Commander 2018

Boreas Charger

Latanie

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, wybierz przeciwnika mającego pod władaniem więcej lądów niż ty. Wyszukaj w twojej bibliotece tyle kart Równin, ile wynosi różnica, ujawnij owe karty, umieść jedną z nich przekręconą na polu bitwy, a pozostałe w twojej ręce, po czym przetasuj.

Empyrial Storm

Rzucając ten czar, skopiuj go tyle samo razy, ile w tej grze rzuciłeś swojego dowódcę ze strefy dowodzenia.

Stwórz żeton białego stwora Anioł 4/4 z lataniem.

Heavenly Blademaster

Latanie, podwójny cios

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz dołączyć do niego dowolną liczbę Aur i Wyposażeń pod twoim władaniem.

Inne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 za każdą Aurę i Wyposażenie dołączone do tego stwora.

Loyal Unicorn

Czujność

Porucznik — Na początku potyczki w twojej turze, jeśli władasz swoim dowódcą, zażegnaj wszystkie obrażenia bojowa, który mogłyby zostać zadane stworom pod twoim władaniem w tej turze. Inne stwory pod twoim władaniem zyskują czujność do końca tury.

Magus of the Balance

{4}{W}, {T}, Sacrifice Magus of the Balance: Each player chooses a number of lands they control equal to the number of lands controlled by the player who controls the fewest, then sacrifices the rest. Players discard cards and sacrifice creatures the same way.

Aminatou's Augury

Exile the top eight cards of your library. You may put a land card from among them onto the battlefield. Until end of turn, for each nonland card type, you may cast a spell of that type from among the exiled cards without paying its mana cost.

Echo Storm

When you cast this spell, copy it for each time you’ve cast your commander from the command zone this game. You may choose new targets for the copies.

Stwórz żeton będący kopią wskazanego artefaktu.

Estrid's Invocation

You may have Estrid’s Invocation enter the battlefield as a copy of an enchantment you control, except it has „At the beginning of your upkeep, you may exile this enchantment. If you do, return it to the battlefield under its owner’s control.”

Ever-Watching Threshold

Ilekroć przeciwnik atauje, jeśli atakuje ciebie lub wędrowca pod twoim władaniem, dobierz kartę.

Loyal Drake

Latanie

Lieutenant — At the beginning of combat on your turn, if you control your commander, draw a card.

Octopus Umbra

Zaurocz stwora

Enchanted creature has base power and toughness 8/8 and has „Whenever this creature attacks, you may tap target creature with power 8 or less.”

Zbroja totemowa (Jeśli zauroczony stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego obrażenia i zniszcz tę Aurę.)

Primordial Mist

At the beginning of your end step, you may manifest the top card of your library. (Put it onto the battlefield face down as a 2/2 creature. Turn it face up any time for its mana cost if it’s a creature card.)

Exile a face-down permanent you control face up: You may play that card this turn. (You still pay its costs. Timing rules still apply.)

Vedalken Humiliator

Metalcraft — Whenever Vedalken Humiliator attacks, if you control three or more artifacts, creatures your opponents control lose all abilities and have base power and toughness 1/1 until end of turn.

Bloodtracker

Latanie

{B}, zapłać 2 życia: Umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, dobierz kartę za każdy znacznik +1/+1 na nim.

Entreat the Dead

Return X target creature cards from your graveyard to the battlefield.

Miracle {X}{B}{B} (You may cast this card for its miracle cost when you draw it if it’s the first card you drew this turn.)

Loyal Subordinate

Złowrogość

Lieutenant — At the beginning of combat on your turn, if you control your commander, each opponent loses 3 life.

Night Incarnate

Dotyk śmierci

When Night Incarnate leaves the battlefield, all creatures get -3/-3 until end of turn.

Evoke {3}{B} (You may cast this spell for its evoke cost. If you do, it’s sacrificed when it enters the battlefield.)

Skull Storm

Rzucając ten czar, skopiuj go tyle samo razy, ile w tej grze rzuciłeś swojego dowódcę ze strefy dowodzenia.

Each opponent sacrifices a creature. Each opponent who can’t loses half their life, rounded up.

Sower of Discord

Latanie

As Sower of Discord enters the battlefield, choose two players.

Whenever damage is dealt to one of the chosen players, the other chosen player also loses that much life.

Emissary of Grudges

Latanie, pośpiech

As Emissary of Grudges enters the battlefield, secretly choose an opponent.

Reveal the player you chose: Choose new targets for target spell or ability if it’s controlled by the chosen player and if it targets you or a permanent you control. Activate only once.

Enchanter's Bane

Na początku twojego kroku końcowego, wskazany urok zadaje swojemu władcy obrażenia równe swojemu skrótowi many, chyba że ów gracz poświęci go.

Fury Storm

When you cast this spell, copy it for each time you’ve cast your commander from the command zone this game. You may choose new targets for the copies.

Skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Loyal Apprentice

Pośpiech

Lieutenant — At the beginning of combat on your turn, if you control your commander, create a 1/1 colorless Thopter artifact creature token with flying. That token gains haste until end of turn.

Nesting Dragon

Latanie

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, create a 0/2 red Dragon Egg creature token with defender and „When this creature dies, create a 2/2 red Dragon creature token with flying and «{R}: This creature gets +1/+0 until end of turn.»”

Reality Scramble

Put target permanent you own on the bottom of your library. Reveal cards from the top of your library until you reveal a card that shares a card type with that permanent. Put that card onto the battlefield and the rest on the bottom of your library in a random order.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Saheeli's Directive

Improvise (Each artifact you tap after you’re done activating mana abilities pays for {1}.)

Ujawnij X wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz umieścić spośród nich na polu bitwy dowolną liczbę kart artefaktów o skrócie many X lub mniejszym. Następnie umieść w twoim cmentarzu wszystkie ujawnione w ten sposób karty, które nie zostały umieszczone na polu bitwy.

Treasure Nabber

Whenever an opponent taps an artifact for mana, gain control of that artifact until the end of your next turn.

Varchild, Betrayer of Kjeldor

Whenever Varchild, Betrayer of Kjeldor deals combat damage to a player, that player creates that many 1/1 red Survivor creature tokens.

Ocaleni pod władaniem twoich przeciwników nie mogą blokować oraz nie mogą atakować ciebie anii wędrowców pod twoim władaniem.

When Varchild leaves the battlefield, gain control of all Survivors.

Crash of Rhino Beetles

Tratowanie

Crash of Rhino Beetles gets +10/+10 as long as you control ten or more lands.

Genesis Storm

Rzucając ten czar, skopiuj go tyle samo razy, ile w tej grze rzuciłeś swojego dowódcę ze strefy dowodzenia.

Reveal cards from the top of your library until you reveal a nonland permanent card. You may put that card onto the battlefield. Then put all cards revealed this way that weren’t put onto the battlefield on the bottom of your library in a random order.

Loyal Guardian

Tratowanie

Lieutenant — At the beginning of combat on your turn, if you control your commander, put a +1/+1 counter on each creature you control.

Myth Unbound

Your commander costs {1} less to cast for each time it’s been cast from the command zone this game.

Whenever your commander is put into the command zone from anywhere, draw a card.

Nylea's Colossus

Constellation — Whenever Nylea’s Colossus or another enchantment enters the battlefield under your control, double target creature’s power and toughness until end of turn.

Ravenous Slime

Ravenous Slime can’t be blocked by creatures with power 2 or less.

If a creature an opponent controls would die, instead exile it and put a number of +1/+1 counters equal to that creature’s power on Ravenous Slime.

Turntimber Sower

Whenever one or more land cards are put into your graveyard from anywhere, create a 0/1 green Plant creature token.

{G}, Sacrifice three creatures: Return target land card from your graveyard to your hand.

Whiptongue Hydra

Zasięg

When Whiptongue Hydra enters the battlefield, destroy all creatures with flying. Put a +1/+1 counter on Whiptongue Hydra for each creature destroyed this way.

Aminatou, the Fateshifter

+1: Draw a card, then put a card from your hand on top of your library.

−1: Exile another target permanent you own, then return it to the battlefield under your control.

−6: Choose left or right. Each player gains control of all nonland permanents other than Aminatou, the Fateshifter controlled by the next player in the chosen direction.

Aminatou, the Fateshifter can be your commander.

Arixmethes, Slumbering Isle

Ten permanent wchodzi przekręcony na pole bitwy z pięcioma znacznikami drzemki.

O ile ten permanent ma znacznik drzemki, jest lądem. (Nie jest stworem.)

Ilekroć rzucisz czar, możesz usunąć znacznik drzemki z tego permanentu.

{T}: Weź {G}{U}.

Brudiclad, Telchor Engineer

Żetony stworów pod twoim władaniem mają pośpiech.

Na początku potyczki w twojej turze, stwórz żeton niebieskiego artefaktowego stwora Phyrexiański Myr 1/1. Następnie możesz wskazać żeton pod twoim władaniem. Jeśli tak zrobisz, każdy inny żeton pod twoim władaniem staje się kopią owego żetonu.

Estrid, the Masked

+2: Untap each enchanted permanent you control.

−1: Create a white Aura enchantment token named Mask attached to another target permanent. The token has enchant permanent and totem armor.

–7: Zmiel siedem kart. Przywróć wszystkie uroki bez typu Aura z twojego cmentarza na pole bitwy, po czym zrób to sam dla kart typu Aura.

Estrid, the Masked can be your commander.

Gyrus, Waker of Corpses

Gyrus, Waker of Corpses enters the battlefield with a number of +1/+1 counters on it equal to the amount of mana spent to cast it.

Whenever Gyrus attacks, you may exile target creature card with lesser power from your graveyard. If you do, create a token that’s a copy of that card and that’s tapped and attacking. Exile the token at end of combat.

Kestia, the Cultivator

Bestow {3}{G}{W}{U} (If you cast this card for its bestow cost, it’s an Aura spell with enchant creature. It becomes a creature again if it’s not attached to a creature.)

Zauroczony stwór dostaje +4/+4.

Whenever an enchanted creature or enchantment creature you control attacks, draw a card.

Lord Windgrace

+2: Discard a card, then draw a card. If a land card is discarded this way, draw an additional card.

−3: Return up to two target land cards from your graveyard to the battlefield.

−11: Destroy up to six target nonland permanents, then create six 2/2 green Cat Warrior creature tokens with forestwalk.

Lord Windgrace can be your commander.

Saheeli, the Gifted

+1: Create a 1/1 colorless Servo artifact creature token.

+1: The next spell you cast this turn costs {1} less to cast for each artifact you control as you cast it.

−7: For each artifact you control, create a token that’s a copy of it. Those tokens gain haste. Exile those tokens at the beginning of the next end step.

Saheeli, the Gifted can be your commander.

Tawnos, Urza's Apprentice

Pośpiech

{U}{R}, {T}: Copy target activated or triggered ability you control from an artifact source. You may choose new targets for the copy. (Mana abilities can’t be targeted.)

Thantis, the Warweaver

Czujność, zasięg

All creatures attack each combat if able.

Whenever a creature attacks you or a planeswalker you control, put a +1/+1 counter on Thantis, the Warweaver.

Tuvasa the Sunlit

Tuvasa the Sunlit gets +1/+1 for each enchantment you control.

Whenever you cast your first enchantment spell each turn, draw a card.

Varina, Lich Queen

Whenever you attack with one or more Zombies, draw that many cards, then discard that many cards. You gain that much life.

{2}, Exile two cards from your graveyard: Create a tapped 2/2 black Zombie creature token.

Windgrace's Judgment

For any number of opponents, destroy target nonland permanent that player controls.

Xantcha, Sleeper Agent

Xantcha, Sleeper Agent enters the battlefield under the control of an opponent of your choice.

Xantcha attacks each combat if able and can’t attack its owner or planeswalkers its owner controls.

{3}: Xantcha’s controller loses 2 life and you draw a card. Any player may activate this ability.

Yennett, Cryptic Sovereign

Flying, vigilance, menace

Whenever Yennett, Cryptic Sovereign attacks, reveal the top card of your library. You may cast it without paying its mana cost if its mana value is odd. If you don’t cast it, draw a card.

Yuriko, the Tiger's Shadow

Commander ninjutsu {U}{B} ({U}{B}, Return an unblocked attacker you control to hand: Put this card onto the battlefield from your hand or the command zone tapped and attacking.)

Whenever a Ninja you control deals combat damage to a player, reveal the top card of your library and put that card into your hand. Each opponent loses life equal to that card’s mana value.

Ancient Stone Idol

Błysk

This spell costs {1} less to cast for each attacking creature.

Tratowanie

When Ancient Stone Idol dies, create a 6/12 colorless Construct artifact creature token with trample.

Coveted Jewel

Kiedy ten artefakt wejdzie na pole bitwy, dobierz trzy karty.

{T}: Weź trzy many w dowolnym jednym kolorze.

Whenever one or more creatures an opponent controls attack you and aren’t blocked, that player draws three cards and gains control of Coveted Jewel. Untap it.

Endless Atlas

{2}, {T}: Dobierz kartę. Możesz aktywować tylko jeśli co najmniej trzema lądami o tej samej nazwie.

Geode Golem

Tratowanie

Whenever Geode Golem deals combat damage to a player, you may cast your commander from the command zone without paying its mana cost. (You still pay any additional costs.)

Retrofitter Foundry

{3}: Untap Retrofitter Foundry.

{2}, {T}: Create a 1/1 colorless Servo artifact creature token.

{1}, {T}, Sacrifice a Servo: Create a 1/1 colorless Thopter artifact creature token with flying.

{T}, Sacrifice a Thopter: Create a 4/4 colorless Construct artifact creature token.

Forge of Heroes

{T}: Weź {C}.

{T}: Choose target commander that entered the battlefield this turn. Put a +1/+1 counter on it if it’s a creature and a loyalty counter on it if it’s a planeswalker.

Isolated Watchtower

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}: Wróż 1, po czym możesz ujawnić wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli w ten sposób zostanie ujawniona karta bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy. Możesz aktywować tylko jeśli przeciwnik ma pod władaniem co najmniej o dwa lądy więcej niż ty.

Adarkar Valkyrie

Latanie, czujność

{T}: Kiedy wskazany stwór inny niż niniejszy stwór umrze w tej turze, przywróć go na pole bitwy pod twoim władaniem.

Ajani's Chosen

Ilekroć na pole bitwy pod twoim władaniem wejdzie urok, stwórz żeton białego stwora Kot 2/2. Jeśli ów urok jest Aurą, możesz dołączyć go do owego żetonu.

Akroma's Vengeance

Zniszcz wszystkie artefakty, stwory i uroki.

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Banishing Stroke

Umieść wskazany artefakt, stwora lub urok na spodzie biblioteki właściciela.

Cud {W} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Celestial Archon

Obdaruj {5}{W}{W} (Jeśli rzucisz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Latanie, pierwszy cios

Zauroczony stwór dostaje +4/+4 oraz ma latanie i pierwszy cios.

Crib Swap

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca tworzy żeton bezkolorowego stwora Przemieniec 1/1 ze zmiennokształtnością.

Dismantling Blow

Podbicie {2}{U} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {2}{U}.)

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Jeśli ten czar został podbity, dobierz dwie karty.

Entreat the Angels

Stwórz X żetonów białego stwora Anioł 4/4 z lataniem.

Cud {X}{W}{W} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Lightform

Kiedy ten urok wejdzie na pole bitwy, staje się Aurą z „zaurocz stwora”. Objaw wierzchnią kartę twojej biblioteki i dołącz do niej niniejszy urok. (Aby objawić kartę, umieść ją zakrytą na polu bitwy jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za jej koszt many, jeśli jest to karta stwora.)

Zauroczony stwór ma latanie i więź życia.

Martial Coup

Create X 1/1 white Soldier creature tokens. If X is 5 or more, destroy all other creatures.

Phyrexian Rebirth

Zniszcz wszystkie stwory, po czym stwórz żeton bezkolorowego stwora Phyrexiański Horror X/X, gdzie X jest liczbą stworów zniszczonych w ten sposób.

Return to Dust

Wygnaj wskazany artefakt lub urok. Jeśli rzucasz ten czar w twojej fazie głównej, możesz wygnać co najwyżej jeden inny wskazany artefakt lub urok.

Sage's Reverie

Zaurocz stwora

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, dobierz tyle kart, ile masz Aur pod twoim władaniem dołączonych do stworów.

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 za każdą Aurę pod twoim władaniem dołączoną do stwora.

Serra Avatar

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie twoich żyć.

Kiedy ta karta trafi skądkolwiek do cmentarza, wtasuj ją do biblioteki właściciela.

Sigil of the Empty Throne

Ilekroć rzucisz urok, stwórz żeton białego stwora Anioł 4/4 z lataniem.

Silent Sentinel

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz przywrócić wskazaną kartę uroku z twojego cmentarza na pole bitwy.

Soul Snare

{W}, Sacrifice Soul Snare: Exile target creature that’s attacking you or a planeswalker you control.

Terminus

Umieść wszystkie stwory na spodzie bibliotek ich właścicieli.

Cud {W} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Unquestioned Authority

Zaurocz stwora

When Unquestioned Authority enters the battlefield, draw a card.

Enchanted creature has protection from creatures.

Winds of Rath

Destroy all creatures that aren’t enchanted. They can’t be regenerated.

Aether Gale

Przywróć sześć wskazanych nie-lądowych permanentów do rąk ich właścicieli.

Archetype of Imagination

Stwory pod twoim władaniem mają latanie.

Stwory pod władaniem twoich przeciwników tracą latanie i nie mogą mieć ani zyskać latania.

Brainstorm

Dobierz trzy karty, po czym umieść dwie karty z twojej ręki dowolnie na wierzchu twojej biblioteki.

Cloudform

Kiedy ten urok wejdzie na pole bitwy, staje się Aurą z „zaurocz stwora”. Objaw wierzchnią kartę twojej biblioteki i dołącz do niej niniejszy urok. (Aby objawić kartę, umieść ją zakrytą na polu bitwy jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za jej koszt many, jeśli jest to karta stwora.)

Zauroczony stwór ma latanie i antyklątwę.

Conundrum Sphinx

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, każdy gracz nazywa kartę. Następnie ów gracz ujawnia wierzchnią kartę swojej biblioteki. Jeśli ujawnił nazwaną przez siebie kartę, ów gracz umieszcza ją w swojej ręce. Jeśli nie, ów gracz umieszcza ją na spodzie swojej biblioteki.

Devastation Tide

Przywróć wszystkie nie-lądowe permanenty do rąk ich właścicieli.

Cud {1}{U} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Dictate of Kruphix

Błysk

Na początku kroku dobierania każdego z graczy, ów gracz dobiera dodatkową kartę.

Djinn of Wishes

Latanie

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając trzy znaczniki życzenia.

{2}{U}{U}, usuń znacznik życzenia z tego stwora: Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz zagrać ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Jeśli tego nie zrobisz, wygnaj ją.

Dream Cache

Dobierz trzy karty, po czym umieść dwie karty z twojej ręki albo obie na wierzchu twojej biblioteki, albo obie na spodzie twojej biblioteki.

Eel Umbra

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1.

Zbroja totemowa (Jeśli zauroczony stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego obrażenia i zniszcz tę Aurę.)

Etherium Sculptor

Rzucanie czarów artefaktów kosztuje cię o {1} mniej.

Inkwell Leviathan

Tratowanie

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Into the Roil

Podbicie {1}{U} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {1}{U}.)

Przywróć wskazany nie-lądowy permanent do ręki właściciela. Jeśli ten czar został podbity, dobierz kartę.

Jeskai Infiltrator

Ten stwór nie może być zablokowany o ile nie masz innych stworów pod władaniem.

Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, wygnaj go wraz z wierzchnią kartą twojej biblioteki w postaci zakrytego stosu, przetasuj ów stos, po czym objaw owe karty. (Aby objawić kartę, umieść ją zakrytą na polu bitwy jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za jej koszt many, jeśli jest to karta stwora.)

Mulldrifter

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, dobierz dwie karty.

Przyzwanie {2}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Ninja of the Deep Hours

Ninjutsu {1}{U} ({1}{U}, przywróć niezablokowanego atakującego pod twoim władaniem do ręki: Umieść tę kartę z twojej ręki na polu bitwy przekręconą i atakującą.)

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz dobrać kartę.

Ponder

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść je z powrotem w dowolnej kolejności. Możesz przetasować.

Dobierz kartę.

Portent

Spójrz na trzy wierzchnie karty biblioteki wskazanego gracza, następnie odłóż je w dowolnej kolejności. Możesz sprawić, że ów gracz przetasuje.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Predict

Choose a card name, then target player mills a card. If a card with the chosen name was milled this way, you draw two cards. Otherwise, you draw a card.

Reverse Engineer

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Dobierz trzy karty.

Saheeli's Artistry

Wybierz jedną lub obie —

  • Stwórz żeton będący kopią wskazanego artefaktu.

  • Stwórz żeton będący kopią wskazanego stwora, tylko że jest on dodatkowo artefaktem oprócz swoich innych typów.

Sharding Sphinx

Latanie

Ilekroć artefaktowy stwór pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, możesz stworzyć żeton niebieskiego artefaktowego stwora Topter 1/1 z lataniem.

Sigiled Starfish

{T}: Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Sphinx of Jwar Isle

Latanie

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Możesz patrzeć na wierzchnią kartę twojej biblioteki w dowolnym momencie.

Sphinx of Uthuun

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Przeciwnik dzieli owe karty na dwa stosy. Umieść jeden stos w twojej ręce, a pozostały w twoim cmentarzu.

Telling Time

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, jedna na wierzchu twojej biblioteki, a jedną na spodzie twojej biblioteki.

Thirst for Knowledge

Dobierz trzy karty. Następnie odrzuć dwie karty, chyba że odrzucisz kartę artefaktu.

Thopter Spy Network

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli władasz artefaktem, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Thopter 1/1 z lataniem.

Ilekroć jeden lub więcej artefaktowych stworów pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, dobierz kartę.

Tidings

Dobierz cztery karty.

Treasure Hunt

Reveal cards from the top of your library until you reveal a nonland card, then put all cards revealed this way into your hand.

Vow of Flight

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2, ma latanie i nie może atakować ciebie oraz wędrowców pod twoim władaniem.

Whirler Rogue

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Thopter 1/1 z lataniem.

Przekręć dwa odkręcone artefakty pod twoim władaniem: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Whitewater Naiads

Konstelacja — Ilekroć ten lub inny urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Army of the Damned

Stwórz trzynaście przekręconych żetonów czarnego stwora Zombi 2/2.

Wspomnienie {7}{B}{B}{B} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Moonlight Bargain

Look at the top five cards of your library. For each card, put that card into your graveyard unless you pay 2 life. Then put the rest into your hand.

Phyrexian Delver

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Strać życia równe skrótowi many owej karty.

Retreat to Hagra

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, wybierz jedną —

  • Wskazany stwór dostaje do końca tury +1/+0 oraz dotyk śmierci.

  • Każdy przeciwnik traci po 1 życiu, a ty zyskaj 1 życie.

Ruinous Path

Zniszcz wskazanego stwora lub wędrowca.

Przebudzenie 4—{5}{B}{B} (Jeśli rzucisz ten czar za {5}{B}{B}, umieść dodatkowo cztery znaczniki +1/+1 na wskazanym lądzie pod twoim władaniem i staje się on stworem Żywiołak 0/0 z pośpiechem. Nadal jest lądem.)

Soul of Innistrad

Dotyk śmierci

{3}{B}{B}: Przywróć co najwyżej trzy wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

{3}{B}{B}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Przywróć co najwyżej trzy wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Stitch Together

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Threshold — Return that card from your graveyard to the battlefield instead if seven or more cards are in your graveyard.

Blasphemous Act

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdego stwora na polu bitwy.

Ten czar zadaje każdemu stworowi po 13 obrażeń.

Chain Reaction

Chain Reaction deals X damage to each creature, where X is the number of creatures on the battlefield.

Chaos Warp

The owner of target permanent shuffles it into their library, then reveals the top card of their library. If it’s a permanent card, they put it onto the battlefield.

Flameblast Dragon

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {X}{R}. Jeśli tak zrobisz, ten stwór zadaje wskazanemu celowi X obrażeń.

Hellkite Igniter

Latanie, pośpiech

{1}{R}: Ten stwór dostaje do końca tury +X/+0, gdzie X jest liczbą artefaktów pod twoim władaniem.

Magmaquake

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania oraz każdemu wędrowcowi po X obrażeń.

Thopter Engineer

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Thopter 1/1 z lataniem.

Artefaktyczne stwory pod twoim władaniem mają pośpiech. (Mogą atakować i {T} zaraz po wejściu pod twoje władanie.)

Acidic Slime

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany artefakt, urok albo ląd.

Aura Gnarlid

Stwory o sile mniejszej niż siła tego stwora nie mogą go blokować.

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdą Aurę na polu bitwy.

Avenger of Zendikar

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz tyle żetonów zielonego stwora Roślina 0/1, iloma lądami władasz.

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz umieścić znacznik +1/+1 na każdej Roślinie pod twoim władaniem.

Baloth Woodcrasher

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór dostaje do końca tury +4/+4 oraz tratowanie.

Bear Umbra

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma „Ilekroć ten stwór zaatakuje, odkręć wszystkie lądy pod twoim władaniem.”

Zbroja totemowa (Jeśli zauroczony stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego obrażenia i zniszcz tę Aurę.)

Boon Satyr

Błysk

Obdaruj {3}{G}{G} (Jeśli rzucisz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Zauroczony stwór dostaje +4/+2.

Borderland Explorer

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, każdy gracz może odrzucić kartę. Każdy gracz, który odrzucił kartę w ten sposób może wyszukać w swojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnić ją, umieścić ją w swojej ręce, po czym przetasować.

Budoka Gardener

{T}: You may put a land card from your hand onto the battlefield. If you control ten or more lands, flip Budoka Gardener.

Dokai, Weaver of Life

{4}{G}{G}, {T}: Create an X/X green Elemental creature token, where X is the number of lands you control.

Centaur Vinecrasher

Tratowanie

Centaur Vinecrasher enters the battlefield with a number of +1/+1 counters on it equal to the number of land cards in all graveyards.

Whenever a land card is put into a graveyard from anywhere, you may pay {G}{G}. If you do, return Centaur Vinecrasher from your graveyard to your hand.

Consign to Dust

Wysiłek — Rzucenie tego czaru kosztuje o {2}{G} więcej za wskazanie każdego celu poza pierwszym.

Zniszcz dowolną liczbę wskazanych artefaktów i/lub uroków.

Creeping Renaissance

Wybierz typ permanentu. Przywróć wszystkie karty wybranego typu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Wspomnienie {5}{G}{G} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Cultivate

Wyszukaj w twojej bibliotece dwie karty bazowych lądów, ujawnij je i umieść jedną przekręconą na polu bitwy, a drugą w twojej ręce, po czym przetasuj.

Dawn's Reflection

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd jest przekręcany przy pobieraniu many, jego władca bierze dodatkowe dwie many w dowolnej kombinacji kolorów.

Eidolon of Blossoms

Konstelacja — Ilekroć ten lub inny urok wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, dobierz kartę.

Enchantress's Presence

Ilekroć rzucisz urok, dobierz kartę.

Epic Proportions

Błysk

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +5/+5 and has trample.

Explore

Możesz zagrać dodatkowy ląd w tej turze.

Dobierz kartę.

Explosive Vegetation

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Far Wanderings

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Próg — Jeśli w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, zamiast tego wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej trzech kart bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Farhaven Elf

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu i umieścić ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Fertile Ground

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd zostanie przekręcony przy pobieraniu many, jego władca bierze dodatkowo jedną manę dowolnego koloru.

Grapple with the Past

Zmiel trzy karty, po czym możesz przywrócić kartę stwora lub lądu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Ground Seal

Kiedy ten urok wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Karty w cmentarzach nie mogą być wskazywane przez czary lub zdolności.

Harrow

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć ląd.

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je na polu bitwy, po czym przetasuj.

Herald of the Pantheon

Rzucanie czarów uroków kosztuje cię o {1} mniej.

Ilekroć rzucisz urok, zyskaj 1 życie.

Hunting Wilds

Kicker {3}{G} (You may pay an additional {3}{G} as you cast this spell.)

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

If this spell was kicked, untap all Forests put onto the battlefield this way. They become 3/3 green creatures with haste that are still lands.

Hydra Omnivore

Whenever Hydra Omnivore deals combat damage to an opponent, it deals that much damage to each other opponent.

Khalni Heart Expedition

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, you may put a quest counter on Khalni Heart Expedition.

Usuń trzy znaczniki wprawy z tego uroku i poświęć go: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Kruphix's Insight

Ujawnij sześć wierzchnich kart twojej biblioteki. Spośród nich umieść co najwyżej trzy karty uroków w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu.

Moldgraf Monstrosity

Tratowanie

Kiedy ten stwór umrze, wygnaj go, po czym przywróć dwie losowe karty stworów z twojego cmentarza na pole bitwy.

Overgrowth

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd jest przekręcany dla many, jego władca bierze dodatkowe {G}{G}.

Rampaging Baloths

Tratowanie

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz stworzyć żeton zielonego stwora Bestia 4/4.

Reclamation Sage

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć wskazany artefakt lub urok.

Sakura-Tribe Elder

Poświęć tego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Scute Mob

At the beginning of your upkeep, if you control five or more lands, put four +1/+1 counters on Scute Mob.

Snake Umbra

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 i ma „Ilekroć ten stwór zada przeciwnikowi obrażenia, możesz dobrać kartę.”

Zbroja totemowa (Jeśli zauroczony stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego obrażenia i zniszcz tę Aurę.)

Spawning Grounds

Zaurocz ląd

Enchanted land has „{T}: Create a 5/5 green Beast creature token with trample.”

Vow of Wildness

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3, ma tratowanie i nie może atakować ciebie ani wędrowców pod twoim władaniem.

Wild Growth

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd jest przekręcany przy pobieraniu many, jego władca bierze dodatkowo {G}.

Yavimaya Elder

Kiedy ten stwór umrze, możesz wyszukać w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty lądów, ujawnić je, umieścić je w twojej ręce, po czym przetasować.

{2}, Sacrifice Yavimaya Elder: Draw a card.

Yavimaya Enchantress

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdy urok na polu bitwy.

Aethermage's Touch

Ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz umieść spośród nich kartę stwora na polu bitwy. Zyskuje ona „Na początku twojego kroku końcowego, przywróć tego stwora do ręki właściciela.” Następnie umieść pozostałe karty ujawnione w ten sposób dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Bant Charm

Wybierz jedną —

  • Zniszcz wskazany artefakt.

  • Put target creature on the bottom of its owner’s library.

  • Skontruj wskazany czar sztuczki.

Bruna, Light of Alabaster

Latanie, czujność

Ilekroć ten stwór zaatakuje lub zablokuje, możesz do niej dołączyć dowolną liczbę Aur na polu bitwy oraz możesz umieścić na polu bitwy dołączone do niej dowolną liczbę Aur, które mogłyby ją zauroczyć ze swojego cmentarza i/lub ręki.

Charnelhoard Wurm

Tratowanie

Whenever Charnelhoard Wurm deals damage to an opponent, you may return target card from your graveyard to your hand.

Cold-Eyed Selkie

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Whenever Cold-Eyed Selkie deals combat damage to a player, you may draw that many cards.

Daxos of Meletis

Ten stwór nie może być blokowany przez stwory o sile 3 lub większej.

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, wygnaj wierzchnią kartę biblioteki owego gracza. Zyskaj tyle żyć, ile wynosi skrót many owej karty. Do końca tury możesz rzucić ową kartę wydając manę tak, jakby była maną dowolnego koloru.

Deathreap Ritual

Okropność — Na początku każdego kroku końcowego, jeśli w tej turze umarł stwór, możesz dobrać kartę.

Decimate

Destroy target artifact, target creature, target enchantment, and target land.

Duskmantle Seer

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, każdy gracz ujawnia wierzchnią kartę swojej biblioteki, traci życie równe skrótowi many owej karty, po czym umieszcza ją w swojej ręce.

Elderwood Scion

Tratowanie, więź życia

Spells you cast that target Elderwood Scion cost {2} less to cast.

Spells your opponents cast that target Elderwood Scion cost {2} more to cast.

Enigma Sphinx

Latanie

When Enigma Sphinx is put into your graveyard from the battlefield, put it into your library third from the top.

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nie-lądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty losowo na spodzie twojej biblioteki.)

Esper Charm

Wybierz jedną —

  • Zniszcz wskazany urok.

  • Dobierz dwie karty.

  • Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Finest Hour

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Whenever a creature you control attacks alone, if it’s the first combat phase of the turn, untap that creature. After this phase, there is an additional combat phase.

Gaze of Granite

Zniszcz każdy nie-lądowy permanent o skrócie many X lub mniejszym.

Grisly Salvage

Ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz umieścić kartę stwora lub lądu spośród nich w twojej ręce. Umieść pozostałe w twoim cmentarzu.

High Priest of Penance

Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, możesz zniszczyć wskazany nie-lądowy permanent.

Lavalanche

Lavalanche deals X damage to target player or planeswalker and each creature that player or that planeswalker’s controller controls.

Maverick Thopterist

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Thopter 1/1 z lataniem.

Mortify

Zniszcz wskazanego stwora lub urok.

Putrefy

Zniszcz wskazany artefakt lub stwora. Nie może on zostać zregenerowany.

Righteous Authority

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 za każdą kartę w ręce jego władcy.

Na początku kroku dobierania władcy zauroczonego stwora, ów gracz dobiera dodatkową kartę.

Rubblehulk

Siła oraz wytrzymałość tej karty są równe liczbie lądów pod twoim władaniem.

Zew krwi — {1}{R}{G}, odrzuć tę kartę: Wskazany atakujący stwór dostaje do końca tury +X/+X, gdzie X to liczba lądów pod twoim władaniem.

Savage Twister

Ten czar zadaje każdemu stworowi po X obrażeń.

Silent-Blade Oni

Ninjutsu {4}{U}{B} ({4}{U}{B}, Return an unblocked attacker you control to hand: Put this card onto the battlefield from your hand tapped and attacking.)

Whenever Silent-Blade Oni deals combat damage to a player, look at that player’s hand. You may cast a spell from among those cards without paying its mana cost.

Unflinching Courage

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma tratowanie oraz więź życia. (Obrażenia zadane przez stwora z więzią życia sprawiają, że jego władca zyskuje tyle samo żyć.)

Utter End

Wygnaj wskazany nielądowy permanent.

Worm Harvest

Create a 1/1 black and green Worm creature token for each land card in your graveyard.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Zendikar Incarnate

Siła tej karty jest równa liczbie lądów pod twoim władaniem.

Azorius Signet

{1}, {T}: Weź {W}{U}.

Blinkmoth Urn

At the beginning of each player’s precombat main phase, if Blinkmoth Urn is untapped, that player adds {C} for each artifact they control.

Bosh, Iron Golem

Tratowanie

{3}{R}, poświęć artefakt: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi obrażenia równe skrótowi many poświęconego artefaktu.

Chief of the Foundry

Inne artefaktowe stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Commander's Sphere

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Sacrifice Commander’s Sphere: Draw a card.

Crystal Ball

{1}, {T}: Wróż 2. (Spójrz na dwie wierzchnie karty twojej biblioteki, po czym umieść dowolne z nich na spodzie twojej biblioteki, a pozostałe na jej wierzchu w dowolnej kolejności.)

Darksteel Juggernaut

Niezniszczalność

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie artefaktów pod twoim władaniem.

Ten stwór atakuje w każdej potyczce, jeśli może.

Dimir Signet

{1}, {T}: Weź {U}{B}.

Dreamstone Hedron

{T}: Weź {C}{C}{C}.

{3}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz trzy karty.

Duplicant

Odlew — Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy możesz wygnać wskazanego nieżetonowego stwora.

O ile karta wygnana tym stworem jest kartą stwora, niniejszy stwór ma jej siłę, wytrzymałość i typy stwora ostatnio wygnanej przez siebie karty stwora. Nadal jest Przemieńcem.

Hedron Archive

{T}: Weź {C}{C}.

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz dwie karty.

Izzet Signet

{1}, {T}: Weź {U}{R}.

Magnifying Glass

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}: Dociekaj. (Stwórz żeton bezkolorowego artefaktu Wskazówka mający „{2}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.”)

Mimic Vat

Odlew — Ilekroć umrze nieżetonowy stwór, możesz wygnać ową kartę. Jeśli tak zrobisz, przywróć każdą inną kartę wygnaną tym artefaktem do cmentarza właściciela.

{3}, {T}: Stwórz żeton będący kopią karty wygnanej tym artefaktem. Zyskuje on pośpiech. Wygnaj go na początku najbliższego kroku końcowego.

Mind Stone

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć ten artefakt: Dobierz kartę.

Mirrorworks

Ilekroć inny nieżetonowy artefakt wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton będący kopią owego artefaktu.

Myr Battlesphere

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz cztery żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Myr 1/1.

Ilekroć ten stwór atakuje, możesz przekręcić X odkręconych Myrów pod twoim władaniem. Jeśli tak zrobisz, ten stwór dostaje do końca tury +X/+0 i zadaje atakowanemu graczowi lub wędrowcowi X obrażeń.

Orzhov Signet

{1}, {T}: Weź {W}{B}.

Pilgrim's Eye

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Prismatic Lens

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Prototype Portal

Odlew — Kiedy ten artefakt wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać kartę artefaktu z twojej ręki.

{X}, {T}: Stwórz żeton będący kopią wygnanej karty. X jest skrótem many owej karty.

Psychosis Crawler

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart w twojej ręce.

Ilekroć dobierzesz kartę, każdy przeciwnik traci po 1 życiu.

Scrabbling Claws

{T}: Wskazany gracz wygania kartę ze swojego cmentarza.

{1}, poświęć ten artefakt: Wygnaj wskazaną kartę z cmentarza. Dobierz kartę.

Scuttling Doom Engine

Ten stwór nie może być blokowany przez stwory o sile 2 lub mniejszej.

Kiedy ten stwór umrze, zadaje on wskazanemu przeciwnikowi lub wędrowcowi 6 obrażeń.

Seer's Lantern

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}: Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Seer's Sundial

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Sol Ring

{T}: Weź {C}{C}.

Soul of New Phyrexia

Tratowanie

{5}: Permanenty pod twoim władaniem zyskują niezniszczalność do końca tury.

{5}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Permanenty pod twoim władaniem zyskują niezniszczalność do końca tury.

Steel Hellkite

Latanie

{2}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/+0.

{X}: Zniszcz każdy nielądowy permanent o skrócie many X, którego władca otrzymał w tej turze obrażenia bojowe od niniejszego stwora. Możesz aktywować tylko raz na turę.

Swiftfoot Boots

Wyposażony stwór ma antyklątwę i pośpiech.

Wyposaż {1}

Thopter Assembly

Latanie

Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli nie władasz innymi Thopterami niż niniejszy, przywróć tego stwora do ręki właściciela i stwórz pięć żetonów bezkolorowego artefaktowego stowra Thopter 1/1 z lataniem.

Unstable Obelisk

{T}: Weź {C}.

{7}, {T}, poświęć ten artefakt: Zniszcz wskazany permanent.

Unwinding Clock

Odkręć wszystkie artefakty pod twoim władaniem podczas kroku odkręcania każdego innego gracza.

Vessel of Endless Rest

Kiedy ten artefakt wejdzie na pole bitwy, umieść wskazaną kartę z cmentarza na spodzie biblioteki właściciela.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Worn Powerstone

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}{C}.

Akoum Refuge

Akoum Refuge enters the battlefield tapped.

When Akoum Refuge enters the battlefield, you gain 1 life.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Arcane Sanctum

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}, {U}, lub {B}.

Azorius Chancery

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {W}{U}.

Azorius Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Barren Moor

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

Recykling {B} ({B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Blighted Woodland

{T}: Weź {C}.

{3}{G}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Blossoming Sands

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Bojuka Bog

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, wygnaj wszystkie karty z cmentarza wskazanego gracza.

{T}: Weź {B}.

Buried Ruin

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Przywróć wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Command Tower

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Darksteel Citadel

Niezniszczalność

{T}: Weź {C}.

Dimir Aqueduct

Ten ląd wchodzi na pole bitwy przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{B}.

Dimir Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Dismal Backwater

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Forgotten Cave

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

Recykling {R} ({R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Forsaken Sanctuary

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Foundry of the Consuls

{T}: Weź {C}.

{5}, {T}, poświęć ten ląd: Stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Thopter 1/1 z lataniem.

Golgari Rot Farm

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {B}{G}.

Great Furnace

{T}: Weź {R}.

Grim Backwoods

{T}: Weź {C}.

{2}{B}{G}, {T}, poświęć stwora: Dobierz kartę.

Gruul Turf

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {R}{G}.

Halimar Depths

Halimar Depths enters the battlefield tapped.

When Halimar Depths enters the battlefield, look at the top three cards of your library, then put them back in any order.

{T}: Weź {U}.

Haunted Fengraf

{T}: Weź {C}.

{3}, {T}, poświęć ten ląd: Przywróć losową kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Highland Lake

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Izzet Boilerworks

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{R}.

Izzet Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Jund Panorama

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego Bagna, Góry lub Lasu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Jungle Hollow

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Jwar Isle Refuge

Jwar Isle Refuge enters the battlefield tapped.

When Jwar Isle Refuge enters the battlefield, you gain 1 life.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Kazandu Refuge

Kazandu Refuge enters the battlefield tapped.

When Kazandu Refuge enters the battlefield, you gain 1 life.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Khalni Garden

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Roślina 0/1.

{T}: Weź {G}.

Krosan Verge

Krosan Verge enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu i kartę Równiny, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Lonely Sandbar

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Meandering River

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Mortuary Mire

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, możesz umieścić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

{T}: Weź {B}.

Mosswort Bridge

Hideaway (This land enters the battlefield tapped. When it does, look at the top four cards of your library, exile one face down, then put the rest on the bottom of your library.)

{T}: Weź {G}.

{G}, {T}: You may play the exiled card without paying its mana cost if creatures you control have total power 10 or greater.

Mountain Valley

Mountain Valley enters the battlefield tapped.

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Góry lub Lasu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Myriad Landscape

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów mających wspólny typ lądu, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

New Benalia

New Benalia enters the battlefield tapped.

When New Benalia enters the battlefield, scry 1. (Look at the top card of your library. You may put that card on the bottom of your library.)

{T}: Weź {W}.

Orzhov Basilica

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {W}{B}.

Orzhov Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Rakdos Carnarium

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {B}{R}.

Rocky Tar Pit

Rocky Tar Pit enters the battlefield tapped.

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Bagna lub Góry, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Savage Lands

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}, {R}, lub {G}.

Scoured Barrens

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Seaside Citadel

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}, {W}, lub {U}.

Seat of the Synod

(Seat of the Synod isn’t a spell.)

{T}: Weź {U}.

Secluded Steppe

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

Recykling {W} ({W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Sejiri Refuge

Sejiri Refuge enters the battlefield tapped.

When Sejiri Refuge enters the battlefield, you gain 1 life.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Selesnya Sanctuary

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {G}{W}.

Simic Growth Chamber

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {G}{U}.

Submerged Boneyard

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Swiftwater Cliffs

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Temple of the False God

{T}: Weź {C}{C}. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej pięcioma lądami.

Terramorphic Expanse

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Thornwood Falls

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Tranquil Cove

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, zyskaj 1 życie.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Tranquil Expanse

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Tranquil Thicket

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

Recykling {G} ({G}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Warped Landscape

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręcona na polu bitwy, po czym przetasuj.

Woodland Stream

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)