March of the Machine: The Aftermath

Coppercoat Vanguard

Każdy inny Człowiek pod twoim władaniem dostaje +1/+0 i ma straż {1}. (Ilekroć ten stwór zostanie wskazany przez czar lub zdolność pod władaniem przeciwnika, skontruj to, chyba że ów gracz zapłaci {1}.)

Deification

Przy wejściu tego bytu na pole bitwy, wybierz tym wędrowca.

Wędrowcy pod twoim władaniem mający wybrany typ, mają antyklątwę.

O ile władasz stworem, jeśli obrażenia zadane wędrowcowi pod twoim władaniem mającego wybrany typ miałyby spowodować usunięcie z niego znaczników lojalności, zamiast tego zostają z niego usunięte wszystkie z owych znaczników oprócz jednego.

Harnessed Snubhorn

Czujność

Ilekroć ten byt zada graczowi obrażenia bojowe, przywróć wskazaną kartę artefaktu lub uroku z twojego cmentarza na pole bitwy.

Metropolis Reformer

Latanie, czujność

Masz antyklątwę.

Ilekroć niniejszy otrzyma obrażenia, zyskaj tyle samo żyć.

Spark Rupture

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Każdy wędrowiec mający co najmniej jeden znacznik lojalności traci wszystkie zdolności i jest stworem o sile i wytrzymałości równych liczbie znaczników lojalności umieszczonych na nim.

Tazri, Stalwart Survivor

Każdy stwór pod twoim władaniem ma „{T}: Weź jedną manę dowolnego z kolorów niniejszego stwora. Wydaj tę manę tylko na aktywowanie zdolności stwora. Możesz aktywować tylko jeśli ten stwór ma inną aktywowaną zdolność.”

{W}{U}{B}{R}{G}, {T}: Zmiel pięć kart. Umieść w twojej ręce wszystkie karty stworów z aktywowanymi zdolnościami nie dającymi many spośród zmielonych kart.

Filter Out

Przywróć wszystkie niestworowe nielądowe permanenty do rąk ich właścicieli.

Tolarian Contempt

Kiedy ten byt wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik odrzucenia na każdym stworze pod władaniem twoich przeciwników.

Na początku twojego kroku końcowego, dla każdego przeciwnika, wybierz co najwyżej jednego wskazanego stwora pod jego władaniem mającego znacznik odrzucenia. Właściciel owego stwora umieszcza go na wierzchu lub spodzie swojej biblioteki.

Training Grounds

Aktywowanie zdolności stworów pod twoim władaniem kosztuje o {2} mniej. Ten efekt nie może zmniejszyć kosztu many w owym koszcie do mniej niż jednej many.

Vesuvan Drifter

Latanie

Możesz patrzeć na wierzchnią kartę twojej biblioteki w dowolnym momencie.

Na początku każdej potyczki, możesz ujawnić wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli ujawnisz w ten sposób kartę stwora, niniejszy do końca tury staje się kopią owej karty, ale ma latanie.

Ayara's Oathsworn

Złowrogość

Ilekroć niniejszy zada graczowi obrażenia bojowe, jeśli ma mniej niż cztery znaczniki +1/+1, umieść na nim znacznik +1/+1. Następnie jeśli ma dokładnie cztery znaczniki +1/+1, wyszukaj kartę w twojej bibliotece, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.

Blot Out

Target opponent exiles a creature or planeswalker they control with the greatest mana value among creatures and planeswalkers they control.

Death-Rattle Oni

Błysk

This spell costs {2} less to cast for each creature that died this turn.

When Death-Rattle Oni enters the battlefield, destroy all other creatures that were dealt damage this turn.

Markov Baron

Współpraca (Twoje stwory mogą pomóc rzucić ten czar. Każdy stwór, którego przekręcisz podczas rzucania tego czaru płaci za {1} lub jedną manę w swoim kolorze.)

Więź życia

Inne Wampiry pod twoim władaniem dostają +1/+1.

Szaleństwo {2}{B} (Odrzucając tę kartę odrzuć ją na wygnanie. Jeśli tak zrobisz, rzuć ją za jej koszt szaleństwa albo umieść ją w twoim cmentarzu.)

Urborg Scavengers

Whenever Urborg Scavengers enters the battlefield or attacks, exile target card from a graveyard. Put a +1/+1 counter on Urborg Scavengers.

Urborg Scavengers has flying as long as a card exiled with it has flying. The same is true for first strike, double strike, deathtouch, haste, hexproof, indestructible, lifelink, menace, reach, trample, and vigilance.

Arni Metalbrow

Whenever a creature you control attacks or a creature enters the battlefield under your control attacking, you may pay {1}{R}. If you do, you may put a creature card with mana value less than that creature’s mana value from your hand onto the battlefield tapped and attacking.

Kolaghan Warmonger

Pośpiech

Whenever Kolaghan Warmonger attacks, look at the top six cards of your library. You may reveal a Dragon card from among them and put it into your hand. Put the rest on the bottom of your library in a random order.

Plargg and Nassari

At the beginning of your upkeep, each player exiles cards from the top of their library until they exile a nonland card. An opponent chooses a nonland card exiled this way. You may cast up to two spells from among the other cards exiled this way without paying their mana costs.

Reckless Handling

Search your library for an artifact card, reveal it, put it into your hand, shuffle, then discard a card at random. If an artifact card was discarded this way, Reckless Handling deals 2 damage to each opponent.

Animist's Might

This spell costs {2} less to cast if it targets a legendary creature you control.

Target creature you control deals damage equal to twice its power to target creature or planeswalker you don’t control.

Leyline Immersion

Enchant legendary creature

Enchanted creature has ward {2} and „{T}: Add five mana in any combination of colors. Spend this mana only to cast spells.”

Nissa, Resurgent Animist

Landfall — Whenever a land enters the battlefield under your control, add one mana of any color. Then if this is the second time this ability has resolved this turn, reveal cards from the top of your library until you reveal an Elf or Elemental card. Put that card into your hand and the rest on the bottom of your library in a random order.

Open the Way

X can’t be greater than the number of players in the game.

Reveal cards from the top of your library until you reveal X land cards. Put those land cards onto the battlefield tapped and the rest on the bottom of your library in a random order.

Tranquil Frillback

When Tranquil Frillback enters the battlefield, you may pay {G} up to three times. When you pay this cost one or more times, choose up to that many —

  • Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

  • Wygnaj cmentarz wskazanego gracza.

  • Zyskaj 4 życia.

Undercity Upheaval

Undergrowth — Distribute X +1/+1 counters among any number of target creatures you control, where X is the number of creature cards in your graveyard as you cast this spell. Creatures you control gain vigilance until end of turn.

Calix, Guided by Fate

Constellation — Whenever Calix, Guided by Fate or another enchantment enters the battlefield under your control, put a +1/+1 counter on target creature.

Whenever Calix or an enchanted creature you control deals combat damage to a player, you may create a token that’s a copy of a nonlegendary enchantment you control. Do this only once each turn.

Campus Renovation

Return up to one target artifact or enchantment card from your graveyard to the battlefield. Exile the top two cards of your library. Until the end of your next turn, you may play those cards.

Cosmic Rebirth

Choose target permanent card in your graveyard. If it has mana value 3 or less, you may put it onto the battlefield. If you don’t put it onto the battlefield, put it into your hand.

Zyskaj 3 życia.

Danitha, New Benalia's Light

Czujność, tratowanie, więź życia

Once during each of your turns, you may cast an Aura or Equipment spell from your graveyard.

Feast of the Victorious Dead

At the beginning of your end step, if one or more creatures died this turn, you gain that much life and distribute that many +1/+1 counters among creatures you control.

Gold-Forged Thopteryx

Latanie, więź życia

Each legendary permanent you control has ward {2}. (Whenever it becomes the target of a spell or ability an opponent controls, counter it unless that player pays {2}.)

Jirina, Dauntless General

When Jirina, Dauntless General enters the battlefield, exile target player’s graveyard.

Sacrifice Jirina: Humans you control gain hexproof and indestructible until end of turn.

Jolrael, Voice of Zhalfir

At the beginning of combat on your turn, up to one target land you control becomes an X/X green and blue Bird creature with flying and haste until end of turn, where X is the number of cards in your hand. It’s still a land.

Whenever a land creature you control deals combat damage to a player, draw a card.

The Kenriths' Royal Funeral

When The Kenriths» Royal Funeral enters the battlefield, exile up to two target legendary creature cards from your graveyard. You draw X cards and you lose X life, where X is the greatest mana value among cards exiled this way.

Legendary spells you cast cost {1} less to cast for each card exiled with The Kenriths» Royal Funeral.

Kiora, Sovereign of the Deep

Vigilance, ward {3}

Whenever you cast a Kraken, Leviathan, Octopus, or Serpent spell from your hand, look at the top X cards of your library, where X is that spell’s mana value. You may cast a spell with mana value less than X from among them without paying its mana cost. Put the rest on the bottom of your library in a random order.

Nahiri, Forged in Fury

Affinity for Equipment (This spell costs {1} less to cast for each Equipment you control.)

Whenever an equipped creature you control attacks, exile the top card of your library. You may play that card this turn. You may cast Equipment spells this way without paying their mana costs.

Nahiri's Resolve

Creatures you control get +1/+0 and have haste.

At the beginning of your end step, exile any number of nontoken artifacts and/or creatures you control. Return those cards to the battlefield under their owner’s control at the beginning of your next upkeep.

Narset, Enlightened Exile

Creatures you control have prowess.

Whenever Narset, Enlightened Exile attacks, exile target noncreature, nonland card with mana value less than Narset’s power from a graveyard and copy it. You may cast the copy without paying its mana cost.

Nashi, Moon's Legacy

Menace, ward {1}

Whenever Nashi, Moon’s Legacy attacks, exile up to one target legendary or Rat card from your graveyard and copy it. You may cast the copy. (You still pay its costs. A copy of a permanent spell becomes a token.)

Niv-Mizzet, Supreme

Flying, hexproof from monocolored

Each instant and sorcery card in your graveyard that’s exactly two colors has jump-start. (You may cast that card from your graveyard by discarding a card in addition to paying its other costs. Then exile it.)

Ob Nixilis, Captive Kingpin

Latanie, tratowanie

Whenever one or more opponents each lose exactly 1 life, put a +1/+1 counter on Ob Nixilis, Captive Kingpin. Exile the top card of your library. Until your next end step, you may play that card.

Pia Nalaar, Consul of Revival

Thopters you control have haste.

Whenever you play a land from exile or cast a spell from exile, create a 1/1 colorless Thopter artifact creature token with flying.

Rebuild the City

Choose target land. Create three tokens that are copies of it, except they’re 3/3 creatures in addition to their other types and they have vigilance and menace. (They’re affected by summoning sickness.)

Rocco, Street Chef

At the beginning of your end step, each player exiles the top card of their library. Until your next end step, each player may play the card they exiled this way.

Whenever a player plays a land from exile or casts a spell from exile, you put a +1/+1 counter on target creature and create a Food token. (It’s an artifact with „{2}, {T}, Sacrifice this artifact: You gain 3 life.”)

Samut, Vizier of Naktamun

First strike, vigilance, haste

Whenever a creature you control deals combat damage to a player, if that creature entered the battlefield this turn, draw a card.

Sarkhan, Soul Aflame

Rzucanie czarów Smoków kosztuje cię o {1} mniej.

Whenever a Dragon enters the battlefield under your control, you may have Sarkhan, Soul Aflame become a copy of it until end of turn, except its name is Sarkhan, Soul Aflame and it’s legendary in addition to its other types.

Sigarda, Font of Blessings

Latanie

Inne byty pod twoim władaniem mają antyklątwę.

Możesz patrzeć na wierzchnią kartę twojej biblioteki w dowolnym momencie.

You may cast Angel spells and Human spells from the top of your library.

Tyvar the Bellicose

Whenever one or more Elves you control attack, they gain deathtouch until end of turn.

Each creature you control has „Whenever a mana ability of this creature resolves, put a number of +1/+1 counters on it equal to the amount of mana this creature produced. This ability triggers only once each turn.”

Karn, Legacy Reforged

Karn, Legacy Reforged’s power and toughness are each equal to the greatest mana value among artifacts you control.

At the beginning of your upkeep, add {C} for each artifact you control. This mana can’t be spent to cast nonartifact spells. Until end of turn, you don’t lose this mana as steps and phases end.

Drannith Ruins

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}: Put two +1/+1 counters on target non-Human creature that entered the battlefield this turn.