The Dark

Angry Mob

Tratowanie

O ile jest twoja tura, siła i wytrzymałość tego stwora są obie równe 2 plus liczba Bagien pod władaniem twoich przeciwników. O ile nie jest twoja tura, siła i wytrzymałość tego stwora są obie równe 2.

Blood of the Martyr

Until end of turn, if damage would be dealt to any creature, you may have that damage dealt to you instead.

Brainwash

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór nie może atakować, chyba że jego władca zapłaci {3}.

Cleansing

For each land, destroy that land unless any player pays 1 life.

Dust to Dust

Wygnaj dwa wskazane artefakty.

Exorcist

{1}{W}, {T}: Destroy target black creature.

Fasting

At the beginning of your upkeep, put a hunger counter on Fasting. Then destroy Fasting if it has five or more hunger counters on it.

If you would begin your draw step, you may skip that step instead. If you do, you gain 2 life.

When you draw a card, destroy Fasting.

Festival

Cast this spell only during an opponent’s upkeep.

Creatures can’t attack this turn.

Fire and Brimstone

Fire and Brimstone deals 4 damage to target player who attacked this turn and 4 damage to you.

Holy Light

Nonwhite creatures get -1/-1 until end of turn.

Knights of Thorn

Protection from red; banding (Any creatures with banding, and up to one without, can attack in a band. Bands are blocked as a group. If any creatures with banding you control are blocking or being blocked by a creature, you divide that creature’s combat damage, not its controller, among any of the creatures it’s being blocked by or is blocking.)

Martyr's Cry

Exile all white creatures. For each creature exiled this way, its controller draws a card.

Miracle Worker

{T}: Destroy target Aura attached to a creature you control.

Morale

Attacking creatures get +1/+1 until end of turn.

Pikemen

Pierwszy cios, zrzeszanie (Dowolne stwory ze zrzeszaniem, oraz co najwyżej jedna bez, mogą atakować jako rzesza. Rzesze są blokowane jako grupa. Jeśli dowolne stwory ze zrzeszaniem pod twoim władaniem blokują lub są blokowane przez stwora, to ty rozdzielasz obrażenia bojowe owego stwora zamiast jego władcy, między dowolne stwory, które blokuje lub przez które jest blokowany.)

Preacher

You may choose not to untap Preacher during your untap step.

{T}: For as long as Preacher remains tapped, gain control of target creature of an opponent’s choice they control.

Squire

Tivadar's Crusade

Destroy all Goblins.

Witch Hunter

{T}: Witch Hunter deals 1 damage to target player or planeswalker.

{1}{W}{W}, {T}: Return target creature an opponent controls to its owner’s hand.

Amnesia

Target player reveals their hand and discards all nonland cards.

Apprentice Wizard

{U}, {T}: Weź {C}{C}{C}.

Dance of Many

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton będący kopią wskazanego nieżetonowego stwora.

Kiedy ten byt opuści pole bitwy, wygnaj ów żeton.

Kiedy ów żeton opuści pole bitwy, poświęć niniejszy byt.

Na początku twojego kroku utrzymania, poświęć ten byt, chyba że zapłacisz {U}{U}.

Deep Water

{U}: Until end of turn, if you tap a land you control for mana, it produces {U} instead of any other type.

Drowned

{B}: Regenerate Drowned.

Electric Eel

When Electric Eel enters the battlefield, it deals 1 damage to you.

{R}{R}: Electric Eel gets +2/+0 until end of turn and deals 1 damage to you.

Erosion

Zaurocz ląd

At the beginning of the upkeep of enchanted land’s controller, destroy that land unless that player pays {1} or 1 life.

Flood

{U}{U}: Tap target creature without flying.

Ghost Ship

Latanie

{U}{U}{U}: Zregeneruj ten byt.

Giant Shark

Giant Shark can’t attack unless defending player controls an Island.

Whenever Giant Shark blocks or becomes blocked by a creature that has been dealt damage this turn, Giant Shark gets +2/+0 and gains trample until end of turn.

When you control no Islands, sacrifice Giant Shark.

Leviathan

Tratowanie

Leviathan enters the battlefield tapped and doesn’t untap during your untap step.

At the beginning of your upkeep, you may sacrifice two Islands. If you do, untap Leviathan.

Leviathan can’t attack unless you sacrifice two Islands. (This cost is paid as attackers are declared.)

Mana Vortex

When you cast this spell, counter it unless you sacrifice a land.

At the beginning of each player’s upkeep, that player sacrifices a land.

When there are no lands on the battlefield, sacrifice Mana Vortex.

Merfolk Assassin

{T}: Zniszcz wskazanego stwora z podbojem wysp.

Mind Bomb

Each player may discard up to three cards. Mind Bomb deals damage to each player equal to 3 minus the number of cards they discarded this way.

Psychic Allergy

As Psychic Allergy enters the battlefield, choose a color.

At the beginning of each opponent’s upkeep, Psychic Allergy deals X damage to that player, where X is the number of nontoken permanents of the chosen color they control.

At the beginning of your upkeep, destroy Psychic Allergy unless you sacrifice two Islands.

Riptide

Tap all blue creatures.

Sunken City

At the beginning of your upkeep, sacrifice Sunken City unless you pay {U}{U}.

Blue creatures get +1/+1.

Tangle Kelp

Zaurocz stwora

When Tangle Kelp enters the battlefield, tap enchanted creature.

Enchanted creature doesn’t untap during its controller’s untap step if it attacked during its controller’s last turn.

Water Wurm

Water Wurm gets +0/+1 as long as an opponent controls an Island.

Ashes to Ashes

Exile two target nonartifact creatures. Ashes to Ashes deals 5 damage to you.

Banshee

{X}, {T}: Banshee deals half X damage, rounded down, to any target, and half X damage, rounded up, to you.

Bog Imp

Latanie (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory z lataniem lub zasięgiem.)

Bog Rats

Ten stwór nie może być blokowany przez Ściany.

Curse Artifact

Zaurocz artefakt

At the beginning of the upkeep of enchanted artifact’s controller, Curse Artifact deals 2 damage to that player unless they sacrifice that artifact.

Eater of the Dead

{0}: If Eater of the Dead is tapped, exile target creature card from a graveyard and untap Eater of the Dead.

Frankenstein's Monster

As Frankenstein’s Monster enters the battlefield, exile X creature cards from your graveyard. If you can’t, put Frankenstein’s Monster into its owner’s graveyard instead of onto the battlefield. For each creature card exiled this way, Frankenstein’s Monster enters the battlefield with a +2/+0, +1/+1, or +0/+2 counter on it.

Grave Robbers

{B}, {T}: Exile target artifact card from a graveyard. You gain 2 life.

Inquisition

Target player reveals their hand. Inquisition deals damage to that player equal to the number of white cards in their hand.

Marsh Gas

All creatures get -2/-0 until end of turn.

Murk Dwellers

Whenever Murk Dwellers attacks and isn’t blocked, it gets +2/+0 until end of combat.

Nameless Race

Tratowanie

As Nameless Race enters the battlefield, pay any amount of life. The amount you pay can’t be more than the total number of white nontoken permanents your opponents control plus the total number of white cards in their graveyards.

Nameless Race’s power and toughness are each equal to the life paid as it entered the battlefield.

Rag Man

{B}{B}{B}, {T}: Wskazany przeciwnik ujawnia swoją rękę i odrzuca losową kartę stwora. Możesz aktywować tylko w twojej turze.

Season of the Witch

At the beginning of your upkeep, sacrifice Season of the Witch unless you pay 2 life.

At the beginning of the end step, destroy all untapped creatures that didn’t attack this turn, except for creatures that couldn’t attack.

The Fallen

At the beginning of your upkeep, The Fallen deals 1 damage to each opponent and planeswalker it has dealt damage to this game.

Uncle Istvan

Prevent all damage that would be dealt to Uncle Istvan by creatures.

Word of Binding

Zaznacz X wskazanych stworów.

Worms of the Earth

Players can’t play lands.

Lands can’t enter the battlefield.

At the beginning of each upkeep, any player may sacrifice two lands or have Worms of the Earth deal 5 damage to that player. If a player does either, destroy Worms of the Earth.

Ball Lightning

Tratowanie (Ten stwór może zadać nadwyżkę obrażeń bojowych atakowanemu graczowi lub wędrowcowi.)

Pośpiech (Ten stwór może atakować i {T} od razu po wejściu pod twoje władanie.)

Na początku kroku końcowego, poświęć tego stwora.

Blood Moon

Niebazowe lądy są Górami.

Brothers of Fire

{1}{R}{R}: Brothers of Fire deals 1 damage to any target and 1 damage to you.

Cave People

Whenever Cave People attacks, it gets +1/-2 until end of turn.

{1}{R}{R}, {T}: Target creature gains mountainwalk until end of turn. (It can’t be blocked as long as defending player controls a Mountain.)

Eternal Flame

Eternal Flame deals X damage to target opponent or planeswalker and half X damage, rounded up, to you, where X is the number of Mountains you control.

Fire Drake

Latanie

{R}: Ten stwór do końca tury dostaje +1/+0. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Fissure

Destroy target creature or land. It can’t be regenerated.

Goblin Caves

Zaurocz ląd

As long as enchanted land is a basic Mountain, Goblin creatures get +0/+2.

Goblin Digging Team

{T}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazaną Ścianę.

Goblin Hero

Goblin Rock Sled

Tratowanie

Goblin Rock Sled doesn’t untap during your untap step if it attacked during your last turn.

Goblin Rock Sled can’t attack unless defending player controls a Mountain.

Goblin Shrine

Zaurocz ląd

As long as enchanted land is a basic Mountain, Goblin creatures get +1/+0.

When Goblin Shrine leaves the battlefield, it deals 1 damage to each Goblin creature.

Goblin Wizard

{T}: You may put a Goblin permanent card from your hand onto the battlefield.

{R}: Target Goblin gains protection from white until end of turn.

Goblins of the Flarg

Podbój gór (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Górą.)

When you control a Dwarf, sacrifice Goblins of the Flarg.

Inferno

Ten czar zadaje każdemu stworowi i każdemu graczowi po 6 obrażeń.

Mana Clash

Ty i wskazany przeciwnik wykonujecie rzut monetą każdy. Ten czar zadaje 1 obrażenie graczowi, który wyrzucił reszkę. Powtarzaj ten proces do czasu aż obaj gracze uzyskają orła w tym samym rzucie.

Orc General

{T}, Sacrifice another Orc or Goblin: Other Orc creatures get +1/+1 until end of turn.

Sisters of the Flame

{T}: Weź {R}.

Carnivorous Plant

Obronność

Elves of Deep Shadow

{T}: Weź {B}. Ten stwór zadaje tobie 1 obrażenie.

Gaea's Touch

{0}: You may put a basic Forest card from your hand onto the battlefield. Activate only as a sorcery and only once each turn.

Sacrifice Gaea’s Touch: Add {G}{G}.

Hidden Path

Zielone stwory mają zdobywanie lasów. (Nie mogą być blokowane o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Land Leeches

Pierwszy cios

Lurker

Lurker can’t be the target of spells unless it attacked or blocked this turn.

Marsh Viper

Whenever Marsh Viper deals damage to a player, that player gets two poison counters. (A player with ten or more poison counters loses the game.)

Niall Silvain

{G}{G}{G}{G}, {T}: Regenerate target creature.

People of the Woods

People of the Woods’s toughness is equal to the number of Forests you control.

Savaen Elves

{G}{G}, {T}: Destroy target Aura attached to a land.

Scarwood Bandits

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

{2}{G}, {T}: Unless an opponent pays {2}, gain control of target artifact for as long as Scarwood Bandits remains on the battlefield.

Scarwood Hag

{G}{G}{G}{G}, {T}: Target creature gains forestwalk until end of turn. (It can’t be blocked as long as defending player controls a Forest.)

{T}: Target creature loses forestwalk until end of turn.

Scavenger Folk

{G}, {T}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany artefakt.

Spitting Slug

Whenever Spitting Slug blocks or becomes blocked, you may pay {1}{G}. If you do, Spitting Slug gains first strike until end of turn. Otherwise, each creature blocking or blocked by Spitting Slug gains first strike until end of turn.

Tracker

{G}{G}, {T}: Tracker deals damage equal to its power to target creature. That creature deals damage equal to its power to Tracker.

Venom

Zaurocz stwora

Whenever enchanted creature blocks or becomes blocked by a non-Wall creature, destroy the other creature at end of combat.

Whippoorwill

{G}{G}, {T}: Target creature can’t be regenerated this turn. Damage that would be dealt to that creature this turn can’t be prevented or dealt instead to another permanent or player. When the creature dies this turn, exile the creature.

Wormwood Treefolk

{G}{G}: Wormwood Treefolk gains forestwalk until end of turn and deals 2 damage to you. (It can’t be blocked as long as defending player controls a Forest.)

{B}{B}: Wormwood Treefolk gains swampwalk until end of turn and deals 2 damage to you. (It can’t be blocked as long as defending player controls a Swamp.)

Marsh Goblins

Podbój bagien (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Bagnem.)

Scarwood Goblins

Dark Heart of the Wood

Sacrifice a Forest: You gain 3 life.

Barl's Cage

{3}: Target creature doesn’t untap during its controller’s next untap step.

Bone Flute

{2}, {T}: All creatures get -1/-0 until end of turn.

Book of Rass

{2}, Pay 2 life: Draw a card.

Coal Golem

{3}, Sacrifice Coal Golem: Add {R}{R}{R}.

Dark Sphere

{T}, Sacrifice Dark Sphere: The next time a source of your choice would deal damage to you this turn, prevent half that damage, rounded down.

Diabolic Machine

{3}: Regenerate Diabolic Machine.

Fellwar Stone

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów możliwych do wydania przez ląd pod władaniem przeciwnika.

Fountain of Youth

{2}, {T}: Zyskaj 1 życie.

Living Armor

{T}, Sacrifice Living Armor: Put X +0/+1 counters on target creature, where X is that creature’s mana value.

Necropolis

Obronność (Ten stwór nie może atakować.)

Exile a creature card from your graveyard: Put X +0/+1 counters on Necropolis, where X is the exiled card’s mana value.

Reflecting Mirror

{X}, {T}: Change the target of target spell with a single target if that target is you. The new target must be a player. X is twice the mana value of that spell.

Runesword

{3}, {T}: Target attacking creature gets +2/+0 until end of turn. When that creature leaves the battlefield this turn, sacrifice Runesword. If the creature deals damage to a creature this turn, the creature dealt damage can’t be regenerated this turn. If a creature dealt damage by the targeted creature would die this turn, exile that creature instead.

Scarecrow

{6}, {T}: Prevent all damage that would be dealt to you this turn by creatures with flying.

Skull of Orm

{5}, {T}: Przywróć wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza do twojej ręki.

Standing Stones

{1}, {T}, Pay 1 life: Add one mana of any color.

Stone Calendar

Spells you cast cost up to {1} less to cast.

Tormod's Crypt

{T}, poświęć ten artefakt: Wygnaj cmentarz wskazanego gracza.

Tower of Coireall

{T}: Target creature can’t be blocked by Walls this turn.

Wand of Ith

{3}, {T}: Target player reveals a card at random from their hand. If it’s a land card, that player discards it unless they pay 1 life. If it isn’t a land card, the player discards it unless they pay life equal to its mana value. Activate only during your turn.

War Barge

{3}: Target creature gains islandwalk until end of turn. When War Barge leaves the battlefield this turn, destroy that creature. A creature destroyed this way can’t be regenerated. (A creature with islandwalk can’t be blocked as long as defending player controls an Island.)

City of Shadows

{T}, Exile a creature you control: Put a storage counter on City of Shadows.

{T}: Add {C} for each storage counter on City of Shadows.

Maze of Ith

{T}: Odkręć wskazanego atakującego stwora. Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mógłby otrzymać lub mogłyby zostać przez niego zadane w tej turze.

Safe Haven

{2}, {T}: Wygnaj wskazanego stwora pod twoim władaniem.

At the beginning of your upkeep, you may sacrifice Safe Haven. If you do, return each card exiled with Safe Haven to the battlefield under its owner’s control.

Sorrow's Path

{T}: Choose two target blocking creatures an opponent controls. If each of those creatures could block all creatures that the other is blocking, remove both of them from combat. Each one then blocks all creatures the other was blocking.

Whenever Sorrow’s Path becomes tapped, it deals 2 damage to you and each creature you control.