Commander 2013

Act of Authority

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, możesz wygnać wskazany artefakt lub urok.

Na początku twojego kroku utrzymania, możesz wygnać wskazany artefakt lub urok. Jeśli tak zrobisz, jego władca zyskuje władanie nad niniejszym urokiem.

Aerie Mystics

Latanie

{1}{G}{U}: Stwory pod twoim władaniem zyskują do końca tury antymagię. (Nie mogą być wskazywane przez czary lub zdolności.)

Ajani's Pridemate

Ilekroć zyskasz życia, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Angel of Finality

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wygnaj wszystkie karty z cmentarza wskazanego gracza.

Archangel

Latanie, czujność

Azorius Herald

Ten stwór nie może być blokowany.

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zyskaj 4 życia.

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, poświęć go, chyba że do jego rzucenia użyto {U}.

Cradle of Vitality

Ilekroć zyskasz życia, możesz zapłacić {1}{W}. Jeśli tak zrobisz, umieść na wskazanym stworze znacznik +1/+1 za każde zyskane 1 życie.

Curse of the Forsaken

Zaurocz gracza

Ilekroć stwór zaatakuje zauroczonego gracza, jego władca zyskuje 1 życie.

Darksteel Mutation

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór jest artefaktowym stworem Owad o bazowych sile i wytrzymałości 0/1, ma niezniszczalność, traci wszystkie inne zdolności, typy karty i typy stwora.

Eternal Dragon

Latanie

{3}{W}{W}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania.

Równinocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Równiny, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Fiend Hunter

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy możesz wygnać innego wskazanego stwora.

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, przywróć wygnaną kartę na pole bitwy pod władaniem jej właściciela.

Flickerform

Zaurocz stwora

{2}{W}{W}: Wygnaj zauroczonego stwora i wszystkie Aury do niego dołączone. Na początku najbliższego kroku końcowego przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela. Jeśli tak zrobisz, przywróć inne karty wygnane w ten sposób na pole bitwy pod władaniem właścicieli dołączone do owego stwora.

Flickerwisp

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wygnaj inny wskazany permanent. Przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Karmic Guide

Latanie, ochrona przed czarnym

Echo {3}{W}{W} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten permanent wszedł pod twoje władanie po twoim poprzednim kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Kirtar's Wrath

Zniszcz wszystkie stwory. Nie mogą być zregenerowane.

Próg — Jeśli w twoim cmentarzu jest co najmniej siedem kart, zamiast tego zniszcz wszystkie stwory, po czym stwórz dwa żetony białego stwora Duch 1/1 z lataniem. Stwory zniszczone w ten sposób nie mogą regenerować.

Kongming, "Sleeping Dragon"

Inne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Mirror Entity

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

{X}: Do końca tury stwory pod twoim władaniem mają bazowe siłę i wytrzymałość X/X i zyskują wszystkie typy stwora.

Mystic Barrier

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy lub na początku twojego kroku utrzymania, wybierz lewo lub prawo.

Każdy gracz może atakować tylko najbliższego przeciwnika w ostatnio wybranym kierunku oraz wędrowców pod władaniem owego przeciwnika.

Razor Hippogriff

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza do twojej ręki. Zyskaj tyle żyć, ile wynosi skrót many owej karty.

Serene Master

Ilekroć ten stwór blokuje, zamień do końca potyczki jego siłę z siłą wskazanego blokowanego przez niego stwora.

Serra Avatar

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie twoich żyć.

Kiedy ta karta trafi skądkolwiek do cmentarza, wtasuj ją do biblioteki właściciela.

Stonecloaker

Błysk

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, przywróć stwora pod twoim władaniem do ręki właściciela.

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazaną kartę z cmentarza.

Survival Cache

Zyskaj 2 życia. Następnie jeśli masz więcej żyć niż którykolwiek przeciwnik, dobierz kartę.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Tempt with Glory

Kusząca oferta — Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem. Każdy przeciwnik może umieścić znacznik +1/+1 na każdym stworze pod swoim władaniem. Dla każdego przeciwnika, który tak zrobi, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Unexpectedly Absent

Umieść wskazany nielądowy permanent w bibliotece właściciela zaraz pod X wierzchnimi kartami owej biblioteki.

Wall of Reverence

Obronność, latanie

Na początku twojego kroku końcowego, możesz zyskać życie równe sile wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Wrath of God

Zniszcz wszystkie stwory. Nie mogą być zregenerowane.

Arcane Denial

Skontruj wskazany czar. Jego władca może dobrać co najwyżej dwie karty na początku kroku utrzymania następnej tury.

Dobierz kartę na początku kroku utrzymania najbliższej tury.

Arcane Melee

Rzucanie czarów sztuczek i obrzędów kosztuje o {2} mniej.

Augur of Bolas

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę sztuczki lub obrzędu i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Azami, Lady of Scrolls

Przekręć odkręconego Czarodzieja pod twoim władaniem: Dobierz kartę.

Blue Sun's Zenith

Wskazany gracz dobiera X kart. Wtasuj niniejszą kartę do biblioteki właściciela.

Borrowing 100,000 Arrows

Dobierz tyle kart, ile przekręconych stworów ma we władaniu wskazany gracz.

Brilliant Plan

Dobierz trzy karty.

Control Magic

Zaurocz stwora

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

Curse of Inertia

Zaurocz gracza

Ilekroć gracz atakuje zauroczonego gracza co najmniej jednym stworem, ów atakujący gracz może przekręcić lub odkręcić wskazany przez siebie permanent.

Deceiver Exarch

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wybierz jedną —

 • Odkręć wskazany permanent pod twoim władaniem.

 • Przekręć wskazany permanent pod władaniem przeciwnika.

Deep Analysis

Wskazany gracz dobiera dwie karty.

Wspomnienie—{1}{U}, zapłać 3 życia. (Możesz rzucić tę kartę z cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Dismiss

Skontruj wskazany czar.

Dobierz kartę.

Diviner Spirit

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, ty i ów gracz dobieracie po tyle samo kart.

Djinn of Infinite Deceits

Latanie

{T}: Zamień władaniem nad dwoma wskazanymi nielegendarnymi stworami. Nie możesz aktywować tej zdolności podczas potyczki.

Dungeon Geists

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Ów stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy dopóki władasz niniejszym stworem.

Echo Mage

Podnieś poziom {1}{U} ({1}{U}: Umieść na tym znacznik poziomu. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

POZIOM 2-3

2/4

{U}{U}, {T}: Skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

POZIOM 4+

2/5

{U}{U}, {T}: Skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu dwukrotnie. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Fog Bank

Obronność, latanie

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, jakie mogłyby zostać zadane temu stworowi i przez tego stwora.

Guard Gomazoa

Obronność, latanie

Zażegnaj wszystkie obrażenia bojowe, które mogłyby zostać zadane temu stworowi.

Hada Spy Patrol

Podnieś poziom {2}{U} ({2}{U}: Umieść na tym znacznik poziomu. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

POZIOM 1-2

2/2

Ten stwór nie może być blokowany.

POZIOM 3+

3/3

Antymagia (Ten stwór nie może być wskazywany przez czary i zdolności.)

Ten stwór nie może być blokowany.

Illusionist's Gambit

Ten czar można rzucić tylko podczas kroku deklaracji blokujących w turze przeciwnika.

Usuń wszystkie atakujące stwory z potyczki i odkręć je. Po tej fazie jest dodatkowa faza potyczki. Każdy z owych stworów atakuje w owej potyczce, jeśli może. Nie mogą one w owej potyczce atakować ciebie lub wędrowców pod twoim władaniem.

Jace's Archivist

{U}, {T}: Każdy gracz odrzuca swoją rękę, po czym dobiera tyle kart, ile najwięcej kart odrzucił któryś gracz w ten sposób.

Lu Xun, Scholar General

Horsemanship (This creature can’t be blocked except by creatures with horsemanship.)

Whenever Lu Xun, Scholar General deals damage to an opponent, you may draw a card.

Mnemonic Wall

Obronność

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Opportunity

Wskazany gracz dobiera cztery karty.

Order of Succession

Choose left or right. Starting with you and proceeding in the chosen direction, each player chooses a creature controlled by the next player in that direction. Each player gains control of the creature they chose.

Propaganda

Stwory nie mogą cię atakować, chyba że ich władca zapłaci po {2} za każdego stwora pod swoim władaniem atakującego ciebie.

Prosperity

Każdy gracz dobiera po X kart.

Raven Familiar

Latanie

Echo {2}{U} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

When Raven Familiar enters the battlefield, look at the top three cards of your library. Put one of them into your hand and the rest on the bottom of your library in any order.

Sharding Sphinx

Latanie

Ilekroć artefaktowy stwór pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, możesz stworzyć żeton niebieskiego artefaktowego stwora Topter 1/1 z lataniem.

Skyscribing

Każdy gracz dobiera po X kart.

Zapowiedź — {2}{U}, ujawnij tę kartę z twojej ręki: Każdy gracz dobiera kartę. (Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania i tylko raz na turę.)

Stormscape Battlemage

Podbicie {W} i/lub {2}{B} (Rzucając ten czar możesz zapłacić dodatkowo {W} i/lub {2}{B}.)

When Stormscape Battlemage enters the battlefield, if it was kicked with its {W} kicker, you gain 3 life.

When Stormscape Battlemage enters the battlefield, if it was kicked with its {2}{B} kicker, destroy target nonblack creature. That creature can’t be regenerated.

Strategic Planning

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu.

Tempt with Reflections

Tempting offer — Choose target creature you control. Create a token that’s a copy of that creature. Each opponent may create a token that’s a copy of that creature. For each opponent who does, create a token that’s a copy of that creature.

Thornwind Faeries

Latanie

{T}: Thornwind Faeries deals 1 damage to any target.

Tidal Force

At the beginning of each upkeep, you may tap or untap target permanent.

True-Name Nemesis

Umieszczając tę kartę na polu bitwy, wybierz gracza.

Ten stwór ma ochronę przed wybranym graczem.

Uyo, Silent Prophet

Latanie

{2}, Return two lands you control to their owner’s hand: Copy target instant or sorcery spell. You may choose new targets for the copy.

Vision Skeins

Each player draws two cards.

Wash Out

Return all permanents of the color of your choice to their owners» hands.

Wonder

Latanie

O ile ta karta jest w twoim cmentarzu oraz władasz Wyspą, stwory pod twoim władaniem mają latanie.

Annihilate

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora. Nie może on zostać zregenerowany.

Dobierz kartę.

Army of the Damned

Stwórz trzynaście przekręconych żetonów czarnego stwora Zombi 2/2.

Wspomnienie {7}{B}{B}{B} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Baleful Force

At the beginning of each upkeep, you draw a card and you lose 1 life.

Curse of Shallow Graves

Zaurocz gracza

Whenever a player attacks enchanted player with one or more creatures, that attacking player may create a tapped 2/2 black Zombie creature token.

Decree of Pain

Destroy all creatures. They can’t be regenerated. Draw a card for each creature destroyed this way.

Recykling {3}{B}{B} ({3}{B}{B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

When you cycle Decree of Pain, all creatures get -2/-2 until end of turn.

Dirge of Dread

All creatures gain fear until end of turn. (They can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

Recykling {1}{B} ({1}{B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

When you cycle Dirge of Dread, you may have target creature gain fear until end of turn.

Disciple of Griselbrand

{1}, poświęć stwora: Zyskaj tyle żyć, ile wytrzymałości miał poświęcony stwór.

Endless Cockroaches

When Endless Cockroaches dies, return it to its owner’s hand.

Endrek Sahr, Master Breeder

Ilekroć rzucisz czar stwora, stwórz X żetonów czarnego stwora Thrull 1/1, gdzie X jest skrótem many owego czaru.

Kiedy władasz co najmniej siedmioma Thrullami, poświęć niniejszego stwora.

Famine

Ten czar zadaje 3 obrażenia każdemu stworowi i każdemu graczowi.

Fell Shepherd

Whenever Fell Shepherd deals combat damage to a player, you may return to your hand all creature cards that were put into your graveyard from the battlefield this turn.

{B}, Sacrifice another creature: Target creature gets -2/-2 until end of turn.

Greed

{B}, zapłać 2 życia: Dobierz kartę.

Hooded Horror

Hooded Horror can’t be blocked as long as defending player controls the most creatures or is tied for the most.

Infest

Wszystkie stwory dostają do końca tury -2/-2.

Marrow Bats

Latanie

Zapłać 4 życia: Zregeneruj tego stwora.

Nightscape Familiar

Blue spells and red spells you cast cost {1} less to cast.

{1}{B}: Regenerate Nightscape Familiar.

Ophiomancer

At the beginning of each upkeep, if you control no Snakes, create a 1/1 black Snake creature token with deathtouch.

Phthisis

Zniszcz wskazanego stwora. Jego władca traci punkty życia równe sumie jego siły i wytrzymałości.

Zawieszenie 5—{1}{B} (Zamiast rzucać tę kartę z twojej ręki, możesz zapłacić {1}{B} i wygnaj ją z pięcioma znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń znacznik czasu. Kiedy ostatni znacznik czasu zostanie usunięty, rzuć ją bez płacenia kosztu many.)

Phyrexian Delver

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy. Strać życia równe skrótowi many owej karty.

Phyrexian Gargantua

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, dobierz dwie karty i strać 2 życia.

Phyrexian Reclamation

{1}{B}, zapłać 2 życia: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Price of Knowledge

Gracze nie mają limitu kart na ręce.

At the beginning of each opponent’s upkeep, Price of Knowledge deals damage to that player equal to the number of cards in that player’s hand.

Quagmire Druid

{G}, {T}, Sacrifice a creature: Destroy target enchantment.

Reckless Spite

Zniszcz dwa wskazane nieczarne stwory. Strać 5 żyć.

Sanguine Bond

Ilekroć zyskasz życia, wskazany przeciwnik traci tyle samo żyć.

Stronghold Assassin

{T}, poświęć stwora: Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora.

Sudden Spoiling

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Do końca tury stwory pod władaniem wskazanego gracza tracą wszystkie zdolności i mają bazowe siłę i wytrzymałość 0/2.

Tempt with Immortality

Tempting offer — Return a creature card from your graveyard to the battlefield. Each opponent may return a creature card from their graveyard to the battlefield. For each opponent who does, return a creature card from your graveyard to the battlefield.

Toxic Deluge

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — zapłać X żyć.

Wszystkie stwory dostają do końca tury -X/-X.

Vampire Nighthawk

Latanie, dotyk śmierci, więź życia

Vile Requiem

At the beginning of your upkeep, you may put a verse counter on Vile Requiem.

{1}{B}, Sacrifice Vile Requiem: Destroy up to X target nonblack creatures, where X is the number of verse counters on Vile Requiem. They can’t be regenerated.

Viscera Seer

Poświęć stwora: Wróż 1. (Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz umieścić ją na spodzie twojej biblioteki.)

Wight of Precinct Six

Ten stwór dostaje +1/+1 za każdą kartę stwora w cmentarzach twoich przeciwników.

Blood Rites

{1}{R}, Sacrifice a creature: Blood Rites deals 2 damage to any target.

Capricious Efreet

Na początku twojego kroku utrzymania, wskaż nielądowy permanent pod twoim władaniem oraz wskaż co najwyżej dwa nielądowe permanenty poza twoim władaniem. Zniszcz losowo jeden z nich.

Charmbreaker Devils

Na początku twojego kroku utrzymania, przywróć losową kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór dostaje do końca tury +4/+0.

Crater Hellion

Echo {4}{R}{R} (Na początku twojego kroku utrzymania, jeśli ten permanent wszedł pod twoje władanie po początku twojego poprzedniego kroku utrzymania, poświęć go, chyba że zapłacisz koszt echo.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zadaje po 4 obrażenia każdemu innemu stworowi.

Curse of Chaos

Zaurocz gracza

Whenever a player attacks enchanted player with one or more creatures, that attacking player may discard a card. If the player does, they draw a card.

Fireball

Rzucenie tego czaru kosztuje o {1} mniej za każdy cel poza pierwszym.

Ten czar zadaje X obrażeń rozdzielonych po równo, zaokrąglając w dół, pomiędzy dowolną liczbę wskazanych celów.

Fissure Vent

Wybierz jedną lub obie —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Zniszcz wskazany niebazowy ląd.

From the Ashes

Zniszcz wszystkie niebazowe lądy. Za każdy ląd zniszczony w ten sposób, jego władca może wyszukać w swojej bibliotece kartę bazowego lądu i umieścić ją na polu bitwy. Następnie każdy gracz, który przeszukał w ten sposób swoją bibliotekę, tasuje.

Furnace Celebration

Ilekroć poświęcisz inny permanent, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, ten urok zadaje wskazanemu celowi 2 obrażenia.

Goblin Bombardment

Sacrifice a creature: Goblin Bombardment deals 1 damage to any target.

Goblin Sharpshooter

Goblin Sharpshooter doesn’t untap during your untap step.

Whenever a creature dies, untap Goblin Sharpshooter.

{T}: Goblin Sharpshooter deals 1 damage to any target.

Guttersnipe

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia.

Incendiary Command

Wybierz dwie —

 • Incendiary Command deals 4 damage to target player or planeswalker.

 • Ten czar zadaje każdemu stworowi po 2 obrażenia.

 • Zniszcz wskazany niebazowy ląd.

 • Each player discards all the cards in their hand, then draws that many cards.

Inferno Titan

{R}: Ten stwór dostaje do końca tury +1/+0.

Ilekroć ten stwór wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, zadaje 3 obrażenia rozdzielone dowolnie pomiędzy jeden, dwa lub trzy wskazane cele.

Magus of the Arena

{3}, {T}: Tap target creature you control and target creature of an opponent’s choice they control. Those creatures fight each other. (Each deals damage equal to its power to the other.)

Mass Mutiny

Dla każdego z przeciwników, zyskaj do końca tury władanie nad co najwyżej jednym wskazanym stworem pod władaniem owego gracza. Odkręć owe stwory. Zyskują one pośpiech do końca tury.

Molten Disaster

Podbicie {R} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {R}.)

If this spell was kicked, it has split second. (As long as this spell is on the stack, players can’t cast spells or activate abilities that aren’t mana abilities.)

Molten Disaster deals X damage to each creature without flying and each player.

Rough

Ten czar zadaje każdemu stworowi bez latania 2 obrażenia.

Tumble

Ten czar zadaje każdemu stworowi z lataniem 6 obrażeń.

Slice and Dice

Slice and Dice deals 4 damage to each creature.

Recykling {2}{R} ({2}{R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

When you cycle Slice and Dice, you may have it deal 1 damage to each creature.

Spitebellows

When Spitebellows leaves the battlefield, it deals 6 damage to target creature.

Przyzwanie {1}{R}{R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Stalking Vengeance

Pośpiech

Whenever another creature you control dies, it deals damage equal to its power to target player or planeswalker.

Starstorm

Starstorm deals X damage to each creature.

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Street Spasm

Wskazany stwór bez latania poza twoim władaniem dostaje od tego czaru X obrażeń.

Przeciążenie {X}{X}{R}{R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli tak zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Sudden Demise

Choose a color. Sudden Demise deals X damage to each creature of the chosen color.

Tempt with Vengeance

Tempting offer — Create X 1/1 red Elemental creature tokens with haste. Each opponent may create X 1/1 red Elemental creature tokens with haste. For each opponent who does, create X 1/1 red Elemental creature tokens with haste.

Terra Ravager

Whenever Terra Ravager attacks, it gets +X/+0 until end of turn, where X is the number of lands defending player controls.

Tooth and Claw

Poświęć dwa stwory: Stwórz żeton czerwonego stwora Bestia 3/1 o nazwie Mięsożerca.

War Cadence

{X}{R}: This turn, creatures can’t block unless their controller pays {X} for each blocking creature they control.

Warstorm Surge

Ilekroć stwór wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, zadaje on wskazanemu celowi obrażenia równe swojej sile.

Where Ancients Tread

Ilekroć stwór o sile 5 lub większej wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz sprawić, że ten urok zada wskazanemu celowi 5 obrażeń.

Widespread Panic

Whenever a spell or ability causes its controller to shuffle their library, that player puts a card from their hand on top of their library.

Wild Ricochet

Możesz wskazać nowe cele wskazanego czaru sztuczki lub obrzędu. Następnie skopiuj ów czar. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Witch Hunt

Gracze nie mogą zyskiwać życia.

At the beginning of your upkeep, Witch Hunt deals 4 damage to you.

At the beginning of your end step, target opponent chosen at random gains control of Witch Hunt.

Acidic Slime

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany artefakt, urok albo ląd.

Avenger of Zendikar

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz tyle żetonów zielonego stwora Roślina 0/1, iloma lądami władasz.

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz umieścić znacznik +1/+1 na każdej Roślinie pod twoim władaniem.

Baloth Woodcrasher

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, ten stwór dostaje do końca tury +4/+4 oraz tratowanie.

Bane of Progress

When Bane of Progress enters the battlefield, destroy all artifacts and enchantments. Put a +1/+1 counter on Bane of Progress for each permanent destroyed this way.

Brooding Saurian

At the beginning of each end step, each player gains control of all nontoken permanents they own.

Cultivate

Wyszukaj w twojej bibliotece dwie karty bazowych lądów, ujawnij je i umieść jedną przekręconą na polu bitwy, a drugą w twojej ręce, po czym przetasuj.

Curse of Predation

Zaurocz gracza

Ilekroć stwór zaatakuje zauroczonego gracza, umieść znacznik +1/+1 na owym stworze.

Deadwood Treefolk

Zanikanie 3 (Ten stwór wchodzi na pole bitwy z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utrzymania, usuń z niego znacznik czasu. Kiedy zostanie usunięty ostatnie, poświęć go.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy lub je opuści, przywróć inną wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Drumhunter

At the beginning of your end step, if you control a creature with power 5 or greater, you may draw a card.

{T}: Weź {C}.

Elvish Skysweeper

{4}{G}, Sacrifice a creature: Destroy target creature with flying.

Farhaven Elf

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu i umieścić ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Fecundity

Ilekroć umrze stwór, władca owego stwora może dobrać kartę.

Foster

Whenever a creature you control dies, you may pay {1}. If you do, reveal cards from the top of your library until you reveal a creature card. Put that card into your hand and the rest into your graveyard.

Grazing Gladehart

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zyskać 2 życia.

Harmonize

Dobierz trzy karty.

Hua Tuo, Honored Physician

{T}: Put target creature card from your graveyard on top of your library. Activate only during your turn, before attackers are declared.

Hunted Troll

When Hunted Troll enters the battlefield, target opponent creates four 1/1 blue Faerie creature tokens with flying.

{G}: Regenerate Hunted Troll.

Jade Mage

{2}{G}: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Kazandu Tuskcaller

Podnieś poziom {1}{G} ({1}{G}: Umieść na tym znacznik poziomu. Aktywuj tylko jako obrzęd.)

POZIOM 2-5

1/1

{T}: Stwórz żeton zielonego stwora Słoń 3/3.

POZIOM 6+

1/1

{T}: Stwórz dwa żetony zielonego stwora Słoń 3/3.

Krosan Grip

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Krosan Tusker

Recykling {2}{G} ({2}{G}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnić ją, umieścić w twojej ręce, po czym przetasować. (Zrób to przed dobraniem.)

Krosan Warchief

Beast spells you cast cost {1} less to cast.

{1}{G}: Regenerate target Beast.

Mold Shambler

Podbicie {1}{G} (Rzucając ten czar możesz dodatkowo zapłacić {1}{G}.)

When Mold Shambler enters the battlefield, if it was kicked, destroy target noncreature permanent.

Naya Soulbeast

When you cast this spell, each player reveals the top card of their library. Naya Soulbeast enters the battlefield with X +1/+1 counters on it, where X is the total mana value of all cards revealed this way.

Tratowanie

Night Soil

{1}, Exile two creature cards from a single graveyard: Create a 1/1 green Saproling creature token.

One Dozen Eyes

Wybierz jedną —

 • Create a 5/5 green Beast creature token.

 • Create five 1/1 green Insect creature tokens.

Entwine {G}{G}{G} (Choose both if you pay the entwine cost.)

Phantom Nantuko

Tratowanie

Phantom Nantuko enters the battlefield with two +1/+1 counters on it.

If damage would be dealt to Phantom Nantuko, prevent that damage. Remove a +1/+1 counter from Phantom Nantuko.

{T}: Put a +1/+1 counter on Phantom Nantuko.

Presence of Gond

Zaurocz stwora

Zauroczony stwór ma „{T}: Stwórz żeton zielonego stwora Elf Wojownik 1/1.”

Primal Vigor

If one or more tokens would be created, twice that many of those tokens are created instead.

If one or more +1/+1 counters would be put on a creature, twice that many +1/+1 counters are put on that creature instead.

Rain of Thorns

Wybierz jedną lub więcej —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Zniszcz wskazany urok.

 • Zniszcz wskazany ląd.

Rampaging Baloths

Tratowanie

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz stworzyć żeton zielonego stwora Bestia 4/4.

Ravenous Baloth

Poświęć Bestię: Zyskaj 4 życia.

Reincarnation

Choose target creature. When that creature dies this turn, return a creature card from its owner’s graveyard to the battlefield under the control of that creature’s owner.

Restore

Put target land card from a graveyard onto the battlefield under your control.

Sakura-Tribe Elder

Poświęć tego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Silklash Spider

Zasięg

{X}{G}{G}: Ten stwór zadaje każdemu stworowi z lataniem po X obrażeń.

Slice in Twain

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Dobierz kartę.

Spawning Grounds

Zaurocz ląd

Enchanted land has „{T}: Create a 5/5 green Beast creature token with trample.”

Spoils of Victory

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Równiny, Wyspy, Bagna, Góry lub Lasu i umieść ją na polu bitwy. Następnie przetasuj.

Sprouting Vines

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Tempt with Discovery

Kusząca oferta — Wyszukaj w twojej bibliotece karty lądu i umieść ją na polu bitwy. Każdy przeciwnik może wyszukać w swojej bibliotece kartę lądu i umieścić ją na polu bitwy. Za każdego przeciwnika, który przeszukał swoją bibliotekę w ten sposób, wyszukaj w twojej bibliotece kartę lądu i umieść ją na polu bitwy. Następnie każdy gracz, który przeszukał w ten sposób swoją bibliotekę, tasuje.

Walker of the Grove

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Żywiołak 4/4.

Przyzwanie {4}{G} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Aethermage's Touch

Ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz umieść spośród nich kartę stwora na polu bitwy. Zyskuje ona „Na początku twojego kroku końcowego, przywróć tego stwora do ręki właściciela.” Następnie umieść pozostałe karty ujawnione w ten sposób dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Baleful Strix

Latanie, dotyk śmierci

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Behemoth Sledge

Wyposażony stwór dostaje +2/+2 i ma tratowanie oraz więź życia.

Wyposaż {3}

Boros Charm

Wybierz jedną —

 • Ten czar zadaje 4 obrażenia wskazanemu graczowi lub wędrowcowi.

 • Permanenty pod twoim władaniem zyskują do końca tury niezniszczalność.

 • Wskazany stwór zyskuje do końca tury podwójny cios.

Charnelhoard Wurm

Tratowanie

Whenever Charnelhoard Wurm deals damage to an opponent, you may return target card from your graveyard to your hand.

Crosis's Charm

Wybierz jedną —

 • Przywróć wskazany permanent do ręki właściciela.

 • Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora. Nie może on zostać zregenerowany.

 • Zniszcz wskazany artefakt.

Cruel Ultimatum

Wskazany przeciwnik poświęca stwora, odrzuca trzy karty, po czym traci 5 żyć. Przywróć kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki, dobierz trzy karty, po czym zyskaj 5 żyć.

Death Grasp

Death Grasp deals X damage to any target. You gain X life.

Deathbringer Thoctar

Ilekroć umrze inny stwór, możesz umieścić znacznik +1/+1 na niniejszym stworze.

Usuń znacznik +1/+1 z tego stwora: Zadaje on wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Deepfire Elemental

{X}{X}{1}: Zniszcz wskazany artefakt lub stwora o skrócie many X.

Derevi, Empyrial Tactician

Latanie

Whenever Derevi, Empyrial Tactician enters the battlefield or a creature you control deals combat damage to a player, you may tap or untap target permanent.

{1}{G}{W}{U}: Put Derevi onto the battlefield from the command zone.

Dromar's Charm

Wybierz jedną —

 • Zyskaj 5 żyć.

 • Skontruj wskazany czar.

 • Wskazany stwór dostaje do końca tury -2/-2.

Fiery Justice

Ten czar zadaje 5 obrażeń rozdzielone dowolnie między dowolną liczbę wskazanych celów. Wskazany przeciwnik zyskuje 5 żyć.

Filigree Angel

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zyskaj 3 życia za każdy artefakt pod twoim władaniem.

Fires of Yavimaya

Stwory pod twoim władaniem mają pośpiech.

Sacrifice Fires of Yavimaya: Target creature gets +2/+2 until end of turn.

Gahiji, Honored One

Whenever a creature attacks one of your opponents or a planeswalker an opponent controls, that creature gets +2/+0 until end of turn.

Grixis Charm

Wybierz jedną —

 • Przywróć wskazany permanent do ręki właściciela.

 • Wskazany stwór dostaje do końca tury -4/-4.

 • Stwory pod twoim władaniem dostają do końca tury +2/+0.

Hull Breach

Wybierz jedną —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Zniszcz wskazany urok.

 • Zniszcz wskazany artefakt i wskazany urok.

Jeleva, Nephalia's Scourge

Latanie

When Jeleva, Nephalia’s Scourge enters the battlefield, each player exiles the top X cards of their library, where X is the amount of mana spent to cast Jeleva.

Whenever Jeleva attacks, you may cast an instant or sorcery spell from among cards exiled with Jeleva without paying its mana cost.

Jund Charm

Wybierz jedną —

 • Wygnaj wszystkie karty z cmentarza wskazanego gracza.

 • Ten czar zadaje każdemu stworowi po 2 obrażenia.

 • Umieść dwa znaczniki +1/+1 na wskazanym stworze.

Leafdrake Roost

Zaurocz ląd

Enchanted land has „{G}{U}, {T}: Create a 2/2 green and blue Drake creature token with flying.”

Lim-Dûl's Vault

Look at the top five cards of your library. As many times as you choose, you may pay 1 life, put those cards on the bottom of your library in any order, then look at the top five cards of your library. Then shuffle and put the last cards you looked at this way on top in any order.

Marath, Will of the Wild

Marath, Will of the Wild enters the battlefield with a number of +1/+1 counters on it equal to the amount of mana spent to cast it.

{X}, usuń X znaczników +1/+1 z tego stwora: Wybierz jedną —

 • Put X +1/+1 counters on target creature. X can’t be 0.

 • Marath deals X damage to any target. X can’t be 0.

 • Create an X/X green Elemental creature token. X can’t be 0.

Mayael the Anima

{3}{R}{G}{W}, {T}: Look at the top five cards of your library. You may put a creature card with power 5 or greater from among them onto the battlefield. Put the rest on the bottom of your library in any order.

Naya Charm

Wybierz jedną —

 • Ten czar zadaje wskazanemu stworowi 3 obrażenia.

 • Przywróć wskazaną kartę z cmentarza do ręki właściciela.

 • Tap all creatures target player controls.

Nekusar, the Mindrazer

Na początku kroku dobierania każdego z graczy, ów gracz dobiera dodatkową kartę.

Whenever an opponent draws a card, Nekusar, the Mindrazer deals 1 damage to that player.

Nivix Guildmage

{1}{U}{R}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

{2}{U}{R}: Skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu pod twoim władaniem. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Oloro, Ageless Ascetic

At the beginning of your upkeep, you gain 2 life.

Whenever you gain life, you may pay {1}. If you do, draw a card and each opponent loses 1 life.

At the beginning of your upkeep, if Oloro, Ageless Ascetic is in the command zone, you gain 2 life.

Prossh, Skyraider of Kher

When you cast this spell, create X 0/1 red Kobold creature tokens named Kobolds of Kher Keep, where X is the amount of mana spent to cast it.

Latanie

Sacrifice another creature: Prossh, Skyraider of Kher gets +1/+0 until end of turn.

Rakeclaw Gargantuan

{1}: Target creature with power 5 or greater gains first strike until end of turn.

Roon of the Hidden Realm

Czujność, tratowanie

{2}, {T}: Exile another target creature. Return that card to the battlefield under its owner’s control at the beginning of the next end step.

Rubinia Soulsinger

You may choose not to untap Rubinia Soulsinger during your untap step.

{T}: Gain control of target creature for as long as you control Rubinia and Rubinia remains tapped.

Savage Twister

Ten czar zadaje każdemu stworowi po X obrażeń.

Scarland Thrinax

Sacrifice a creature: Put a +1/+1 counter on Scarland Thrinax.

Sek'Kuar, Deathkeeper

Whenever another nontoken creature you control dies, create a 3/1 black and red Graveborn creature token with haste.

Selesnya Charm

Wybierz jedną —

 • Wskazany stwór dostaje do końca tury +2/+2 i tratowanie.

 • Wygnaj wskazanego stwora o sile 5 lub większej.

 • Stwórz żeton białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością.

Sharuum the Hegemon

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz przywrócić wskazaną kartę artefaktu z twojego cmentarza na pole bitwy.

Shattergang Brothers

{2}{B}, Sacrifice a creature: Each other player sacrifices a creature.

{2}{R}, Sacrifice an artifact: Each other player sacrifices an artifact.

{2}{G}, Sacrifice an enchantment: Each other player sacrifices an enchantment.

Skyward Eye Prophets

Czujność

{T}: Reveal the top card of your library. If it’s a land card, put it onto the battlefield. Otherwise, put it into your hand.

Soul Manipulation

Wybierz jedną lub obie —

 • Skontruj wskazany czar stwora.

 • Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Spellbreaker Behemoth

Ten czar nie może być skontrowany.

Creature spells you control with power 5 or greater can’t be countered.

Sphinx of the Steel Wind

Latanie, pierwszy cios, czujność, więź życia, ochrona przed czerwonym i zielonym

Spinal Embrace

Możesz rzucić ten czar tylko podczas potyczki.

Untap target creature you don’t control and gain control of it. It gains haste until end of turn. At the beginning of the next end step, sacrifice it. If you do, you gain life equal to its toughness.

Sprouting Thrinax

Kiedy ten stwór umrze, stwórz trzy żetony zielonego stwora Sadzonka 1/1.

Sydri, Galvanic Genius

{U}: Target noncreature artifact becomes an artifact creature with power and toughness each equal to its mana value until end of turn.

{W}{B}: Target artifact creature gains deathtouch and lifelink until end of turn.

Thraximundar

Pośpiech

Whenever Thraximundar attacks, defending player sacrifices a creature.

Whenever a player sacrifices a creature, you may put a +1/+1 counter on Thraximundar.

Tidehollow Strix

Latanie

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Tower Gargoyle

Latanie

Valley Rannet

Górocykling {2}, lasocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Góry lub Lasu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Vizkopa Guildmage

{1}{W}{B}: Wskazany stwór zyskuje więź życia do końca tury.

{1}{W}{B}: Ilekroć zyskasz życie w tej turze, każdy z przeciwników traci tyle samo żyć.

Winged Coatl

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Latanie

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Augury Adept

Whenever Augury Adept deals combat damage to a player, reveal the top card of your library and put that card into your hand. You gain life equal to its mana value.

Divinity of Pride

Latanie, więź życia

Divinity of Pride gets +4/+4 as long as you have 25 or more life.

Golgari Guildmage

{4}{B}, poświęć stwora: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

{4}{G}: Umieść znacznik +1/+1 na wskazanym stworze.

Mistmeadow Witch

{2}{W}{U}: Wygnaj wskazanego stwora. Przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Murkfiend Liege

Inne zielone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Inne niebieskie stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Untap all green and/or blue creatures you control during each other player’s untap step.

Selesnya Guildmage

{3}{G}: Stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1.

{3}{W}: Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 do końca tury.

Spiteful Visions

Na początku kroku dobierania każdego z graczy, ów gracz dobiera dodatkową kartę.

Whenever a player draws a card, Spiteful Visions deals 1 damage to that player.

Thopter Foundry

{1}, poświęć nieżetonowy artefakt. Stwórz żeton niebieskiego artefaktowego stwora Topter 1/1 z lataniem. Zyskaj 1 życie.

Armillary Sphere

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, ujawnij je, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Azorius Keyrune

{T}: Weź {W} lub {U}.

{W}{U}: Do końca tury ten artefakt staje się biało-niebieskim artefaktowym stworem Ptak 2/2 z lataniem.

Basalt Monolith

Ten stwór nie odkręca się w twoim kroku odkręcania.

{T}: Weź {C}{C}{C}.

{3}: Odkręć tego stwora.

Carnage Altar

{3}, Sacrifice a creature: Draw a card.

Conjurer's Closet

Na początku twojego kroku końcowego, możesz wygnać wskazanego stwora pod twoim władaniem, po czym przywróć ową kartę na pole bitwy pod twoim władaniem.

Crawlspace

Nie więcej niż dwa stwory mogą cię atakować w każdej potyczce.

Darksteel Ingot

Niezniszczalność

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Druidic Satchel

{2}, {T}: Ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta stwora, stwórz żeton zielonego stwora Sadzonka 1/1. Jeśli to karta lądu, umieść ją na polu bitwy pod twoim władaniem. Jeśli to nielądowa nie-stworowa karta, zyskaj 2 życia.

Eye of Doom

When Eye of Doom enters the battlefield, each player chooses a nonland permanent and puts a doom counter on it.

{2}, {T}, Sacrifice Eye of Doom: Destroy each permanent with a doom counter on it.

Jar of Eyeballs

Ilekroć umrze stwór pod twoim władaniem, umieść dwa znaczniki oka na tym artefakcie.

{3}, {T}, usuń wszystkie znaczniki oczu z tego artefaktu: Spójrz na X wierzchnich kart twojej biblioteki, gdzie X jest liczbą znaczników oczu usuniętych w ten sposób. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe dowolnie na spodzie twojej biblioteki.

Leonin Bladetrap

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

{2}, Sacrifice Leonin Bladetrap: It deals 2 damage to each attacking creature without flying.

Mirari

Whenever you cast an instant or sorcery spell, you may pay {3}. If you do, copy that spell. You may choose new targets for the copy.

Myr Battlesphere

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz cztery żetony bezkolorowego artefaktowego stwora Myr 1/1.

Ilekroć ten stwór atakuje, możesz przekręcić X odkręconych Myrów pod twoim władaniem. Jeśli tak zrobisz, ten stwór dostaje do końca tury +X/+0 i zadaje atakowanemu graczowi lub wędrowcowi X obrażeń.

Nevinyrral's Disk

Ten artefakt wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{1}, {T}: Zniszcz wszystkie artefakty, stwory i uroki.

Nihil Spellbomb

{T}, poświęć ten artefakt: Wygnaj wszystkie karty z cmentarza wskazanego gracza.

Kiedy ten artefakt trafi do cmentarza z pola bitwy, możesz zapłacić {B}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Obelisk of Esper

{T}: Weź {W}, {U}, lub {B}.

Obelisk of Grixis

{T}: Weź {U}, {B}, lub {R}.

Obelisk of Jund

{T}: Weź {B}, {R}, lub {G}.

Pilgrim's Eye

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

Plague Boiler

At the beginning of your upkeep, put a plague counter on Plague Boiler.

{1}{B}{G}: Put a plague counter on Plague Boiler or remove a plague counter from it.

When Plague Boiler has three or more plague counters on it, sacrifice it. If you do, destroy all nonland permanents.

Pristine Talisman

{T}: Weź {C}. Zyskaj 1 życie.

Seer's Sundial

Lądowanie — Ilekroć ląd wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Selesnya Signet

{1}, {T}: Weź {G}{W}.

Simic Signet

{1}, {T}: Weź {G}{U}.

Sol Ring

{T}: Weź {C}{C}.

Spine of Ish Sah

Kiedy ten artefakt wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany permanent.

Kiedy ten artefakt trafi do cmentarza z pola bitwy, przywróć go do ręki właściciela.

Sun Droplet

Ilekroć otrzymasz obrażenia, umieść tyle samo znaczników ładunku na tym artefakcie.

Na początku każdego kroku utrzymania, możesz usunąć znacznik ładunku z tego artefaktu. Jeśli tak zrobisz, zyskaj 1 życie.

Surveyor's Scope

{T}, Exile Surveyor’s Scope: Search your library for up to X basic land cards, where X is the number of players who control at least two more lands than you. Put those cards onto the battlefield, then shuffle.

Swiftfoot Boots

Wyposażony stwór ma antyklątwę i pośpiech.

Wyposaż {1}

Sword of the Paruns

As long as equipped creature is tapped, tapped creatures you control get +2/+0.

As long as equipped creature is untapped, untapped creatures you control get +0/+2.

{3}: You may tap or untap equipped creature.

Wyposaż {3}

Temple Bell

{T}: Każdy gracz dobiera kartę.

Thousand-Year Elixir

You may activate abilities of creatures you control as though those creatures had haste.

{1}, {T}: Untap target creature.

Thunderstaff

As long as Thunderstaff is untapped, if a creature would deal combat damage to you, prevent 1 of that damage.

{2}, {T}: Attacking creatures get +1/+0 until end of turn.

Tower of Fortunes

{8}, {T}: Draw four cards.

Viseling

At the beginning of each opponent’s upkeep, Viseling deals X damage to that player, where X is the number of cards in their hand minus 4.

Wayfarer's Bauble

{2}, {T}, poświęć ten artefakt: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Well of Lost Dreams

Ilekroć zyskasz życia, możesz zapłacić {X}, gdzie X jest mniejsze lub równe zyskanej liczbie żyć. Jeśli tak zrobisz, dobierz X kart.

Akoum Refuge

Akoum Refuge enters the battlefield tapped.

When Akoum Refuge enters the battlefield, you gain 1 life.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Arcane Sanctum

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}, {U}, lub {B}.

Azorius Chancery

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {W}{U}.

Azorius Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Bant Panorama

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego Lasu, Równiny lub Wyspy, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Barren Moor

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

Recykling {B} ({B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Bojuka Bog

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, wygnaj wszystkie karty z cmentarza wskazanego gracza.

{T}: Weź {B}.

Boros Garrison

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {R}{W}.

Boros Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Command Tower

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Contested Cliffs

{T}: Weź {C}.

{R}{G}, {T}: Target Beast creature you control fights target creature an opponent controls. (Each deals damage equal to its power to the other.)

Crumbling Necropolis

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}, {B}, lub {R}.

Dimir Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Drifting Meadow

Drifting Meadow enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {W}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Esper Panorama

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowej Równiny, Wyspy lub Bagna, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Faerie Conclave

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

{1}{U}: Ten ląd do końca tury staje się niebieskim stworem Wróżka 2/1 z lataniem. Nadal jest lądem.

Forgotten Cave

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

Recykling {R} ({R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Golgari Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Golgari Rot Farm

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {B}{G}.

Grim Backwoods

{T}: Weź {C}.

{2}{B}{G}, {T}, poświęć stwora: Dobierz kartę.

Grixis Panorama

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowej Wyspy, Bagna lub Góry, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Gruul Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Homeward Path

{T}: Weź {C}.

{T}: Each player gains control of all creatures they own.

Izzet Boilerworks

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{R}.

Izzet Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Jund Panorama

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego Bagna, Góry lub Lasu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Jungle Shrine

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}, {G}, albo {W}.

Jwar Isle Refuge

Jwar Isle Refuge enters the battlefield tapped.

When Jwar Isle Refuge enters the battlefield, you gain 1 life.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Kazandu Refuge

Kazandu Refuge enters the battlefield tapped.

When Kazandu Refuge enters the battlefield, you gain 1 life.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Khalni Garden

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton zielonego stwora Roślina 0/1.

{T}: Weź {G}.

Kher Keep

{T}: Weź {C}.

{1}{R}, {T}: Stwórz żeton czerwonego stwora Kobold 0/1 o nazwie Kobolds of Kher Keep.

Llanowar Reborn

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

Graft 1 (This land enters the battlefield with a +1/+1 counter on it. Whenever a creature enters the battlefield, you may move a +1/+1 counter from this land onto it.)

Lonely Sandbar

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Molten Slagheap

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Umieść znacznik magazynu na tym lądzie.

{1}, usuń X znaczników magazynu z tego lądu: Weź X many w dowolnej kombinacji {B} i/lub {R}.

Mosswort Bridge

Hideaway (This land enters the battlefield tapped. When it does, look at the top four cards of your library, exile one face down, then put the rest on the bottom of your library.)

{T}: Weź {G}.

{G}, {T}: You may play the exiled card without paying its mana cost if creatures you control have total power 10 or greater.

Naya Panorama

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowej Góry, Lasu lub Równiny, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

New Benalia

New Benalia enters the battlefield tapped.

When New Benalia enters the battlefield, scry 1. (Look at the top card of your library. You may put that card on the bottom of your library.)

{T}: Weź {W}.

Opal Palace

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Add one mana of any color in your commander’s color identity. If you spend this mana to cast your commander, it enters the battlefield with a number of additional +1/+1 counters on it equal to the number of times it’s been cast from the command zone this game.

Orzhov Basilica

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {W}{B}.

Orzhov Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Rakdos Carnarium

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {B}{R}.

Rakdos Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Rupture Spire

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, poświęć ją, chyba że zapłacisz {1}.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Saltcrusted Steppe

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Umieść znacznik magazynu na tym lądzie.

{1}, usuń X znaczników magazynu z tego lądu: Weź X many w dowolnej kombinacji {G} i/lub {W}.

Savage Lands

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}, {R}, lub {G}.

Seaside Citadel

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}, {W}, lub {U}.

Secluded Steppe

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

Recykling {W} ({W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Sejiri Refuge

Sejiri Refuge enters the battlefield tapped.

When Sejiri Refuge enters the battlefield, you gain 1 life.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Selesnya Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Selesnya Sanctuary

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {G}{W}.

Simic Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Slippery Karst

Slippery Karst enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {G}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Smoldering Crater

Smoldering Crater enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {R}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Springjack Pasture

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}: Create a 0/1 white Goat creature token.

{T}, poświęć X Kóz: Weź X many w jednym dowolnym kolorze. Zyskaj X żyć.

Temple of the False God

{T}: Weź {C}{C}. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej pięcioma lądami.

Terramorphic Expanse

{T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Tranquil Thicket

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

Recykling {G} ({G}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Transguild Promenade

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy poświęć go, chyba że zapłacisz {1}.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Urza's Factory

{T}: Weź {C}.

{7}, {T}: Stwórz żeton bezkolorowego artefaktowego stwora Składacz 2/2.

Vitu-Ghazi, the City-Tree

{T}: Weź {C}.

{2}{G}{W}, {T}: Create a 1/1 green Saproling creature token.

Vivid Crag

Vivid Crag enters the battlefield tapped with two charge counters on it.

{T}: Weź {R}.

{T}, Remove a charge counter from Vivid Crag: Add one mana of any color.

Vivid Creek

Vivid Creek enters the battlefield tapped with two charge counters on it.

{T}: Weź {U}.

{T}, Remove a charge counter from Vivid Creek: Add one mana of any color.

Vivid Grove

Vivid Grove enters the battlefield tapped with two charge counters on it.

{T}: Weź {G}.

{T}, Remove a charge counter from Vivid Grove: Add one mana of any color.

Vivid Marsh

Vivid Marsh enters the battlefield tapped with two charge counters on it.

{T}: Weź {B}.

{T}, Remove a charge counter from Vivid Marsh: Add one mana of any color.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)