Commander 2013

Act of Authority

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, możesz wygnać wskazany artefakt lub urok.

At the beginning of your upkeep, you may exile target artifact or enchantment. If you do, its controller gains control of Act of Authority.

Aerie Mystics

Latanie

{1}{G}{U}: Creatures you control gain shroud until end of turn. (They can’t be the targets of spells or abilities.)

Ajani's Pridemate

Ilekroć zyskujesz życie, połóż znacznik +1/+1 na tym stworze.

Angel of Finality

Latanie

When Angel of Finality enters the battlefield, exile all cards from target player’s graveyard.

Archangel

Latanie, czujność

Azorius Herald

Ten stwór nie może być blokowany.

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, zyskujesz 4 życia.

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, poświęć go, chyba że do jego rzucenia użyto {U}.

Cradle of Vitality

Whenever you gain life, you may pay {1}{W}. If you do, put a +1/+1 counter on target creature for each 1 life you gained.

Curse of the Forsaken

Zaurocz gracza

Whenever a creature attacks enchanted player, its controller gains 1 life.

Darksteel Mutation

Zaurocz stwora

Enchanted creature is an Insect artifact creature with base power and toughness 0/1 and has indestructible, and it loses all other abilities, card types, and creature types.

Eternal Dragon

Latanie

{3}{W}{W}: Return Eternal Dragon from your graveyard to your hand. Activate this ability only during your upkeep.

Plainscycling {2} ({2}, Discard this card: Search your library for a Plains card, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library.)

Fiend Hunter

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki możesz wygnać innego wskazanego stwora.

Kiedy ten stwór opuści pole walki, przywróć wygnaną kartę na pole walki pod władaniem jej właściciela.

Flickerform

Zaurocz stwora

{2}{W}{W}: Exile enchanted creature and all Auras attached to it. At the beginning of the next end step, return that card to the battlefield under its owner’s control. If you do, return the other cards exiled this way to the battlefield under their owners» control attached to that creature.

Flickerwisp

Latanie

When Flickerwisp enters the battlefield, exile another target permanent. Return that card to the battlefield under its owner’s control at the beginning of the next end step.

Karmic Guide

Flying, protection from black

Echo {3}{W}{W} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

When Karmic Guide enters the battlefield, return target creature card from your graveyard to the battlefield.

Kirtar's Wrath

Zniszcz wszystkie stwory. Nie mogą być zregenerowane.

Threshold — If seven or more cards are in your graveyard, instead destroy all creatures, then create two 1/1 white Spirit creature tokens with flying. Creatures destroyed this way can’t be regenerated.

Kongming, "Sleeping Dragon"

Inne stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Mirror Entity

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

{X}: Until end of turn, creatures you control have base power and toughness X/X and gain all creature types.

Mystic Barrier

When Mystic Barrier enters the battlefield or at the beginning of your upkeep, choose left or right.

Each player may attack only the nearest opponent in the last chosen direction and planeswalkers controlled by that player.

Razor Hippogriff

Latanie

When Razor Hippogriff enters the battlefield, return target artifact card from your graveyard to your hand. You gain life equal to that card’s converted mana cost.

Serene Master

Whenever Serene Master blocks, exchange its power and the power of target creature it’s blocking until end of combat.

Serra Avatar

Serra Avatar’s power and toughness are each equal to your life total.

When Serra Avatar is put into a graveyard from anywhere, shuffle it into its owner’s library.

Stonecloaker

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Latanie

When Stonecloaker enters the battlefield, return a creature you control to its owner’s hand.

When Stonecloaker enters the battlefield, exile target card from a graveyard.

Survival Cache

You gain 2 life. Then if you have more life than an opponent, draw a card.

Rykoszet (Jeśli rzucasz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Tempt with Glory

Tempting offer — Put a +1/+1 counter on each creature you control. Each opponent may put a +1/+1 counter on each creature they control. For each opponent who does, put a +1/+1 counter on each creature you control.

Unexpectedly Absent

Put target nonland permanent into its owner’s library just beneath the top X cards of that library.

Wall of Reverence

Obronność, latanie

Na początku twojego kroku końcowego, możesz zyskać życie równe sile wskazanego stwora pod twoim władaniem.

Wrath of God

Zniszcz wszystkie stwory. Nie mogą być zregenerowane.

Arcane Denial

Counter target spell. Its controller may draw up to two cards at the beginning of the next turn’s upkeep.

Dobierasz kartę na początku utrzymania następnej tury.

Arcane Melee

Rzucanie czarów sztuczek i obrzędów kosztuje o {2} mniej.

Augur of Bolas

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz ujawnić spośród nich kartę sztuczki lub obrzędu i umieścić ją w twojej ręce. Umieść pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

Azami, Lady of Scrolls

Zaznacz odkręconego Maga pod twoim władaniem: Dobierz kartę.

Blue Sun's Zenith

Wskazany gracz dobiera X kart. Wtasuj Zenit Niebieskiego Słońca do biblioteki jego właściciela.

Borrowing 100,000 Arrows

Draw a card for each tapped creature target opponent controls.

Brilliant Plan

Dobierz trzy karty.

Control Magic

Zaurocz stwora

Masz władanie nad zauroczonym stworem.

Curse of Inertia

Zaurocz gracza

Whenever a player attacks enchanted player with one or more creatures, that attacking player may tap or untap target permanent of their choice.

Deceiver Exarch

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

When Deceiver Exarch enters the battlefield, choose one —

 • Untap target permanent you control.

 • Tap target permanent an opponent controls.

Deep Analysis

Wskazany gracz dobiera dwie karty.

Flashback—{1}{U}, Pay 3 life. (You may cast this card from your graveyard for its flashback cost. Then exile it.)

Dismiss

Skontruj wskazany czar.

Dobierz kartę.

Diviner Spirit

Whenever Diviner Spirit deals combat damage to a player, you and that player each draw that many cards.

Djinn of Infinite Deceits

Latanie

{T}: Exchange control of two target nonlegendary creatures. You can’t activate this ability during combat.

Dungeon Geists

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Ów stwór nie odkręca się w kroku odkręcania swojego władcy dopóki władasz niniejszym stworem.

Echo Mage

Podnieś poziom {1}{U} ({1}{U}: Umieść na tym znacznik poziomu. Używaj jako obrzędu.)

POZIOM 2-3

2/4

{U}{U}, {T}: Copy target instant or sorcery spell. You may choose new targets for the copy.

POZIOM 4+

2/5

{U}{U}, {T}: Copy target instant or sorcery spell twice. You may choose new targets for the copies.

Fog Bank

Obronność, latanie

Prevent all combat damage that would be dealt to and dealt by Fog Bank.

Guard Gomazoa

Obronność, latanie

Prevent all combat damage that would be dealt to Guard Gomazoa.

Hada Spy Patrol

Podnieś poziom {2}{U} ({2}{U}: Umieść na tym znacznik poziomu. Używaj jako obrzędu.)

POZIOM 1-2

2/2

Hada Spy Patrol can’t be blocked.

POZIOM 3+

3/3

Osłona (Ten stwór nie może być wskazany przez czary i zdolności.)

Hada Spy Patrol can’t be blocked.

Illusionist's Gambit

Cast this spell only during the declare blockers step on an opponent’s turn.

Remove all attacking creatures from combat and untap them. After this phase, there is an additional combat phase. Each of those creatures attacks that combat if able. They can’t attack you or a planeswalker you control that combat.

Jace's Archivist

{U}, {T}: Each player discards their hand, then draws cards equal to the greatest number of cards a player discarded this way.

Lu Xun, Scholar General

Horsemanship (This creature can’t be blocked except by creatures with horsemanship.)

Whenever Lu Xun, Scholar General deals damage to an opponent, you may draw a card.

Mnemonic Wall

Obronność

When Mnemonic Wall enters the battlefield, you may return target instant or sorcery card from your graveyard to your hand.

Opportunity

Wskazany gracz dobiera cztery karty.

Order of Succession

Choose left or right. Starting with you and proceeding in the chosen direction, each player chooses a creature controlled by the next player in that direction. Each player gains control of the creature they chose.

Propaganda

Creatures can’t attack you unless their controller pays {2} for each creature they control that’s attacking you.

Prosperity

Każdy gracz dobiera po X kart.

Raven Familiar

Latanie

Echo {2}{U} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

When Raven Familiar enters the battlefield, look at the top three cards of your library. Put one of them into your hand and the rest on the bottom of your library in any order.

Sharding Sphinx

Latanie

Whenever an artifact creature you control deals combat damage to a player, you may create a 1/1 blue Thopter artifact creature token with flying.

Skyscribing

Każdy gracz dobiera po X kart.

Forecast — {2}{U}, Reveal Skyscribing from your hand: Each player draws a card. (Activate this ability only during your upkeep and only once each turn.)

Stormscape Battlemage

Kicker {W} and/or {2}{B} (You may pay an additional {W} and/or {2}{B} as you cast this spell.)

When Stormscape Battlemage enters the battlefield, if it was kicked with its {W} kicker, you gain 3 life.

When Stormscape Battlemage enters the battlefield, if it was kicked with its {2}{B} kicker, destroy target nonblack creature. That creature can’t be regenerated.

Strategic Planning

Spójrz na trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść jedną z nich w twojej ręce, a pozostałe w twoim cmentarzu.

Tempt with Reflections

Tempting offer — Choose target creature you control. Create a token that’s a copy of that creature. Each opponent may create a token that’s a copy of that creature. For each opponent who does, create a token that’s a copy of that creature.

Thornwind Faeries

Latanie

{T}: Thornwind Faeries deals 1 damage to any target.

Tidal Force

At the beginning of each upkeep, you may tap or untap target permanent.

True-Name Nemesis

As True-Name Nemesis enters the battlefield, choose a player.

True-Name Nemesis has protection from the chosen player. (This creature can’t be blocked, targeted, dealt damage, or enchanted by anything controlled by that player.)

Uyo, Silent Prophet

Latanie

{2}, Return two lands you control to their owner’s hand: Copy target instant or sorcery spell. You may choose new targets for the copy.

Vision Skeins

Each player draws two cards.

Wash Out

Return all permanents of the color of your choice to their owners» hands.

Wonder

Latanie

As long as Wonder is in your graveyard and you control an Island, creatures you control have flying.

Annihilate

Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora. Nie może on zostać zregenerowany.

Dobierz kartę.

Army of the Damned

Create thirteen tapped 2/2 black Zombie creature tokens.

Wspomnienie {7}{B}{B}{B} (Możesz zagrać tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Baleful Force

At the beginning of each upkeep, you draw a card and you lose 1 life.

Curse of Shallow Graves

Zaurocz gracza

Whenever a player attacks enchanted player with one or more creatures, that attacking player may create a tapped 2/2 black Zombie creature token.

Decree of Pain

Destroy all creatures. They can’t be regenerated. Draw a card for each creature destroyed this way.

Cycling {3}{B}{B} ({3}{B}{B}, Discard this card: Draw a card.)

When you cycle Decree of Pain, all creatures get -2/-2 until end of turn.

Dirge of Dread

All creatures gain fear until end of turn. (They can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

Cycling {1}{B} ({1}{B}, Discard this card: Draw a card.)

When you cycle Dirge of Dread, you may have target creature gain fear until end of turn.

Disciple of Griselbrand

{1}, Sacrifice a creature: You gain life equal to the sacrificed creature’s toughness.

Endless Cockroaches

When Endless Cockroaches dies, return it to its owner’s hand.

Endrek Sahr, Master Breeder

Whenever you cast a creature spell, create X 1/1 black Thrull creature tokens, where X is that spell’s converted mana cost.

When you control seven or more Thrulls, sacrifice Endrek Sahr, Master Breeder.

Famine

Klęska Głodu zadaje 3 obrażenia każdemu stworowi i każdemu graczowi.

Fell Shepherd

Whenever Fell Shepherd deals combat damage to a player, you may return to your hand all creature cards that were put into your graveyard from the battlefield this turn.

{B}, Sacrifice another creature: Target creature gets -2/-2 until end of turn.

Greed

{B}, Pay 2 life: Draw a card.

Hooded Horror

Hooded Horror can’t be blocked as long as defending player controls the most creatures or is tied for the most.

Infest

All creatures get -2/-2 until end of turn.

Marrow Bats

Latanie

Pay 4 life: Regenerate Marrow Bats.

Nightscape Familiar

Blue spells and red spells you cast cost {1} less to cast.

{1}{B}: Regenerate Nightscape Familiar.

Ophiomancer

At the beginning of each upkeep, if you control no Snakes, create a 1/1 black Snake creature token with deathtouch.

Phthisis

Zniszcz wskazanego stwora. Jego władca traci punkty życia równe sumie jego siły i wytrzymałości.

Suspend 5—{1}{B} (Rather than cast this card from your hand, you may pay {1}{B} and exile it with five time counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a time counter. When the last is removed, cast it without paying its mana cost.)

Phyrexian Delver

When Phyrexian Delver enters the battlefield, return target creature card from your graveyard to the battlefield. You lose life equal to that card’s converted mana cost.

Phyrexian Gargantua

When Phyrexian Gargantua enters the battlefield, you draw two cards and you lose 2 life.

Phyrexian Reclamation

{1}{B}, Pay 2 life: Return target creature card from your graveyard to your hand.

Price of Knowledge

Players have no maximum hand size.

At the beginning of each opponent’s upkeep, Price of Knowledge deals damage to that player equal to the number of cards in that player’s hand.

Quagmire Druid

{G}, {T}, Sacrifice a creature: Destroy target enchantment.

Reckless Spite

Destroy two target nonblack creatures. You lose 5 life.

Sanguine Bond

Ilekroć zyskujesz życie, wskazany przeciwnik traci tyle samo żyć.

Stronghold Assassin

{T}, Sacrifice a creature: Destroy target nonblack creature.

Sudden Spoiling

Split second (As long as this spell is on the stack, players can’t cast spells or activate abilities that aren’t mana abilities.)

Until end of turn, creatures target player controls lose all abilities and have base power and toughness 0/2.

Tempt with Immortality

Tempting offer — Return a creature card from your graveyard to the battlefield. Each opponent may return a creature card from their graveyard to the battlefield. For each opponent who does, return a creature card from your graveyard to the battlefield.

Toxic Deluge

As an additional cost to cast this spell, pay X life.

All creatures get -X/-X until end of turn.

Vampire Nighthawk

Latanie, dotyk śmierci, więź życia

Vile Requiem

At the beginning of your upkeep, you may put a verse counter on Vile Requiem.

{1}{B}, Sacrifice Vile Requiem: Destroy up to X target nonblack creatures, where X is the number of verse counters on Vile Requiem. They can’t be regenerated.

Viscera Seer

Sacrifice a creature: Scry 1. (Look at the top card of your library. You may put that card on the bottom of your library.)

Wight of Precinct Six

Wight of Precinct Six gets +1/+1 for each creature card in your opponents» graveyards.

Blood Rites

{1}{R}, Sacrifice a creature: Blood Rites deals 2 damage to any target.

Capricious Efreet

At the beginning of your upkeep, choose target nonland permanent you control and up to two target nonland permanents you don’t control. Destroy one of them at random.

Charmbreaker Devils

At the beginning of your upkeep, return an instant or sorcery card at random from your graveyard to your hand.

Whenever you cast an instant or sorcery spell, Charmbreaker Devils gets +4/+0 until end of turn.

Crater Hellion

Echo {4}{R}{R} (At the beginning of your upkeep, if this came under your control since the beginning of your last upkeep, sacrifice it unless you pay its echo cost.)

When Crater Hellion enters the battlefield, it deals 4 damage to each other creature.

Curse of Chaos

Zaurocz gracza

Whenever a player attacks enchanted player with one or more creatures, that attacking player may discard a card. If the player does, they draw a card.

Fireball

This spell costs {1} more to cast for each target beyond the first.

Fireball deals X damage divided evenly, rounded down, among any number of targets.

Fissure Vent

Wybierz jedno lub oba —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Destroy target nonbasic land.

From the Ashes

Destroy all nonbasic lands. For each land destroyed this way, its controller may search their library for a basic land card and put it onto the battlefield. Then each player who searched their library this way shuffles it.

Furnace Celebration

Whenever you sacrifice another permanent, you may pay {2}. If you do, Furnace Celebration deals 2 damage to any target.

Goblin Bombardment

Sacrifice a creature: Goblin Bombardment deals 1 damage to any target.

Goblin Sharpshooter

Goblin Sharpshooter doesn’t untap during your untap step.

Whenever a creature dies, untap Goblin Sharpshooter.

{T}: Goblin Sharpshooter deals 1 damage to any target.

Guttersnipe

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór zadaje każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia.

Incendiary Command

Wybierz dwie —

 • Incendiary Command deals 4 damage to target player or planeswalker.

 • Incendiary Command deals 2 damage to each creature.

 • Destroy target nonbasic land.

 • Each player discards all the cards in their hand, then draws that many cards.

Inferno Titan

{R}: Inferno Titan gets +1/+0 until end of turn.

Whenever Inferno Titan enters the battlefield or attacks, it deals 3 damage divided as you choose among one, two, or three targets.

Magus of the Arena

{3}, {T}: Tap target creature you control and target creature of an opponent’s choice they control. Those creatures fight each other. (Each deals damage equal to its power to the other.)

Mass Mutiny

Dla każdego z przeciwników, zyskujesz do końca tury władanie nad co najwyżej jednym wskazanym stworem pod władaniem owego gracza. Odkręć owe stwory. Zyskują one pośpiech do końca tury.

Molten Disaster

Podbicie {R} (Możesz zapłacić dodatkowo {R} podczas rzucania tego czaru.)

If this spell was kicked, it has split second. (As long as this spell is on the stack, players can’t cast spells or activate abilities that aren’t mana abilities.)

Molten Disaster deals X damage to each creature without flying and each player.

Rough

Rough deals 2 damage to each creature without flying.

Tumble

Tumble deals 6 damage to each creature with flying.

Slice and Dice

Slice and Dice deals 4 damage to each creature.

Cycling {2}{R} ({2}{R}, Discard this card: Draw a card.)

When you cycle Slice and Dice, you may have it deal 1 damage to each creature.

Spitebellows

When Spitebellows leaves the battlefield, it deals 6 damage to target creature.

Evoke {1}{R}{R} (You may cast this spell for its evoke cost. If you do, it’s sacrificed when it enters the battlefield.)

Stalking Vengeance

Pośpiech

Whenever another creature you control dies, it deals damage equal to its power to target player or planeswalker.

Starstorm

Starstorm deals X damage to each creature.

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Street Spasm

Street Spasm deals X damage to target creature without flying you don’t control.

Przeciążenie {X}{X}{R}{R} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przeciążenia. Jeśli to zrobisz, zmień jego tekst zastępując wszystkie wystąpienia słowa „wskazany” słowem „każdy”.)

Sudden Demise

Choose a color. Sudden Demise deals X damage to each creature of the chosen color.

Tempt with Vengeance

Tempting offer — Create X 1/1 red Elemental creature tokens with haste. Each opponent may create X 1/1 red Elemental creature tokens with haste. For each opponent who does, create X 1/1 red Elemental creature tokens with haste.

Terra Ravager

Whenever Terra Ravager attacks, it gets +X/+0 until end of turn, where X is the number of lands defending player controls.

Tooth and Claw

Sacrifice two creatures: Create a 3/1 red Beast creature token named Carnivore.

War Cadence

{X}{R}: This turn, creatures can’t block unless their controller pays {X} for each blocking creature they control.

Warstorm Surge

Whenever a creature enters the battlefield under your control, it deals damage equal to its power to any target.

Where Ancients Tread

Whenever a creature with power 5 or greater enters the battlefield under your control, you may have Where Ancients Tread deal 5 damage to any target.

Widespread Panic

Whenever a spell or ability causes its controller to shuffle their library, that player puts a card from their hand on top of their library.

Wild Ricochet

Możesz wskazać nowe cele wskazanego czaru sztuczki lub obrzędu. Następnie skopiuj ów czar. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Witch Hunt

Gracze nie mogą zyskiwać życia.

At the beginning of your upkeep, Witch Hunt deals 4 damage to you.

At the beginning of your end step, target opponent chosen at random gains control of Witch Hunt.

Acidic Slime

Dotyk śmierci (Dowolna ilość obrażeń zadana stworowi przez tę kartę wystarcza, aby został zniszczony.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, zniszcz wskazany artefakt, urok albo ląd.

Avenger of Zendikar

When Avenger of Zendikar enters the battlefield, create a 0/1 green Plant creature token for each land you control.

Lądowanie — Ilekroć ląd wchodzi na pole walki pod twoje władanie, możesz położyć znacznik +1/+1 na każdej Roślinie, którą władasz.

Baloth Woodcrasher

Lądowanie — Ilekroć ląd wchodzi na pole walki pod twoim władaniem, Baloth Woodcrasher dostaje +4/+4 oraz tratowanie do końca tury.

Bane of Progress

When Bane of Progress enters the battlefield, destroy all artifacts and enchantments. Put a +1/+1 counter on Bane of Progress for each permanent destroyed this way.

Brooding Saurian

At the beginning of each end step, each player gains control of all nontoken permanents they own.

Cultivate

Search your library for up to two basic land cards, reveal those cards, and put one onto the battlefield tapped and the other into your hand. Then shuffle your library.

Curse of Predation

Zaurocz gracza

Whenever a creature attacks enchanted player, put a +1/+1 counter on it.

Deadwood Treefolk

Zanikanie 3 (Ten stwór wchodzi na pole walki z trzema znacznikami czasu. Na początku twojego kroku utzymania, usuń z niego znacznik czasu. Kiedy zostanie usunięty ostatnie, poświęć go.)

When Deadwood Treefolk enters the battlefield or leaves the battlefield, return another target creature card from your graveyard to your hand.

Drumhunter

At the beginning of your end step, if you control a creature with power 5 or greater, you may draw a card.

{T}: Weź {C}.

Elvish Skysweeper

{4}{G}, Sacrifice a creature: Destroy target creature with flying.

Farhaven Elf

When Farhaven Elf enters the battlefield, you may search your library for a basic land card, put it onto the battlefield tapped, then shuffle your library.

Fecundity

Whenever a creature dies, that creature’s controller may draw a card.

Foster

Whenever a creature you control dies, you may pay {1}. If you do, reveal cards from the top of your library until you reveal a creature card. Put that card into your hand and the rest into your graveyard.

Grazing Gladehart

Lądowanie — Ilekroć ląd wchodzi na pole walki pod twoim władaniem, możesz zyskać 2 życia.

Harmonize

Dobierz trzy karty.

Hua Tuo, Honored Physician

{T}: Put target creature card from your graveyard on top of your library. Activate this ability only during your turn, before attackers are declared.

Hunted Troll

When Hunted Troll enters the battlefield, target opponent creates four 1/1 blue Faerie creature tokens with flying.

{G}: Regenerate Hunted Troll.

Jade Mage

{2}{G}: Create a 1/1 green Saproling creature token.

Kazandu Tuskcaller

Podnieś poziom {1}{G} ({1}{G}: Umieść na tym znacznik poziomu. Używaj jako obrzędu.)

POZIOM 2-5

1/1

{T}: Stwórz żeton zielonego stwora Słoń 3/3.

POZIOM 6+

1/1

{T}: Create two 3/3 green Elephant creature tokens.

Krosan Grip

Split second (As long as this spell is on the stack, players can’t cast spells or activate abilities that aren’t mana abilities.)

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Krosan Tusker

Recykling {2}{G} ({2}{G}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnić ją, umieścić w twojej ręce, następnie przetasować twoją bibliotekę. (Zrób to przed dobraniem.)

Krosan Warchief

Beast spells you cast cost {1} less to cast.

{1}{G}: Regenerate target Beast.

Mold Shambler

Kicker {1}{G} (You may pay an additional {1}{G} as you cast this spell.)

When Mold Shambler enters the battlefield, if it was kicked, destroy target noncreature permanent.

Naya Soulbeast

When you cast this spell, each player reveals the top card of their library. Naya Soulbeast enters the battlefield with X +1/+1 counters on it, where X is the total converted mana cost of all cards revealed this way.

Tratowanie

Night Soil

{1}, Exile two creature cards from a single graveyard: Create a 1/1 green Saproling creature token.

One Dozen Eyes

Wybierz jedno —

 • Create a 5/5 green Beast creature token.

 • Create five 1/1 green Insect creature tokens.

Entwine {G}{G}{G} (Choose both if you pay the entwine cost.)

Phantom Nantuko

Tratowanie

Phantom Nantuko enters the battlefield with two +1/+1 counters on it.

If damage would be dealt to Phantom Nantuko, prevent that damage. Remove a +1/+1 counter from Phantom Nantuko.

{T}: Put a +1/+1 counter on Phantom Nantuko.

Presence of Gond

Zaurocz stwora

Enchanted creature has „{T}: Create a 1/1 green Elf Warrior creature token.”

Primal Vigor

If one or more tokens would be created, twice that many of those tokens are created instead.

If one or more +1/+1 counters would be put on a creature, twice that many +1/+1 counters are put on that creature instead.

Rain of Thorns

Wybierz jedno lub więcej —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Zniszcz wskazany urok.

 • Zniszcz wskazany ląd.

Rampaging Baloths

Tratowanie

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, you may create a 4/4 green Beast creature token.

Ravenous Baloth

Sacrifice a Beast: You gain 4 life.

Reincarnation

Choose target creature. When that creature dies this turn, return a creature card from its owner’s graveyard to the battlefield under the control of that creature’s owner.

Restore

Put target land card from a graveyard onto the battlefield under your control.

Sakura-Tribe Elder

Sacrifice Sakura-Tribe Elder: Search your library for a basic land card, put that card onto the battlefield tapped, then shuffle your library.

Silklash Spider

Zasięg

{X}{G}{G}: Silklash Spider deals X damage to each creature with flying.

Slice in Twain

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Dobierz kartę.

Spawning Grounds

Zaurocz ląd

Enchanted land has „{T}: Create a 5/5 green Beast creature token with trample.”

Spoils of Victory

Search your library for a Plains, Island, Swamp, Mountain, or Forest card and put that card onto the battlefield. Then shuffle your library.

Sprouting Vines

Search your library for a basic land card, reveal that card, and put it into your hand. Then shuffle your library.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Tempt with Discovery

Tempting offer — Search your library for a land card and put it onto the battlefield. Each opponent may search their library for a land card and put it onto the battlefield. For each opponent who searches a library this way, search your library for a land card and put it onto the battlefield. Then each player who searched a library this way shuffles it.

Walker of the Grove

When Walker of the Grove leaves the battlefield, create a 4/4 green Elemental creature token.

Przyzwanie {4}{G} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli to zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole walki.)

Aethermage's Touch

Reveal the top four cards of your library. You may put a creature card from among them onto the battlefield. It gains „At the beginning of your end step, return this creature to its owner’s hand.” Then put the rest of the cards revealed this way on the bottom of your library in any order.

Baleful Strix

Latanie, dotyk śmierci

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, dobierz kartę.

Behemoth Sledge

Equipped creature gets +2/+2 and has trample and lifelink.

Wyposaż {3}

Boros Charm

Wybierz jedno —

 • Ten czar zadaje 4 obrażenia wskazanemu graczowi lub wędrowcowi.

 • Permanenty pod twoim władaniem zyskują niezniszczalność do końca tury.

 • Wskazany stwór zyskuje do końca tury podwójny cios.

Charnelhoard Wurm

Tratowanie

Whenever Charnelhoard Wurm deals damage to an opponent, you may return target card from your graveyard to your hand.

Crosis's Charm

Wybierz jedno —

 • Return target permanent to its owner’s hand.

 • Zniszcz wskazanego nieczarnego stwora. Nie może on zostać zregenerowany.

 • Zniszcz wskazany artefakt.

Cruel Ultimatum

Target opponent sacrifices a creature, discards three cards, then loses 5 life. You return a creature card from your graveyard to your hand, draw three cards, then gain 5 life.

Death Grasp

Death Grasp deals X damage to any target. You gain X life.

Deathbringer Thoctar

Whenever another creature dies, you may put a +1/+1 counter on Deathbringer Thoctar.

Remove a +1/+1 counter from Deathbringer Thoctar: Deathbringer Thoctar deals 1 damage to any target.

Deepfire Elemental

{X}{X}{1}: Destroy target artifact or creature with converted mana cost X.

Derevi, Empyrial Tactician

Latanie

Whenever Derevi, Empyrial Tactician enters the battlefield or a creature you control deals combat damage to a player, you may tap or untap target permanent.

{1}{G}{W}{U}: Put Derevi onto the battlefield from the command zone.

Dromar's Charm

Wybierz jedno —

 • Zyskujesz 5 żyć.

 • Skontruj wskazany czar.

 • Wskazany stwór dostaje -2/-2 do końca tury.

Fiery Justice

Fiery Justice deals 5 damage divided as you choose among any number of targets. Target opponent gains 5 life.

Filigree Angel

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, zyskujesz 3 życia za każdy artefakt pod twoim władaniem.

Fires of Yavimaya

Stwory pod twoim władaniem mają pośpiech.

Sacrifice Fires of Yavimaya: Target creature gets +2/+2 until end of turn.

Gahiji, Honored One

Whenever a creature attacks one of your opponents or a planeswalker an opponent controls, that creature gets +2/+0 until end of turn.

Grixis Charm

Wybierz jedno —

 • Return target permanent to its owner’s hand.

 • Target creature gets -4/-4 until end of turn.

 • Stwory pod twoim władaniem dostają +2/+0 do końca tury.

Hull Breach

Wybierz jedno —

 • Zniszcz wskazany artefakt.

 • Zniszcz wskazany urok.

 • Destroy target artifact and target enchantment.

Jeleva, Nephalia's Scourge

Latanie

When Jeleva, Nephalia’s Scourge enters the battlefield, each player exiles the top X cards of their library, where X is the amount of mana spent to cast Jeleva.

Whenever Jeleva attacks, you may cast an instant or sorcery card exiled with it without paying its mana cost.

Jund Charm

Wybierz jedno —

 • Exile all cards from target player’s graveyard.

 • Jund Charm deals 2 damage to each creature.

 • Umieść dwa znaczniki +1/+1 na wskazanym stworze.

Leafdrake Roost

Zaurocz ląd

Enchanted land has „{G}{U}, {T}: Create a 2/2 green and blue Drake creature token with flying.”

Lim-Dûl's Vault

Look at the top five cards of your library. As many times as you choose, you may pay 1 life, put those cards on the bottom of your library in any order, then look at the top five cards of your library. Then shuffle your library and put the last cards you looked at this way on top of it in any order.

Marath, Will of the Wild

Marath, Will of the Wild enters the battlefield with a number of +1/+1 counters on it equal to the amount of mana spent to cast it.

{X}, Remove X +1/+1 counters from Marath: Choose one —

 • Put X +1/+1 counters on target creature. X can’t be 0.

 • Marath deals X damage to any target. X can’t be 0.

 • Create an X/X green Elemental creature token. X can’t be 0.

Mayael the Anima

{3}{R}{G}{W}, {T}: Look at the top five cards of your library. You may put a creature card with power 5 or greater from among them onto the battlefield. Put the rest on the bottom of your library in any order.

Naya Charm

Wybierz jedno —

 • Naya Charm deals 3 damage to target creature.

 • Return target card from a graveyard to its owner’s hand.

 • Tap all creatures target player controls.

Nekusar, the Mindrazer

At the beginning of each player’s draw step, that player draws an additional card.

Whenever an opponent draws a card, Nekusar, the Mindrazer deals 1 damage to that player.

Nivix Guildmage

{1}{U}{R}: Dobierz kartę, następnie odrzuć kartę.

{2}{U}{R}: Skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu pod twoim władaniem. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Oloro, Ageless Ascetic

At the beginning of your upkeep, you gain 2 life.

Whenever you gain life, you may pay {1}. If you do, draw a card and each opponent loses 1 life.

At the beginning of your upkeep, if Oloro, Ageless Ascetic is in the command zone, you gain 2 life.

Prossh, Skyraider of Kher

When you cast this spell, create X 0/1 red Kobold creature tokens named Kobolds of Kher Keep, where X is the amount of mana spent to cast Prossh.

Latanie

Sacrifice another creature: Prossh, Skyraider of Kher gets +1/+0 until end of turn.

Rakeclaw Gargantuan

{1}: Target creature with power 5 or greater gains first strike until end of turn.

Roon of the Hidden Realm

Czujność, tratowanie

{2}, {T}: Exile another target creature. Return that card to the battlefield under its owner’s control at the beginning of the next end step.

Rubinia Soulsinger

You may choose not to untap Rubinia Soulsinger during your untap step.

{T}: Gain control of target creature for as long as you control Rubinia and Rubinia remains tapped.

Savage Twister

Savage Twister deals X damage to each creature.

Scarland Thrinax

Sacrifice a creature: Put a +1/+1 counter on Scarland Thrinax.

Sek'Kuar, Deathkeeper

Whenever another nontoken creature you control dies, create a 3/1 black and red Graveborn creature token with haste.

Selesnya Charm

Wybierz jedno —

 • Wskazany stwór dostaje do końca tury +2/+2 i tratowanie.

 • Wygnaj wskazanego stwora o sile 5 lub większej.

 • Stwórz żeton białego stwora Rycerz 2/2 z czujnością.

Sharuum the Hegemon

Latanie

When Sharuum the Hegemon enters the battlefield, you may return target artifact card from your graveyard to the battlefield.

Shattergang Brothers

{2}{B}, Sacrifice a creature: Each other player sacrifices a creature.

{2}{R}, Sacrifice an artifact: Each other player sacrifices an artifact.

{2}{G}, Sacrifice an enchantment: Each other player sacrifices an enchantment.

Skyward Eye Prophets

Czujność

{T}: Reveal the top card of your library. If it’s a land card, put it onto the battlefield. Otherwise, put it into your hand.

Soul Manipulation

Wybierz jedno lub oba —

 • Skontruj wskazany czar stwora.

 • Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Spellbreaker Behemoth

Ten czar nie może być skontrowany.

Creature spells you control with power 5 or greater can’t be countered.

Sphinx of the Steel Wind

Latanie, pierwszy cios, czujność, więź życia, ochrona przed czerwonym i zielonym

Spinal Embrace

Cast this spell only during combat.

Untap target creature you don’t control and gain control of it. It gains haste until end of turn. At the beginning of the next end step, sacrifice it. If you do, you gain life equal to its toughness.

Sprouting Thrinax

When Sprouting Thrinax dies, create three 1/1 green Saproling creature tokens.

Sydri, Galvanic Genius

{U}: Target noncreature artifact becomes an artifact creature with power and toughness each equal to its converted mana cost until end of turn.

{W}{B}: Target artifact creature gains deathtouch and lifelink until end of turn.

Thraximundar

Pośpiech

Whenever Thraximundar attacks, defending player sacrifices a creature.

Whenever a player sacrifices a creature, you may put a +1/+1 counter on Thraximundar.

Tidehollow Strix

Latanie

Dotyk śmierci (Dowolna ilość obrażeń zadana stworowi przez tę kartę wystarcza, aby został zniszczony.)

Tower Gargoyle

Latanie

Valley Rannet

Mountaincycling {2}, forestcycling {2} ({2}, Discard this card: Search your library for a Mountain or Forest card, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library.)

Vizkopa Guildmage

{1}{W}{B}: Target creature gains lifelink until end of turn.

{1}{W}{B}: Whenever you gain life this turn, each opponent loses that much life.

Winged Coatl

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Latanie

Dotyk śmierci (Dowolna ilość obrażeń zadana stworowi przez tę kartę wystarcza, aby został zniszczony.)

Augury Adept

Whenever Augury Adept deals combat damage to a player, reveal the top card of your library and put that card into your hand. You gain life equal to its converted mana cost.

Divinity of Pride

Latanie, więź życia

Divinity of Pride gets +4/+4 as long as you have 25 or more life.

Golgari Guildmage

{4}{B}, Sacrifice a creature: Return target creature card from your graveyard to your hand.

{4}{G}: Put a +1/+1 counter on target creature.

Mistmeadow Witch

{2}{W}{U}: Exile target creature. Return that card to the battlefield under its owner’s control at the beginning of the next end step.

Murkfiend Liege

Inne zielone stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Other blue creatures you control get +1/+1.

Untap all green and/or blue creatures you control during each other player’s untap step.

Selesnya Guildmage

{3}{G}: Stwórz żeton zielonego stwora Saproling 1/1.

{3}{W}: Stwory pod twoim władaniem dostają +1/+1 do końca tury.

Spiteful Visions

At the beginning of each player’s draw step, that player draws an additional card.

Whenever a player draws a card, Spiteful Visions deals 1 damage to that player.

Thopter Foundry

{1}, Sacrifice a nontoken artifact: Create a 1/1 blue Thopter artifact creature token with flying. You gain 1 life.

Armillary Sphere

{2}, {T}, Sacrifice Armillary Sphere: Search your library for up to two basic land cards, reveal them, and put them into your hand. Then shuffle your library.

Azorius Keyrune

{T}: Weź {W} lub {U}.

{W}{U}: Azorius Keyrune becomes a 2/2 white and blue Bird artifact creature with flying until end of turn.

Basalt Monolith

Basalt Monolith doesn’t untap during your untap step.

{T}: Add {C}{C}{C}.

{3}: Untap Basalt Monolith.

Carnage Altar

{3}, Sacrifice a creature: Draw a card.

Conjurer's Closet

At the beginning of your end step, you may exile target creature you control, then return that card to the battlefield under your control.

Crawlspace

Nie więcej niż dwa stwory mogą cię atakować w każdej walce.

Darksteel Ingot

Niezniszczalność

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Druidic Satchel

{2}, {T}: Reveal the top card of your library. If it’s a creature card, create a 1/1 green Saproling creature token. If it’s a land card, put that card onto the battlefield under your control. If it’s a noncreature, nonland card, you gain 2 life.

Eye of Doom

When Eye of Doom enters the battlefield, each player chooses a nonland permanent and puts a doom counter on it.

{2}, {T}, Sacrifice Eye of Doom: Destroy each permanent with a doom counter on it.

Jar of Eyeballs

Whenever a creature you control dies, put two eyeball counters on Jar of Eyeballs.

{3}, {T}, Remove all eyeball counters from Jar of Eyeballs: Look at the top X cards of your library, where X is the number of eyeball counters removed this way. Put one of them into your hand and the rest on the bottom of your library in any order.

Leonin Bladetrap

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

{2}, Sacrifice Leonin Bladetrap: It deals 2 damage to each attacking creature without flying.

Mirari

Whenever you cast an instant or sorcery spell, you may pay {3}. If you do, copy that spell. You may choose new targets for the copy.

Myr Battlesphere

When Myr Battlesphere enters the battlefield, create four 1/1 colorless Myr artifact creature tokens.

Whenever Myr Battlesphere attacks, you may tap X untapped Myr you control. If you do, Myr Battlesphere gets +X/+0 until end of turn and deals X damage to the player or planeswalker it’s attacking.

Nevinyrral's Disk

Nevinyrral’s Disk enters the battlefield tapped.

{1}, {T}: Destroy all artifacts, creatures, and enchantments.

Nihil Spellbomb

{T}, Sacrifice Nihil Spellbomb: Exile all cards from target player’s graveyard.

When Nihil Spellbomb is put into a graveyard from the battlefield, you may pay {B}. If you do, draw a card.

Obelisk of Esper

{T}: Add {W}, {U}, or {B}.

Obelisk of Grixis

{T}: Weź {U}, {B}, lub {R}.

Obelisk of Jund

{T}: Add {B}, {R}, or {G}.

Pilgrim's Eye

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole walki, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, następnie ujawnij ją, umieść w twojej ręce i przetasuj twoją bibliotekę.

Plague Boiler

At the beginning of your upkeep, put a plague counter on Plague Boiler.

{1}{B}{G}: Put a plague counter on Plague Boiler or remove a plague counter from it.

When Plague Boiler has three or more plague counters on it, sacrifice it. If you do, destroy all nonland permanents.

Pristine Talisman

{T}: Add {C}. You gain 1 life.

Seer's Sundial

Lądowanie — Ilekroć ląd wchodzi na pole walki pod twoim władaniem, możesz zapłacić {2}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Selesnya Signet

{1}, {T}: Weź {G}{W}.

Simic Signet

{1}, {T}: Add {G}{U}.

Sol Ring

{T}: Add {C}{C}.

Spine of Ish Sah

When Spine of Ish Sah enters the battlefield, destroy target permanent.

When Spine of Ish Sah is put into a graveyard from the battlefield, return Spine of Ish Sah to its owner’s hand.

Sun Droplet

Whenever you’re dealt damage, put that many charge counters on Sun Droplet.

At the beginning of each upkeep, you may remove a charge counter from Sun Droplet. If you do, you gain 1 life.

Surveyor's Scope

{T}, Exile Surveyor’s Scope: Search your library for up to X basic land cards, where X is the number of players who control at least two more lands than you. Put those cards onto the battlefield, then shuffle your library.

Swiftfoot Boots

Wyposażony stwór ma antyklątwę i pośpiech.

Wyposaż {1}

Sword of the Paruns

As long as equipped creature is tapped, tapped creatures you control get +2/+0.

As long as equipped creature is untapped, untapped creatures you control get +0/+2.

{3}: You may tap or untap equipped creature.

Wyposaż {3}

Temple Bell

{T}: Each player draws a card.

Thousand-Year Elixir

You may activate abilities of creatures you control as though those creatures had haste.

{1}, {T}: Untap target creature.

Thunderstaff

As long as Thunderstaff is untapped, if a creature would deal combat damage to you, prevent 1 of that damage.

{2}, {T}: Attacking creatures get +1/+0 until end of turn.

Tower of Fortunes

{8}, {T}: Draw four cards.

Viseling

At the beginning of each opponent’s upkeep, Viseling deals X damage to that player, where X is the number of cards in their hand minus 4.

Wayfarer's Bauble

{2}, {T}, Sacrifice Wayfarer’s Bauble: Search your library for a basic land card and put that card onto the battlefield tapped. Then shuffle your library.

Well of Lost Dreams

Whenever you gain life, you may pay {X}, where X is less than or equal to the amount of life you gained. If you do, draw X cards.

Akoum Refuge

Akoum Refuge enters the battlefield tapped.

When Akoum Refuge enters the battlefield, you gain 1 life.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Arcane Sanctum

Arcane Sanctum enters the battlefield tapped.

{T}: Add {W}, {U}, or {B}.

Azorius Chancery

Azorius Chancery enters the battlefield tapped.

When Azorius Chancery enters the battlefield, return a land you control to its owner’s hand.

{T}: Add {W}{U}.

Azorius Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Bant Panorama

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, Sacrifice Bant Panorama: Search your library for a basic Forest, Plains, or Island card and put it onto the battlefield tapped. Then shuffle your library.

Barren Moor

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

{T}: Weź {B}.

Recykling {B} ({B}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Bojuka Bog

Bojuka Bog wchodzi na pole walki przekręcony.

When Bojuka Bog enters the battlefield, exile all cards from target player’s graveyard.

{T}: Weź {B}.

Boros Garrison

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {R}{W}.

Boros Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {R} lub {W}.

Command Tower

{T}: Add one mana of any color in your commander’s color identity.

Contested Cliffs

{T}: Weź {C}.

{R}{G}, {T}: Target Beast creature you control fights target creature an opponent controls. (Each deals damage equal to its power to the other.)

Crumbling Necropolis

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {U}, {B}, lub {R}.

Dimir Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Drifting Meadow

Drifting Meadow enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {W}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Esper Panorama

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, Sacrifice Esper Panorama: Search your library for a basic Plains, Island, or Swamp card and put it onto the battlefield tapped. Then shuffle your library.

Evolving Wilds

{T}, poświęć ten ląd: Poszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu walki, następnie przetasuj twoją bibliotekę.

Faerie Conclave

Faerie Conclave enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {U}.

{1}{U}: Faerie Conclave becomes a 2/1 blue Faerie creature with flying until end of turn. It’s still a land.

Forgotten Cave

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

{T}: Weź {R}.

Recykling {R} ({R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Golgari Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {B} lub {G}.

Golgari Rot Farm

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {B}{G}.

Grim Backwoods

{T}: Weź {C}.

{2}{B}{G}, {T}, Sacrifice a creature: Draw a card.

Grixis Panorama

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, Sacrifice Grixis Panorama: Search your library for a basic Island, Swamp, or Mountain card and put it onto the battlefield tapped. Then shuffle your library.

Gruul Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Homeward Path

{T}: Weź {C}.

{T}: Each player gains control of all creatures they own.

Izzet Boilerworks

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{R}.

Izzet Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {U} lub {R}.

Jund Panorama

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, Sacrifice Jund Panorama: Search your library for a basic Swamp, Mountain, or Forest card and put it onto the battlefield tapped. Then shuffle your library.

Jungle Shrine

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {R}, {G}, albo {W}.

Jwar Isle Refuge

Jwar Isle Refuge enters the battlefield tapped.

When Jwar Isle Refuge enters the battlefield, you gain 1 life.

{T}: Weź {U} lub {B}.

Kazandu Refuge

Kazandu Refuge enters the battlefield tapped.

When Kazandu Refuge enters the battlefield, you gain 1 life.

{T}: Weź {R} lub {G}.

Khalni Garden

Khalni Garden enters the battlefield tapped.

When Khalni Garden enters the battlefield, create a 0/1 green Plant creature token.

{T}: Weź {G}.

Kher Keep

{T}: Weź {C}.

{1}{R}, {T}: Create a 0/1 red Kobold creature token named Kobolds of Kher Keep.

Llanowar Reborn

Llanowar Reborn enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {G}.

Graft 1 (This land enters the battlefield with a +1/+1 counter on it. Whenever a creature enters the battlefield, you may move a +1/+1 counter from this land onto it.)

Lonely Sandbar

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

{T}: Weź {U}.

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Molten Slagheap

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Put a storage counter on Molten Slagheap.

{1}, Remove X storage counters from Molten Slagheap: Add X mana in any combination of {B} and/or {R}.

Mosswort Bridge

Hideaway (This land enters the battlefield tapped. When it does, look at the top four cards of your library, exile one face down, then put the rest on the bottom of your library.)

{T}: Weź {G}.

{G}, {T}: You may play the exiled card without paying its mana cost if creatures you control have total power 10 or greater.

Naya Panorama

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}, Sacrifice Naya Panorama: Search your library for a basic Mountain, Forest, or Plains card and put it onto the battlefield tapped. Then shuffle your library.

New Benalia

New Benalia enters the battlefield tapped.

When New Benalia enters the battlefield, scry 1. (Look at the top card of your library. You may put that card on the bottom of your library.)

{T}: Weź {W}.

Opal Palace

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Add one mana of any color in your commander’s color identity. If you spend this mana to cast your commander, it enters the battlefield with a number of additional +1/+1 counters on it equal to the number of times it’s been cast from the command zone this game.

Orzhov Basilica

Orzhov Basilica enters the battlefield tapped.

When Orzhov Basilica enters the battlefield, return a land you control to its owner’s hand.

{T}: Add {W}{B}.

Orzhov Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {W} lub {B}.

Rakdos Carnarium

Rakdos Carnarium enters the battlefield tapped.

When Rakdos Carnarium enters the battlefield, return a land you control to its owner’s hand.

{T}: Add {B}{R}.

Rakdos Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {B} lub {R}.

Rupture Spire

Ta karta wchodzi na pole walki przekręcona.

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki, poświęć ją, chyba że zapłacisz {1}.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Saltcrusted Steppe

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Put a storage counter on Saltcrusted Steppe.

{1}, Remove X storage counters from Saltcrusted Steppe: Add X mana in any combination of {G} and/or {W}.

Savage Lands

Savage Lands enters the battlefield tapped.

{T}: Add {B}, {R}, or {G}.

Seaside Citadel

Seaside Citadel enters the battlefield tapped.

{T}: Add {G}, {W}, or {U}.

Secluded Steppe

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

{T}: Weź {W}.

Recykling {W} ({W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Sejiri Refuge

Sejiri Refuge enters the battlefield tapped.

When Sejiri Refuge enters the battlefield, you gain 1 life.

{T}: Weź {W} lub {U}.

Selesnya Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {G} lub {W}.

Selesnya Sanctuary

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole walki, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {G}{W}.

Simic Guildgate

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole walki.

{T}: Weź {G} lub {U}.

Slippery Karst

Slippery Karst enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {G}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Smoldering Crater

Smoldering Crater enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {R}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Springjack Pasture

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}: Create a 0/1 white Goat creature token.

{T}, Sacrifice X Goats: Add X mana of any one color. You gain X life.

Temple of the False God

{T}: Add {C}{C}. Activate this ability only if you control five or more lands.

Terramorphic Expanse

{T}, Sacrifice Terramorphic Expanse: Search your library for a basic land card, put it onto the battlefield tapped, then shuffle your library.

Tranquil Thicket

Ten ląd wchodzi na pole walki przekręcony.

{T}: Weź {G}.

Recykling {G} ({G}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Transguild Promenade

Ta karta wchodzi na pole walki przekręcona.

Kiedy ta karta wejdzie na pole walki poświęć ją, chyba że zapłacisz {1}.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Urza's Factory

{T}: Weź {C}.

{7}, {T}: Create a 2/2 colorless Assembly-Worker artifact creature token.

Vitu-Ghazi, the City-Tree

{T}: Weź {C}.

{2}{G}{W}, {T}: Create a 1/1 green Saproling creature token.

Vivid Crag

Vivid Crag enters the battlefield tapped with two charge counters on it.

{T}: Weź {R}.

{T}, Remove a charge counter from Vivid Crag: Add one mana of any color.

Vivid Creek

Vivid Creek enters the battlefield tapped with two charge counters on it.

{T}: Weź {U}.

{T}, Remove a charge counter from Vivid Creek: Add one mana of any color.

Vivid Grove

Vivid Grove enters the battlefield tapped with two charge counters on it.

{T}: Weź {G}.

{T}, Remove a charge counter from Vivid Grove: Add one mana of any color.

Vivid Marsh

Vivid Marsh enters the battlefield tapped with two charge counters on it.

{T}: Weź {B}.

{T}, Remove a charge counter from Vivid Marsh: Add one mana of any color.

Plains

({T}: Weź {W}.)

Island

({T}: Weź {U}.)

Swamp

({T}: Weź {B}.)

Mountain

({T}: Weź {R}.)

Forest

({T}: Weź {G}.)