Mercadian Masques

Afterlife

Zniszcz wskazanego stwora. Nie może być zregenerowany. Jego władca tworzy żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Alabaster Wall

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{T}: Zażegnaj najbliższe 1 obrażenie, jakie miałoby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

Armistice

{3}{W}{W}: You draw a card and target opponent gains 3 life.

Arrest

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować ani blokować, a jego aktywowane zdolności nie mogą być aktywowane.

Ballista Squad

{X}{W}, {T}: Ten stwóe zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi X obrażeń.

Charm Peddler

{W}, {T}, Discard a card: The next time a source of your choice would deal damage to target creature this turn, prevent that damage.

Charmed Griffin

Latanie

When Charmed Griffin enters the battlefield, each other player may put an artifact or enchantment card onto the battlefield from their hand.

Cho-Arrim Alchemist

{1}{W}{W}, {T}, Discard a card: The next time a source of your choice would deal damage to you this turn, prevent that damage. You gain life equal to the damage prevented this way.

Cho-Arrim Bruiser

Whenever Cho-Arrim Bruiser attacks, you may tap up to two target creatures.

Cho-Arrim Legate

If an opponent controls a Swamp and you control a Plains, you may cast this spell without paying its mana cost.

Ochrona przed czarnym

Cho-Manno, Revolutionary

Zażegnaj wszystkie obrażenia jakie mogłyby zostać zadane temu stworowi.

Cho-Manno's Blessing

Błysk

Zaurocz stwora

As Cho-Manno’s Blessing enters the battlefield, choose a color.

Enchanted creature has protection from the chosen color. This effect doesn’t remove Cho-Manno’s Blessing.

Common Cause

Nonartifact creatures get +2/+2 as long as they all share a color.

Cornered Market

Players can’t cast spells with the same name as a nontoken permanent.

Players can’t play nonbasic lands with the same name as a nontoken permanent.

Crackdown

Nonwhite creatures with power 3 or greater don’t untap during their controllers» untap steps.

Crossbow Infantry

{T}: Ten stwór zadaje wskazanemu atakującemu lub blokującemu stworowi 1 obrażenie.

Devout Witness

{1}{W}, {T}, Discard a card: Destroy target artifact or enchantment.

Disenchant

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Fountain Watch

Artifacts and enchantments you control have shroud. (They can’t be the targets of spells or abilities.)

Fresh Volunteers

Honor the Fallen

Exile all creature cards from all graveyards. You gain 1 life for each card exiled this way.

Ignoble Soldier

Whenever Ignoble Soldier becomes blocked, prevent all combat damage that would be dealt by it this turn.

Inviolability

Zaurocz stwora

Prevent all damage that would be dealt to enchanted creature.

Ivory Mask

Masz antymagię. (Nie możesz być wskazywany przez czary i zdolności.)

Jhovall Queen

Czujność

Jhovall Rider

Tratowanie

Last Breath

Wygnaj wskazanego stwora o sile 2 lub mniejszej. Jego władca zyskuje 4 życia.

Moment of Silence

Target player skips their next combat phase this turn.

Moonlit Wake

Ilekroć jakiś stwór umrze, zyskaj 1 życie.

Muzzle

Zaurocz stwora

Zażegnaj wszystkie obrażenia, które mogłyby zostać zadane zauroczonemu stworowi.

Nightwind Glider

Latanie, ochrona przed czarnym

Noble Purpose

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zada obrażenia bojowe, zyskaj tyle samo żyć.

Orim's Cure

If you control a Plains, you may tap an untapped creature you control rather than pay this spell’s mana cost.

Zażegnaj najbliższe 4 obrażenia jakie miałyby zostać zadane w tej turze wskazanemu celowi.

Pious Warrior

Whenever Pious Warrior is dealt combat damage, you gain that much life.

Ramosian Captain

Pierwszy cios

{5}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bytu typu Rebeliant o skrócie many 4 lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Ramosian Commander

{6}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bytu typu Rebeliant o skrócie many 5 lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Ramosian Lieutenant

{4}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bytu typu Rebeliant o skrócie many 3 lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Ramosian Rally

If you control a Plains, you may tap an untapped creature you control rather than pay this spell’s mana cost.

Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +1/+1.

Ramosian Sergeant

{3}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bytu typu Rebeliant o skrócie many 2 lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Ramosian Sky Marshal

Latanie

{7}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bytu typu Rebeliant o skrócie many 6 lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Rappelling Scouts

Latanie

{2}{W}: Rappelling Scouts gains protection from the color of your choice until end of turn.

Renounce

Sacrifice any number of permanents. You gain 2 life for each permanent sacrificed this way.

Revered Elder

{1}: Prevent the next 1 damage that would be dealt to Revered Elder this turn.

Reverent Mantra

You may exile a white card from your hand rather than pay this spell’s mana cost.

Choose a color. All creatures gain protection from the chosen color until end of turn.

Righteous Aura

{W}, Pay 2 life: The next time a source of your choice would deal damage to you this turn, prevent that damage.

Righteous Indignation

Whenever a creature blocks a black or red creature, the blocking creature gets +1/+1 until end of turn.

Security Detail

{W}{W}: Create a 1/1 white Soldier creature token. Activate only if you control no creatures and only once each turn.

Soothing Balm

Wskazany gracz zyskuje 5 żyć.

Spiritual Focus

Whenever a spell or ability an opponent controls causes you to discard a card, you gain 2 life and you may draw a card.

Steadfast Guard

Czujność (Atakowanie nie powoduje przekręcenia tego stwora.)

Story Circle

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy wybierz kolor.

{W}: Kiedy najbliższy raz w tej turze wybrane przez ciebie źródło wybranego koloru miałoby zadać tobie obrażenia, zażegnaj je.

Task Force

Ilekroć niniejszy zostanie wskazany przez czar lub zdolność, do końca tury dostaje on +0/+3.

Thermal Glider

Latanie, ochrona przed czerwonym

Tonic Peddler

{W}, {T}, Discard a card: Target player gains 3 life.

Trap Runner

{T}: Target unblocked attacking creature becomes blocked. Activate only during combat after blockers are declared. (This ability works on creatures that can’t be blocked.)

Wave of Reckoning

Każdy stwór zadaje sobie obrażenia równe swojej sile.

Wishmonger

{2}: Target creature gains protection from the color of its controller’s choice until end of turn. Any player may activate this ability.

Aerial Caravan

Latanie

{1}{U}{U}: Exile the top card of your library. Until end of turn, you may play that card. (Reveal the card as you exile it.)

Balloon Peddler

{U}, {T}, Discard a card: Target creature gains flying until end of turn.

Blockade Runner

{U}: Blockade Runner can’t be blocked this turn.

Brainstorm

Dobierz trzy karty, po czym umieść dwie karty z twojej ręki dowolnie na wierzchu twojej biblioteki.

Bribery

Wyszukaj w bibliotece wskazanego przeciwnika kartę stwora i umieść ją na polu bitwy pod twoim władaniem. Następnie ów gracz tasuje.

Buoyancy

Błysk

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma latanie.

Chambered Nautilus

Whenever Chambered Nautilus becomes blocked, you may draw a card.

Chameleon Spirit

As Chameleon Spirit enters the battlefield, choose a color.

Chameleon Spirit’s power and toughness are each equal to the number of permanents of the chosen color your opponents control.

Charisma

Zaurocz stwora

Whenever enchanted creature deals damage to a creature, gain control of the other creature for as long as Charisma remains on the battlefield.

Cloud Sprite

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Ten stwór może blokować tylko stwory mające latanie.

Coastal Piracy

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.

Counterspell

Skontruj wskazany czar.

Cowardice

Ilekroć stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność, przywróć owego stwora do ręki właściciela. (Nie znajdzie się pod wpływem owego czaru lub zdolności.)

Customs Depot

Whenever you cast a creature spell, you may pay {1}. If you do, draw a card, then discard a card.

Darting Merfolk

{U}: Return Darting Merfolk to its owner’s hand.

Dehydration

Zaurocz stwora (Wskaż stwora podczas rzucania. Ta karta wchodzi na pole bitwy dołączona do owego stwora.)

Zauroczony stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Diplomatic Escort

{U}, {T}, Discard a card: Counter target spell or ability that targets a creature.

Diplomatic Immunity

Zaurocz stwora

Shroud (A permanent with shroud can’t be the target of spells or abilities.)

Enchanted creature has shroud.

Drake Hatchling

Latanie

{U}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0. Możesz aktywować raz na turę.

Embargo

Nonland permanents don’t untap during their controllers» untap steps.

Na początku twojego kroku utrzymania, strać 2 życia.

Energy Flux

Wszystkie artefakty mają „Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć ten artefakt, chyba że zapłacisz {2}.”

Extravagant Spirit

Latanie

At the beginning of your upkeep, sacrifice Extravagant Spirit unless you pay {1} for each card in your hand.

False Demise

Zaurocz stwora

Kiedy zauroczony stwór umrze, przywróć ową kartę na pole bitwy pod twoim władaniem.

Glowing Anemone

When Glowing Anemone enters the battlefield, you may return target land to its owner’s hand.

Gush

You may return two Islands you control to their owner’s hand rather than pay this spell’s mana cost.

Dobierz dwie karty.

High Seas

Red creature spells and green creature spells cost {1} more to cast.

Hoodwink

Return target artifact, enchantment, or land to its owner’s hand.

Indentured Djinn

Latanie

When Indentured Djinn enters the battlefield, each other player may draw up to three cards.

Karn's Touch

Target noncreature artifact becomes an artifact creature with power and toughness each equal to its mana value until end of turn. (It retains its abilities.)

Misdirection

Możesz wygnać niebieską kartę z twojej ręki zamiast płacić koszt many tego czaru.

Zmień cel wskazanego czaru mającego jeden cel.

Misstep

Creatures target player controls don’t untap during that player’s next untap step.

Overtaker

{3}{U}, {T}, Discard a card: Untap target creature and gain control of it until end of turn. That creature gains haste until end of turn.

Port Inspector

Whenever Port Inspector becomes blocked, you may look at defending player’s hand.

Rishadan Airship

Latanie

Ten stwór może blokować tylko stwory mające latanie.

Rishadan Brigand

Latanie

When Rishadan Brigand enters the battlefield, each opponent sacrifices a permanent unless they pay {3}.

Rishadan Brigand can block only creatures with flying.

Rishadan Cutpurse

When Rishadan Cutpurse enters the battlefield, each opponent sacrifices a permanent unless they pay {1}.

Rishadan Footpad

When Rishadan Footpad enters the battlefield, each opponent sacrifices a permanent unless they pay {2}.

Sailmonger

{2}: Target creature gains flying until end of turn. Any player may activate this ability.

Sand Squid

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

You may choose not to untap Sand Squid during your untap step.

{T}: Tap target creature. That creature doesn’t untap during its controller’s untap step for as long as Sand Squid remains tapped.

Saprazzan Bailiff

When Saprazzan Bailiff enters the battlefield, exile all artifact and enchantment cards from all graveyards.

When Saprazzan Bailiff leaves the battlefield, return all artifact and enchantment cards from all graveyards to their owners» hands.

Saprazzan Breaker

{U}: Mill a card. If a land card was milled this way, Saprazzan Breaker can’t be blocked this turn.

Saprazzan Heir

Whenever Saprazzan Heir becomes blocked, you may draw three cards.

Saprazzan Legate

If an opponent controls a Mountain and you control an Island, you may cast this spell without paying its mana cost.

Latanie

Saprazzan Outrigger

When Saprazzan Outrigger attacks or blocks, put it on top of its owner’s library at end of combat.

Saprazzan Raider

When Saprazzan Raider becomes blocked, return it to its owner’s hand.

Shoving Match

Until end of turn, all creatures gain „{T}: Tap target creature.”

Soothsaying

{3}{U}{U}: Shuffle your library.

{X}: Look at the top X cards of your library, then put them back in any order.

Squeeze

Sorcery spells cost {3} more to cast.

Statecraft

Prevent all combat damage that would be dealt to and dealt by creatures you control.

Stinging Barrier

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{U}, {T}: Stinging Barrier deals 1 damage to any target.

Thwart

You may return three Islands you control to their owner’s hand rather than pay this spell’s mana cost.

Skontruj wskazany czar.

Tidal Bore

Możesz przywrócić Wyspę pod twoim władaniem do ręki właściciela zamiast płacić koszt many tego czaru.

Możesz przekręcić lub odkręcić wskazanego stwora.

Tidal Kraken

Ten stwór nie może być blokowany.

Timid Drake

Latanie

When another creature enters the battlefield, return Timid Drake to its owner’s hand.

Trade Routes

{1}: Przywróć wskazany ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{1}, odrzuć kartę lądu: Dobierz kartę.

War Tax

{X}{U}: This turn, creatures can’t attack unless their controller pays {X} for each attacking creature they control.

Waterfront Bouncer

{U}, {T}, Discard a card: Return target creature to its owner’s hand.

Alley Grifters

Whenever Alley Grifters becomes blocked, defending player discards a card.

Black Market

Ilekroć umrze stwór, umieść znacznik ładunku na tym uroku.

Na początku twojej fazy głównej przed potyczką, weź {B} za każdy znacznik ładunku na tym uroku.

Bog Smugglers

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Bog Witch

{B}, {T}, Discard a card: Add {B}{B}{B}.

Cackling Witch

{X}{B}, {T}, Discard a card: Target creature gets +X/+0 until end of turn.

Cateran Brute

{2}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bytu typu Najemnik o skrócie many 2 lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Cateran Enforcer

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

{4}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bytu typu Najemnik o skrócie many 4 lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Cateran Kidnappers

{3}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bytu typu Najemnik o skrócie many 3 lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Cateran Overlord

Sacrifice a creature: Regenerate Cateran Overlord.

{6}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bytu typu Najemnik o skrócie many 6 lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Cateran Persuader

{1}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bytu typu Najemnik o skrócie many 1 lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Cateran Slaver

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

{5}, {T}: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bytu typu Najemnik o skrócie many 5 lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Cateran Summons

Search your library for a Mercenary card, reveal that card, put it into your hand, then shuffle.

Conspiracy

As Conspiracy enters the battlefield, choose a creature type.

Creatures you control are the chosen type. The same is true for creature spells you control and creature cards you own that aren’t on the battlefield.

Corrupt Official

{2}{B}: Regenerate Corrupt Official.

Whenever Corrupt Official becomes blocked, defending player discards a card at random.

Dark Ritual

Weź {B}{B}{B}.

Deathgazer

Ilekroć ten stwór zablokuje lub zostanie zablokowany przez nieczarnego stwora, zniszcz owego stwora na końcu potyczki.

Deepwood Ghoul

Zapłać 2 życia: Zregeneruj tego stwora.

Deepwood Legate

If an opponent controls a Forest and you control a Swamp, you may cast this spell without paying its mana cost.

{B}: Deepwood Legate gets +1/+1 until end of turn.

Delraich

You may sacrifice three black creatures rather than pay this spell’s mana cost.

Tratowanie

Enslaved Horror

When Enslaved Horror enters the battlefield, each other player may return a creature card from their graveyard to the battlefield.

Extortion

Look at target player’s hand and choose up to two cards from it. That player discards those cards.

Forced March

Destroy all creatures with mana value X or less.

Ghoul's Feast

Wskazany stwór do końca tury dostaje +X/+0, gdzie X jest liczbą kart stworów w twoim cmentarzu.

Haunted Crossroads

{B}: Put target creature card from your graveyard on top of your library.

Highway Robber

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, wskazany przeciwnik traci 2 życia, a ty zyskaj 2 życia.

Instigator

{1}{B}{B}, {T}, Discard a card: Creatures target player controls attack this turn if able.

Insubordination

Zaurocz stwora

At the beginning of the end step of enchanted creature’s controller, Insubordination deals 2 damage to that player unless that creature attacked this turn.

Intimidation

Creatures you control have fear. (They can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

Larceny

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, ów gracz odrzuca kartę.

Liability

Whenever a nontoken permanent is put into a player’s graveyard from the battlefield, that player loses 1 life.

Maggot Therapy

Błysk

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/-2.

Midnight Ritual

Wygnaj X wskazanych kart stworów z twojego cmentarza. Za każdą kartę stwora wygnaną w ten sposób, stwórz żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Misshapen Fiend

Latanie

Molting Harpy

Latanie

At the beginning of your upkeep, sacrifice Molting Harpy unless you pay {2}.

Nether Spirit

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ta karta jest jedyną kartą stwora w twoim cmentarzu, możesz przywrócić ją na pole bitwy.

Notorious Assassin

{2}{B}, {T}, Discard a card: Destroy target nonblack creature. It can’t be regenerated.

Pretender's Claim

Zaurocz stwora

Whenever enchanted creature becomes blocked, tap all lands defending player controls.

Primeval Shambler

{B}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+1.

Putrefaction

Whenever a player casts a green or white spell, that player discards a card.

Quagmire Lamprey

Whenever Quagmire Lamprey becomes blocked by a creature, put a -1/-1 counter on that creature.

Rain of Tears

Zniszcz wskazany ląd.

Rampart Crawler

Rampart Crawler can’t be blocked by Walls.

Rouse

If you control a Swamp, you may pay 2 life rather than pay this spell’s mana cost.

Wskazany stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Scandalmonger

{2}: Target player discards a card. Any player may activate this ability but only as a sorcery.

Sever Soul

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora. Nie może on zregenerować. Zyskaj życia równe jego wytrzymałości.

Silent Assassin

{3}{B}: Destroy target blocking creature at end of combat.

Skulking Fugitive

When Skulking Fugitive becomes the target of a spell or ability, sacrifice it.

Snuff Out

If you control a Swamp, you may pay 4 life rather than pay this spell’s mana cost.

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora. Nie może on zostać zregenerowany.

Soul Channeling

Zaurocz stwora

Pay 2 life: Regenerate enchanted creature.

Specter's Wail

Wskazany gracz odrzuca losową kartę.

Strongarm Thug

When Strongarm Thug enters the battlefield, you may return target Mercenary card from your graveyard to your hand.

Thrashing Wumpus

{B}: Thrashing Wumpus deals 1 damage to each creature and each player.

Undertaker

{B}, {T}, Discard a card: Return target creature card from your graveyard to your hand.

Unmask

You may exile a black card from your hand rather than pay this spell’s mana cost.

Wskazany gracz ujawnia swoją rękę. Wybierz z niej nie-lądową kartę. Ów gracz odrzuca ową kartę.

Unnatural Hunger

Zaurocz stwora

At the beginning of the upkeep of enchanted creature’s controller, Unnatural Hunger deals damage equal to that creature’s power to that player unless they sacrifice another creature.

Vendetta

Zniszcz wskazanego nie-czarnego stwora. Nie może być zregenerowany. Strać tyle żyć, ile miał wytrzymałości.

Wall of Distortion

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{2}{B}, {T}: Target player discards a card. Activate only as a sorcery.

Arms Dealer

{1}{R}, poświęć Goblina: Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi 4 obrażenia.

Battle Rampart

Obronność

{T}: Wskazany stwór zyskuje pośpiech do końca tury.

Battle Squadron

Latanie

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie stworów pod twoim władaniem.

Blaster Mage

{R}, {T}, Discard a card: Destroy target Wall.

Blood Hound

Whenever you’re dealt damage, you may put that many +1/+1 counters on Blood Hound.

At the beginning of your end step, remove all +1/+1 counters from Blood Hound.

Blood Oath

Choose a card type. Target opponent reveals their hand. Blood Oath deals 3 damage to that player for each card of the chosen type revealed this way. (Artifact, creature, enchantment, instant, land, planeswalker, sorcery, and tribal are card types.)

Brawl

Until end of turn, all creatures gain „{T}: This creature deals damage equal to its power to target creature.”

Cave Sense

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +1/+1 and has mountainwalk. (It can’t be blocked as long as defending player controls a Mountain.)

Cave-In

Możesz wygnać czerwoną kartę z twojej ręki zamiast płacić koszt many tego czaru.

Cave-In deals 2 damage to each creature and each player.

Cavern Crawler

Podbój gór (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

{R}: Cavern Crawler gets +1/-1 until end of turn.

Ceremonial Guard

When Ceremonial Guard attacks or blocks, destroy it at end of combat.

Cinder Elemental

{X}{R}, {T}, Poświęć tego stwora: Zadaje on wskazanemu celowi X obrażeń.

Close Quarters

Whenever a creature you control becomes blocked, Close Quarters deals 1 damage to any target.

Crag Saurian

Whenever a source deals damage to Crag Saurian, that source’s controller gains control of Crag Saurian.

Crash

You may sacrifice a Mountain rather than pay this spell’s mana cost.

Zniszcz wskazany artefakt.

Flailing Manticore

Latanie, pierwszy cios

{1}: Flailing Manticore gets +1/+1 until end of turn. Any player may activate this ability.

{1}: Flailing Manticore gets -1/-1 until end of turn. Any player may activate this ability.

Flailing Ogre

{1}: Flailing Ogre gets +1/+1 until end of turn. Any player may activate this ability.

{1}: Flailing Ogre gets -1/-1 until end of turn. Any player may activate this ability.

Flailing Soldier

{1}: Flailing Soldier gets +1/+1 until end of turn. Any player may activate this ability.

{1}: Flailing Soldier gets -1/-1 until end of turn. Any player may activate this ability.

Flaming Sword

Błysk

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +1/+0 and has first strike.

Furious Assault

Whenever you cast a creature spell, Furious Assault deals 1 damage to target player or planeswalker.

Gerrard's Irregulars

Tratowanie, pośpiech

Hammer Mage

{X}{R}, {T}, Discard a card: Destroy all artifacts with mana value X or less.

Hired Giant

When Hired Giant enters the battlefield, each other player may search their library for a land card and put that card onto the battlefield. Then each player who searched their library this way shuffles.

Kris Mage

{R}, {T}, Discard a card: Kris Mage deals 1 damage to any target.

Kyren Glider

Latanie

Kyren Glider can’t block.

Kyren Legate

If an opponent controls a Plains and you control a Mountain, you may cast this spell without paying its mana cost.

Pośpiech

Kyren Negotiations

Tap an untapped creature you control: Kyren Negotiations deals 1 damage to target player or planeswalker.

Kyren Sniper

At the beginning of your upkeep, you may have Kyren Sniper deal 1 damage to target player or planeswalker.

Lava Runner

Pośpiech

Whenever Lava Runner becomes the target of a spell or ability, that spell or ability’s controller sacrifices a land.

Lightning Hounds

Pierwszy cios

Lithophage

At the beginning of your upkeep, sacrifice Lithophage unless you sacrifice a Mountain.

Lunge

Lunge deals 2 damage to target creature and 2 damage to target player or planeswalker.

Magistrate's Veto

White creatures and blue creatures can’t block.

Mercadia's Downfall

Each attacking creature gets +1/+0 until end of turn for each nonbasic land defending player controls.

Ogre Taskmaster

Ten stwór nie może blokować.

Pulverize

Możesz poświęcić dwie Góry zamiast płacić koszt many tego czaru.

Zniszcz wszystkie artefakty.

Puppet's Verdict

Flip a coin. If you win the flip, destroy all creatures with power 2 or less. If you lose the flip, destroy all creatures with power 3 or greater.

Robber Fly

Latanie

Whenever Robber Fly becomes blocked, defending player discards all the cards in their hand, then draws that many cards.

Rock Badger

Podbój gór (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

Seismic Mage

{2}{R}, {T}, Discard a card: Destroy target land.

Shock Troops

Poświęć tego stwora: Zadaje on wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Sizzle

Ten czar zadaje każdemu przeciwnikowi po 3 obrażenia.

Squee, Goblin Nabob

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz przywrócić tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Stone Rain

Zniszcz wskazany ląd.

Tectonic Break

Each player sacrifices X lands.

Territorial Dispute

At the beginning of your upkeep, sacrifice Territorial Dispute unless you sacrifice a land.

Players can’t play lands.

Thieves' Auction

Wygnaj wszystkie nieżetonowe byty. Zaczynając od ciebie, każdy gracz wybiera jedną z wygnanych kart i umieszcza ją przekręconą na polu bitwy pod swoim władaniem. Powtarzaj ten proces aż wszystkie karty wygnane w ten sposób zostały wybrane.

Thunderclap

You may sacrifice a Mountain rather than pay this spell’s mana cost.

Thunderclap deals 3 damage to target creature.

Tremor

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania po 1 obrażeniu.

Two-Headed Dragon

Latanie

Złowrogość (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez co najmniej dwa stwory.)

Ten stwór może blokować dodatkowego stwora w każdej potyczce.

{1}{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +2/+0.

Uphill Battle

Creatures played by your opponents enter the battlefield tapped.

Volcanic Wind

Volcanic Wind deals X damage divided as you choose among any number of target creatures, where X is the number of creatures on the battlefield as you cast this spell.

War Cadence

{X}{R}: This turn, creatures can’t block unless their controller pays {X} for each blocking creature they control.

Warmonger

{2}: Warmonger deals 1 damage to each creature without flying and each player. Any player may activate this ability.

Warpath

Warpath deals 3 damage to each blocking creature and each blocked creature.

Wild Jhovall

Word of Blasting

Zniszcz wskazaną Ścianę. Nie może ona zregenerować. Ten czar zadaje władcy owej Ściany obrażenia równe jej skrótowi many.

Ancestral Mask

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 za każdy inny urok na polu bitwy.

Bifurcate

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bytu o tej samej nazwie co wskazany nieżetonowy stwór, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Boa Constrictor

{T}: Boa Constrictor gets +3/+3 until end of turn.

Briar Patch

Whenever a creature attacks you, it gets -1/-0 until end of turn.

Caller of the Hunt

As an additional cost to cast this spell, choose a creature type.

Caller of the Hunt’s power and toughness are each equal to the number of creatures of the chosen type on the battlefield.

Caustic Wasps

Latanie

Whenever Caustic Wasps deals combat damage to a player, you may destroy target artifact that player controls.

Clear the Land

Each player reveals the top five cards of their library, puts all land cards revealed this way onto the battlefield tapped, and exiles the rest.

Collective Unconscious

Dobierz kartę za każdego stwora pod twoim władaniem.

Dawnstrider

{G}, {T}, Discard a card: Prevent all combat damage that would be dealt this turn.

Deadly Insect

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Deepwood Drummer

{G}, {T}, Discard a card: Target creature gets +2/+2 until end of turn.

Deepwood Elder

{X}{G}{G}, {T}, Discard a card: X target lands become Forests until end of turn.

Deepwood Tantiv

Whenever Deepwood Tantiv becomes blocked, you gain 2 life.

Deepwood Wolverine

Whenever Deepwood Wolverine becomes blocked, it gets +2/+0 until end of turn.

Desert Twister

Zniszcz wskazany byt.

Erithizon

Whenever Erithizon attacks, put a +1/+1 counter on target creature of defending player’s choice.

Ferocity

Zaurocz stwora

Whenever enchanted creature blocks or becomes blocked, you may put a +1/+1 counter on it.

Food Chain

Wygnaj stwora pod twoim władaniem: Weź X many w dowolnym jednym kolorze, gdzie X jest 1 plus skrót many wygnanego stwora. Wydaj ową manę tylko na rzucenie czarów stworów.

Foster

Whenever a creature you control dies, you may pay {1}. If you do, reveal cards from the top of your library until you reveal a creature card. Put that card into your hand and the rest into your graveyard.

Game Preserve

At the beginning of your upkeep, each player reveals the top card of their library. If all cards revealed this way are creature cards, put those cards onto the battlefield under their owners» control.

Giant Caterpillar

{G}, poświęć ten byt: Na początku najbliższego kroku końcowego stwórz żeton zielonego stwora Owad 1/1 z lataniem o nazwie Motyl.

Groundskeeper

{1}{G}: Przywróć wskazaną kartę bazowego lądu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Horned Troll

{G}: Zregeneruj tego stwora.

Howling Wolf

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece co najwyżej trzy karty o nazwie Howling Wolf, ujawnić je, umieścić je w twojej ręce, następnie przetasować.

Hunted Wumpus

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, każdy inny gracz może umieścić kartę stwora ze swojej ręki na polu bitwy.

Invigorate

Jeśli władasz Lasem, możesz sprawić, że przeciwnik zyska 3 życia zamiast płacić koszt many tego czaru.

Wskazany stwór do końca tury dostaje +4/+4.

Land Grant

If you have no land cards in hand, you may reveal your hand rather than pay this spell’s mana cost.

Search your library for a Forest card, reveal that card, put it into your hand, then shuffle.

Ley Line

At the beginning of each player’s upkeep, that player may put a +1/+1 counter on target creature of their choice.

Lumbering Satyr

All creatures have forestwalk. (They can’t be blocked as long as defending player controls a Forest.)

Lure

Zaurocz stwora

Wszystkie stwory mogące blokować zauroczonego stwora, robią to.

Megatherium

Tratowanie

When Megatherium enters the battlefield, sacrifice it unless you pay {1} for each card in your hand.

Natural Affinity

Wszystkie lądy stają się do końca tury stworami 2/2. Nadal są lądami.

Pangosaur

Whenever a player plays a land, return Pangosaur to its owner’s hand.

Revive

Przywróć wskazaną zieloną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Rushwood Dryad

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Rushwood Elemental

Tratowanie

At the beginning of your upkeep, you may put a +1/+1 counter on Rushwood Elemental.

Rushwood Herbalist

{G}, {T}, Discard a card: Regenerate target creature.

Rushwood Legate

If an opponent controls an Island and you control a Forest, you may cast this spell without paying its mana cost.

Saber Ants

Whenever Saber Ants is dealt damage, you may create that many 1/1 green Insect creature tokens.

Sacred Prey

Whenever Sacred Prey becomes blocked, you gain 1 life.

Silverglade Elemental

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Lasu, umieścić ją na polu bitwy, po czym przetasować.

Silverglade Pathfinder

{1}{G}, {T}, odrzuć kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Snake Pit

Whenever an opponent casts a blue or black spell, you may create a 1/1 green Snake creature token.

Snorting Gahr

Whenever Snorting Gahr becomes blocked, it gets +2/+2 until end of turn.

Spidersilk Armor

Creatures you control get +0/+1 and have reach. (They can block creatures with flying.)

Spontaneous Generation

Create a 1/1 green Saproling creature token for each card in your hand.

Squall

Ten czar zadaje każdemu stworowi mającemu latanie po 2 obrażenia.

Squallmonger

{2}: Squallmonger deals 1 damage to each creature with flying and each player. Any player may activate this ability.

Stamina

Zaurocz stwora

Enchanted creature has vigilance.

Sacrifice Stamina: Regenerate enchanted creature.

Sustenance

{1}, Sacrifice a land: Target creature gets +1/+1 until end of turn.

Tiger Claws

Błysk

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma tratowanie.

Tranquility

Zniszcz wszystkie uroki.

Venomous Breath

Choose target creature. At this turn’s next end of combat, destroy all creatures that blocked or were blocked by it this turn.

Venomous Dragonfly

Latanie

Whenever Venomous Dragonfly blocks or becomes blocked by a creature, destroy that creature at end of combat.

Vernal Equinox

Any player may cast creature and enchantment spells as though they had flash.

Vine Dryad

You may exile a green card from your hand rather than pay this spell’s mana cost.

Błysk

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Vine Trellis

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{T}: Weź {G}.

Assembly Hall

{4}, {T}: Reveal a creature card in your hand. Search your library for a card with the same name as that card, reveal it, put it into your hand, then shuffle.

Barbed Wire

At the beginning of each player’s upkeep, Barbed Wire deals 1 damage to that player.

{2}: Prevent the next 1 damage that would be dealt by Barbed Wire this turn.

Bargaining Table

{X}, {T}: Draw a card. X is the number of cards in an opponent’s hand.

Credit Voucher

{2}, {T}, Sacrifice Credit Voucher: Shuffle any number of cards from your hand into your library, then draw that many cards.

Crenellated Wall

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

{T}: Target creature gets +0/+4 until end of turn.

Crooked Scales

{4}, {T}: Flip a coin. If you win the flip, destroy target creature an opponent controls. If you lose the flip, destroy target creature you control unless you pay {3} and repeat this process.

Crumbling Sanctuary

If damage would be dealt to a player, that player exiles that many cards from the top of their library instead.

Distorting Lens

{T}: Wskazany byt staje się do końca tury wybranego przez ciebie koloru.

Eye of Ramos

{T}: Weź {U}.

Sacrifice Eye of Ramos: Add {U}.

General's Regalia

{3}: The next time a source of your choice would deal damage to you this turn, that damage is dealt to target creature you control instead.

Heart of Ramos

{T}: Weź {R}.

Sacrifice Heart of Ramos: Add {R}.

Henge Guardian

{2}: Henge Guardian gains trample until end of turn.

Horn of Plenty

Whenever a player casts a spell, they may pay {1}. If the player does, they draw a card at the beginning of the next end step.

Horn of Ramos

{T}: Weź {G}.

Sacrifice Horn of Ramos: Add {G}.

Iron Lance

{3}, {T}: Target creature gains first strike until end of turn.

Jeweled Torque

As Jeweled Torque enters the battlefield, choose a color.

Whenever a player casts a spell of the chosen color, you may pay {2}. If you do, you gain 2 life.

Kyren Archive

At the beginning of your upkeep, you may exile the top card of your library face down.

{5}, Discard your hand, Sacrifice Kyren Archive: Put all cards exiled with Kyren Archive into their owner’s hand.

Kyren Toy

{1}, {T}: Put a charge counter on Kyren Toy.

{T}, Remove X charge counters from Kyren Toy: Add an amount of {C} equal to X plus one.

Magistrate's Scepter

{4}, {T}: Umieść znacznik ładunku na tym artefakcie.

{T}, usuń trzy znaczniki ładunku z tego artefaktu: Weź dodatkową turę po obecnej.

Mercadian Atlas

At the beginning of your end step, if you didn’t play a land this turn, you may draw a card.

Mercadian Lift

{1}, {T}: Put a winch counter on Mercadian Lift.

{T}, Remove X winch counters from Mercadian Lift: You may put a creature card with mana value X from your hand onto the battlefield.

Monkey Cage

Kiedy stwór wejdzie na pole bitwy, poświęć niniejszy byt i stwórz X żetonów zielonego stwora Małpka 2/2, gdzie X jest skrótem many owego stwora.

Panacea

{X}{X}, {T}: Prevent the next X damage that would be dealt to any target this turn.

Power Matrix

{T}: Target creature gets +1/+1 and gains flying, first strike, and trample until end of turn.

Puffer Extract

{X}, {T}: Target creature you control gets +X/+X until end of turn. Destroy it at the beginning of the next end step.

Rishadan Pawnshop

{2}, {T}: Shuffle target nontoken permanent you control into its owner’s library.

Skull of Ramos

{T}: Weź {B}.

Sacrifice Skull of Ramos: Add {B}.

Tooth of Ramos

{T}: Weź {W}.

Sacrifice Tooth of Ramos: Add {W}.

Toymaker

{1}, {T}, Discard a card: Target noncreature artifact becomes an artifact creature with power and toughness each equal to its mana value until end of turn. (It retains its abilities.)

Worry Beads

Na początku kroku utrzymania każdego z graczy, ów gracz mieli kartę.

Dust Bowl

{T}: Weź {C}.

{3}, {T}, Sacrifice a land: Destroy target nonbasic land.

Fountain of Cho

Fountain of Cho enters the battlefield tapped.

{T}: Put a storage counter on Fountain of Cho.

{T}, Remove any number of storage counters from Fountain of Cho: Add {W} for each storage counter removed this way.

Henge of Ramos

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}: Add one mana of any color.

Hickory Woodlot

Hickory Woodlot enters the battlefield tapped with two depletion counters on it.

{T}, Remove a depletion counter from Hickory Woodlot: Add {G}{G}. If there are no depletion counters on Hickory Woodlot, sacrifice it.

High Market

{T}: Weź {C}.

{T}, poświęć stwora: Zyskaj 1 życie.

Mercadian Bazaar

Mercadian Bazaar enters the battlefield tapped.

{T}: Put a storage counter on Mercadian Bazaar.

{T}, Remove any number of storage counters from Mercadian Bazaar: Add {R} for each storage counter removed this way.

Peat Bog

Peat Bog enters the battlefield tapped with two depletion counters on it.

{T}, Remove a depletion counter from Peat Bog: Add {B}{B}. If there are no depletion counters on Peat Bog, sacrifice it.

Remote Farm

Remote Farm enters the battlefield tapped with two depletion counters on it.

{T}, Remove a depletion counter from Remote Farm: Add {W}{W}. If there are no depletion counters on Remote Farm, sacrifice it.

Rishadan Port

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Przekręć wskazany ląd.

Rushwood Grove

Rushwood Grove enters the battlefield tapped.

{T}: Put a storage counter on Rushwood Grove.

{T}, Remove any number of storage counters from Rushwood Grove: Add {G} for each storage counter removed this way.

Sandstone Needle

Sandstone Needle enters the battlefield tapped with two depletion counters on it.

{T}, Remove a depletion counter from Sandstone Needle: Add {R}{R}. If there are no depletion counters on Sandstone Needle, sacrifice it.

Saprazzan Cove

Saprazzan Cove enters the battlefield tapped.

{T}: Put a storage counter on Saprazzan Cove.

{T}, Remove any number of storage counters from Saprazzan Cove: Add {U} for each storage counter removed this way.

Saprazzan Skerry

Saprazzan Skerry enters the battlefield tapped with two depletion counters on it.

{T}, Remove a depletion counter from Saprazzan Skerry: Add {U}{U}. If there are no depletion counters on Saprazzan Skerry, sacrifice it.

Subterranean Hangar

Subterranean Hangar enters the battlefield tapped.

{T}: Put a storage counter on Subterranean Hangar.

{T}, Remove any number of storage counters from Subterranean Hangar: Add {B} for each storage counter removed this way.

Tower of the Magistrate

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Target creature gains protection from artifacts until end of turn.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)