Commander 2020

Trynn, Champion of Freedom

Partner with Silvar, Devourer of the Free (When this creature enters the battlefield, target player may put Silvar into their hand from their library, then shuffle.)

At the beginning of your end step, if you attacked this turn, create a 1/1 white Human Soldier creature token.

Haldan, Avid Arcanist

Partner with Pako, Arcane Retriever (When this creature enters the battlefield, target player may put Pako into their hand from their library, then shuffle.)

You may play lands and cast noncreature spells from among cards you exiled that have fetch counters on them, and you may spend mana as though it were mana of any color to cast those spells.

Nikara, Lair Scavenger

Partner with Yannik, Scavenging Sentinel (When this creature enters the battlefield, target player may put Yannik into their hand from their library, then shuffle.)

Złowrogość

Ilekroć inny stwór pod twoim władaniem opuści pole bitwy, jeśli miał on co najmniej jeden znacznik, dobierz kartę i strać 1 życie.

Brallin, Skyshark Rider

Partner with Shabraz, the Skyshark (When this creature enters the battlefield, target player may put Shabraz into their hand from their library, then shuffle.)

Ilekroć odrzucisz kartę, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze i zadaje on każdemu przeciwnikowi po 1 obrażeniu.

{R}: Wskazany Rekin zyskuje do końca tury tratowanie.

Cazur, Ruthless Stalker

Partner with Ukkima, Stalking Shadow (When this creature enters the battlefield, target player may put Ukkima into their hand from their library, then shuffle.)

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zada graczowi obrażenia bojowe, umieść na owym stworze znacznik +1/+1.

Akim, the Soaring Wind

Latanie

Ilekroć po raz pierwszy w danej turze stworzysz co najmniej jeden żeton stwora, stwórz żeton białego stwora Ptak 1/1 z lataniem.

{3}{U}{R}{W}: Żetony stworów pod twoim władaniem zyskują do końca tury podwójny cios.

Gavi, Nest Warden

Możesz zapłacić {0} zamiast płacić koszt recyklingu pierwszej karty recyklowanej w danej turze.

Ilekroć dobierzesz swoja drugą kartę w danej turze, stwórz żeton czerwono-białego stwora Kot Dinozaur 2/2.

Jirina Kudro

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz żeton białego stwora Człowiek Piechur 1/1 za każde rzucenie przez ciebie twojego dowódcy ze strefy dowodzenia w tej grze.

Inne stwory typu Człowiek pod twoim władaniem dostają +2/+0.

Kalamax, the Stormsire

Ilekroć rzucisz swój pierwszy czar sztuczki w danej turze, jeśli ten stwór jest przekręcony, skopiuj ów czar. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Ilekroć skopiujesz czar sztuczki, umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Kathril, Aspect Warper

When Kathril, Aspect Warper enters the battlefield, put a flying counter on any creature you control if a creature card in your graveyard has flying. Repeat this process for first strike, double strike, deathtouch, hexproof, indestructible, lifelink, menace, reach, trample, and vigilance. Then put a +1/+1 counter on Kathril for each counter put on a creature this way.

Kelsien, the Plague

Vigilance, haste

Kelsien, the Plague gets +1/+1 for each experience counter you have.

{T}: Kelsien deals 1 damage to target creature you don’t control. When that creature dies this turn, you get an experience counter.

Otrimi, the Ever-Playful

Mutate {1}{B}{G}{U} (If you cast this spell for its mutate cost, put it over or under target non-Human creature you own. They mutate into the creature on top plus all abilities from under it.)

Tratowanie

Whenever this creature deals combat damage to a player, return target creature card with mutate from your graveyard to your hand.

Pako, Arcane Retriever

Partner with Haldan, Avid Arcanist

Pośpiech

Whenever Pako, Arcane Retriever attacks, exile the top card of each player’s library and put a fetch counter on each of them. Put a +1/+1 counter on Pako for each noncreature card exiled this way.

Shabraz, the Skyshark

Partner with Brallin, Skyshark Rider

Latanie

Whenever you draw a card, put a +1/+1 counter on Shabraz, the Skyshark and you gain 1 life.

{(w/u)}: Target Human gains flying until end of turn.

Silvar, Devourer of the Free

Partner with Trynn, Champion of Freedom (When this creature enters the battlefield, target player may put Trynn into their hand from their library, then shuffle.)

Złowrogość

Sacrifice a Human: Put a +1/+1 counter on Silvar, Devourer of the Free. It gains indestructible until end of turn.

Tayam, Luminous Enigma

Each other creature you control enters the battlefield with an additional vigilance counter on it.

{3}, usuń trzy znaczniki spośród stworów pod twoim władaniem: Zmiel trzy karty, po czym przywróć kartę permanentu o skrócie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy.

Ukkima, Stalking Shadow

Partner with Cazur, Ruthless Stalker (When this creature enters the battlefield, target player may put Cazur into their hand from their library, then shuffle.)

Ukkima, Stalking Shadow can’t be blocked.

When Ukkima leaves the battlefield, it deals X damage to target player and you gain X life, where X is its power.

Xyris, the Writhing Storm

Latanie

Whenever an opponent draws a card except the first one they draw in each of their draw steps, create a 1/1 green Snake creature token.

Whenever Xyris, the Writhing Storm deals combat damage to a player, you and that player each draw that many cards.

Yannik, Scavenging Sentinel

Partner with Nikara, Lair Scavenger

Czujność

When Yannik, Scavenging Sentinel enters the battlefield, exile another creature you control until Yannik leaves the battlefield. When you do, distribute X +1/+1 counters among any number of target creatures, where X is the exiled creature’s power.

Zaxara, the Exemplary

Dotyk śmierci

{T}: Weź dwie many w dowolnym jednym kolorze.

Whenever you cast a spell with {X} in its mana cost, create a 0/0 green Hydra creature token, then put X +1/+1 counters on it.

Cryptic Trilobite

Cryptic Trilobite enters the battlefield with X +1/+1 counters on it.

Remove a +1/+1 counter from Cryptic Trilobite: Add {C}{C}. Spend this mana only to activate abilities.

{1}, {T}: Put a +1/+1 counter on Cryptic Trilobite.

Avenging Huntbonder

Podwójny cios

Whenever Avenging Huntbonder attacks, put a double strike counter on another target attacking creature.

Call the Coppercoats

Wysiłek — Rzucenie tego czaru kosztuje o {1}{W} więcej za wskazanie każdego celu poza pierwszym.

Choose any number of target opponents. Create X 1/1 white Human Soldier creature tokens, where X is the number of creatures those opponents control.

Cartographer's Hawk

Latanie

Kiedy ten stwór zada obrażenia bojowe graczowi mającemu we władaniu więcej lądów niż ty, przywróć go do ręki właściciela. Jeśli tak zrobisz, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Równiny, umieścić ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasować.

Dismantling Wave

For each opponent, destroy up to one target artifact or enchantment that player controls.

Cycling {6}{W}{W} ({6}{W}{W}, Discard this card: Draw a card.)

When you cycle Dismantling Wave, destroy all artifacts and enchantments.

Flawless Maneuver

If you control a commander, you may cast this spell without paying its mana cost.

Stwory pod twoim władaniem zyskują niezniszczalność do końca tury.

Herald of the Forgotten

Latanie

When Herald of the Forgotten enters the battlefield, if you cast it, return any number of target permanent cards with cycling abilities from your graveyard to the battlefield.

Martial Impetus

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +1/+1 and is goaded. (It attacks each combat if able and attacks a player other than you if able.)

Whenever enchanted creature attacks, each other creature that’s attacking one of your opponents gets +1/+1 until end of turn.

Verge Rangers

Pierwszy cios

Możesz patrzeć na wierzchnią kartę twojej biblioteki w dowolnym momencie.

As long as an opponent controls more lands than you, you may play lands from the top of your library. (You can play a land this way only if you have an available land play remaining.)

Vitality Hunter

Więź życia

{X}{W}{W}: Monstrosity X. (If this creature isn’t monstrous, put X +1/+1 counters on it and it becomes monstrous.)

When Vitality Hunter becomes monstrous, put a lifelink counter on each of up to X target creatures.

Crystalline Resonance

Whenever you cycle a card, you may have Crystalline Resonance become a copy of another target permanent until your next turn, except it has this ability.

Decoy Gambit

For each opponent, choose up to one target creature that player controls, then return that creature to its owner’s hand unless its controller has you draw a card.

Eon Frolicker

Latanie

When Eon Frolicker enters the battlefield, if you cast it, target opponent takes an extra turn after this one. Until your next turn, you and planeswalkers you control gain protection from that player. (You and planeswalkers you control can’t be targeted, dealt damage, or enchanted by anything controlled by that player.)

Ethereal Forager

Wykopywanie (Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza podczas rzucania tego czaru opłaca {1}.)

Latanie

Whenever Ethereal Forager attacks, you may return an instant or sorcery card exiled with Ethereal Forager to its owner’s hand.

Fierce Guardianship

If you control a commander, you may cast this spell without paying its mana cost.

Skontruj wskazany nie-stworowy czar.

Nascent Metamorph

Whenever Nascent Metamorph attacks or blocks, target opponent reveals cards from the top of their library until they reveal a creature card. Nascent Metamorph becomes a copy of that card until end of turn. Then that player puts all cards revealed this way on the bottom of their library in a random order.

Psychic Impetus

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +2/+2 and is goaded. (It attacks each combat if able and attacks a player other than you if able.)

Whenever enchanted creature attacks, you scry 2.

Souvenir Snatcher

Mutuj {5}{U} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt mutacji, umieść go na lub pod wskazanym stworem pod twoim władaniem bez typu Człowiek. Mutują one w stwora na wierzchu mającym wszystkie zdolności spod niego.)

Latanie

Whenever this creature mutates, gain control of target noncreature artifact.

Tidal Barracuda

Any player may cast spells as though they had flash.

Twoi przeciwnicy nie mogą rzucać czarów w tej turze.

Boneyard Mycodrax

Boneyard Mycodrax’s power and toughness are each equal to the number of other creature cards in your graveyard.

Scavenge {4}{B} ({4}{B}, Exile this card from your graveyard: Put a number of +1/+1 counters equal to this card’s power on target creature. Scavenge only as a sorcery.)

Daring Fiendbonder

Pośpiech

Daring Fiendbonder attacks each combat if able.

{1}{B}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Umieść znacznik niezniszczalności na wskazanym stworze. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Deadly Rollick

If you control a commander, you may cast this spell without paying its mana cost.

Wygnaj wskazanego stwora.

Dredge the Mire

Each opponent chooses a creature card in their graveyard. Put those cards onto the battlefield under your control.

Mindleecher

Mutuj {4}{B} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt mutacji, umieść go na lub pod wskazanym stworem pod twoim władaniem bez typu Człowiek. Mutują one w stwora na wierzchu mającym wszystkie zdolności spod niego.)

Latanie

Whenever this creature mutates, exile the top card of each opponent’s library face down. You may look at and play those cards for as long as they remain exiled.

Netherborn Altar

{T}, Put a soul counter on Netherborn Altar: Put your commander into your hand from the command zone. Then you lose 3 life for each soul counter on Netherborn Altar.

Parasitic Impetus

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +2/+2 and is goaded. (It attacks each combat if able and attacks a player other than you if able.)

Whenever enchanted creature attacks, its controller loses 2 life and you gain 2 life.

Species Specialist

As Species Specialist enters the battlefield, choose a creature type.

Whenever a creature of the chosen type dies, you may draw a card.

Titan Hunter

At the beginning of each player’s end step, if no creatures died this turn, Titan Hunter deals 4 damage to that player.

{1}{B}, Sacrifice a creature: You gain 4 life.

Agitator Ant

At the beginning of your end step, each player may put two +1/+1 counters on a creature they control. Goad each creature that had counters put on it this way. (Until your next turn, those creatures attack each combat if able and attack a player other than you if able.)

Deflecting Swat

If you control a commander, you may cast this spell without paying its mana cost.

You may choose new targets for target spell or ability.

Fireflux Squad

Pośpiech

Whenever Fireflux Squad attacks, you may exile another target attacking creature you control. If you do, reveal cards from the top of your library until you reveal a creature card. Put that card onto the battlefield tapped and attacking and the rest on the bottom of your library in a random order.

Frontier Warmonger

Whenever one or more creatures attack one of your opponents or a planeswalker they control, those creatures gain menace until end of turn.

Lavabrink Floodgates

{T}: Add {R}{R}.

At the beginning of each player’s upkeep, that player may put a doom counter on Lavabrink Floodgates or remove a doom counter from it. Then if it has three or more doom counters on it, sacrifice Lavabrink Floodgates. When you do, it deals 6 damage to each creature.

Molten Echoes

As Molten Echoes enters the battlefield, choose a creature type.

Whenever a nontoken creature of the chosen type enters the battlefield under your control, create a token that’s a copy of that creature. That token gains haste. Exile it at the beginning of the next end step.

Shiny Impetus

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +2/+2 and is goaded. (It attacks each combat if able and attacks a player other than you if able.)

Whenever enchanted creature attacks, you create a Treasure token. (It’s an artifact with „{T}, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.”)

Spellpyre Phoenix

Latanie

When Spellpyre Phoenix enters the battlefield, you may return target instant or sorcery card with a cycling ability from your graveyard to your hand.

At the beginning of each end step, if you cycled two or more cards this turn, return Spellpyre Phoenix from your graveyard to your hand.

Surly Badgersaur

Whenever you discard a creature card, put a +1/+1 counter on Surly Badgersaur.

Whenever you discard a land card, create a Treasure token. (It’s an artifact with „{T}, Sacrifice this artifact: Add one mana of any color.”)

Whenever you discard a noncreature, nonland card, Surly Badgersaur fights up to one target creature you don’t control.

Capricopian

Capricopian enters the battlefield with X +1/+1 counters on it.

{2}: Put a +1/+1 counter on Capricopian, then you may reselect which player Capricopian is attacking. Only the player Capricopian is attacking may activate this ability and only during the declare attackers step. (It can’t attack its controller.)

Curious Herd

Choose target opponent. You create X 3/3 green Beast creature tokens, where X is the number of artifacts that player controls.

Glademuse

Whenever a player casts a spell, if it’s not their turn, that player draws a card.

Obscuring Haze

If you control a commander, you may cast this spell without paying its mana cost.

Zażegnaj wszystkie obrażenia, jakie mogłyby zostać zadane w tej turze przez stwory pod władaniem twoich przeciwników.

Predatory Impetus

Zaurocz stwora

Enchanted creature gets +3/+3, must be blocked if able, and is goaded. (It attacks each combat if able and attacks a player other than you if able.)

Ravenous Gigantotherium

Devour 3 (As this enters the battlefield, you may sacrifice any number of creatures. This creature enters the battlefield with three times that many +1/+1 counters on it.)

When Ravenous Gigantotherium enters the battlefield, it deals X damage divided as you choose among up to X target creatures, where X is its power. Each of those creatures deals damage equal to its power to Ravenous Gigantotherium.

Sawtusk Demolisher

Mutuj {3}{G} (Jeśli rzucisz ten czar za jego koszt mutacji, umieść go na lub pod wskazanym stworem pod twoim władaniem bez typu Człowiek. Mutują one w stwora na wierzchu mającym wszystkie zdolności spod niego.)

Tratowanie

Ilekroć ten stwór mutuje, zniszcz wskazany nie-stworowy permanent. Jego władca tworzy żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

Selective Adaptation

Reveal the top seven cards of your library. Choose from among them a card with flying, a card with first strike, and so on for double strike, deathtouch, haste, hexproof, indestructible, lifelink, menace, reach, trample, and vigilance. Put one of the chosen cards onto the battlefield, the other chosen cards into your hand, and the rest into your graveyard.

Slippery Bogbonder

Błysk

Antyklątwa

When Slippery Bogbonder enters the battlefield, put a hexproof counter on target creature. Then move any number of counters from among creatures you control onto that creature.

Bonder's Ornament

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

{4}, {T}: Each player who controls a permanent named Bonder’s Ornament draws a card.

Manascape Refractor

Manascape Refractor enters the battlefield tapped.

Manascape Refractor has all activated abilities of all lands on the battlefield.

You may spend mana as though it were mana of any color to pay the activation costs of Manascape Refractor’s abilities.

Sanctuary Blade

As Sanctuary Blade becomes attached to a creature, choose a color.

Equipped creature gets +2/+0 and has protection from the last chosen color.

Wyposaż {3}

Twinning Staff

If you would copy a spell one or more times, instead copy it that many times plus an additional time. You may choose new targets for the additional copy.

{7}, {T}: Copy target instant or sorcery spell you control. You may choose new targets for the copy.

Nesting Grounds

{T}: Weź {C}.

{1}, {T}: Move a counter from target permanent you control onto another target permanent. Activate only as a sorcery.

Aerial Responder

Latanie, czujność, więź życia

Akroma, Angel of Wrath

Latanie, pierwszy cios, czujność, tratowanie, pośpiech, ochrona przez czarnym i przed czerwonym

Akroma's Vengeance

Zniszcz wszystkie artefakty, stwory i uroki.

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Angel of Finality

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wygnaj wszystkie karty z cmentarza wskazanego gracza.

Astral Drift

Ilekroć recyklujesz tę kartę albo recyklujesz inną kartę gdy niniejsza karta jest na polu bitwy, możesz wygnać wskazanego stwora. Jeśli tak zrobisz, przywróć ową kartę na pole bitwy pod władaniem jej właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Recykling {2}{W} ({2}{W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Banisher Priest

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika dopóki niniejszy stwór nie opuści pola bitwy. (Ów stwór wraca pod władanie swojego właściciela.)

Bounty Agent

Czujność

{T}, poświęć tego stwora: Zniszcz wskazany legendarny permanent będący artefaktem, stworem lub urokiem.

Cast Out

Błysk

Kiedy ten urok wejdzie na pole bitwy, wygnaj wskazany nie-lądowy permanent pod władaniem przeciwnika, dopóki ten urok nie opuści pola bitwy.

Recykling {W} ({W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Cataclysmic Gearhulk

Czujność

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, każdy gracz wybiera spośród nie-lądowych permanentów pod swoim władaniem artefakt, stwora, urok i wędrowca , po czym poświęca pozostałe.

Cavalry Pegasus

Latanie

Ilekroć ten stwór zaatakuje, każdy atakujący Człowiek zyskuje do końca tury latanie.

Citywide Bust

Zniszcz wszystkie stwory z wytrzymałością 4 lub większą.

Cleansing Nova

Wybierz jedną —

 • Zniszcz wszystkie stwory.

 • Zniszcz wszystkie artefakty i uroki.

Dearly Departed

Latanie

O ile ta karta jest w twoim cmentarzu, każdy Człowiek pod twoim władaniem wchodzi na pole bitwy mając dodatkowy znacznik +1/+1.

Decree of Justice

Stwórz X żetonów białego stwora Anioł 4/4 z lataniem.

Recykling {2}{W} ({2}{W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, możesz zapłacić {X}. Jeśli tak zrobisz, stwórz X żetonów białego stwora Piechur 1/1.

Descend upon the Sinful

Wygnaj wszystkie stwory.

Delirium — Stwórz żeton białego stwora Anioł 4/4 z lataniem jeżeli w twoim cmentarzu są karty należące do przynajmniej czterech typów kart.

Devout Chaplain

{T}, przekręć dwa odkręcone stwory typu Człowiek pod twoim władaniem: Wygnaj wskazany artefakt lub urok.

Eternal Dragon

Latanie

{3}{W}{W}: Przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki. Możesz aktywować tylko w twoim kroku utrzymania.

Równinocykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Równiny, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Frontline Medic

Batalion — Ilekroć ten stwór zaatakuje wraz z co najmniej dwoma innymi stworami, stwory pod twoim władaniem zyskują niezniszczalność do końca tury.

Poświęć tego stwora: Skontruj wskazany czar posiadający {X} w swoim koszcie, chyba że jego władca zapłaci {3}.

Hoofprints of the Stag

Whenever you draw a card, you may put a hoofprint counter on Hoofprints of the Stag.

{2}{W}, usuń cztery znaczniki kopyta z tego uroku: Stwórz żeton białego stwora Żywiołak 4/4 z lataniem. Możesz aktywować tylko w twojej turze.

Increasing Devotion

Stwórz pięć żetonów białego stwora Człowiek 1/1. Jeśli ten czar został rzucony z cmentarza, zamiast tego stwórz dziesięć owych żetonów.

Wspomnienie {7}{W}{W} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Kalemne's Captain

Czujność

{5}{W}{W}: Monstrosity 3. (If this creature isn’t monstrous, put three +1/+1 counters on it and it becomes monstrous.)

When Kalemne’s Captain becomes monstrous, exile all artifacts and enchantments.

Knight of the White Orchid

Pierwszy cios

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, jeśli przeciwnik ma we władaniu więcej lądów niż ty, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Równin, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Magus of the Disk

Magus of the Disk enters the battlefield tapped.

{1}, {T}: Zniszcz wszystkie artefakty, stwory i uroki.

Odric, Lunarch Marshal

Na początku każdej potyczki, stwory pod twoim władaniem zyskują pierwszy cios jeśli stwór pod twoim władaniem ma pierwszy cios. To samo jest prawdą dla latania, dotyku śmierci, podwójnego ciosu, pośpiechu, antyklątwy niezniszczalności, więzi życia, złowrogości, zasięgu, przyczajenia, tratowania i czujności.

Odric, Master Tactician

Pierwszy cios (Ten stwór zadaje obrażenia bojowe przed stworami bez pierwszego ciosu.)

Ilekroć zaatakuje ten i przynajmniej trzy inne stwory, ty wybierasz blokujące stwory w tej potyczce oraz to, jak będą one blokować.

Reveillark

Latanie

Kiedy ten stwór opuści pole bitwy, przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów o sile 2 lub mniejszej z twojego cmentarza na pole bitwy.

Przyzwanie {5}{W} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Riders of Gavony

Czujność

Umieszczając tego stwora na polu bitwy wybierz typ stwora.

Stwory typu Człowiek pod twoim władaniem mają ochronę przed stworami wybranego typu.

Solemn Recruit

Podwójny cios

Rewolta — Na początku twojego kroku końcowego, jeśli permanent pod twoim władaniem opuścił pole bitwy w tej turze, umieść dwa znaczniki +1/+1 na tym stworze.

Spirit Cairn

Ilekroć jakiś gracz odrzuci kartę, możesz zapłacić {W}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Sun Titan

Czujność

Ilekroć ten stwór wejdzie na pole bitwy lub zaatakuje, możesz przywrócić wskazaną kartę permanentu o skrócie many 3 lub mniejszy z twojego cmentarza na pole bitwy.

Sunblast Angel

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zniszcz wszystkie przekręcone stwory.

Thalia's Lieutenant

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym Człowieku pod twoim władaniem.

Ilekroć inny Człowiek wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem umieść znacznik +1/+1 na tym stworze.

Thraben Doomsayer

{T}: Stwórz żeton białego stwora Człowiek 1/1.

Pamiętna godzina — O ile masz 5 żyć lub mniej, inne stwory pod twoim władaniem dostają +2/+2.

Together Forever

Kiedy ten urok wejdzie na pole bitwy, wesprzyj 2. (Umieść znacznik +1/+1 na każdym z co najwyżej dwóch wskazanych stworów.)

{1}: Choose target creature with a counter on it. When that creature dies this turn, return that card to its owner’s hand.

Unexpectedly Absent

Umieść wskazany nielądowy permanent w bibliotece właściciela zaraz pod X wierzchnimi kartami owej biblioteki.

Zetalpa, Primal Dawn

Latanie, podwójny cios, czujność, tratowanie, niezniszczalność

Chemister's Insight

Dobierz dwie karty.

Na pych (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza przez opłacenie kosztów i dodatkowe odrzucenie karty. Następnie wygnaj tę kartę.)

Curator of Mysteries

Latanie

Ilekroć zrecyklujesz lub odrzucisz inną kartę, wróż 1.

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Drake Haven

Ilekroć zrecyklujesz lub odrzucisz kartę, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, stwórz żeton niebieskiego stwora Drak 2/2 z lataniem.

Frantic Search

Dobierz dwie karty, po czym odrzuć dwie karty. Odkręć co najwyżej trzy lądy.

Hieroglyphic Illumination

Dobierz dwie karty.

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Illusory Ambusher

Błysk (Możesz rzucić ten czar jako sztuczkę.)

Ilekroć ten stwór otrzymuje obrażenia, dobierz tyle samo kart.

Jace, Architect of Thought

+1: Do twojej następnej tury ilekroć stwór pod władaniem przeciwnika zaatakuje, dostaje on do końca tury -1/-0.

–2: Ujawnij trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Przeciwnik rozdziela je na dwa stosy. Umieść jeden stos w twojej ręce, a drugi na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

–8: Dla każdego gracza, wyszukaj w bibliotece owego gracza nie-lądową kartę i wygnaj ją, po czym ów gracz tasuje. Możesz rzucić owe karty bez płacenia ich kosztów many.

Lunar Mystic

Ilekroć rzucisz czar sztuczki, możesz zapłacić {1}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Mind Spring

Dobierz X kart.

Mulldrifter

Latanie

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, dobierz dwie karty.

Przyzwanie {2}{U} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Murmuring Mystic

Ilekroć rzucisz czar obrzędu, stwórz żeton niebieskiego stwora Ptak 1/1 z lataniem.

New Perspectives

Kiedy ten urok wejdzie na pole bitwy, dobierz trzy karty.

O ile masz co najmniej siedem kart w ręce, możesz płacić {0} zamiast płacić koszty recyklingu.

Niblis of Frost

Latanie

Waleczność (Ilekroć rzucisz nie-stworowy czar, ten stwór dostaje do końca tury +1/+1.)

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, przekręć wskazanego stwora pod władaniem przeciwnika. Ów stwór nie odkręci się w najbliższym kroku odkręcania jego władcy.

Nimble Obstructionist

Błysk

Latanie

Recykling {2}{U} ({2}{U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tą kartę, skontruj wskazaną aktywowaną lub wyzwalaną zdolność poza twoim władaniem.

Portal Mage

Błysk

When Portal Mage enters the battlefield during the declare attackers step, you may reselect which player or planeswalker target attacking creature is attacking. (It can’t attack its controller or its controller’s planeswalkers.)

Propaganda

Stwory nie mogą cię atakować, chyba że ich władca zapłaci po {2} za każdego stwora pod swoim władaniem atakującego ciebie.

Swarm Intelligence

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, możesz skopiować ów czar. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Talrand, Sky Summoner

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, stwórz żeton niebieskiego stwora Drak 2/2 z lataniem.

Vizier of Tumbling Sands

{T}: Odkręć inny wskazany permanent.

Recykling {1}{U} ({1}{U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Kiedy recyklujesz tę kartę, odkręć wskazany permanent.

Whiplash Trap

If an opponent had two or more creatures enter the battlefield under their control this turn, you may pay {U} rather than pay this spell’s mana cost.

Przywróć dwa wskazane stwory do rąk ich właścicieli.

Windfall

Każdy gracz odrzuca swoją rękę, po czym dobiera tyle kart, ile najwięcej zostało odrzuconych w ten sposób.

Ambition's Cost

Dobierz trzy karty i strać 3 życia.

Cairn Wanderer

Zmiennokształtny (Ta karta ma każdy typ stwora.)

As long as a creature card with flying is in a graveyard, Cairn Wanderer has flying. The same is true for fear, first strike, double strike, deathtouch, haste, landwalk, lifelink, protection, reach, trample, shroud, and vigilance.

Deadly Tempest

Destroy all creatures. Each player loses life equal to the number of creatures they controlled that were destroyed this way.

Disciple of Bolas

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, poświęć innego stwora. Zyskaj X żyć i dobierz X kart, gdzie X jest siłą owego stwora.

Ever After

Przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów z twojego cmentarza na pole bitwy. Każdy z owych stworów jest dodatkowo czarnym Zombi oprócz swoich pozostałych kolorów i typów. Umieść niniejszą kartę na spodzie biblioteki właściciela.

Painful Truths

Komasowanie — Dobierz X kart i strać X żyć, gdzie X jest liczbą kolorów many użytych do rzucenia tego czaru.

Profane Command

Wybierz dwie —

 • Wskazany gracz traci X żyć.

 • Przywróć wskazaną kartę stwora o skrócie many X lub mniejszym z twojego cmentarza na pole bitwy.

 • Wskazany stwór dostaje do końca tury -X/-X.

 • Up to X target creatures gain fear until end of turn. (They can’t be blocked except by artifact creatures and/or black creatures.)

Shriekmaw

Postrach (Ten stwór nie może być blokowany, chyba że przez stwory artefaktowe lub czarne.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazanego nieartefaktowego, nie-czarnego stwora.

Przyzwanie {1}{B} (Możesz rzucić ten czar za jego koszt przyzwania. Jeśli tak zrobisz, zostaje poświęcony po wejściu na pole bitwy.)

Soul of Innistrad

Dotyk śmierci

{3}{B}{B}: Przywróć co najwyżej trzy wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

{3}{B}{B}, wygnaj tę kartę z twojego cmentarza: Przywróć co najwyżej trzy wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Soulflayer

Wykopywanie (Każda karta, którą wygnasz z twojego cmentarza podczas rzucania tego czaru opłaca {1}.)

Jeśli stwór z lataniem został wygnany z pomocą zdolności wykopywania tego stwora, ten stwór ma latanie. To samo tyczy się pierwszego ciosu, podwójnego ciosu, dotyku śmierci, pośpiechu, antyklątwy, niezniszczalności, więzi życia, zasięgu, tratowania i czujności.

Unburial Rites

Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na pole bitwy.

Wspomnienie {3}{W} (Możesz rzucić tę kartę z twojego cmentarza za koszt wspomnienia. Następnie wygnaj ją.)

Vampire Nighthawk

Latanie, dotyk śmierci, więź życia

Xathrid Necromancer

Ilekroć ten stwór lub inny Człowiek pod twoim władaniem umrze, stwórz przekręcony żeton czarnego stwora Zombi 2/2.

Zulaport Cutthroat

Ilekroć umrze ten lub inny stwór pod twoim władaniem, każdy przeciwnik traci po 1 życiu, a ty zyskaj 1 życie.

Alesha, Who Smiles at Death

Pierwszy cios

Ilekroć ten stwór zaatakuje, możesz zapłacić {(w/b)}{(w/b)}. Jeśli tak zrobisz, przywróć wskazaną kartę stwora o sile 2 lub mniejszej z twojego cmentarza na pole bitwy przekręconą i atakującą.

Captivating Crew

{3}{R}: Zyskaj do końca tury władanie nad wskazanym stworem. Odkręć go. Zyskuje on pośpiech do końca tury. Aktywuj tylko jako obrzęd.

Chandra, Flamecaller

+1: Stwórz dwa żetony czerwonego stwora Żywiołak 3/1 z pośpiechem. Wygnaj je na początku najbliższego kroku końcowego.

0: Odrzuć wszystkie karty z twojej ręki, po czym dobierz tyle samo plus jedną.

–X: Ten wędrowiec zadaje każdemu stworowi po X obrażeń.

Chaos Warp

The owner of target permanent shuffles it into their library, then reveals the top card of their library. If it’s a permanent card, they put it onto the battlefield.

Charmbreaker Devils

Na początku twojego kroku utrzymania, przywróć losową kartę sztuczki lub obrzędu z twojego cmentarza do twojej ręki.

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu, ten stwór dostaje do końca tury +4/+0.

Comet Storm

Multikicker {1} (You may pay an additional {1} any number of times as you cast this spell.)

Choose any target, then choose another target for each time this spell was kicked. Comet Storm deals X damage to each of them.

Commune with Lava

Wygnaj X wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz zagrać owe karty do końca twojej następnej tury.

Dualcaster Mage

Błysk

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, skopiuj wskazany czar sztuczki lub obrzędu. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Etali, Primal Storm

Ilekroć ten stwór zaatakuje, wygnaj wierzchnią kartę biblioteki każdego z graczy, po czym możesz rzucić dowolną liczbę czarów spośród kart wygnanych w ten sposób bez płacenia ich kosztów many.

Fumiko the Lowblood

Fumiko the Lowblood has bushido X, where X is the number of attacking creatures. (Whenever this creature blocks or becomes blocked, it gets +X/+X until end of turn.)

Stwory pod władaniem twoich przeciwników atakują w każdej potyczce jeśli mogą.

Goblin Dark-Dwellers

Złowrogość

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz rzucić wskazaną kartę sztuczki lub obrzędu o skrócie many 3 lub mniejszym z twojego cmentarza bez płacenia kosztu many. Jeśli ów czar miałby zostać umieszczony w cmentarzu w tej turze, zamiast tego wygnaj go.

Humble Defector

{T}: Dobierz dwie karty. Wskazany przeciwnik zyskuje władanie nad tym stworem. Możesz aktywować tylko w twojej turze.

Lightning Rift

Whenever a player cycles a card, you may pay {1}. If you do, Lightning Rift deals 2 damage to any target.

Magus of the Wheel

{1}{R}, {T}, Sacrifice Magus of the Wheel: Each player discards their hand, then draws seven cards.

Outpost Siege

Umieszczając ten urok na polu bitwy wybierz Chanów lub Smoki.

 • Chanowie — Na początku twojego kroku utrzymania wygnaj wierzchnią kartę twojej biblioteki. Do końca tury możesz zagrać ową kartę.

 • Smoki — Ilekroć stwór pod twoim władaniem opuści pole bitwy, ten urok zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Shared Animosity

Ilekroć stwór pod twoim władaniem zaatakuje, dostaje on do końca tury +1/+0 za każdego innego stwora mającego z nim wspólny typ stwora.

Slice and Dice

Slice and Dice deals 4 damage to each creature.

Recykling {2}{R} ({2}{R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

When you cycle Slice and Dice, you may have it deal 1 damage to each creature.

Starstorm

Starstorm deals X damage to each creature.

Recykling {3} ({3}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Surreal Memoir

Przywróć losową kartę sztuczki z twojego cmentarza do twojej ręki.

Rykoszet (Jeśli rzucisz ten czar z twojej ręki, wygnaj go podczas rozpatrzenia. Na początku twojego najbliższego kroku utrzymania możesz rzucić tę kartę z wygnania bez płacenia jej kosztu many.)

Tectonic Reformation

Każda karta lądu w twojej ręce ma recykling {R}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Titan of Eternal Fire

Każdy Człowiek pod twoim władaniem ma „{R}, {T}: Ten stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.”

Vigilante Justice

Ilekroć inny Człowiek wejdzie na pole bitwy pod twoim władaniem, niniejszy stwór zadaje wskazanemu celowi 1 obrażenie.

Acidic Slime

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, zniszcz wskazany artefakt, urok albo ląd.

Animist's Awakening

Ujawnij X wierzchnich kart twojej biblioteki. Umiesz wszystkie karty lądów spośród nich przekręcone na polu bitwy, a pozostałe losowo na spodzie twojej biblioteki.

Czaromistrzostwo — Jeśli w twoim cmentarzu są co najmniej dwie karty sztuczki i/lub obrzędu, odkręć owe lądy.

Beast Whisperer

Ilekroć rzucisz czar stwora, dobierz kartę.

Beast Within

Zniszcz wskazany permanent. Jego władca tworzy żeton zielonego stwora Bestia 3/3.

Crop Rotation

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć ląd.

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę lądu, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj.

Cultivate

Wyszukaj w twojej bibliotece dwie karty bazowych lądów, ujawnij je i umieść jedną przekręconą na polu bitwy, a drugą w twojej ręce, po czym przetasuj.

Evolution Charm

Wybierz jedną —

 • Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją i umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.

 • Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

 • Wskazany stwór zyskuje do końca tury latanie.

Genesis Hydra

Kiedy rzucisz ten czar, ujawnij X wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz spośród nich umieścić kartę nie-lądowego permanentu o skrócie many X lub mniejszym na polu bitwy. Następnie wtasuj pozostałe do twojej biblioteki.

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

Harmonize

Dobierz trzy karty.

Harrow

Jako dodatkowy koszt rzucenia tego czaru — poświęć ląd.

Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je na polu bitwy, po czym przetasuj.

Heroes' Bane

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając cztery znacznikami +1/+1.

{2}{G}{G}: Umieść na tym stworze X znaczników +1/+1, gdzie X to jego siła.

Hornet Queen

Latanie

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz cztery żetony stwora Owad 1/1 z lataniem i dotykiem śmierci.

Hungering Hydra

Ta karta wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

Ten stwór nie może być blokowany przez więcej niż jednego stwora.

Ilekroć ten stwór otrzyma obrażenia, umieść na nim tyle samo znaczników +1/+1. (Musi przeżyć obrażenia, by otrzymać znaczniki.)

Hunter's Insight

Wskaż stwora pod twoim władaniem. Ilekroć w tej turze ów stwór zada graczowi lub wędrowcowi obrażenia bojowe, dobierz tyle samo kart.

Hunting Pack

Stwórz żeton zielonego stwora Bestia 4/4.

Sztorm (Rzucając ten czar skopiuj go za każdy czar rzucony przed nim w tej turze.)

Kodama's Reach

Wyszukaj w twojej bibliotece dwie karty bazowych lądów, ujawnij je i umieść jedną przekręconą na polu bitwy, a drugą w twojej ręce, po czym przetasuj.

Krosan Grip

Ułamek sekundy (O ile ten czar jest na stosie, gracze nie mogą rzucać czarów ani aktywować zdolności nie dających many.)

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Majestic Myriarch

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe dwukrotności liczby stworów pod twoim władaniem.

Na początku każdej potyczki, jeśli władasz stworem z lataniem, ten stwór zyskuje latanie. To samo dotyczy pierwszego ciosu, podwójnego ciosu, dotyku śmierci, pośpiechu, antyklątwy, niezniszczalności, więzi życia, złowrogości, zasięgu, tratowania i czujności.

Masked Admirers

When Masked Admirers enters the battlefield, draw a card.

Ilekroć rzucisz czar stwora, możesz zapłacić {G}{G}. Jeśli tak zrobisz, przywróć tę kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Natural Connection

Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Predator Ooze

Niezniszczalność

Ilekroć ten stwór zaatakuje, umieść na nim znacznik +1/+1.

Ilekroć umrze stwór uszkodzony w tej turze przez niniejszego, umieść na niniejszym stworze znacznik +1/+1.

Reclamation Sage

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, możesz zniszczyć wskazany artefakt lub urok.

Sakura-Tribe Elder

Poświęć tego stwora: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Satyr Wayfinder

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, ujawnij cztery wierzchnie karty twojej biblioteki. Możesz umieścić kartę lądu spośród nich w twojej ręce. Umieść pozostałe w twoim cmentarzu.

Skullwinder

Dotyk śmierci. (Stwór otrzymujący od niniejszego jakiekolwiek obrażenia zostaje zniszczony.)

When Skullwinder enters the battlefield, return target card from your graveyard to your hand, then choose an opponent. That player returns a card from their graveyard to their hand.

Slice in Twain

Zniszcz wskazany artefakt lub urok.

Dobierz kartę.

Splinterfright

Tratowanie

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart stworów w twoim cmentarzu.

Na początku twojego kroku utrzymania, zmiel dwie karty.

Strength of the Tajuru

Multikicker {1} (You may pay an additional {1} any number of times as you cast this spell.)

Choose target creature, then choose another target creature for each time this spell was kicked. Put X +1/+1 counters on each of them.

Tribute to the Wild

Each opponent sacrifices an artifact or enchantment.

Vastwood Hydra

Ten stwór wchodzi na pole bitwy mając X znaczników +1/+1.

Kiedy ten stwór umrze, możesz rozdzielić tyle znaczników +1/+1, ile znajdowało się na tym stworze, pomiędzy dowolną liczbę stworów pod twoim władaniem.

Vorapede

Czujność, tratowanie

Bezśmierć (Kiedy ten stwór umrze, jeśli nie miał znaczników +1/+1, przywróć go na pole bitwy ze znacznikiem +1/+1 pod władaniem właściciela.)

Wilderness Reclamation

Na początku twojego kroku końcowego, odkręć wszystkie lądy pod twoim władaniem.

Yavimaya Dryad

Podbój lasów (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Lasem.)

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Lasu, umieścić ją przekręconą na polu bitwy pod władaniem wskazanego gracza, po czym przetasować.

Abzan Ascendancy

Kiedy ten urok wejdzie na pole bitwy, umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Ilekroć umrze nieżetonowy stwór pod twoim władaniem, stwórz żeton białego stwora Duch 1/1 z lataniem.

Abzan Charm

Wybierz jedną —

 • Wygnaj wskazanego stwora o sile 3 lub większej.

 • Dobierz dwie karty i strać 2 życia.

 • Rozmieść dwa znaczniki +1/+1 pomiędzy jednym lub dwoma wskazanymi stworami.

Adriana, Captain of the Guard

Bijatyka (Ilekroć ten stwór atakuje, dostaje do końca tury +1/+1 za każdego przeciwnika zaatakowanego przez ciebie w tej potyczce.)

Other creatures you control have melee. (If a creature has multiple instances of melee, each triggers separately.)

Ajani Unyielding

+2: Ujawnij trzy wierzchnie karty twojej biblioteki. Umieść wszystkie karty nie-lądowych permanentów ujawnione w ten sposób w twojej ręce, a pozostałe na spodzie twojej biblioteki w dowolnej kolejności.

–2: Wygnaj wskazanego stwora. Jego władca zyskuje życia równe jego sile.

–9: Umieść pięć znaczników +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem oraz pięć znaczników lojalności na każdym innym wędrowcu pod twoim władaniem.

Archon of Valor's Reach

Latanie, czujność, tratowanie

As Archon of Valor’s Reach enters the battlefield, choose artifact, enchantment, instant, sorcery, or planeswalker.

Players can’t cast spells of the chosen type.

Artifact Mutation

Zniszcz wskazany artefakt. Nie może on zregenerować. Stwórz X żetonów zielonego stwora Sadzonka 1/1, gdzie X jest skrótem many owego artefaktu.

Cold-Eyed Selkie

Podbój wysp (Ten stwór nie może być blokowany o ile broniący się gracz włada Wyspą.)

Whenever Cold-Eyed Selkie deals combat damage to a player, you may draw that many cards.

Crackling Doom

Ten czar zadaje każdemu przeciwnikowi po 2 obrażenia. Każdy przeciwnik poświęca stwora o największej sile spośród stworów pod swoim władaniem.

Crackling Drake

Latanie

Ta karta ma siłę równą całkowitej liczbie kart sztuczek i obrzędów, jakie masz na wygnaniu i w twoim cmentarzu.

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, dobierz kartę.

Deadbridge Chant

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, zmiel dziesięć kart.

Na początku twojego kroku utrzymania wybierz losową kartę z twojego cmentarza. Jeśli to karta stwora, umieść ją na polu bitwy. W przeciwnym razie umieść ją w twojej ręce.

Deathsprout

Zniszcz wskazanego stwora. Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Despark

Wygnaj wskazany permanent o skrócie many 4 lub większym.

Djinn Illuminatus

({(u/r)} można opłacić używając {U} albo {R}.)

Latanie

Każdy rzucany przez ciebie czar sztuczki lub obrzędu ma replikację o koszcie równym jego kosztowi many. (Kiedy go rzucisz, skopiuj go tyle razy, ile razy opłaciłeś jego koszt replikacji. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.)

Duneblast

Wybierz co najwyżej jednego stwora. Zniszcz pozostałe.

Find

Przywróć co najwyżej dwie wskazane karty stworów z twojego cmentarza do twojej ręki.

Finality

Możesz umieścić dwa znaczniki +1/+1 na stworze pod twoim władaniem. Następnie wszystkie stwory dostają do końca tury -4/-4.

Garna, the Bloodflame

Błysk

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, przywróć do twojej ręki wszystkie karty stworów z twojego cmentarza, które został tam umieszczone skądkolwiek w tej turze.

Inne stwory pod twoim władaniem mają pośpiech.

Gaze of Granite

Zniszcz każdy nie-lądowy permanent o skrócie many X lub mniejszym.

Grisly Salvage

Ujawnij pięć wierzchnich kart twojej biblioteki. Możesz umieścić kartę stwora lub lądu spośród nich w twojej ręce. Umieść pozostałe w twoim cmentarzu.

Growth Spiral

Dobierz kartę. Możesz umieścić kartę lądu z twojej ręki na polu bitwy.

Isperia, Supreme Judge

Latanie

Ilekroć stwór zaatakuje ciebie lub wędrowca pod twoim władaniem, możesz dobrać kartę.

Karametra, God of Harvests

Niezniszczalność

O ile twój kult zielonego i białego jest mniejszy niż siedem, ta karta nie jest stworem.

Ilekroć rzucisz czar stwora, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę Lasu lub Równiny, umieścić ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

The Locust God

Latanie

Ilekroć dobierzesz kartę, stwórz żeton niebiesko-czerwonego stwora Owad 1/1 z lataniem i pośpiechem.

{2}{U}{R}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Kiedy ten stwór umrze, przywróć go do ręki właściciela na początku najbliższego kroku końcowego.

Melek, Izzet Paragon

Graj z ujawnioną wierzchnią kartą twojej biblioteki.

Możesz rzucać czary sztuczek i obrzędów z wierzchu twojej biblioteki.

Ilekroć rzucisz czar sztuczki lub obrzędu z twojej biblioteki, skopiuj ów czar. Możesz wskazać nowe cele dla kopii.

Mercurial Chemister

{U}, {T}: Dobierz dwie karty.

{R}, {T}, odrzuć kartę: Ten stwór zadaje wskazanemu stworowi obrażenia równe skrótowi many odrzuconej karty.

Migratory Route

Stwórz cztery żetony białego stwora Ptak 1/1 z lataniem.

Lądocykling bazowych {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść ją w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Nahiri, the Harbinger

+2: Możesz odrzucić kartę. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

–2: Wygnaj wskazany urok, przekręcony artefakt lub przekręconego stwora.

–8: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę artefaktu lub stwora, umieść ją na polu bitwy, po czym przetasuj. Zyskuje ona pośpiech. Przywróć ją do twojej ręki na początku najbliższego kroku końcowego.

Nissa, Steward of Elements

+2: Wróż 2.

0: Spójrz na wierzchnią kartę twojej biblioteki. Jeśli to karta lądu lub stwora o skrócie many nie większym niż liczba znaczników lojalności na tym wędrowcu, możesz umieścić ową kartę na polu bitwy.

–6: Odkręć co najwyżej dwa wskazane lądy pod twoim władaniem. Do końca tury stają się one stworami Żywiołak 5/5 z lataniem i pośpiechem. Nadal są lądami.

Niv-Mizzet, the Firemind

Latanie

Ilekroć dobierzesz kartę, ten stwór zadaje 1 obrażenie we wskazany cel.

{T}: Dobierz kartę.

Nyx Weaver

Zasięg

Na początku twojego kroku utrzymania, zmiel dwie karty.

{1}{B}{G}, wygnaj tego stwora: Przywróć wskazaną kartę z twojego cmentarza do twojej ręki.

Prophetic Bolt

Prophetic Bolt deals 4 damage to any target. Look at the top four cards of your library. Put one of those cards into your hand and the rest on the bottom of your library in any order.

Putrefy

Zniszcz wskazany artefakt lub stwora. Nie może on zostać zregenerowany.

Rashmi, Eternities Crafter

Ilekroć rzucisz swój pierwszy czar w danej turze, ujawnij wierzchnią kartę twojej biblioteki. Możesz ją rzucić bez płacenia jej kosztu many jeśli jest czarem o mniejszym skrócie many. Jeśli jej nie rzucisz, umieść ją w twojej ręce.

Temur Charm

Wybierz jedną —

 • Wskazany stwór pod twoim władaniem dostaje do końca tury +1/+1. Walczy on ze wskazanym stworem poza twoim władaniem.

 • Skontruj wskazany czar, chyba że jego władca zapłaci {3}.

 • Stwory o sile 3 lub mniejszej nie mogą blokować w tej turze.

Terminate

Zniszcz wskazanego stwora. Nie może być zregenerowany.

Trygon Predator

Latanie

Ilekroć ten stwór zada graczowi obrażenia bojowe, możesz zniszczyć wskazany artefakt lub urok pod władaniem owego gracza.

Villainous Wealth

Wskazany przeciwnik wygania X wierzchnich kart swojej biblioteki. Możesz spośród nich rzucić dowolną liczbę czarów mających skrót many X lub mniej bez płacenia ich kosztów many.

Wort, the Raidmother

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, stwórz dwa żetony czerwono-zielonego stwora Goblin Wojownik 1/1.

Każdy rzucany przez ciebie czerwony lub zielony czar sztuczki lub obrzędu ma spiskowanie. (Rzucając taki czar możesz przekręcić dwa odkręcone stwory pod twoim władaniem mające z nim wspólny kolor. Kiedy tak zrobisz, skopiuj go i możesz wskazać nowe cele dla kopii.)

Wydwen, the Biting Gale

Błysk

Latanie

{U}{B}, Pay 1 life: Return Wydwen, the Biting Gale to its owner’s hand.

Abandoned Sarcophagus

Możesz rzucać czary z recyklingiem z twojego cmentarza.

Jeśli karta z recyklingiem miałaby zostać umieszczona skądkolwiek w twoim cmentarzu, a nie została recyklowana, zamiast tego wygnaj ją.

Arcane Signet

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Azorius Signet

{1}, {T}: Weź {W}{U}.

Boros Signet

{1}, {T}: Weź {R}{W}.

Commander's Sphere

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Sacrifice Commander’s Sphere: Draw a card.

Fluctuator

Cycling abilities you activate cost up to {2} less to activate.

Heirloom Blade

Wyposażony stwór dostaje +3/+1.

Whenever equipped creature dies, you may reveal cards from the top of your library until you reveal a creature card that shares a creature type with it. Put that card into your hand and the rest on the bottom of your library in a random order.

Wyposaż {1}

Izzet Signet

{1}, {T}: Weź {U}{R}.

Lifecrafter's Bestiary

Na początku twojego kroku utrzymania, wróż 1.

Ilekroć rzucisz czar stwora, możesz zapłacić {G}. Jeśli tak zrobisz, dobierz kartę.

Lightning Greaves

Wyposażony stwór ma pośpiech i antymagię. (Nie może być wskazywany przez czary lub zdolności.)

Wyposaż {0}

Mimic Vat

Odlew — Ilekroć umrze nieżetonowy stwór, możesz wygnać ową kartę. Jeśli tak zrobisz, przywróć każdą inną kartę wygnaną tym artefaktem do cmentarza właściciela.

{3}, {T}: Stwórz żeton będący kopią karty wygnanej tym artefaktem. Zyskuje on pośpiech. Wygnaj go na początku najbliższego kroku końcowego.

Orzhov Signet

{1}, {T}: Weź {W}{B}.

Psychosis Crawler

Siła i wytrzymałość tej karty są obie równe liczbie kart w twojej ręce.

Ilekroć dobierzesz kartę, każdy przeciwnik traci po 1 życiu.

Rakdos Signet

{1}, {T}: Weź {B}{R}.

Silent Arbiter

No more than one creature can attack each combat.

No more than one creature can block each combat.

Skullclamp

Equipped creature gets +1/-1.

Whenever equipped creature dies, draw two cards.

Wyposaż {1}

Sol Ring

{T}: Weź {C}{C}.

Solemn Simulacrum

Kiedy ten stwór wejdzie na pole bitwy, możesz wyszukać w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, umieść ją przekręconą na polu bitwy, po czym przetasuj.

Kiedy ten stwór umrze, możesz dobrać kartę.

Swiftfoot Boots

Wyposażony stwór ma antyklątwę i pośpiech.

Wyposaż {1}

Ash Barrens

{T}: Weź {C}.

Lądocykling bazowych {1} ({1}, odrzuć tę kartę: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę bazowego lądu, ujawnij ją, umieść w twojej ręce, po czym przetasuj.)

Azorius Chancery

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {W}{U}.

Battlefield Forge

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {R} lub {W}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Blighted Woodland

{T}: Weź {C}.

{3}{G}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Bojuka Bog

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, wygnaj wszystkie karty z cmentarza wskazanego gracza.

{T}: Weź {B}.

Boros Garrison

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {R}{W}.

Canopy Vista

({T}: Weź {G} lub {W}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz co najmniej dwoma bazowymi lądami.

Caves of Koilos

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {W} lub {B}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Cinder Glade

({T}: Weź {R} lub {G}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz co najmniej dwoma bazowymi lądami.

Command Tower

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów tożsamości twojego dowódcy.

Darkwater Catacombs

{1}, {T}: Weź {U}{B}.

Desert of the Fervent

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

Recykling {1}{R} ({1}{R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Desert of the Mindful

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

Recykling {1}{U} ({1}{U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Desert of the True

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

Recykling {1}{W} ({1}{W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Desolate Lighthouse

{T}: Weź {C}.

{1}{U}{R}, {T}: Dobierz kartę, po czym odrzuć kartę.

Dimir Aqueduct

Ten ląd wchodzi na pole bitwy przekręcony.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{B}.

Drifting Meadow

Drifting Meadow enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {W}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Endless Sands

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}: Wygnaj wskazanego stwora pod twoim władaniem.

{4}, {T}, poświęć ten ląd: Przywróć wszystkie karty stworów wygnane przez ten ląd na pole bitwy pod władaniem ich właścicieli.

Exotic Orchard

{T}: Weź jedną manę w jednym z kolorów możliwych do wydania przez ląd pod władaniem przeciwnika.

Forgotten Cave

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}.

Recykling {R} ({R}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Frontier Bivouac

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}, {U}, or {R}.

Gavony Township

{T}: Weź {C}.

{2}{G}{W}, {T}: Umieść znacznik +1/+1 na każdym stworze pod twoim władaniem.

Golgari Rot Farm

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {B}{G}.

Grim Backwoods

{T}: Weź {C}.

{2}{B}{G}, {T}, poświęć stwora: Dobierz kartę.

Gruul Turf

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {R}{G}.

Halimar Depths

Halimar Depths enters the battlefield tapped.

When Halimar Depths enters the battlefield, look at the top three cards of your library, then put them back in any order.

{T}: Weź {U}.

Hostile Desert

{T}: Weź {C}.

{2}, wygnaj kartę lądu z twojego cmentarza: Ten ląd do końca tury staje się stworem Żywiołak 3/4. Nadal jest lądem.

Irrigated Farmland

({T}: Weź {W} lub {U}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Izzet Boilerworks

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {U}{R}.

Kessig Wolf Run

{T}: Weź {C}.

{X}{R}{G}, {T}: Wskazany stwór dostaje do końca tury +X/+0 u tratowanie.

Krosan Verge

Krosan Verge enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece kartę Lasu i kartę Równiny, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Llanowar Wastes

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {B} lub {G}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Lonely Sandbar

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}.

Recykling {U} ({U}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Memorial to Folly

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}.

{2}{B}, {T}, poświęć ten ląd: Przywróć wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza do twojej ręki.

Mortuary Mire

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, możesz umieścić wskazaną kartę stwora z twojego cmentarza na wierzchu twojej biblioteki.

{T}: Weź {B}.

Mossfire Valley

{1}, {T}: Weź {R}{G}.

Mosswort Bridge

Hideaway (This land enters the battlefield tapped. When it does, look at the top four cards of your library, exile one face down, then put the rest on the bottom of your library.)

{T}: Weź {G}.

{G}, {T}: You may play the exiled card without paying its mana cost if creatures you control have total power 10 or greater.

Myriad Landscape

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć ten ląd: Wyszukaj w twojej bibliotece co najwyżej dwie karty bazowych lądów mających wspólny typ lądu, umieść je przekręcone na polu bitwy, po czym przetasuj.

Mystic Monastery

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {U}, {R} lub {W}.

Nomad Outpost

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {R}, {W}, lub {B}.

Opulent Palace

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {B}, {G}, lub {U}.

Oran-Rief, the Vastwood

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {G}.

{T}: Umieść znacznik +1/+1 na każdym zielonym stworze, który wszedł na pole bitwy w tej turze.

Orzhov Basilica

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {W}{B}.

Path of Ancestry

Path of Ancestry enters the battlefield tapped.

{T}: Add one mana of any color in your commander’s color identity. When that mana is spent to cast a creature spell that shares a creature type with your commander, scry 1. (Look at the top card of your library. You may put that card on the bottom of your library.)

Prairie Stream

({T}: Weź {W} lub {U}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz co najmniej dwoma bazowymi lądami.

Rakdos Carnarium

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {B}{R}.

Reliquary Tower

Nie masz limitu kart na ręce.

{T}: Weź {C}.

Remote Isle

Remote Isle enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {U}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Rogue's Passage

{T}: Weź {C}.

{4}, {T}: Wskazany stwór nie może być blokowany w tej turze.

Rupture Spire

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ta karta wejdzie na pole bitwy, poświęć ją, chyba że zapłacisz {1}.

{T}: Weź jedną manę dowolnego koloru.

Sandsteppe Citadel

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}, {B}, lub {G}.

Scavenger Grounds

{T}: Weź {C}.

{2}, {T}, poświęć Pustynię: Wygnaj wszystkie karty ze wszystkich cmentarzy.

Secluded Steppe

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

{T}: Weź {W}.

Recykling {W} ({W}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Selesnya Sanctuary

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {G}{W}.

Shadowblood Ridge

{1}, {T}: Weź {B}{R}.

Shivan Reef

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {U} lub {R}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.

Simic Growth Chamber

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy.

Kiedy ten ląd wejdzie na pole bitwy, przywróć ląd pod twoim władaniem do ręki właściciela.

{T}: Weź {G}{U}.

Skycloud Expanse

{1}, {T}: Weź {W}{U}.

Smoldering Crater

Smoldering Crater enters the battlefield tapped.

{T}: Weź {R}.

Recykling {2} ({2}, odrzuć tę kartę: Dobierz kartę.)

Smoldering Marsh

({T}: Weź {B} lub {R}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz co najmniej dwoma bazowymi lądami.

Soaring Seacliff

Soaring Seacliff enters the battlefield tapped.

When Soaring Seacliff enters the battlefield, target creature gains flying until end of turn.

{T}: Weź {U}.

Spinerock Knoll

Hideaway (This land enters the battlefield tapped. When it does, look at the top four cards of your library, exile one face down, then put the rest on the bottom of your library.)

{T}: Weź {R}.

{R}, {T}: You may play the exiled card without paying its mana cost if an opponent was dealt 7 or more damage this turn.

Sungrass Prairie

{1}, {T}: Weź {G}{W}.

Sunken Hollow

({T}: Weź {U} lub {B}.)

Ten ląd wchodzi przekręcony na pole bitwy, chyba że władasz co najmniej dwoma bazowymi lądami.

Temple of the False God

{T}: Weź {C}{C}. Możesz aktywować tylko jeśli władasz co najmniej pięcioma lądami.

Unclaimed Territory

Umieszczając tę kartę na polu bitwy wybierz typ stwora.

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź jedną manę w dowolnym kolorze. Wydaj tę manę tylko na rzucenie czaru stwora owego wybranego typu.

Windbrisk Heights

Hideaway (This land enters the battlefield tapped. When it does, look at the top four cards of your library, exile one face down, then put the rest on the bottom of your library.)

{T}: Weź {W}.

{W}, {T}: You may play the exiled card without paying its mana cost if you attacked with three or more creatures this turn.

Yavimaya Coast

{T}: Weź {C}.

{T}: Weź {G} lub {U}. Ten ląd zadaje tobie 1 obrażenie.