Commander 2018

Boreas Charger

Latanie

Kiedy ten stwór opuści pole walki, wybierz przeciwnika mającego pod władaniem więcej lądów niż ty. Wyszukaj w twojej bibliotece tyle kart Równin, ile wynosi różnica i ujawnij je. Umieść jedną z nich przekręconą na polu walki, a pozostałe umieść w twojej ręce. Następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Empyrial Storm

Rzucając ten czar, skopiuj go tyle samo razy, ile w tej grze rzuciłeś swojego dowódcę ze strefy dowodzenia.

Stwórz żeton białego stwora Anioł 4/4 z lataniem.

Heavenly Blademaster

Latanie, podwójny cios

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz dołączyć do niego dowolną liczbę Aur i Ekwipunków pod twoim władaniem.

Inne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 za każdą Aurę i Ekwipunek dołączone do tego stwora.

Loyal Unicorn

Czujność

Porucznik — Na początku walki w twojej turze, jeśli władasz swoim dowódcą, zażegnaj wszystkie obrażenia bojowa, który mogłyby zostać zadane stworom pod twoim władaniem w tej turze. Inne stwory pod twoim władaniem zyskują czujność do końca tury.

Magus of the Balance

{4}{W}, {T}, Sacrifice Magus of the Balance: Each player chooses a number of lands they control equal to the number of lands controlled by the player who controls the fewest, then sacrifices the rest. Players discard cards and sacrifice creatures the same way.

Aminatou's Augury

Exile the top eight cards of your library. You may put a land card from among them onto the battlefield. Until end of turn, for each nonland card type, you may cast a card of that type from among the exiled cards without paying its mana cost.

Echo Storm

When you cast this spell, copy it for each time you’ve cast your commander from the command zone this game. You may choose new targets for the copies.

Create a token that’s a copy of target artifact.

Estrid's Invocation

You may have Estrid’s Invocation enter the battlefield as a copy of any enchantment you control, except it has „At the beginning of your upkeep, you may exile this enchantment. If you do, return it to the battlefield under its owner’s control.”

Ever-Watching Threshold

Whenever an opponent attacks you and/or a planeswalker you control with one or more creatures, draw a card.

Loyal Drake

Latanie

Lieutenant — At the beginning of combat on your turn, if you control your commander, draw a card.

Octopus Umbra

Zaurocz stwora

Enchanted creature has base power and toughness 8/8 and has „Whenever this creature attacks, you may tap target creature with power 8 or less.”

Zbroja totemowa (Jeśli zauroczony stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego obrażenia i zniszcz tę Aurę.)

Primordial Mist

At the beginning of your end step, you may manifest the top card of your library. (Put it onto the battlefield face down as a 2/2 creature. Turn it face up any time for its mana cost if it’s a creature card.)

Exile a face-down permanent you control face up: You may play that card this turn. (You still pay its costs. Timing rules still apply.)

Vedalken Humiliator

Metalcraft — Whenever Vedalken Humiliator attacks, if you control three or more artifacts, creatures your opponents control lose all abilities and have base power and toughness 1/1 until end of turn.

Bloodtracker

Latanie

{B}, Pay 2 life: Put a +1/+1 counter on Bloodtracker.

When Bloodtracker leaves the battlefield, draw a card for each +1/+1 counter on it.

Entreat the Dead

Return X target creature cards from your graveyard to the battlefield.

Miracle {X}{B}{B} (You may cast this card for its miracle cost when you draw it if it’s the first card you drew this turn.)

Loyal Subordinate

Złowrogość

Lieutenant — At the beginning of combat on your turn, if you control your commander, each opponent loses 3 life.

Night Incarnate

Dotyk śmierci

When Night Incarnate leaves the battlefield, all creatures get -3/-3 until end of turn.

Evoke {3}{B} (You may cast this spell for its evoke cost. If you do, it’s sacrificed when it enters the battlefield.)

Skull Storm

Rzucając ten czar, skopiuj go tyle samo razy, ile w tej grze rzuciłeś swojego dowódcę ze strefy dowodzenia.

Each opponent sacrifices a creature. Each opponent who can’t loses half their life, rounded up.

Sower of Discord

Latanie

As Sower of Discord enters the battlefield, choose two players.

Whenever damage is dealt to one of the chosen players, the other chosen player also loses that much life.

Emissary of Grudges

Latanie, pośpiech

As Emissary of Grudges enters the battlefield, secretly choose an opponent.

Reveal the player you chose: Choose new targets for target spell or ability if it’s controlled by the chosen player and if it targets you or a permanent you control. Activate this ability only once.

Enchanter's Bane

At the beginning of your end step, target enchantment deals damage equal to its converted mana cost to its controller unless that player sacrifices it.

Fury Storm

When you cast this spell, copy it for each time you’ve cast your commander from the command zone this game. You may choose new targets for the copies.

Skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu. Możesz wskazać nowe cele dla owej kopii.

Loyal Apprentice

Pośpiech

Lieutenant — At the beginning of combat on your turn, if you control your commander, create a 1/1 colorless Thopter artifact creature token with flying. That token gains haste until end of turn.

Nesting Dragon

Latanie

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, create a 0/2 red Dragon Egg creature token with defender and „When this creature dies, create a 2/2 red Dragon creature token with flying and «{R}: This creature gets +1/+0 until end of turn.»”

Reality Scramble

Put target permanent you own on the bottom of your library. Reveal cards from the top of your library until you reveal a card that shares a card type with that permanent. Put that card onto the battlefield and the rest on the bottom of your library in a random order.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Saheeli's Directive

Improvise (Each artifact you tap after you’re done activating mana abilities pays for {1}.)

Reveal the top X cards of your library. You may put any number of artifact cards with converted mana cost X or less from among them onto the battlefield. Then put all cards revealed this way that weren’t put onto the battlefield into your graveyard.

Treasure Nabber

Whenever an opponent taps an artifact for mana, gain control of that artifact until the end of your next turn.

Varchild, Betrayer of Kjeldor

Whenever Varchild, Betrayer of Kjeldor deals combat damage to a player, that player creates that many 1/1 red Survivor creature tokens.

Survivors your opponents control can’t block, and they can’t attack you or a planeswalker you control.

When Varchild leaves the battlefield, gain control of all Survivors.

Crash of Rhino Beetles

Tratowanie

Crash of Rhino Beetles gets +10/+10 as long as you control ten or more lands.

Genesis Storm

Rzucając ten czar, skopiuj go tyle samo razy, ile w tej grze rzuciłeś swojego dowódcę ze strefy dowodzenia.

Reveal cards from the top of your library until you reveal a nonland permanent card. You may put that card onto the battlefield. Then put all cards revealed this way that weren’t put onto the battlefield on the bottom of your library in a random order.

Loyal Guardian

Tratowanie

Lieutenant — At the beginning of combat on your turn, if you control your commander, put a +1/+1 counter on each creature you control.

Myth Unbound

Your commander costs {1} less to cast for each time it’s been cast from the command zone this game.

Whenever your commander is put into the command zone from anywhere, draw a card.

Nylea's Colossus

Constellation — Whenever Nylea’s Colossus or another enchantment enters the battlefield under your control, double target creature’s power and toughness until end of turn.

Ravenous Slime

Ravenous Slime can’t be blocked by creatures with power 2 or less.

If a creature an opponent controls would die, instead exile it and put a number of +1/+1 counters equal to that creature’s power on Ravenous Slime.

Turntimber Sower

Whenever one or more land cards are put into your graveyard from anywhere, create a 0/1 green Plant creature token.

{G}, Sacrifice three creatures: Return target land card from your graveyard to your hand.

Whiptongue Hydra

Zasięg

When Whiptongue Hydra enters the battlefield, destroy all creatures with flying. Put a +1/+1 counter on Whiptongue Hydra for each creature destroyed this way.

Aminatou, the Fateshifter

+1: Draw a card, then put a card from your hand on top of your library.

−1: Exile another target permanent you own, then return it to the battlefield under your control.

−6: Choose left or right. Each player gains control of all nonland permanents other than Aminatou, the Fateshifter controlled by the next player in the chosen direction.

Aminatou, the Fateshifter can be your commander.

Arixmethes, Slumbering Isle

Arixmethes, Slumbering Isle enters the battlefield tapped with five slumber counters on it.

As long as Arixmethes has a slumber counter on it, it’s a land. (It’s not a creature.)

Whenever you cast a spell, you may remove a slumber counter from Arixmethes.

{T}: Weź {G}{U}.

Brudiclad, Telchor Engineer

Creature tokens you control have haste.

At the beginning of combat on your turn, create a 2/1 blue Myr artifact creature token. Then you may choose a token you control. If you do, each other token you control becomes a copy of that token.

Estrid, the Masked

+2: Untap each enchanted permanent you control.

−1: Create a white Aura enchantment token named Mask attached to another target permanent. The token has enchant permanent and totem armor.

−7: Put the top seven cards of your library into your graveyard. Return all non-Aura enchantment cards from your graveyard to the battlefield, then do the same for Aura cards.

Estrid, the Masked can be your commander.

Gyrus, Waker of Corpses

Gyrus, Waker of Corpses enters the battlefield with a number of +1/+1 counters on it equal to the amount of mana spent to cast it.

Whenever Gyrus attacks, you may exile target creature card with lesser power from your graveyard. If you do, create a token that’s a copy of that card and that’s tapped and attacking. Exile the token at end of combat.

Kestia, the Cultivator

Bestow {3}{G}{W}{U} (If you cast this card for its bestow cost, it’s an Aura spell with enchant creature. It becomes a creature again if it’s not attached to a creature.)

Zauroczony stwór dostaje +4/+4.

Whenever an enchanted creature or enchantment creature you control attacks, draw a card.

Lord Windgrace

+2: Discard a card, then draw a card. If a land card is discarded this way, draw an additional card.

−3: Return up to two target land cards from your graveyard to the battlefield.

−11: Destroy up to six target nonland permanents, then create six 2/2 green Cat Warrior creature tokens with forestwalk.

Lord Windgrace can be your commander.

Saheeli, the Gifted

+1: Create a 1/1 colorless Servo artifact creature token.

+1: The next spell you cast this turn costs {1} less to cast for each artifact you control as you cast it.

−7: For each artifact you control, create a token that’s a copy of it. Those tokens gain haste. Exile those tokens at the beginning of the next end step.

Saheeli, the Gifted can be your commander.

Tawnos, Urza's Apprentice

Pośpiech

{U}{R}, {T}: Copy target activated or triggered ability you control from an artifact source. You may choose new targets for the copy. (Mana abilities can’t be targeted.)

Thantis, the Warweaver

Czujność, zasięg

All creatures attack each combat if able.

Whenever a creature attacks you or a planeswalker you control, put a +1/+1 counter on Thantis, the Warweaver.

Tuvasa the Sunlit

Tuvasa the Sunlit gets +1/+1 for each enchantment you control.

Whenever you cast your first enchantment spell each turn, draw a card.

Varina, Lich Queen

Whenever you attack with one or more Zombies, draw that many cards, then discard that many cards. You gain that much life.

{2}, Exile two cards from your graveyard: Create a tapped 2/2 black Zombie creature token.

Windgrace's Judgment

For any number of opponents, destroy target nonland permanent that player controls.

Xantcha, Sleeper Agent

As Xantcha, Sleeper Agent enters the battlefield, an opponent of your choice gains control of it.

Xantcha attacks each combat if able and can’t attack its owner or planeswalkers its owner controls.

{3}: Xantcha’s controller loses 2 life and you draw a card. Any player may activate this ability.

Yennett, Cryptic Sovereign

Flying, vigilance, menace

Whenever Yennett, Cryptic Sovereign attacks, reveal the top card of your library. If that card’s converted mana cost is odd, you may cast it without paying its mana cost. Otherwise, draw a card.

Yuriko, the Tiger's Shadow

Commander ninjutsu {U}{B} ({U}{B}, Return an unblocked attacker you control to hand: Put this card onto the battlefield from your hand or the command zone tapped and attacking.)

Whenever a Ninja you control deals combat damage to a player, reveal the top card of your library and put that card into your hand. Each opponent loses life equal to that card’s converted mana cost.

Ancient Stone Idol

Błysk

This spell costs {1} less to cast for each attacking creature.

Tratowanie

When Ancient Stone Idol dies, create a 6/12 colorless Construct artifact creature token with trample.

Coveted Jewel

When Coveted Jewel enters the battlefield, draw three cards.

{T}: Weź trzy many w dowolnym jednym kolorze.

Whenever one or more creatures an opponent controls attack you and aren’t blocked, that player draws three cards and gains control of Coveted Jewel. Untap it.

Endless Atlas

{2}, {T}: Draw a card. Activate this ability only if you control three or more lands with the same name.

Geode Golem

Tratowanie

Whenever Geode Golem deals combat damage to a player, you may cast your commander from the command zone without paying its mana cost. (You still pay any additional costs.)

Retrofitter Foundry

{3}: Untap Retrofitter Foundry.

{2}, {T}: Create a 1/1 colorless Servo artifact creature token.

{1}, {T}, Sacrifice a Servo: Create a 1/1 colorless Thopter artifact creature token with flying.

{T}, Sacrifice a Thopter: Create a 4/4 colorless Construct artifact creature token.

Forge of Heroes

{T}: Weź {C}.

{T}: Choose target commander that entered the battlefield this turn. Put a +1/+1 counter on it if it’s a creature and a loyalty counter on it if it’s a planeswalker.

Isolated Watchtower

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}: Scry 1, then you may reveal the top card of your library. If a basic land card is revealed this way, put it onto the battlefield tapped. Activate this ability only if an opponent controls at least two more lands than you.

Adarkar Valkyrie

Latanie, czujność

{T}: Kiedy wskazany stwór inny niż niniejszy stwór umrze w tej turze, przywróć go na pole walki pod twoim władaniem.

Ajani's Chosen

Ilekroć na pole walki pod twoim władaniem wejdzie urok, stwórz żeton białego stwora Kot 2/2. Jeśli ów urok jest Aurą, możesz dołączyć go do owego żetonu.

Akroma's Vengeance

Destroy all artifacts, creatures, and enchantments.

Cycling {3} ({3}, Discard this card: Draw a card.)

Banishing Stroke

Umieść wskazany artefakt, stwora lub urok na spodzie biblioteki właściciela.

Cud {W} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Celestial Archon

Obdaruj {5}{W}{W} (Jeśli zagrasz tę kartę za koszt obdarowania, jest ona czarem Aury zauroczenia stwora. Ponownie staje się stworem, jeśli nie jest dołączona do stwora.)

Latanie, pierwszy cios

Zauroczony stwór dostaje +4/+4 oraz ma latanie i pierwszy cios.

Crib Swap

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

Exile target creature. Its controller creates a 1/1 colorless Shapeshifter creature token with changeling.

Dismantling Blow

Podbicie {2}{U} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {2}{U}.)

Zniszcz wskazany artefakt lub urok. Jeśli ten czar został podbity, dobierz dwie karty.

Entreat the Angels

Stwórz X żetonów białego stwora Anił 4/4 z lataniem.

Cud {X}{W}{W} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Lightform

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, staje się Aurą z „zaurocz stwora”. Objaw wierzchnią kartę twojej biblioteki i dołącz do niej niniejszy urok. (Aby objawić kartę, umieść ją zakrytą na polu walki jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za jej koszt many, jeśli jest to karta stwora.)

Zauroczony stwór ma latanie i więź życia.

Martial Coup

Create X 1/1 white Soldier creature tokens. If X is 5 or more, destroy all other creatures.

Phyrexian Rebirth

Destroy all creatures, then create an X/X colorless Horror artifact creature token, where X is the number of creatures destroyed this way.

Return to Dust

Exile target artifact or enchantment. If you cast this spell during your main phase, you may exile up to one other target artifact or enchantment.

Sage's Reverie

Zaurocz stwora

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, dobierz tyle kart, ile masz dołączonych do stworów Aur pod twoim władaniem.

Zauroczony stwór dostaje +1/+1 za każdą dołączoną do stwora Aurę pod twoim władaniem.

Serra Avatar

Serra Avatar’s power and toughness are each equal to your life total.

When Serra Avatar is put into a graveyard from anywhere, shuffle it into its owner’s library.

Sigil of the Empty Throne

Whenever you cast an enchantment spell, create a 4/4 white Angel creature token with flying.

Silent Sentinel

Latanie

Whenever Silent Sentinel attacks, you may return target enchantment card from your graveyard to the battlefield.

Soul Snare

{W}, Sacrifice Soul Snare: Exile target creature that’s attacking you or a planeswalker you control.

Terminus

Umieść wszystkie stwory na spodzie bibliotek ich właścicieli.

Cud {W} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Unquestioned Authority

Zaurocz stwora

When Unquestioned Authority enters the battlefield, draw a card.

Enchanted creature has protection from creatures.

Winds of Rath

Destroy all creatures that aren’t enchanted. They can’t be regenerated.

Aether Gale

Przywróć sześć wskazanych nielądowych permanentów do rąk ich właścicieli.

Archetype of Imagination

Creatures you control have flying.

Creatures your opponents control lose flying and can’t have or gain flying.

Brainstorm

Draw three cards, then put two cards from your hand on top of your library in any order.

Cloudform

Kiedy ten urok wejdzie na pole walki, staje się Aurą z „zaurocz stwora”. Objaw wierzchnią kartę twojej biblioteki i dołącz do niej niniejszy urok. (Aby objawić kartę, umieść ją zakrytą na polu walki jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za jej koszt many, jeśli jest to karta stwora.)

Zauroczony stwór ma latanie i antyklątwę.

Conundrum Sphinx

Latanie

Whenever Conundrum Sphinx attacks, each player chooses a card name. Then each player reveals the top card of their library. If the card a player revealed has the name they chose, that player puts it into their hand. If it doesn’t, that player puts it on the bottom of their library.

Devastation Tide

Przywróć wszystkie nielądowe permanenty do rąk ich właścicieli.

Cud {1}{U} (Możesz rzucić tę kartę za koszt cudu w momencie jej dobrania, jeśli jest to pierwsza karta dobrana przez ciebie w tej turze.)

Dictate of Kruphix

Błysk

At the beginning of each player’s draw step, that player draws an additional card.

Djinn of Wishes

Latanie

Djinn of Wishes enters the battlefield with three wish counters on it.

{2}{U}{U}, Remove a wish counter from Djinn of Wishes: Reveal the top card of your library. You may play that card without paying its mana cost. If you don’t, exile it.

Dream Cache

Draw three cards, then put two cards from your hand both on top of your library or both on the bottom of your library.

Eel Umbra

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +1/+1.

Zbroja totemowa (Jeśli zauroczony stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego obrażenia i zniszcz tę Aurę.)

Etherium Sculptor

Artifact spells you cast cost {1} less to cast.

Inkwell Leviathan

Tratowanie

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Osłona (Ten stwór nie może być wskazany przez czary i zdolności.)

Into the Roil

Kicker {1}{U} (You may pay an additional {1}{U} as you cast this spell.)

Return target nonland permanent to its owner’s hand. If this spell was kicked, draw a card.

Jeskai Infiltrator

Ten stwór nie może być zablokowany o ile nie masz innych stworów pod władaniem.

Kiedy ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, wygnaj go wraz z wierzchnią kartą twojej biblioteki w postaci zakrytego stosu, przetasuj ów stos, a następnie objaw owe karty. (Aby objawić kartę, umieść ją zakrytą na polu walki jako stwora 2/2. Odkryj ją w dowolnym momencie za jej koszt many, jeśli jest to karta stwora.)

Mulldrifter

Latanie

When Mulldrifter enters the battlefield, draw two cards.

Evoke {2}{U} (You may cast this spell for its evoke cost. If you do, it’s sacrificed when it enters the battlefield.)

Ninja of the Deep Hours

Ninjutsu {1}{U} ({1}{U}, Return an unblocked attacker you control to hand: Put this card onto the battlefield from your hand tapped and attacking.)

Whenever Ninja of the Deep Hours deals combat damage to a player, you may draw a card.

Ponder

Look at the top three cards of your library, then put them back in any order. You may shuffle your library.

Dobierz kartę.

Portent

Look at the top three cards of target player’s library, then put them back in any order. You may have that player shuffle their library.

Draw a card at the beginning of the next turn’s upkeep.

Predict

Choose a card name, then target player puts the top card of their library into their graveyard. If that card has the chosen name, you draw two cards. Otherwise, you draw a card.

Reverse Engineer

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

Dobierz trzy karty.

Saheeli's Artistry

Wybierz jedno lub oba —

  • Create a token that’s a copy of target artifact.

  • Create a token that’s a copy of target creature, except it’s an artifact in addition to its other types.

Sharding Sphinx

Latanie

Whenever an artifact creature you control deals combat damage to a player, you may create a 1/1 blue Thopter artifact creature token with flying.

Sigiled Starfish

{T}: Scry 1. (Look at the top card of your library. You may put that card on the bottom of your library.)

Sphinx of Jwar Isle

Latanie

Osłona (Ten stwór nie może być wskazany przez czary i zdolności.)

Możesz patrzeć na wierzchnią kartę twojej biblioteki w dowolnym momencie.

Sphinx of Uthuun

Latanie

When Sphinx of Uthuun enters the battlefield, reveal the top five cards of your library. An opponent separates those cards into two piles. Put one pile into your hand and the other into your graveyard.

Telling Time

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, jedna na wierzchu twojej biblioteki, a jedną na spodzie twojej biblioteki.

Thirst for Knowledge

Draw three cards. Then discard two cards unless you discard an artifact card.

Thopter Spy Network

At the beginning of your upkeep, if you control an artifact, create a 1/1 colorless Thopter artifact creature token with flying.

Whenever one or more artifact creatures you control deal combat damage to a player, draw a card.

Tidings

Draw four cards.

Treasure Hunt

Reveal cards from the top of your library until you reveal a nonland card, then put all cards revealed this way into your hand.

Vow of Flight

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2, ma latanie i nie może atakować ciebie oraz wędrowców pod twoim władaniem.

Whirler Rogue

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, stwórz dwa żetony bezkolorowego artefaktycznego stwora Thopter 1/1 z lataniem.

Przekręć dwa odkręcone artefakty pod twoim władaniem: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Whitewater Naiads

Constellation — Whenever Whitewater Naiads or another enchantment enters the battlefield under your control, target creature can’t be blocked this turn.

Army of the Damned

Create thirteen tapped 2/2 black Zombie creature tokens.

Wspomnienie {7}{B}{B}{B} (Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Moonlight Bargain

Look at the top five cards of your library. For each card, put that card into your graveyard unless you pay 2 life. Then put the rest into your hand.

Phyrexian Delver

When Phyrexian Delver enters the battlefield, return target creature card from your graveyard to the battlefield. You lose life equal to that card’s converted mana cost.

Retreat to Hagra

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, choose one —

  • Target creature gets +1/+0 and gains deathtouch until end of turn.

  • Each opponent loses 1 life and you gain 1 life.

Ruinous Path

Zniszcz wskazanego stwora lub wędrowca.

Awaken 4—{5}{B}{B} (If you cast this spell for {5}{B}{B}, also put four +1/+1 counters on target land you control and it becomes a 0/0 Elemental creature with haste. It’s still a land.)

Soul of Innistrad

Dotyk śmierci

{3}{B}{B}: Return up to three target creature cards from your graveyard to your hand.

{3}{B}{B}, Exile Soul of Innistrad from your graveyard: Return up to three target creature cards from your graveyard to your hand.

Stitch Together

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Threshold — Return that card from your graveyard to the battlefield instead if seven or more cards are in your graveyard.

Blasphemous Act

This spell costs {1} less to cast for each creature on the battlefield.

Blasphemous Act deals 13 damage to each creature.

Chain Reaction

Chain Reaction deals X damage to each creature, where X is the number of creatures on the battlefield.

Chaos Warp

The owner of target permanent shuffles it into their library, then reveals the top card of their library. If it’s a permanent card, they put it onto the battlefield.

Flameblast Dragon

Latanie

Whenever Flameblast Dragon attacks, you may pay {X}{R}. If you do, Flameblast Dragon deals X damage to any target.

Hellkite Igniter

Latanie, pośpiech

{1}{R}: Hellkite Igniter gets +X/+0 until end of turn, where X is the number of artifacts you control.

Magmaquake

Magmaquake deals X damage to each creature without flying and each planeswalker.

Thopter Engineer

When Thopter Engineer enters the battlefield, create a 1/1 colorless Thopter artifact creature token with flying.

Artifact creatures you control have haste. (They can attack and {T} as soon as they come under your control.)

Acidic Slime

Dotyk śmierci (Dowolna ilość obrażeń zadana stworowi przez tę kartę wystarcza, aby został zniszczony.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, zniszcz wskazany artefakt, urok albo ląd.

Aura Gnarlid

Creatures with power less than Aura Gnarlid’s power can’t block it.

Aura Gnarlid gets +1/+1 for each Aura on the battlefield.

Avenger of Zendikar

When Avenger of Zendikar enters the battlefield, create a 0/1 green Plant creature token for each land you control.

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, you may put a +1/+1 counter on each Plant creature you control.

Baloth Woodcrasher

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, Baloth Woodcrasher gets +4/+4 and gains trample until end of turn.

Bear Umbra

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +2/+2 and has „Whenever this creature attacks, untap all lands you control.”

Zbroja totemowa (Jeśli zauroczony stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego obrażenia i zniszcz tę Aurę.)

Boon Satyr

Błysk

Bestow {3}{G}{G} (If you cast this card for its bestow cost, it’s an Aura spell with enchant creature. It becomes a creature again if it’s not attached to a creature.)

Enchanted creature gets +4/+2.

Borderland Explorer

When Borderland Explorer enters the battlefield, each player may discard a card. Each player who discarded a card this way may search their library for a basic land card, reveal it, put it into their hand, then shuffle their library.

Budoka Gardener

{T}: You may put a land card from your hand onto the battlefield. If you control ten or more lands, flip Budoka Gardener.

Dokai, Weaver of Life

{4}{G}{G}, {T}: Create an X/X green Elemental creature token, where X is the number of lands you control.

Centaur Vinecrasher

Tratowanie

Centaur Vinecrasher enters the battlefield with a number of +1/+1 counters on it equal to the number of land cards in all graveyards.

Whenever a land card is put into a graveyard from anywhere, you may pay {G}{G}. If you do, return Centaur Vinecrasher from your graveyard to your hand.

Consign to Dust

Strive — This spell costs {2}{G} more to cast for each target beyond the first.

Destroy any number of target artifacts and/or enchantments.

Creeping Renaissance

Choose a permanent type. Return all cards of the chosen type from your graveyard to your hand.

Wspomnienie {5}{G}{G} (Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Cultivate

Search your library for up to two basic land cards, reveal those cards, and put one onto the battlefield tapped and the other into your hand. Then shuffle your library.

Dawn's Reflection

Zaurocz ląd

Whenever enchanted land is tapped for mana, its controller adds an additional two mana in any combination of colors.

Eidolon of Blossoms

Constellation — Whenever Eidolon of Blossoms or another enchantment enters the battlefield under your control, draw a card.

Enchantress's Presence

Whenever you cast an enchantment spell, draw a card.

Epic Proportions

Błysk

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +5/+5 and has trample.

Explore

You may play an additional land this turn.

Dobierz kartę.

Explosive Vegetation

Search your library for up to two basic land cards, put them onto the battlefield tapped, then shuffle your library.

Far Wanderings

Search your library for a basic land card, put that card onto the battlefield tapped, then shuffle your library.

Threshold — If seven or more cards are in your graveyard, instead search your library for up to three basic land cards, put them onto the battlefield tapped, then shuffle your library.

Farhaven Elf

When Farhaven Elf enters the battlefield, you may search your library for a basic land card, put it onto the battlefield tapped, then shuffle your library.

Fertile Ground

Zaurocz ląd

Ilekroć zauroczony ląd jest przekręcany przy pobieraniu many, jego władca dostaje dodatkową jedną manę dowolnego koloru.

Grapple with the Past

Put the top three cards of your library into your graveyard, then you may return a creature or land card from your graveyard to your hand.

Ground Seal

When Ground Seal enters the battlefield, draw a card.

Cards in graveyards can’t be the targets of spells or abilities.

Harrow

As an additional cost to cast this spell, sacrifice a land.

Search your library for up to two basic land cards, put them onto the battlefield, then shuffle your library.

Herald of the Pantheon

Rzucanie uroków kosztuje cię o {1} mniej.

Whenever you cast an enchantment spell, you gain 1 life.

Hunting Wilds

Kicker {3}{G} (You may pay an additional {3}{G} as you cast this spell.)

Search your library for up to two Forest cards, put them onto the battlefield tapped, then shuffle your library.

If this spell was kicked, untap all Forests put onto the battlefield this way. They become 3/3 green creatures with haste that are still lands.

Hydra Omnivore

Whenever Hydra Omnivore deals combat damage to an opponent, it deals that much damage to each other opponent.

Khalni Heart Expedition

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, you may put a quest counter on Khalni Heart Expedition.

Remove three quest counters from Khalni Heart Expedition and sacrifice it: Search your library for up to two basic land cards, put them onto the battlefield tapped, then shuffle your library.

Kruphix's Insight

Reveal the top six cards of your library. Put up to three enchantment cards from among them into your hand and the rest of the revealed cards into your graveyard.

Moldgraf Monstrosity

Tratowanie

When Moldgraf Monstrosity dies, exile it, then return two creature cards at random from your graveyard to the battlefield.

Overgrowth

Zaurocz ląd

Whenever enchanted land is tapped for mana, its controller adds an additional {G}{G}.

Rampaging Baloths

Tratowanie

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, you may create a 4/4 green Beast creature token.

Reclamation Sage

When Reclamation Sage enters the battlefield, you may destroy target artifact or enchantment.

Sakura-Tribe Elder

Sacrifice Sakura-Tribe Elder: Search your library for a basic land card, put that card onto the battlefield tapped, then shuffle your library.

Scute Mob

At the beginning of your upkeep, if you control five or more lands, put four +1/+1 counters on Scute Mob.

Snake Umbra

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +1/+1 and has „Whenever this creature deals damage to an opponent, you may draw a card.”

Zbroja totemowa (Jeśli zauroczony stwór miałby zostać zniszczony, zamiast tego usuń z niego obrażenia i zniszcz tę Aurę.)

Spawning Grounds

Zaurocz ląd

Enchanted land has „{T}: Create a 5/5 green Beast creature token with trample.”

Vow of Wildness

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +3/+3, ma tratowanie i nie może atakować ciebie ani wędrowców pod twoim władaniem.

Wild Growth

Zaurocz ląd

Whenever enchanted land is tapped for mana, its controller adds an additional {G}.

Yavimaya Elder

When Yavimaya Elder dies, you may search your library for up to two basic land cards, reveal them, put them into your hand, then shuffle your library.

{2}, Sacrifice Yavimaya Elder: Draw a card.

Yavimaya Enchantress

Yavimaya Enchantress gets +1/+1 for each enchantment on the battlefield.

Aethermage's Touch

Reveal the top four cards of your library. You may put a creature card from among them onto the battlefield. It gains „At the beginning of your end step, return this creature to its owner’s hand.” Then put the rest of the cards revealed this way on the bottom of your library in any order.

Bant Charm

Wybierz jedno —

  • Zniszcz wskazany artefakt.

  • Put target creature on the bottom of its owner’s library.

  • Counter target instant spell.

Bruna, Light of Alabaster

Latanie, czujność

Whenever Bruna, Light of Alabaster attacks or blocks, you may attach to it any number of Auras on the battlefield and you may put onto the battlefield attached to it any number of Aura cards that could enchant it from your graveyard and/or hand.

Charnelhoard Wurm

Tratowanie

Whenever Charnelhoard Wurm deals damage to an opponent, you may return target card from your graveyard to your hand.

Cold-Eyed Selkie

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Whenever Cold-Eyed Selkie deals combat damage to a player, you may draw that many cards.

Daxos of Meletis

Daxos of Meletis can’t be blocked by creatures with power 3 or greater.

Whenever Daxos of Meletis deals combat damage to a player, exile the top card of that player’s library. You gain life equal to that card’s converted mana cost. Until end of turn, you may cast that card and you may spend mana as though it were mana of any color to cast that spell.

Deathreap Ritual

Morbid — At the beginning of each end step, if a creature died this turn, you may draw a card.

Decimate

Destroy target artifact, target creature, target enchantment, and target land.

Duskmantle Seer

Latanie

At the beginning of your upkeep, each player reveals the top card of their library, loses life equal to that card’s converted mana cost, then puts it into their hand.

Elderwood Scion

Trample, lifelink

Spells you cast that target Elderwood Scion cost {2} less to cast.

Spells your opponents cast that target Elderwood Scion cost {2} more to cast.

Enigma Sphinx

Latanie

When Enigma Sphinx is put into your graveyard from the battlefield, put it into your library third from the top.

Kaskada (Kiedy rzucisz ten czar, wyganiaj karty z wierzchu twojej biblioteki aż wygnasz nielądową kartę o niższym koszcie. Możesz rzucić ową kartę bez płacenia jej kosztu many. Umieść wygnane karty w losowej kolejności na spodzie twojej biblioteki.)

Esper Charm

Wybierz jedno —

  • Zniszcz wskazany urok.

  • Dobierz dwie karty.

  • Wskazany gracz odrzuca dwie karty.

Finest Hour

Egzaltacja (Ilekroć stwór pod twoim władaniem atakuje samotnie, ów stwór dostaje +1/+1 do końca tury.)

Whenever a creature you control attacks alone, if it’s the first combat phase of the turn, untap that creature. After this phase, there is an additional combat phase.

Gaze of Granite

Zniszcz każdy nielądowy permanent o skróconym koszcie many X lub mniejszym.

Grisly Salvage

Ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz umieścić kartę stwora lub lądu spośród nich w twojej ręce. Umieść pozostałe w twoim cmentarzu.

High Priest of Penance

Whenever High Priest of Penance is dealt damage, you may destroy target nonland permanent.

Lavalanche

Lavalanche deals X damage to target player or planeswalker and each creature that player or that planeswalker’s controller controls.

Maverick Thopterist

Improwizacja (Twoje artefakty mogą pomóc w rzucaniu tego czaru. Każdy artefakt, który przekręcisz po aktywacji zdolności dających manę, opłaca {1}.)

When Maverick Thopterist enters the battlefield, create two 1/1 colorless Thopter artifact creature tokens with flying.

Mortify

Zniszcz wskazanego stwora lub urok.

Putrefy

Zniszcz wskazany artefakt lub stwora. Nie może on zostać zregenerowany.

Righteous Authority

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +1/+1 for each card in its controller’s hand.

At the beginning of the draw step of enchanted creature’s controller, that player draws an additional card.

Rubblehulk

Rubblehulk’s power and toughness are each equal to the number of lands you control.

Bloodrush — {1}{R}{G}, Discard Rubblehulk: Target attacking creature gets +X/+X until end of turn, where X is the number of lands you control.

Savage Twister

Savage Twister deals X damage to each creature.

Silent-Blade Oni

Ninjutsu {4}{U}{B} ({4}{U}{B}, Return an unblocked attacker you control to hand: Put this card onto the battlefield from your hand tapped and attacking.)

Whenever Silent-Blade Oni deals combat damage to a player, look at that player’s hand. You may cast a nonland card in it without paying that card’s mana cost.

Unflinching Courage

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór dostaje +2/+2 i ma tratowanie oraz więź życia. (Obrażenia zadane przez stwora z więzią życia sprawiają, że jego władca zyskuje tyle samo żyć.)

Utter End

Exile target nonland permanent.

Worm Harvest

Create a 1/1 black and green Worm creature token for each land card in your graveyard.

Odtworzenie (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza odrzucając kartę lądu oprócz opłacenia innych jej kosztów.)

Zendikar Incarnate

Zendikar Incarnate’s power is equal to the number of lands you control.

Azorius Signet

{1}, {T}: Add {W}{U}.

Blinkmoth Urn

At the beginning of each player’s precombat main phase, if Blinkmoth Urn is untapped, that player adds {C} for each artifact they control.

Bosh, Iron Golem

Tratowanie

{3}{R}, Sacrifice an artifact: Bosh, Iron Golem deals damage equal to the sacrificed artifact’s converted mana cost to any target.

Chief of the Foundry

Other artifact creatures you control get +1/+1.

Commander's Sphere

{T}: Add one mana of any color in your commander’s color identity.

Sacrifice Commander’s Sphere: Draw a card.

Crystal Ball

{1}, {T}: Scry 2. (Look at the top two cards of your library, then put any number of them on the bottom of your library and the rest on top in any order.)

Darksteel Juggernaut

Niezniszczalność

Darksteel Juggernaut’s power and toughness are each equal to the number of artifacts you control.

Darksteel Juggernaut attacks each combat if able.

Dimir Signet

{1}, {T}: Weź {U}{B}.

Dreamstone Hedron

{T}: Add {C}{C}{C}.

{3}, {T}, Sacrifice Dreamstone Hedron: Draw three cards.

Duplicant

Imprint — When Duplicant enters the battlefield, you may exile target nontoken creature.

As long as a card exiled with Duplicant is a creature card, Duplicant has the power, toughness, and creature types of the last creature card exiled with Duplicant. It’s still a Shapeshifter.

Hedron Archive

{T}: Add {C}{C}.

{2}, {T}, Sacrifice Hedron Archive: Draw two cards.

Izzet Signet

{1}, {T}: Weź {U}{R}.

Magnifying Glass

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}: Investigate. (Create a colorless Clue artifact token with „{2}, Sacrifice this artifact: Draw a card.”)

Mimic Vat

Imprint — Whenever a nontoken creature dies, you may exile that card. If you do, return each other card exiled with Mimic Vat to its owner’s graveyard.

{3}, {T}: Create a token that’s a copy of a card exiled with Mimic Vat. It gains haste. Exile it at the beginning of the next end step.

Mind Stone

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, Sacrifice Mind Stone: Draw a card.

Mirrorworks

Whenever another nontoken artifact enters the battlefield under your control, you may pay {2}. If you do, create a token that’s a copy of that artifact.

Myr Battlesphere

When Myr Battlesphere enters the battlefield, create four 1/1 colorless Myr artifact creature tokens.

Whenever Myr Battlesphere attacks, you may tap X untapped Myr you control. If you do, Myr Battlesphere gets +X/+0 until end of turn and deals X damage to the player or planeswalker it’s attacking.

Orzhov Signet

{1}, {T}: Add {W}{B}.

Pilgrim's Eye

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, następnie ujawnij ją, umieść w twojej ręce i przetasuj twoją bibliotekę.

Prismatic Lens

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Prototype Portal

Imprint — When Prototype Portal enters the battlefield, you may exile an artifact card from your hand.

{X}, {T}: Create a token that’s a copy of the exiled card. X is the converted mana cost of that card.

Psychosis Crawler

Psychosis Crawler’s power and toughness are each equal to the number of cards in your hand.

Whenever you draw a card, each opponent loses 1 life.

Scrabbling Claws

{T}: Target player exiles a card from their graveyard.

{1}, Sacrifice Scrabbling Claws: Exile target card from a graveyard. Draw a card.

Scuttling Doom Engine

Scuttling Doom Engine can’t be blocked by creatures with power 2 or less.

When Scuttling Doom Engine dies, it deals 6 damage to target opponent or planeswalker.

Seer's Lantern

{T}: Weź {C}. ({C} oznacza bezkolorową manę.)

{2}, {T}: Scry 1. (Look at the top card of your library. You may put that card on the bottom of your library.)

Seer's Sundial

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, you may pay {2}. If you do, draw a card.

Sol Ring

{T}: Add {C}{C}.

Soul of New Phyrexia

Tratowanie

{5}: Permanents you control gain indestructible until end of turn.

{5}, Exile Soul of New Phyrexia from your graveyard: Permanents you control gain indestructible until end of turn.

Steel Hellkite

Latanie

{2}: Steel Hellkite gets +1/+0 until end of turn.

{X}: Destroy each nonland permanent with converted mana cost X whose controller was dealt combat damage by Steel Hellkite this turn. Activate this ability only once each turn.

Swiftfoot Boots

Equipped creature has hexproof and haste.

Wyposaż {1}

Thopter Assembly

Latanie

At the beginning of your upkeep, if you control no Thopters other than Thopter Assembly, return Thopter Assembly to its owner’s hand and create five 1/1 colorless Thopter artifact creature tokens with flying.

Unstable Obelisk

{T}: Weź {C}.

{7}, {T}, Sacrifice Unstable Obelisk: Destroy target permanent.

Unwinding Clock

Untap all artifacts you control during each other player’s untap step.

Vessel of Endless Rest

When Vessel of Endless Rest enters the battlefield, put target card from a graveyard on the bottom of its owner’s library.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Worn Powerstone

Worn Powerstone enters the battlefield tapped.

{T}: Add {C}{C}.

Akoum Refuge

Akoum Refuge enters the battlefield tapped.

When Akoum Refuge enters the battlefield, you gain 1 life.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Arcane Sanctum

Arcane Sanctum enters the battlefield tapped.

{T}: Add {W}, {U}, or {B}.

Azorius Chancery

Azorius Chancery enters the battlefield tapped.

When Azorius Chancery enters the battlefield, return a land you control to its owner’s hand.

{T}: Add {W}{U}.

Azorius Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Barren Moor

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

{T}: Weź {B}.

Recykling {B} ({B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Blighted Woodland

{T}: Weź {C}.

{3}{G}, {T}, Sacrifice Blighted Woodland: Search your library for up to two basic land cards, put them onto the battlefield tapped, then shuffle your library.

Blossoming Sands

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, zyskujesz 1 życie.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Bojuka Bog

Bojuka Bog enters the battlefield tapped.

When Bojuka Bog enters the battlefield, exile all cards from target player’s graveyard.

{T}: Weź {B}.

Buried Ruin

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, Sacrifice Buried Ruin: Return target artifact card from your graveyard to your hand.

Command Tower

{T}: Add one mana of any color in your commander’s color identity.

Darksteel Citadel

Niezniszczalność

{T}: Weź {C}.

Dimir Aqueduct

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{B}.

Dimir Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Dismal Backwater

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, zyskujesz 1 życie.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Poszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu walki, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Forgotten Cave

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

{T}: Weź {R}.

Recykling {R} ({R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Forsaken Sanctuary

Forsaken Sanctuary enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Foundry of the Consuls

{T}: Weź {C}.

{5}, {T}, Sacrifice Foundry of the Consuls: Create two 1/1 colorless Thopter artifact creature tokens with flying.

Golgari Rot Farm

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {B}{G}.

Great Furnace

{T}: Weź {R}.

Grim Backwoods

{T}: Weź {C}.

{2}{B}{G}, {T}, Sacrifice a creature: Draw a card.

Gruul Turf

Gruul Turf enters the battlefield tapped.

When Gruul Turf enters the battlefield, return a land you control to its owner’s hand.

{T}: Add {R}{G}.

Halimar Depths

Halimar Depths enters the battlefield tapped.

When Halimar Depths enters the battlefield, look at the top three cards of your library, then put them back in any order.

{T}: Weź {U}.

Haunted Fengraf

{T}: Weź {C}.

{3}, {T}, Sacrifice Haunted Fengraf: Return a creature card at random from your graveyard to your hand.

Highland Lake

Highland Lake enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Izzet Boilerworks

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{R}.

Izzet Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Jund Panorama

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, Sacrifice Jund Panorama: Search your library for a basic Swamp, Mountain, or Forest card and put it onto the battlefield tapped. Then shuffle your library.

Jungle Hollow

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, zyskujesz 1 życie.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Jwar Isle Refuge

Jwar Isle Refuge enters the battlefield tapped.

When Jwar Isle Refuge enters the battlefield, you gain 1 life.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Kazandu Refuge

Kazandu Refuge enters the battlefield tapped.

When Kazandu Refuge enters the battlefield, you gain 1 life.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Khalni Garden

Khalni Garden enters the battlefield tapped.

When Khalni Garden enters the battlefield, create a 0/1 green Plant creature token.

{T}: Weź {G}.

Krosan Verge

Krosan Verge enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, Sacrifice Krosan Verge: Search your library for a Forest card and a Plains card, put them onto the battlefield tapped, then shuffle your library.

Lonely Sandbar

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

{T}: Weź {U}.

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Meandering River

Meandering River enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Mortuary Mire

Mortuary Mire enters the battlefield tapped.

When Mortuary Mire enters the battlefield, you may put target creature card from your graveyard on top of your library.

{T}: Weź {B}.

Mosswort Bridge

Hideaway (This land enters the battlefield tapped. When it does, look at the top four cards of your library, exile one face down, then put the rest on the bottom of your library.)

{T}: Weź {G}.

{G}, {T}: You may play the exiled card without paying its mana cost if creatures you control have total power 10 or greater.

Mountain Valley

Mountain Valley enters the battlefield tapped.

{T}, Sacrifice Mountain Valley: Search your library for a Mountain or Forest card, put it onto the battlefield, then shuffle your library.

Myriad Landscape

Myriad Landscape enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, Sacrifice Myriad Landscape: Search your library for up to two basic land cards that share a land type, put them onto the battlefield tapped, then shuffle your library.

New Benalia

New Benalia enters the battlefield tapped.

When New Benalia enters the battlefield, scry 1. (Look at the top card of your library. You may put that card on the bottom of your library.)

{T}: Weź {W}.

Orzhov Basilica

Orzhov Basilica enters the battlefield tapped.

When Orzhov Basilica enters the battlefield, return a land you control to its owner’s hand.

{T}: Add {W}{B}.

Orzhov Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Rakdos Carnarium

Rakdos Carnarium enters the battlefield tapped.

When Rakdos Carnarium enters the battlefield, return a land you control to its owner’s hand.

{T}: Add {B}{R}.

Rocky Tar Pit

Rocky Tar Pit enters the battlefield tapped.

{T}, Sacrifice Rocky Tar Pit: Search your library for a Swamp or Mountain card, put it onto the battlefield, then shuffle your library.

Savage Lands

Savage Lands enters the battlefield tapped.

{T}: Add {B}, {R}, or {G}.

Scoured Barrens

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, zyskujesz 1 życie.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Seaside Citadel

Seaside Citadel enters the battlefield tapped.

{T}: Add {G}, {W}, or {U}.

Seat of the Synod

(Seat of the Synod isn’t a spell.)

{T}: Weź {U}.

Secluded Steppe

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

{T}: Weź {W}.

Recykling {W} ({W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Sejiri Refuge

Sejiri Refuge enters the battlefield tapped.

When Sejiri Refuge enters the battlefield, you gain 1 life.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Selesnya Sanctuary

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {G}{W}.

Simic Growth Chamber

Simic Growth Chamber enters the battlefield tapped.

When Simic Growth Chamber enters the battlefield, return a land you control to its owner’s hand.

{T}: Weź {G}{U}.

Submerged Boneyard

Submerged Boneyard enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Swiftwater Cliffs

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, zyskujesz 1 życie.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Temple of the False God

{T}: Add {C}{C}. Activate this ability only if you control five or more lands.

Terramorphic Expanse

{T}, Sacrifice Terramorphic Expanse: Search your library for a basic land card, put it onto the battlefield tapped, then shuffle your library.

Thornwood Falls

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, zyskujesz 1 życie.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Tranquil Cove

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, zyskujesz 1 życie.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Tranquil Expanse

Tranquil Expanse enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Tranquil Thicket

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

{T}: Weź {G}.

Recykling {G} ({G}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Warped Landscape

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, Sacrifice Warped Landscape: Search your library for a basic land card, put it onto the battlefield tapped, then shuffle your library.

Woodland Stream

Ta karta wchodzi na pole walki przekręcona.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)