ją. Umieść ją w twojej ręce, po czym odrzuć losową kartę. Następnie przetasuj.

{1}{U}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę sztuczki i ujawnij ją. Umieść ją w twojej ręce, po czym odrzuć losową kartę. Następnie przetasuj.

Ana Disciple

{U}, {T}: Wskazany stwór do końca tury zyskuje latanie.

{B}, {T}: Target creature gets -2/-0 until end of turn.

Ana Sanctuary

At the beginning of your upkeep, if you control a blue or black permanent, target creature gets +1/+1 until end of turn. If you control a blue permanent and a black permanent, that creature gets +5/+5 until end of turn instead.

Anavolver

Kicker {1}{U} and/or {B} (You may pay an additional {1}{U} and/or {B} as you cast this spell.)

If Anavolver was kicked with its {1}{U} kicker, it enters the battlefield with two +1/+1 counters on it and with flying.

If Anavolver was kicked with its {B} kicker, it enters the battlefield with a +1/+1 counter on it and with „Pay 3 life: Regenerate Anavolver.”

Bog Gnarr

Whenever a player casts a black spell, Bog Gnarr gets +2/+2 until end of turn.

Gaea's Balance

As an additional cost to cast this spell, sacrifice five lands.

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę lodu dla każdego bazowego typu lądu, umieść owe karty na polu bitwy, po czym przetasuj.

Glade Gnarr

Whenever a player casts a blue spell, Glade Gnarr gets +2/+2 until end of turn.

Kavu Howler

When Kavu Howler enters the battlefield, reveal the top four cards of your library. Put all Kavu cards revealed this way into your hand and the rest on the bottom of your library in any order.

Kavu Mauler

Tratowanie

Whenever Kavu Mauler attacks, it gets +1/+1 until end of turn for each other attacking Kavu.

Lay of the Land

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Penumbra Bobcat

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton czarnego stwora Kot 2/1.

Penumbra Kavu

When Penumbra Kavu dies, create a 3/3 black Kavu creature token.

Penumbra Wurm

Tratowanie

Kiedy ten stwór umrze, stwórz żeton zielonego stwora Żmij 6/6 z tratowaniem.

Savage Gorilla

{U}{B}, {T}, Sacrifice Savage Gorilla: Target creature gets -3/-3 until end of turn. Draw a card.

Strength of Night

Podbicie {B} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {B}.)

Creatures you control get +1/+1 until end of turn. If this spell was kicked, Zombie creatures you control get an additional +2/+2 until end of turn.

Sylvan Messenger

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść wszystkie karty typu Elf ujawnione w ten sposób w twojej ręce, a pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Symbiotic Deployment

Pomiń swój krok dobierania.

{1}, Tap two untapped creatures you control: Draw a card.

Tranquil Path

Zniszcz wszystkie uroki.

Dobierz kartę.

Urborg Elf

{T}: Weź {B}, {G}, lub {U}.

Aether Mutation

Return target creature to its owner’s hand. Create X 1/1 green Saproling creature tokens, where X is that creature’s mana value.

Captain's Maneuver

The next X damage that would be dealt to target creature, planeswalker, or player this turn is dealt to another target creature, planeswalker, or player instead.

Consume Strength

Target creature gets +2/+2 until end of turn. Another target creature gets -2/-2 until end of turn.

Cromat

{W}{B}: Destroy target creature blocking or blocked by Cromat.

{U}{R}: Cromat gains flying until end of turn.

{B}{G}: Regenerate Cromat.

{R}{W}: Cromat gets +1/+1 until end of turn.

{G}{U}: Put Cromat on top of its owner’s library.

Death Grasp

Ten czar zadaje wskazanemu celowi X obrażeń. Zyskaj X żyć.

Death Mutation

Destroy target nonblack creature. It can’t be regenerated. Create X 1/1 green Saproling creature tokens, where X is that creature’s mana value.

Ebony Treefolk

{B}{G}: Ebony Treefolk gets +1/+1 until end of turn.

Fervent Charge

Whenever a creature you control attacks, it gets +2/+2 until end of turn.

Flowstone Charger

Whenever Flowstone Charger attacks, it gets +3/-3 until end of turn.

Fungal Shambler

Tratowanie

Whenever Fungal Shambler deals damage to an opponent, you draw a card and that opponent discards a card.

Gaea's Skyfolk

Latanie

Gerrard's Verdict

Target player discards two cards. You gain 3 life for each land card discarded this way.

Goblin Legionnaire

{R}, Sacrifice Goblin Legionnaire: It deals 2 damage to any target.

{W}, Sacrifice Goblin Legionnaire: Prevent the next 2 damage that would be dealt to any target this turn.

Goblin Trenches

{2}, poświęć ląd: Stwórz dwa żetony czerwono-białego stwora Goblin Piechur 1/1.

Guided Passage

Ujawnij karty w twojej bibliotece. Przeciwnik wybiera spośród nich kartę stwora, kartę lądu oraz niestworową nielądową kartę. Umieść owe wybrane karty w twojej ręce. Następnie przetasuj.

Jungle Barrier

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierze kartę.

Last Stand

Target opponent loses 2 life for each Swamp you control. Last Stand deals damage to target creature equal to the number of Mountains you control. Create a 1/1 green Saproling creature token for each Forest you control. You gain 2 life for each Plains you control. Draw a card for each Island you control, then discard that many cards.

Lightning Angel

Latanie, czujność, pośpiech

Llanowar Dead

{T}: Weź {B}.

Martyrs' Tomb

Pay 2 life: Prevent the next 1 damage that would be dealt to target creature this turn.

Minotaur Illusionist

{1}{U}: Minotaur Illusionist gains shroud until end of turn. (It can’t be the target of spells or abilities.)

{R}, Sacrifice Minotaur Illusionist: It deals damage equal to its power to target creature.

Mystic Snake

Błysk

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, skontruj wskazany czar.

Overgrown Estate

Sacrifice a land: You gain 3 life.

Pernicious Deed

{X}, poświęć ten byt: Zniszcz każdy artefakt, stwora i urok o skrócie many X lub mniejszym.

Powerstone Minefield

Whenever a creature attacks or blocks, Powerstone Minefield deals 2 damage to it.

Prophetic Bolt

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 4 obrażenia. Spójrz na cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z owych kart w twojej ręce, a pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Putrid Warrior

Whenever Putrid Warrior deals damage, choose one —

  • Each player loses 1 life.

  • Each player gains 1 life.

Quicksilver Dagger

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu graczowi lub wędrowcowi 1 obrażenie. Dobierz kartę.”

Razorfin Hunter

{T}: Razorfin Hunter deals 1 damage to any target.

Soul Link

Zaurocz stwora

Ilekroć zauroczony stwór zada obrażenia, zyskaj tyle samo żyć.

Whenever enchanted creature is dealt damage, you gain that much life.

Spiritmonger

Ilekroć ten stwór zada obrażenia stworowi, umieść znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

{B}: Zregeneruj tego stwora.

{G}: Ten stwór do końca tury jest wybranego przez ciebie koloru.

Squee's Embrace

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2.

Kiedy zauroczony stwór umrze, przywróć ową kartę do ręki właściciela.

Squee's Revenge

Choose a number. Flip a coin that many times or until you lose a flip, whichever comes first. If you win all the flips, draw two cards for each flip.

Suffocating Blast

Counter target spell and Suffocating Blast deals 3 damage to target creature.

Temporal Spring

Umieść wskazany byt na wierzchu biblioteki właściciela.

Vindicate

Zniszcz wskazany byt.

Yavimaya's Embrace

Zaurocz stwora

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma tratowanie.

Fire

Ten czar zadaje 2 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy jeden lub dwa wskazane cele.

Ice

Przekręć wskazany byt.

Dobierz kartę.

Illusion

Target spell or permanent becomes the color of your choice until end of turn.

Reality

Zniszcz wskazany artefakt.

Life

All lands you control become 1/1 creatures until end of turn. They’re still lands.

Death

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Strać życia równe jej skrótowi many.

Night

Wskazany stwór do końca tury dostaje -1/-1.

Day

Creatures target player controls get +1/+1 until end of turn.

Order

Wygnaj wskazanego atakującego stwora.

Chaos

Stwory nie mogą blokować w tej turze.

Brass Herald

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz typ stwora.

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść wszystkie karty stworów wybranego typu ujawnione w ten sposób w twojej ręce, a pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Stwory wybranego typu dostają +1/+1.

Dodecapod

If a spell or ability an opponent controls causes you to discard Dodecapod, put it onto the battlefield with two +1/+1 counters on it instead of putting it into your graveyard.

Dragon Arch

{2}, {T}: Możesz umieścić na polu bitwy kartę wielokolorowego stwora z twojej ręki.

Emblazoned Golem

Podbicie {X} (Możesz zapłacić dodatkowe {X} podczas rzucania tego czaru.)

Spend only colored mana on X. No more than one mana of each color may be spent this way.

If Emblazoned Golem was kicked, it enters the battlefield with X +1/+1 counters on it.

Legacy Weapon

{W}{U}{B}{R}{G}: Wygnaj wskazany byt.

Jeśli ta karta miałaby trafić skądkolwiek do cmentarza, zamiast tego ujawnij ją i wtasuj ją do biblioteki właściciela.

Mask of Intolerance

At the beginning of each player’s upkeep, if there are four or more basic land types among lands that player controls, Mask of Intolerance deals 3 damage to that player.

Battlefield Forge

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {R} lub {W}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Caves of Koilos

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {W} lub {B}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Llanowar Wastes

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {B} lub {G}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Shivan Reef

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {U} lub {R}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Yavimaya Coast

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {G} lub {U}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.