Darksteel

Auriok Glaivemaster

O ile ten stwór jest wyposażony, dostaje +1/+1 i ma pierwszy cios.

Echoing Calm

Destroy target enchantment and all other enchantments with the same name as that enchantment.

Emissary of Hope

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, zyskaj 1 życie za każdy artefakt pod władaniem owego gracza.

Hallow

Prevent all damage target spell would deal this turn. You gain life equal to the damage prevented this way.

Leonin Battlemage

{T}: Wskazany stwór dostaje do końca tury +1/+1.

Ilekroć rzucisz czar, możesz odkręcić tego stwora.

Leonin Shikari

Możesz aktywować zdolności wyposażania jak sztuczki.

Loxodon Mystic

{W}, {T}: Przekręć wskazanego stwora.

Metal Fatigue

Przekręć wszystkie artefakty.

Pristine Angel

Latanie

As long as Pristine Angel is untapped, it has protection from artifacts and from all colors.

Ilekroć rzucisz czar, możesz odkręcić tego stwora.

Pteron Ghost

Latanie

Poświęć tego stwora: Zregeneruj wskazany artefakt.

Pulse of the Fields

You gain 4 life. Then if an opponent has more life than you, return Pulse of the Fields to its owner’s hand.

Purge

Zniszcz wskazany artefakt lub czarnego stwora. Nie może zostać zregenerowany.

Ritual of Restoration

Przywróć wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Soulscour

Zniszcz wszystkie nieartefaktowe permanenty.

Steelshaper Apprentice

{W}, {T}, Return Steelshaper Apprentice to its owner’s hand: Search your library for an Equipment card, reveal that card, put it into your hand, then shuffle.

Stir the Pride

Wybierz jedną —

 • Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+2.

 • Do końca tury stwory pod twoim władaniem zyskują „Ilekroć ten stwór zada obrażenie, zyskaj tyle samo życia.”

Splątanie {1}{W} (Wybierz oba jeśli zapłaciłeś koszt splątania.)

Test of Faith

Prevent the next 3 damage that would be dealt to target creature this turn. For each 1 damage prevented this way, put a +1/+1 counter on that creature.

Turn the Tables

All combat damage that would be dealt to you this turn is dealt to target attacking creature instead.

Carry Away

Zaurocz Wyposażenie

When Carry Away enters the battlefield, unattach enchanted Equipment.

Masz władanie nad zauroczonym Wyposażeniem.

Chromescale Drake

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

Latanie

When Chromescale Drake enters the battlefield, reveal the top three cards of your library. Put all artifact cards revealed this way into your hand and the rest into your graveyard.

Echoing Truth

Return target nonland permanent and all other permanents with the same name as that permanent to their owners» hands.

Hoverguard Observer

Latanie

Hoverguard Observer can block only creatures with flying.

Last Word

Ten czar nie może być skontrowany.

Skontruj wskazany czar.

Machinate

Look at the top X cards of your library, where X is the number of artifacts you control. Put one of those cards into your hand and the rest on the bottom of your library in any order.

Magnetic Flux

Artifact creatures you control gain flying until end of turn.

Neurok Prodigy

Latanie

Discard an artifact card: Return Neurok Prodigy to its owner’s hand.

Neurok Transmuter

{U}: Target creature becomes an artifact in addition to its other types until end of turn.

{U}: Until end of turn, target artifact creature becomes blue and isn’t an artifact.

Psychic Overload

Zaurocz permanent

When Psychic Overload enters the battlefield, tap enchanted permanent.

Zauroczony permanent nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy.

Enchanted permanent has „Discard two artifact cards: Untap this permanent.”

Pulse of the Grid

Draw two cards, then discard a card. Then if an opponent has more cards in hand than you, return Pulse of the Grid to its owner’s hand.

Quicksilver Behemoth

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

When Quicksilver Behemoth attacks or blocks, return it to its owner’s hand at end of combat. (Return it only if it’s on the battlefield.)

Reshape

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć artefakt.

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę artefaktu o skrócie many X lub mniejszym, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Retract

Return all artifacts you control to their owner’s hand.

Second Sight

Wybierz jedną —

 • Look at the top five cards of target opponent’s library, then put them back in any order.

 • Spójrz na pięć wierzchnich kart twojej biblioteki, po czym umieść je dowolnie z powrotem.

Entwine {U} (Choose both if you pay the entwine cost.)

Synod Artificer

{X}, {T}: Tap X target noncreature artifacts.

{X}, {T}: Untap X target noncreature artifacts.

Vedalken Engineer

{T}: Add two mana of any one color. Spend this mana only to cast artifact spells or activate abilities of artifacts.

Vex

Counter target spell. That spell’s controller may draw a card.

Aether Snap

Remove all counters from all permanents and exile all tokens.

Burden of Greed

Target player loses 1 life for each tapped artifact they control.

Chittering Rats

When Chittering Rats enters the battlefield, target opponent puts a card from their hand on top of their library.

Death Cloud

Each player loses X life, discards X cards, sacrifices X creatures, then sacrifices X lands.

Echoing Decay

Target creature and all other creatures with the same name as that creature get -2/-2 until end of turn.

Emissary of Despair

Latanie

Whenever Emissary of Despair deals combat damage to a player, that player loses 1 life for each artifact they control.

Essence Drain

Ten czar zadaje wskazanemu celowi 3 obrażenia, a ty zyskaj 3 życia.

Greater Harvester

At the beginning of your upkeep, sacrifice a permanent.

Whenever Greater Harvester deals combat damage to a player, that player sacrifices two permanents.

Grimclaw Bats

Latanie

{B}, Pay 1 life: Grimclaw Bats gets +1/+1 until end of turn.

Hunger of the Nim

Target creature gets +1/+0 until end of turn for each artifact you control.

Mephitic Ooze

Mephitic Ooze gets +1/+0 for each artifact you control.

Whenever Mephitic Ooze deals combat damage to a creature, destroy that creature. The creature can’t be regenerated.

Murderous Spoils

Destroy target nonblack creature. It can’t be regenerated. You gain control of all Equipment that were attached to it. (This effect lasts indefinitely.)

Nim Abomination

At the beginning of your end step, if Nim Abomination is untapped, you lose 3 life.

Pulse of the Dross

Target player reveals three cards from their hand and you choose one of them. That player discards that card. Then if that player has more cards in hand than you, return Pulse of the Dross to its owner’s hand.

Scavenging Scarab

Scavenging Scarab can’t block.

Screams from Within

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje -1/-1.

When enchanted creature dies, return Screams from Within from your graveyard to the battlefield.

Scrounge

Target opponent chooses an artifact card in their graveyard. Put that card onto the battlefield under your control.

Shriveling Rot

Wybierz jedną —

 • Until end of turn, whenever a creature is dealt damage, destroy it.

 • Until end of turn, whenever a creature dies, that creature’s controller loses life equal to its toughness.

Entwine {2}{B} (Choose both if you pay the entwine cost.)

Barbed Lightning

Wybierz jedną —

 • Barbed Lightning deals 3 damage to target creature.

 • Barbed Lightning deals 3 damage to target player or planeswalker.

Splątanie {2} (Wybierz oba jeśli opłaciłeś koszt splątania.)

Crazed Goblin

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Dismantle

Zniszcz wskazany artefakt. Jeśli ów artefakt miał znaczniki, umieść tyle samo znaczników +1/+1 lub ładunku na artefakcie pod twoim władaniem.

Drooling Ogre

Whenever a player casts an artifact spell, that player gains control of Drooling Ogre. (This effect lasts indefinitely.)

Echoing Ruin

Destroy target artifact and all other artifacts with the same name as that artifact.

Fireball

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdy cel poza pierwszym.

Ten czar zadaje X obrażeń rozdzielonych po równo, zaokrąglając w dół, pomiędzy dowolną liczbę wskazanych celów.

Flamebreak

Flamebreak deals 3 damage to each creature without flying and each player. Creatures dealt damage this way can’t be regenerated this turn.

Furnace Dragon

Koligacja z artefaktami (Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} za każdy artefakt pod twoim władaniem.)

Latanie

When Furnace Dragon enters the battlefield, if you cast it from your hand, exile all artifacts.

Goblin Archaeologist

{R}, {T}: Flip a coin. If you win the flip, destroy target artifact and untap Goblin Archaeologist. If you lose the flip, sacrifice Goblin Archaeologist.

Inflame

Inflame deals 2 damage to each creature dealt damage this turn.

Krark-Clan Stoker

{T}, Sacrifice an artifact: Add {R}{R}.

Pulse of the Forge

Pulse of the Forge deals 4 damage to target player or planeswalker. Then if that player or that planeswalker’s controller has more life than you, return Pulse of the Forge to its owner’s hand.

Savage Beating

Cast this spell only during your turn and only during combat.

Wybierz jedną —

 • Creatures you control gain double strike until end of turn.

 • Untap all creatures you control. After this phase, there is an additional combat phase.

Entwine {1}{R} (Choose both if you pay the entwine cost.)

Shunt

Zmień cel wskazanego czaru mającego jeden cel.

Slobad, Goblin Tinkerer

Sacrifice an artifact: Target artifact gains indestructible until end of turn.

Tears of Rage

Cast this spell only during the declare attackers step.

Attacking creatures you control get +X/+0 until end of turn, where X is the number of attacking creatures. Sacrifice those creatures at the beginning of the next end step.

Unforge

Destroy target Equipment. If that Equipment was attached to a creature, Unforge deals 2 damage to that creature.

Vulshok War Boar

When Vulshok War Boar enters the battlefield, sacrifice it unless you sacrifice an artifact.

Ageless Entity

Ilekroć zyskasz życia, umieść tyle samo znaczników +1/+1 na tym stworze.

Echoing Courage

Target creature and all other creatures with the same name as that creature get +2/+2 until end of turn.

Fangren Firstborn

Whenever Fangren Firstborn attacks, put a +1/+1 counter on each attacking creature.

Infested Roothold

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Ochrona przed artefaktami

Whenever an opponent casts an artifact spell, you may create a 1/1 green Insect creature token.

Karstoderm

Karstoderm enters the battlefield with five +1/+1 counters on it.

Whenever an artifact enters the battlefield, remove a +1/+1 counter from Karstoderm.

Nourish

Zyskaj 6 żyć.

Oxidize

Destroy target artifact. It can’t be regenerated.

Pulse of the Tangle

Create a 3/3 green Beast creature token. Then if an opponent controls more creatures than you, return Pulse of the Tangle to its owner’s hand.

Reap and Sow

Wybierz jedną —

 • Zniszcz wskazany ląd.

 • Wyszukaj w twojej bibliotece kartę lądu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Entwine {1}{G} (Choose both if you pay the entwine cost.)

Rebuking Ceremony

Put two target artifacts on top of their owners» libraries.

Roaring Slagwurm

Whenever Roaring Slagwurm attacks, tap all artifacts.

Stand Together

Put two +1/+1 counters on target creature and two +1/+1 counters on another target creature.

Tangle Spider

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zasięg (Ten stwór może blokować stwory mające latanie.)

Tanglewalker

Each creature you control can’t be blocked as long as defending player controls an artifact land.

Tel-Jilad Outrider

Ochrona przed artefaktami

Tel-Jilad Wolf

Whenever Tel-Jilad Wolf becomes blocked by an artifact creature, Tel-Jilad Wolf gets +3/+3 until end of turn.

Viridian Acolyte

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Viridian Zealot

{1}{G}, Sacrifice Viridian Zealot: Destroy target artifact or enchantment.

Aether Vial

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz umieścić znacznik ładunku na tym artefakcie.

{T}: Możesz umieścić z twojej ręki na polu bitwy kartę stwora o skrócie many równym liczbie znaczników ładunku na tym artefakcie.

Angel's Feather

Ilekroć gracz rzuci biały czar, możesz zyskać 1 życie.

Arcane Spyglass

{2}, {T}, Sacrifice a land: Draw a card and put a charge counter on Arcane Spyglass.

Remove three charge counters from Arcane Spyglass: Draw a card.

Arcbound Bruiser

Modular 3 (This creature enters the battlefield with three +1/+1 counters on it. When it dies, you may put its +1/+1 counters on target artifact creature.)

Arcbound Crusher

Tratowanie

Whenever another artifact enters the battlefield, put a +1/+1 counter on Arcbound Crusher.

Modułowy 1 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Arcbound Fiend

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

At the beginning of your upkeep, you may move a +1/+1 counter from target creature onto Arcbound Fiend.

Modular 3 (This creature enters the battlefield with three +1/+1 counters on it. When it dies, you may put its +1/+1 counters on target artifact creature.)

Arcbound Hybrid

Pośpiech

Modułowy 2 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Arcbound Lancer

Pierwszy cios

Modułowy 4 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając cztery znaczniki +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Arcbound Overseer

At the beginning of your upkeep, put a +1/+1 counter on each creature with modular you control.

Modular 6 (This creature enters the battlefield with six +1/+1 counters on it. When it dies, you may put its +1/+1 counters on target artifact creature.)

Arcbound Ravager

Sacrifice an artifact: Put a +1/+1 counter on Arcbound Ravager.

Modułowy 1 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Arcbound Reclaimer

Remove a +1/+1 counter from Arcbound Reclaimer: Put target artifact card from your graveyard on top of your library.

Modułowy 2 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając dwa znaczniki +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Arcbound Slith

Whenever Arcbound Slith deals combat damage to a player, put a +1/+1 counter on it.

Modułowy 1 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Arcbound Stinger

Latanie

Modułowy 1 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Arcbound Worker

Modułowy 1 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając znacznik +1/+1. Kiedy umrze, możesz umieścić jego znaczniki +1/+1 na wskazanym artefaktowym stworze.)

Auriok Siege Sled

{1}: Target artifact creature blocks Auriok Siege Sled this turn if able.

{1}: Target artifact creature can’t block Auriok Siege Sled this turn.

Chimeric Egg

Whenever an opponent casts a nonartifact spell, put a charge counter on Chimeric Egg.

Remove three charge counters from Chimeric Egg: Chimeric Egg becomes a 6/6 Construct artifact creature with trample until end of turn.

Coretapper

{T}: Umieść znacznik ładunku na wskazanym artefakcie.

Poświęć tego stwora: Umieść dwa znaczniki ładunku na wskazanym artefakcie.

Darksteel Brute

Indestructible (Damage and effects that say „destroy” don’t destroy this artifact.)

{3}: Darksteel Brute becomes a 2/2 Beast artifact creature until end of turn.

Darksteel Colossus

Tratowanie, niezniszczalność

Jeśli ten stwór miałby trafić skądkolwiek do cmentarza, zamiast tego ujawnij go i wtasuj do biblioteki właściciela.

Darksteel Forge

Artefakty pod twoim władaniem mają niezniszczalność. (Efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą ich. Artefaktowe stwory z niezniszczalnością nie mogą być zniszczone przez obrażenia.)

Darksteel Gargoyle

Latanie

Indestructible (Damage and effects that say „destroy” don’t destroy this creature.)

Darksteel Ingot

Niezniszczalność

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Darksteel Pendant

Niezniszczalność (Efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą tego artefaktu.)

{1}, {T}: Scry 1. (Look at the top card of your library. You may put that card on the bottom of your library.)

Darksteel Reactor

Niezniszczalność (Efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą tego artefaktu.)

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz umieścić znacznik ładunku na tym artefakcie.

Kiedy ten artefakt ma co najmniej dwadzieścia znaczników ładunku, wygrywasz grę.

Death-Mask Duplicant

Imprint — {1}: Exile target creature card from your graveyard.

As long as a card exiled with Death-Mask Duplicant has flying, Death-Mask Duplicant has flying. The same is true for fear, first strike, double strike, haste, landwalk, protection, and trample.

Demon's Horn

Ilekroć gracz rzuci czarny czar, możesz zyskać 1 życie.

Dragon's Claw

Ilekroć gracz rzuci czerwony czar, możesz zyskać 1 życie.

Drill-Skimmer

Latanie

Drill-Skimmer has shroud as long as you control another artifact creature. (It can’t be the target of spells or abilities.)

Dross Golem

Affinity for Swamps (This spell costs {1} less to cast for each Swamp you control.)

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Eater of Days

Latanie, tratowanie

When Eater of Days enters the battlefield, you skip your next two turns.

Gemini Engine

Whenever Gemini Engine attacks, create a colorless Construct artifact creature token named Twin that’s attacking. Its power is equal to Gemini Engine’s power and its toughness is equal to Gemini Engine’s toughness. Sacrifice the token at end of combat.

Genesis Chamber

Whenever a nontoken creature enters the battlefield, if Genesis Chamber is untapped, that creature’s controller creates a 1/1 colorless Myr artifact creature token.

Geth's Grimoire

Whenever an opponent discards a card, you may draw a card.

Heartseeker

Equipped creature gets +2/+1 and has „{T}, Unattach Heartseeker: Destroy target creature.”

Equip {5} ({5}: Attach to target creature you control. Equip only as a sorcery. This card enters the battlefield unattached and stays on the battlefield if the creature leaves.)

Juggernaut

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Ten stwór nie może być blokowany przez Ściany.

Kraken's Eye

Ilekroć gracz rzuci niebieski czar, możesz zyskać 1 życie.

Leonin Bola

Equipped creature has „{T}, Unattach Leonin Bola: Tap target creature.”

Equip {1} ({1}: Attach to target creature you control. Equip only as a sorcery. This card enters the battlefield unattached and stays on the battlefield if the creature leaves.)

Lich's Tomb

Nie przegrywasz gry za posiadanie 0 lub mniej żyć.

Whenever you lose life, sacrifice a permanent for each 1 life you lost. (Damage causes loss of life.)

Memnarch

{1}{U}{U}: Target permanent becomes an artifact in addition to its other types. (This effect lasts indefinitely.)

{3}{U}: Gain control of target artifact. (This effect lasts indefinitely.)

Mycosynth Lattice

All permanents are artifacts in addition to their other types.

All cards that aren’t on the battlefield, spells, and permanents are colorless.

Players may spend mana as though it were mana of any color.

Myr Landshaper

{T}: Target land becomes an artifact in addition to its other types until end of turn.

Myr Matrix

Niezniszczalność (Efekty mówiące „zniszcz” nie niszczą tego artefaktu.)

Myr creatures get +1/+1.

{5}: Create a 1/1 colorless Myr artifact creature token.

Myr Moonvessel

When Myr Moonvessel dies, add {C}.

Nemesis Mask

All creatures able to block equipped creature do so.

Wyposaż {3} ({3}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd. Ta karta wchodzi na pole bitwy odłączona i zostaje na polu bitwy po opuszczeniu go przez stwora.)

Oxidda Golem

Affinity for Mountains (This spell costs {1} less to cast for each Mountain you control.)

Pośpiech

Panoptic Mirror

Imprint — {X}, {T}: You may exile an instant or sorcery card with mana value X from your hand.

At the beginning of your upkeep, you may copy a card exiled with Panoptic Mirror. If you do, you may cast the copy without paying its mana cost.

Razor Golem

Affinity for Plains (This spell costs {1} less to cast for each Plains you control.)

Czujność

Serum Powder

{T}: Weź {C}.

Ilekroć mógłbyś wziąć mulligana, a ta karta jest w twojej ręce, możesz wygnać wszystkie karty z twojej ręki, po czym dobrać tyle samo kart. (Możesz to zrobić oprócz brania mulliganów.)

Shield of Kaldra

Equipment named Sword of Kaldra, Shield of Kaldra, and Helm of Kaldra have indestructible.

Equipped creature has indestructible. (Damage and effects that say „destroy” don’t destroy it.)

Wyposaż {4}

Skullclamp

Equipped creature gets +1/-1.

Whenever equipped creature dies, draw two cards.

Wyposaż {1}

Spawning Pit

Sacrifice a creature: Put a charge counter on Spawning Pit.

{1}, Remove two charge counters from Spawning Pit: Create a 2/2 colorless Spawn artifact creature token.

Specter's Shroud

Wyposażony stwór dostaje +1/+0.

Whenever equipped creature deals combat damage to a player, that player discards a card.

Equip {1} ({1}: Attach to target creature you control. Equip only as a sorcery. This card enters the battlefield unattached and stays on the battlefield if the creature leaves.)

Spellbinder

Imprint — When Spellbinder enters the battlefield, you may exile an instant card from your hand.

Whenever equipped creature deals combat damage to a player, you may copy the exiled card. If you do, you may cast the copy without paying its mana cost.

Wyposaż {4}

Spincrusher

Whenever Spincrusher blocks, put a +1/+1 counter on it.

Remove a +1/+1 counter from Spincrusher: Spincrusher can’t be blocked this turn.

Spire Golem

Affinity for Islands (This spell costs {1} less to cast for each Island you control.)

Latanie

Sundering Titan

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy lub je opuści, wybierz po jednym lądzie każdego bazowego typu, po czym zniszcz owe lądy.

Surestrike Trident

Equipped creature has first strike and „{T}, Unattach Surestrike Trident: This creature deals damage equal to its power to target player or planeswalker.”

Equip {4} ({4}: Attach to target creature you control. Equip only as a sorcery. This card enters the battlefield unattached and stays on the battlefield if the creature leaves.)

Sword of Fire and Ice

Wyposażony stwór dostaje +2/+2 i ma ochronę przed czerwonym i niebieskim.

Ilekroć wyposażony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ten artefakt zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia, a ty dobierz kartę.

Wyposaż {2}

Sword of Light and Shadow

Wyposażony stwór dostaje +2/+2 i ma ochronę przed białym i czarnym.

Ilekroć wyposażony stwór zada graczowi obrażenia bojowe, zyskaj 3 życia i możesz przywrócić co najwyżej jedną wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Wyposaż {2}

Talon of Pain

Whenever a source you control other than Talon of Pain deals damage to an opponent, put a charge counter on Talon of Pain.

{X}, {T}, Remove X charge counters from Talon of Pain: It deals X damage to any target.

Tangle Golem

Affinity for Forests (This spell costs {1} less to cast for each Forest you control.)

Thought Dissector

{X}, {T}: Target opponent reveals cards from the top of their library until an artifact card or X cards are revealed, whichever comes first. If an artifact card is revealed this way, put it onto the battlefield under your control and sacrifice Thought Dissector. Put the rest of the revealed cards into that player’s graveyard.

Thunderstaff

As long as Thunderstaff is untapped, if a creature would deal combat damage to you, prevent 1 of that damage.

{2}, {T}: Attacking creatures get +1/+0 until end of turn.

Trinisphere

O ile ten artefakt jest odkręcony każdy czar, którego rzucenie miałoby kosztować mniej niż trzy many, kosztuje trzy many. (Dodatkowa mana w koszcie może być płacona dowolnym kolorem many lub maną bezkolorową. Na przykład jeśli rzucenie czaru miałoby kosztować {1}{B}, zamiast tego kosztuje {2}{B}.)

Ur-Golem's Eye

{T}: Weź {C}{C}.

Voltaic Construct

{2}: Untap target artifact creature.

Vulshok Morningstar

Wyposażony stwór dostaje +2/+2.

Wyposaż {2} ({2}: Dołącz do wskazanego stwora pod twoim władaniem. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

Wand of the Elements

{T}, Sacrifice an Island: Create a 2/2 blue Elemental creature token with flying.

{T}, Sacrifice a Mountain: Create a 3/3 red Elemental creature token.

Well of Lost Dreams

Ilekroć zyskasz życia, możesz zapłacić {X}, gdzie X jest mniejsze lub równe zyskanej liczbie żyć. Jeśli tak zrobisz, dobierz X kart.

Whispersilk Cloak

Wyposażony stwór nie może być blokowany i ma antymagię. (Nie może być wskazywany przez czary lub zdolności.)

Wyposaż {2}

Wirefly Hive

{3}, {T}: Flip a coin. If you win the flip, create a 2/2 colorless Insect artifact creature token with flying named Wirefly. If you lose the flip, destroy all permanents named Wirefly.

Wurm's Tooth

Ilekroć gracz rzuci zielony czar, możesz zyskać 1 życie.

Blinkmoth Nexus

{T}: Weź {C}.

{1}: Ten ląd staje się do końca tury stworem Świetlik 1/1 z lataniem. Nadal jest lądem.

{1}, {T}: Wskazany stwór typu Świetlik dostaje do końca tury +1/+1.

Darksteel Citadel

Niezniszczalność

{T}: Weź {C}.

Mirrodin's Core

{T}: Weź {C}.

{T}: Umieść znacznik ładunku na tym lądzie.

{T}, usuń znacznik ładunku z tego lądu: Weź jedną manę dowolnego koloru.